Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYWP Lakartidningen.se 2016-03-14

E-hälsovision ska göra Sverige bäst i världen

Genom tydligare samordning och klarare rollfördelning ska Sverige om tio år ha en internationell tätposition inom e-hälsoområdet. Detta enligt den vision som regeringen och SKL presenterade på måndagen.

Michael Lövtrup

Trots en generell hög IT-mognad, och trots att Sverige var tidigt ute med exempelvis elektroniska patientjournaler, ligger Sverige i dag efter många andra länder när det gäller digitaliseringen i vården.

Men nu ska det bli ändring på det. Om tio år, 2025, ska Sverige vara världsbäst på att »använda digitaliseringens möjligheter för att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd«. Allt enligt den vision för e-hälsoarbetet som regeringen och Sveriges Kommuner och landsting, SKL, presenterade på måndagen.

Att SKL nu är med på båten är en skillnad jämfört med den nationella e-hälsostrategin, som den nya visionen ersätter. En annan skillnad är att visionen ska kompletteras med handlingsplaner, som kommer att inriktas på tre områden: regelverk, begrepp och termer samt standarder. Handlingsplanerna ska konkretisera vad som ska göras och av vem, berättade statssekreterare Agneta Karlsson (S) vid ett frukostseminarium på eHälsomyndigheten.

– Vi har inte avgjort om handlingsplanerna ska vara ettåriga eller lite längre. Vi kommer att presentera den första handlingsplanen till hösten.

Patientens bästa är huvudfokus för regeringen, enligt Agneta Karlsson. Patienten ska ha så bra information som möjligt om sitt tillstånd och om sin väg genom vården och omsorgen.

– Men det handlar också om att låta proffsen vara proffs, med verktyg som underlättar genom enklare administration och färre inloggningar.

Ett problem i dag är att e-hälsoarbetet är splittrat, med många lokala initiativ. Anders Henriksson (S), förste vice ordförande i SKL, menade att samordningen måste öka och att det måste bli tydligare vad som är statens respektive kommunernas och landstingens roll.

– Det finns en frustration i dag över att det inte går fortare. Att vi samlar ihop oss och att alla drar åt samma håll är oerhört viktigt om vi ska leva upp till patienternas förväntningar på att bli delaktiga och bemötta på ett bra sätt.

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons