Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYY3 Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-15

Hinder och möjligheter ett år efter patientlagen

Den nya patientlagen trädde ikraft förra året. I en ny rapport presenterar nu Vårdanalys både hinder och möjligheter för att lagen ska få genomslag.

Anna Sofia Dahl

Beslutet om att införa den nya patientlagen fattades sommaren 2014 och den 1 januari 2015 trädde den i kraft. Tanken är att patientens ställning ska stärkas och integriteten, självbestämmandet och delaktigheten främjas. Centralt är också att alla bestämmelser som rör patienten ska samlas på ett ställe.

Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, släppt rapporten »Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag«, vilken är den andra delrapporten i ämnet. I den första, som kom förra året, beskrevs läget innan lagen trätt i kraft och tydliga förbättringsområden – bland annat delaktighet, information och väntetider – pekades ut.

I den aktuella rapporten presenteras faktorer som påverkar landstingens arbete med att införa patientlagen. Bland annat presenteras fyra hinder som försvårar genomslaget för lagen:

  • Befolkningen har fortsatt en låg kännedom om vårdens skyldigheter, vilket minskar patientens möjligheter till att vara »en aktiv samarbetspartner«.
  • Lagen är svår att omsätta i praktiken för verksamheterna. Bland annat för att det saknas samsyn kring tolkningen, för att verktyg och stödsystem är begränsande samt att professionen ser risker med nya etiska dilemman.
  • Landstingens ansträngda ekonomi och utmaningar kring kompetensförsörjning ger mindre möjligheter att uppfylla lagens intentioner.
  • Avsaknaden av administrativa lösningar på nationell nivå.

Man listar också sex möjligheter, om än inte heltäckande, som kan stärka lagens genomslag.

  • Underlätta patienternas möjlighet att påverka vården, både som individer och kollektiv.
  • Kontinuitet och ett starkt och engagerat ledarskap.
  • Mer forskning och kunskap om effekterna av patient- och personcentrerad vård.
  • Fler gemensamma administrativa lösningar och utökad nationell samordning.
  • Genom redan befintliga verktyg, så som bland annat Nationell Patientenkät, stärka uppföljningen av lagens effekter.
  • Fler och tydliga incitament för att förändra arbetssättet.

Till grund för rapporten ligger 61 intervjuer med verksamhetsföreträdare i hälso- och sjukvården i sex olika landsting.

Den 15 mars 2017 väntas Vårdanalys lämna en slutrapport med en samlad bild och rekommendationer till regeringen. Speciellt fokus kommer då att vara på effekterna av att patienter haft möjlighet att välja utförare i andra landsting.

Läs tidigare artiklar:

Nu sjösätts den nya patientlagen

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons