Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYFP Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-03

Färre vårdplatser för strokepatienter

Det är fortfarande trångt på sjukhusen för strokepatienterna i Sverige. Det visar en färsk rapport från Riksstroke om strukturerna i strokevården.

Anna Sofia Dahl

Varje år vårdas runt 25 000 personer på sjukhus för stroke i Sverige och sammanlagt står sjukdomen för nästan en miljon vårddagar årligen. I en ny rapport jämför Riksstroke, det nationella kvalitetsregistret för strokesjukvård, strokevården åren 2005, 2010, 2013 och 2015. Undersökningen består av uppgifter inrapporterade från de 72 sjukhus som tar emot akuta strokepatienter. Rapporten fokuserar på strukturerna i vården och är ett komplement till de rapporter som vanligtvis kommer från Riksstroke. 

Bland annat visar rapporten att antalet vårdplatser för akut strokevård har minskat med tio procent de senaste tio åren.

– Det är fortsatt för trångt på sjukhusen för strokepatienter och var femte hamnar på fel avdelning. ­För strokepatienter är det absolut avgörande att man ligger på en strokeenhet. Det är bara där man kan få den vård som förbättrar prognosen och göra fulla insatser, säger Bo Norrving, chef och registerhållare för Riksstroke och professor vid neurologiska kliniken, Skånes universitetssjukhus.

En del av minskningen av vårdplatser kan dock förklaras av att det är färre som insjuknar i stroke och färre som återinsjuknar, menar Bo Norrving.

– Tack vare att det har gått att förebygga sjukdomen bättre så har det klarat sig och inte blivit sämre än vad det skulle ha blivit annars, säger han.

58 av de 72 aktuella sjukhusen uppger att deras verksamhet helt uppfyller Socialstyrelsens nationella riktlinjers kriterier för strokeenhet. Två sjukhus uppger att deras akuta strokeverksamhet inte uppfyller kriterierna, medan tolv uppger att man delvis gör det. Ett viktigt fynd som Bo Norrving framhåller är att kompetensnivån hos personalen har minskat de senaste fem åren. Mindre än hälften av personalen hade ett så kallat strokekompetensbevis.

– En del av grundbultarna i att ha en strokeenhet är att personalen ska vara utbildad i att ta hand om strokepatienter, säger han.

Bo Norrving menar att rapporten är ett exempel på att bra kvalitetsregister är nödvändiga, men att det fortsatt ser allvarligt ut i strokesjukvården.

– Det krävs att sjukhusen reflekterar över sina data, att man gör kvalitetsförbättringar och har en policy att patienter ska komma till en strokeenhet som första station. Det fungerar i vissa delar av Sverige, men inte i andra.

Kommentera

Kommentera
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons