Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DZEA Läkartidningen 14/2016
Lakartidningen.se 2016-03-30

Kritik mot myndigheters kontroll av falska och olämpliga läkare

– Man måste kunna förvänta sig högre kvalitet på myndigheternas kontroll av falska legitimationer, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren apropå två program av Uppdrag granskning i SVT. Hon ser också problem med hur Sverige tillämpar de EU-regler för kontroll av olämpliga läkare som träder i kraft under våren. Heidi Stensmyren medverkar i det andra av programmen som sänds i kväll.

Tomas Lindblad

Uppdrag granskning i SVT visar i två program (23/3 och 30/3) hur läkare som är direkt olämpliga eller som saknar rätt kvalifikationer kan arbeta på svenska sjukhus och behandla patienter. Programmen skildrar bland annat fall där Socialstyrelsen inte kontrollerat utländska läkares dokument. Man visar också hur olämpliga läkare som flyttar mellan länder kan undvika kontroll.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är kritisk till myndigheternas agerande i de fall som tas upp i Uppdrag granskning. Det gäller både Socialstyrelsen, som utfärdar legitimationer, och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som utreder anmälda fall av läkare som misskött sin yrkesuppgift.

– Legitimationen är statens garanti för att en yrkesutövare håller måttet. Då bör man kunna kräva högre kvalitet av granskningen. Allmänheten ska aldrig behöva betvivla att, eller själv efterforska om, den personal som de möter i sjukvården är tillräckligt kompetent, säger Heidi Stensmyren efter att ha sett de två programmen, där hon också medverkar i det ena som sänds i kväll.

Läkartidningen har tidigare skrivit om att Läkarförbundet vill att lagen som ska stoppa olämpliga läkare ses över. Och från och med april kommer de nya EU-reglerna i yrkeskvalifikationsdirektivet att gälla fullt ut.

Direktivet innebär bland annat att alla uppgifter om indragna legitimationer, beslut om prövotid, eller begränsad förskrivningsrätt för läkare i EU/EES-länderna går in i det gemensamma informationssystemet för den inre marknaden, IMI.

Socialstyrelsen skapar ett register av de inkomna varningarna och när en utländsk läkare ansöker om svensk legitimation kollas personen mot registret.

Hittills – sedan januari i år – har det kommit in »tusentals« varningar i systemet, säger Helena Scarabin, jurist på enheten för behörighet vid Socialstyrelsen. Men ännu har man inte fått någon träff i sina sökningar, det vill säga ingen av de ansökande läkarna har haft några anmärkningar.

IVO:s uppgift i det nya systemet blir att granska de inkomna varningarna om läkare och annan vårdpersonal som misskött sig i andra länder.

Sven Lewin, jurist på IVO, säger att man troligen kommer att se över samtliga inkomna ärenden för att avgöra om den berörda personen lever eller arbetar i Sverige. I så fall startar IVO en utredning om vederbörandes lämplighet. Annars sorteras informationen bort.  

– Det är en omfattande och grannlaga uppgift som vi står inför, men jag bedömer det som att vi har kapacitet att klara av det, säger Sven Lewin.

Men Heidi Stensmyren är tveksam till hur reglerna ska tillämpas.

– Det som är bra med det nya direktivet är automatiken i rapporteringen, sen är det upp till det enskilda landet att ha ett säkert och effektivt system för den vidare hanteringen. Det är den uppgiften som ligger på IVO, säger hon.

– Det vi kunde se är att om en läkare som anmäls i systemet inte är yrkesverksam i Sverige just när IVO underrättas så gör myndigheten inget. Det är anmärkningsvärt. Det betyder att om läkaren kommer hit vid ett senare tillfälle så har vederbörande behörighet att verka som läkare trots att myndigheten kanske skulle gjort en annan bedömning om vederbörande befann sig inom landets gränser när meddelandet damp ned. Det är en uppenbar lucka eller en ologisk tolkning av regelverket, säger Heidi Stensmyren.

En annan viktig förändring som följer med det nya direktivet är att den gamla bestämmelsen om att en sekundär legitimation återkallas automatiskt om den primära legitimationen dras in, inte ska gälla längre. Exempelvis så förlorar en dansk läkare som arbetar i Sverige alltså inte sin svenska legitimation om hens danska primärlegitimation dras in, såsom reglerna tidigare sagt. Den gamla bestämmelsen anses strida mot direktivet som säger att alla ska få sin sak prövad mot de bestämmelser som gäller i det land där man verkar.

– Det är inte rimligt att exempelvis en legitimation som dras in av åldersskäl i England automatiskt ska leda till en avstängning i Sverige. En svensk legitimation kan bara återkallas på de vanliga svenska återkallelsegrunderna, inte på grund av utländska regler. Men allvarliga förseelser utomlands ska givetvis kunna påverka en bedömning, säger Sven Lewin på IVO.

Det nordiska samarbetet fortsätter parallellt med de nya EU-reglerna. Det betyder att nordiska läkare måste ansöka om prövning hos Socialstyrelsen som alla andra, men processen är snabb och förenklad.

I Uppdrag granskning kritiseras Socialstyrelsen för att vara alltför försiktig när det gäller att granska dokument som visas upp av utländska läkare, till exempel examensbevis eller intyg om arbetserfarenhet. I programmen visar man upp fall med papper som är tydligt förfalskade och som använts för att skaffa svenska legitimationer.      

EU:s regler kräver att myndigheten ska ha skälig grund för misstanke när det gäller kontroll av de handlingar som en läkare åberopar för att få sin svenska legitimation. Vad det exakt innebär är svårt att slå fast, säger Pernilla Ek, enhetschef, Socialstyrelsens enhet för behörighet. 

– Det finns inte någon konkret beskrivning av vad skälig misstanke är. Det bygger på kunskap och erfarenhet. Vi kan inte överskrida vad som är rimligt, då får vi EU-kommissionen på oss, säger hon.

Heidi Stensmyren tycker att Socialstyrelsen borde vara flitigare i sina kontroller. 

– Jag tycker de tolkar det snävt och gör det lite lätt för sig när de väljer att inte kontrollera handlingar. Om man ser många dokument från samma institutioner, då lär man sig hur de ska se ut, men när myndigheten ska kontrollera äktheten på dokument från institutioner som de inte känner till då bör deras egen bristfälliga vetskap motivera att man granskar och kontrollerar extra.

Efter programmen ska Socialstyrelsen gå igenom samtliga legitimationer som beviljats under 2014–2015 baserade på dokument från tredje land. Se: Socialstyrelsen ser över legitimationer efter reportage om falska läkare.

Kommentarer (3)

 • Falska handlinger från oäkta läkare borde polisanmälas, och straffas

  2016-03-31 14:43 | 1. Socialstyrelsen borde höja kompetensen på handläggare genom utbildning om brister som har uppstått och bygga upp kunskap.
  2. Den person som har lämnat förfalskad handling till Socialstyrelsen skulle polisanmälas, så lagskärpning behövs, detta handlar om människoliv.

  Iman Abbas Aloan, Med.dr.Specialist i Ortopedi, Linköpings universitet sjukhus

  Jäv:

 • tjänstefel?

  2016-03-31 20:04 | Har handläggningen vid Socialstyrelsen varit så bristfällig att oaktsam att DEN borde polisanmälas med misstanke om tjänstefel. Handläggaren fick upprepade alarmerande uppgifter utan att handlägga saken skyndsamt.

  Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

  Jäv:

 • Borttagandet av Tjänstemannaansvaret 1974

  2016-04-04 11:17 | År 1974 togs det sk Tjänstemannaansvaret bort. Enligt min personliga åsikt bidrog detta till det "Slapp-Sverige" vi har idag. En av konsekvenserna är bristen på stringens vid kontroll av obehöriga eller inkompetenta läkare. Som tjänsteman anställd vid en berörd myndighet kan man således sitta på sitt kontor och aktivt välja att inte göra någonting - och uppbära full lön oavsett om man gör det man ska eller ej.

  Margareta Berg, Med dr, överläk, Stiftelsen Surgicon

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. () 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. () 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

bild

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (3 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

»Jag föreslår att vi respekterar patientens sätt att hantera sin situation ...«

Krönika | En kollega inom den palliativa hemsjukvården vill att onkologen tar sitt ansvar och inskärper hos kvinnan med långt gången cancer att hennes sjukdom är obotlig. Men att ta det ansvaret vore att förstöra patientens strategi för att uthärda det outhärdliga, skriver onkologen Nina Cavalli-Björkman i sin krönika. (12 kommentarer) 23 AUG 2016

P-piller kan minska sexlusten

Nyheter | P-piller kan minska sexuell lust, upphetsning och tillfredsställelse, enligt en randomiserad kontrollerad studie gjord vid Karolinska institutet. () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons