Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DZEA Läkartidningen 14/2016
Lakartidningen.se 2016-03-30

Kritik mot myndigheters kontroll av falska och olämpliga läkare

– Man måste kunna förvänta sig högre kvalitet på myndigheternas kontroll av falska legitimationer, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren apropå två program av Uppdrag granskning i SVT. Hon ser också problem med hur Sverige tillämpar de EU-regler för kontroll av olämpliga läkare som träder i kraft under våren. Heidi Stensmyren medverkar i det andra av programmen som sänds i kväll.

Tomas Lindblad

Uppdrag granskning i SVT visar i två program (23/3 och 30/3) hur läkare som är direkt olämpliga eller som saknar rätt kvalifikationer kan arbeta på svenska sjukhus och behandla patienter. Programmen skildrar bland annat fall där Socialstyrelsen inte kontrollerat utländska läkares dokument. Man visar också hur olämpliga läkare som flyttar mellan länder kan undvika kontroll.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är kritisk till myndigheternas agerande i de fall som tas upp i Uppdrag granskning. Det gäller både Socialstyrelsen, som utfärdar legitimationer, och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som utreder anmälda fall av läkare som misskött sin yrkesuppgift.

– Legitimationen är statens garanti för att en yrkesutövare håller måttet. Då bör man kunna kräva högre kvalitet av granskningen. Allmänheten ska aldrig behöva betvivla att, eller själv efterforska om, den personal som de möter i sjukvården är tillräckligt kompetent, säger Heidi Stensmyren efter att ha sett de två programmen, där hon också medverkar i det ena som sänds i kväll.

Läkartidningen har tidigare skrivit om att Läkarförbundet vill att lagen som ska stoppa olämpliga läkare ses över. Och från och med april kommer de nya EU-reglerna i yrkeskvalifikationsdirektivet att gälla fullt ut.

Direktivet innebär bland annat att alla uppgifter om indragna legitimationer, beslut om prövotid, eller begränsad förskrivningsrätt för läkare i EU/EES-länderna går in i det gemensamma informationssystemet för den inre marknaden, IMI.

Socialstyrelsen skapar ett register av de inkomna varningarna och när en utländsk läkare ansöker om svensk legitimation kollas personen mot registret.

Hittills – sedan januari i år – har det kommit in »tusentals« varningar i systemet, säger Helena Scarabin, jurist på enheten för behörighet vid Socialstyrelsen. Men ännu har man inte fått någon träff i sina sökningar, det vill säga ingen av de ansökande läkarna har haft några anmärkningar.

IVO:s uppgift i det nya systemet blir att granska de inkomna varningarna om läkare och annan vårdpersonal som misskött sig i andra länder.

Sven Lewin, jurist på IVO, säger att man troligen kommer att se över samtliga inkomna ärenden för att avgöra om den berörda personen lever eller arbetar i Sverige. I så fall startar IVO en utredning om vederbörandes lämplighet. Annars sorteras informationen bort.  

– Det är en omfattande och grannlaga uppgift som vi står inför, men jag bedömer det som att vi har kapacitet att klara av det, säger Sven Lewin.

Men Heidi Stensmyren är tveksam till hur reglerna ska tillämpas.

– Det som är bra med det nya direktivet är automatiken i rapporteringen, sen är det upp till det enskilda landet att ha ett säkert och effektivt system för den vidare hanteringen. Det är den uppgiften som ligger på IVO, säger hon.

– Det vi kunde se är att om en läkare som anmäls i systemet inte är yrkesverksam i Sverige just när IVO underrättas så gör myndigheten inget. Det är anmärkningsvärt. Det betyder att om läkaren kommer hit vid ett senare tillfälle så har vederbörande behörighet att verka som läkare trots att myndigheten kanske skulle gjort en annan bedömning om vederbörande befann sig inom landets gränser när meddelandet damp ned. Det är en uppenbar lucka eller en ologisk tolkning av regelverket, säger Heidi Stensmyren.

En annan viktig förändring som följer med det nya direktivet är att den gamla bestämmelsen om att en sekundär legitimation återkallas automatiskt om den primära legitimationen dras in, inte ska gälla längre. Exempelvis så förlorar en dansk läkare som arbetar i Sverige alltså inte sin svenska legitimation om hens danska primärlegitimation dras in, såsom reglerna tidigare sagt. Den gamla bestämmelsen anses strida mot direktivet som säger att alla ska få sin sak prövad mot de bestämmelser som gäller i det land där man verkar.

– Det är inte rimligt att exempelvis en legitimation som dras in av åldersskäl i England automatiskt ska leda till en avstängning i Sverige. En svensk legitimation kan bara återkallas på de vanliga svenska återkallelsegrunderna, inte på grund av utländska regler. Men allvarliga förseelser utomlands ska givetvis kunna påverka en bedömning, säger Sven Lewin på IVO.

Det nordiska samarbetet fortsätter parallellt med de nya EU-reglerna. Det betyder att nordiska läkare måste ansöka om prövning hos Socialstyrelsen som alla andra, men processen är snabb och förenklad.

I Uppdrag granskning kritiseras Socialstyrelsen för att vara alltför försiktig när det gäller att granska dokument som visas upp av utländska läkare, till exempel examensbevis eller intyg om arbetserfarenhet. I programmen visar man upp fall med papper som är tydligt förfalskade och som använts för att skaffa svenska legitimationer.      

EU:s regler kräver att myndigheten ska ha skälig grund för misstanke när det gäller kontroll av de handlingar som en läkare åberopar för att få sin svenska legitimation. Vad det exakt innebär är svårt att slå fast, säger Pernilla Ek, enhetschef, Socialstyrelsens enhet för behörighet. 

– Det finns inte någon konkret beskrivning av vad skälig misstanke är. Det bygger på kunskap och erfarenhet. Vi kan inte överskrida vad som är rimligt, då får vi EU-kommissionen på oss, säger hon.

Heidi Stensmyren tycker att Socialstyrelsen borde vara flitigare i sina kontroller. 

– Jag tycker de tolkar det snävt och gör det lite lätt för sig när de väljer att inte kontrollera handlingar. Om man ser många dokument från samma institutioner, då lär man sig hur de ska se ut, men när myndigheten ska kontrollera äktheten på dokument från institutioner som de inte känner till då bör deras egen bristfälliga vetskap motivera att man granskar och kontrollerar extra.

Efter programmen ska Socialstyrelsen gå igenom samtliga legitimationer som beviljats under 2014–2015 baserade på dokument från tredje land. Se: Socialstyrelsen ser över legitimationer efter reportage om falska läkare.

Kommentarer (3)

 • Falska handlinger från oäkta läkare borde polisanmälas, och straffas

  2016-03-31 14:43 | 1. Socialstyrelsen borde höja kompetensen på handläggare genom utbildning om brister som har uppstått och bygga upp kunskap.
  2. Den person som har lämnat förfalskad handling till Socialstyrelsen skulle polisanmälas, så lagskärpning behövs, detta handlar om människoliv.

  Iman Abbas Aloan, Med.dr.Specialist i Ortopedi, Linköpings universitet sjukhus

  Jäv:

 • tjänstefel?

  2016-03-31 20:04 | Har handläggningen vid Socialstyrelsen varit så bristfällig att oaktsam att DEN borde polisanmälas med misstanke om tjänstefel. Handläggaren fick upprepade alarmerande uppgifter utan att handlägga saken skyndsamt.

  Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

  Jäv:

 • Borttagandet av Tjänstemannaansvaret 1974

  2016-04-04 11:17 | År 1974 togs det sk Tjänstemannaansvaret bort. Enligt min personliga åsikt bidrog detta till det "Slapp-Sverige" vi har idag. En av konsekvenserna är bristen på stringens vid kontroll av obehöriga eller inkompetenta läkare. Som tjänsteman anställd vid en berörd myndighet kan man således sitta på sitt kontor och aktivt välja att inte göra någonting - och uppbära full lön oavsett om man gör det man ska eller ej.

  Margareta Berg, Med dr, överläk, Stiftelsen Surgicon

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons