Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DZEA Läkartidningen 14/2016
Lakartidningen.se 2016-03-30

Kritik mot myndigheters kontroll av falska och olämpliga läkare

– Man måste kunna förvänta sig högre kvalitet på myndigheternas kontroll av falska legitimationer, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren apropå två program av Uppdrag granskning i SVT. Hon ser också problem med hur Sverige tillämpar de EU-regler för kontroll av olämpliga läkare som träder i kraft under våren. Heidi Stensmyren medverkar i det andra av programmen som sänds i kväll.

Tomas Lindblad

Uppdrag granskning i SVT visar i två program (23/3 och 30/3) hur läkare som är direkt olämpliga eller som saknar rätt kvalifikationer kan arbeta på svenska sjukhus och behandla patienter. Programmen skildrar bland annat fall där Socialstyrelsen inte kontrollerat utländska läkares dokument. Man visar också hur olämpliga läkare som flyttar mellan länder kan undvika kontroll.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är kritisk till myndigheternas agerande i de fall som tas upp i Uppdrag granskning. Det gäller både Socialstyrelsen, som utfärdar legitimationer, och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som utreder anmälda fall av läkare som misskött sin yrkesuppgift.

– Legitimationen är statens garanti för att en yrkesutövare håller måttet. Då bör man kunna kräva högre kvalitet av granskningen. Allmänheten ska aldrig behöva betvivla att, eller själv efterforska om, den personal som de möter i sjukvården är tillräckligt kompetent, säger Heidi Stensmyren efter att ha sett de två programmen, där hon också medverkar i det ena som sänds i kväll.

Läkartidningen har tidigare skrivit om att Läkarförbundet vill att lagen som ska stoppa olämpliga läkare ses över. Och från och med april kommer de nya EU-reglerna i yrkeskvalifikationsdirektivet att gälla fullt ut.

Direktivet innebär bland annat att alla uppgifter om indragna legitimationer, beslut om prövotid, eller begränsad förskrivningsrätt för läkare i EU/EES-länderna går in i det gemensamma informationssystemet för den inre marknaden, IMI.

Socialstyrelsen skapar ett register av de inkomna varningarna och när en utländsk läkare ansöker om svensk legitimation kollas personen mot registret.

Hittills – sedan januari i år – har det kommit in »tusentals« varningar i systemet, säger Helena Scarabin, jurist på enheten för behörighet vid Socialstyrelsen. Men ännu har man inte fått någon träff i sina sökningar, det vill säga ingen av de ansökande läkarna har haft några anmärkningar.

IVO:s uppgift i det nya systemet blir att granska de inkomna varningarna om läkare och annan vårdpersonal som misskött sig i andra länder.

Sven Lewin, jurist på IVO, säger att man troligen kommer att se över samtliga inkomna ärenden för att avgöra om den berörda personen lever eller arbetar i Sverige. I så fall startar IVO en utredning om vederbörandes lämplighet. Annars sorteras informationen bort.  

– Det är en omfattande och grannlaga uppgift som vi står inför, men jag bedömer det som att vi har kapacitet att klara av det, säger Sven Lewin.

Men Heidi Stensmyren är tveksam till hur reglerna ska tillämpas.

– Det som är bra med det nya direktivet är automatiken i rapporteringen, sen är det upp till det enskilda landet att ha ett säkert och effektivt system för den vidare hanteringen. Det är den uppgiften som ligger på IVO, säger hon.

– Det vi kunde se är att om en läkare som anmäls i systemet inte är yrkesverksam i Sverige just när IVO underrättas så gör myndigheten inget. Det är anmärkningsvärt. Det betyder att om läkaren kommer hit vid ett senare tillfälle så har vederbörande behörighet att verka som läkare trots att myndigheten kanske skulle gjort en annan bedömning om vederbörande befann sig inom landets gränser när meddelandet damp ned. Det är en uppenbar lucka eller en ologisk tolkning av regelverket, säger Heidi Stensmyren.

En annan viktig förändring som följer med det nya direktivet är att den gamla bestämmelsen om att en sekundär legitimation återkallas automatiskt om den primära legitimationen dras in, inte ska gälla längre. Exempelvis så förlorar en dansk läkare som arbetar i Sverige alltså inte sin svenska legitimation om hens danska primärlegitimation dras in, såsom reglerna tidigare sagt. Den gamla bestämmelsen anses strida mot direktivet som säger att alla ska få sin sak prövad mot de bestämmelser som gäller i det land där man verkar.

– Det är inte rimligt att exempelvis en legitimation som dras in av åldersskäl i England automatiskt ska leda till en avstängning i Sverige. En svensk legitimation kan bara återkallas på de vanliga svenska återkallelsegrunderna, inte på grund av utländska regler. Men allvarliga förseelser utomlands ska givetvis kunna påverka en bedömning, säger Sven Lewin på IVO.

Det nordiska samarbetet fortsätter parallellt med de nya EU-reglerna. Det betyder att nordiska läkare måste ansöka om prövning hos Socialstyrelsen som alla andra, men processen är snabb och förenklad.

I Uppdrag granskning kritiseras Socialstyrelsen för att vara alltför försiktig när det gäller att granska dokument som visas upp av utländska läkare, till exempel examensbevis eller intyg om arbetserfarenhet. I programmen visar man upp fall med papper som är tydligt förfalskade och som använts för att skaffa svenska legitimationer.      

EU:s regler kräver att myndigheten ska ha skälig grund för misstanke när det gäller kontroll av de handlingar som en läkare åberopar för att få sin svenska legitimation. Vad det exakt innebär är svårt att slå fast, säger Pernilla Ek, enhetschef, Socialstyrelsens enhet för behörighet. 

– Det finns inte någon konkret beskrivning av vad skälig misstanke är. Det bygger på kunskap och erfarenhet. Vi kan inte överskrida vad som är rimligt, då får vi EU-kommissionen på oss, säger hon.

Heidi Stensmyren tycker att Socialstyrelsen borde vara flitigare i sina kontroller. 

– Jag tycker de tolkar det snävt och gör det lite lätt för sig när de väljer att inte kontrollera handlingar. Om man ser många dokument från samma institutioner, då lär man sig hur de ska se ut, men när myndigheten ska kontrollera äktheten på dokument från institutioner som de inte känner till då bör deras egen bristfälliga vetskap motivera att man granskar och kontrollerar extra.

Efter programmen ska Socialstyrelsen gå igenom samtliga legitimationer som beviljats under 2014–2015 baserade på dokument från tredje land. Se: Socialstyrelsen ser över legitimationer efter reportage om falska läkare.

Kommentarer (3)

 • Falska handlinger från oäkta läkare borde polisanmälas, och straffas

  2016-03-31 14:43 | 1. Socialstyrelsen borde höja kompetensen på handläggare genom utbildning om brister som har uppstått och bygga upp kunskap.
  2. Den person som har lämnat förfalskad handling till Socialstyrelsen skulle polisanmälas, så lagskärpning behövs, detta handlar om människoliv.

  Iman Abbas Aloan, Med.dr.Specialist i Ortopedi, Linköpings universitet sjukhus

  Jäv:

 • tjänstefel?

  2016-03-31 20:04 | Har handläggningen vid Socialstyrelsen varit så bristfällig att oaktsam att DEN borde polisanmälas med misstanke om tjänstefel. Handläggaren fick upprepade alarmerande uppgifter utan att handlägga saken skyndsamt.

  Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

  Jäv:

 • Borttagandet av Tjänstemannaansvaret 1974

  2016-04-04 11:17 | År 1974 togs det sk Tjänstemannaansvaret bort. Enligt min personliga åsikt bidrog detta till det "Slapp-Sverige" vi har idag. En av konsekvenserna är bristen på stringens vid kontroll av obehöriga eller inkompetenta läkare. Som tjänsteman anställd vid en berörd myndighet kan man således sitta på sitt kontor och aktivt välja att inte göra någonting - och uppbära full lön oavsett om man gör det man ska eller ej.

  Margareta Berg, Med dr, överläk, Stiftelsen Surgicon

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016