Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHD Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-04

60 åtgärder mot ett minskat hyrläkarberoende i psykiatrin

Det nationella arbetet med att minska hyrläkarberoendet inom psykiatrin fortsätter. Majoriteten av landstingen har påbörjat sitt arbete och en del siktar mot att fasa ut hyrläkarna till september. Och det är en lista med 60 åtgärder som ska visa vägen.

Anna Sofia Dahl

Läkartidningen har tidigare rapporterat om Sveriges Kommuner och landstings, SKL:s, arbete med att minska behovet av hyrläkare inom psykiatrin. Under hösten har landstingen deltagit i workshops om arbetet med att minska hyrläkarberoendet. De goda erfarenheter som framkommit har samlats ihop och formats till en lista på 60 åtgärder som varje landsting kan följa. Bland annat handlar det om att komma fram till dimensioneringen av antalet doktorer, att skapa en god arbetsmiljö och attraktiv arbetsplats, att hitta nya och effektiva arbetssätt och att se över ersättningsmodellerna för de fasta läkare som kan tänka sig att jobba extra. Antalet ST-läkare i psykiatri behöver också öka.

– Det här är inte i första hand en fråga om ekonomi, som i och för sig är ett stort problem, men ett litet i förhållande till de andra som landstingen har när det gäller vårdkvalitet, kontinuitet och bristande utvecklingsarbete, säger Martin Rödholm, överläkare i psykiatri och medicinsk rådgivare på SKL:s »Uppdrag psykisk hälsa 2016«.

Enligt honom har åtgärdslistan två syften: dels att få landstinget att sätta sin egen åtgärdsplan och bedöma vad som behövs göras, dels hitta en tidplan för utfasning av hyrläkare som är rimlig utifrån den situation man har och den effekt man tror att åtgärderna kan ge.

– Det 59 första åtgärderna är lika viktiga som den 60:e, det vill säga utfasningen. Även om många landsting har kämpat och jobbat med detta, så skulle jag säga att ingen har tagit ett helhetsgrepp där man tittar på alla de här 60 delarna samtidigt. 

I dagsläget har två tredjedelar av landstingen en åtgärdsplan eller är nästan färdiga med en dylik. Bland dem har en tredjedel som mål att fasa ut hyrläkare till september 2016, en tredjedel har satt målet till september nästa år och en tredje del har ännu inte beslutat om ett tidsplan.

Sammantaget inom psykiatrin är 15 procent av läkarna hyrläkare, men siffran varierar mellan landstingen. Den samlade bedömningen är dock att volymen ändå inte räcker för att klara det uppdrag som man har.

– Det finns för få psykiatriker för att täcka hela behovet i dag, även inräknat hyrläkarna. Det räcker inte att de som är hyrläkare i dag tar anställning.

Det pågående arbetet handlar inte i första hand om att sätta stopp för hyrläkare, påpekar Martin Rödholm.

– Ett ensidigt stopp löser inte det här. Det gör inte att det blir fler doktorer, bättre arbetsmiljö eller effektivare vård. När man ger sig in ett sånt här arbete gör man ju en riskbedömning: Vad får det för konsekvenser att satsa på det här jämfört att vara kvar i det man är? Man kommer inte att lösa alla problem, men det kommer att bli bättre än nu. Det arbete som gjorts i Västra Götalandsregionen de senaste åren är ett tydligt exempel på det.

Att ha stöd för idén hos läkargruppen, de andra personalkategorierna och de fackliga företrädarna menar Martin Rödholm är nödvändigt. Och att stödet dessutom sträcker sig upp till chefer på olika nivåer och till politiken.

– Den största risken är att landstingen inte tar frågan på tillräckligt stort allvar och att de inte gör alla de här åtgärderna. Att man inte satsar tillräckligt mycket för att ta sig ur det här, utan tänker att det nog löser sig eller är omöjligt, säger han.

En ny kartläggning över hur långt landstingen kommit med åtgärdsplaner och bemanning ska göras under andra kvartalet. Och Martin Rödholm tror att man genom att ta ett nationellt grepp kan dra nytta av varandras erfarenheter.

– Det sänder också ut en signal att den samlade psykiatrin i Sverige inte vill ha ett sånt här system, för det passar inte psykiskt sjuka patienter som har det största behovet av ett kontinuerligt omhändertagande och en bra kvalitet.

Läs tidigare artikel:

Nationellt samarbete för att slippa hyrläkare i psykiatrin

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons