Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYY3 Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-15

Hinder och möjligheter ett år efter patientlagen

Den nya patientlagen trädde ikraft förra året. I en ny rapport presenterar nu Vårdanalys både hinder och möjligheter för att lagen ska få genomslag.

Anna Sofia Dahl

Beslutet om att införa den nya patientlagen fattades sommaren 2014 och den 1 januari 2015 trädde den i kraft. Tanken är att patientens ställning ska stärkas och integriteten, självbestämmandet och delaktigheten främjas. Centralt är också att alla bestämmelser som rör patienten ska samlas på ett ställe.

Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, släppt rapporten »Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag«, vilken är den andra delrapporten i ämnet. I den första, som kom förra året, beskrevs läget innan lagen trätt i kraft och tydliga förbättringsområden – bland annat delaktighet, information och väntetider – pekades ut.

I den aktuella rapporten presenteras faktorer som påverkar landstingens arbete med att införa patientlagen. Bland annat presenteras fyra hinder som försvårar genomslaget för lagen:

  • Befolkningen har fortsatt en låg kännedom om vårdens skyldigheter, vilket minskar patientens möjligheter till att vara »en aktiv samarbetspartner«.
  • Lagen är svår att omsätta i praktiken för verksamheterna. Bland annat för att det saknas samsyn kring tolkningen, för att verktyg och stödsystem är begränsande samt att professionen ser risker med nya etiska dilemman.
  • Landstingens ansträngda ekonomi och utmaningar kring kompetensförsörjning ger mindre möjligheter att uppfylla lagens intentioner.
  • Avsaknaden av administrativa lösningar på nationell nivå.

Man listar också sex möjligheter, om än inte heltäckande, som kan stärka lagens genomslag.

  • Underlätta patienternas möjlighet att påverka vården, både som individer och kollektiv.
  • Kontinuitet och ett starkt och engagerat ledarskap.
  • Mer forskning och kunskap om effekterna av patient- och personcentrerad vård.
  • Fler gemensamma administrativa lösningar och utökad nationell samordning.
  • Genom redan befintliga verktyg, så som bland annat Nationell Patientenkät, stärka uppföljningen av lagens effekter.
  • Fler och tydliga incitament för att förändra arbetssättet.

Till grund för rapporten ligger 61 intervjuer med verksamhetsföreträdare i hälso- och sjukvården i sex olika landsting.

Den 15 mars 2017 väntas Vårdanalys lämna en slutrapport med en samlad bild och rekommendationer till regeringen. Speciellt fokus kommer då att vara på effekterna av att patienter haft möjlighet att välja utförare i andra landsting.

Läs tidigare artiklar:

Nu sjösätts den nya patientlagen

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons