Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYY3 Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-15

Hinder och möjligheter ett år efter patientlagen

Den nya patientlagen trädde ikraft förra året. I en ny rapport presenterar nu Vårdanalys både hinder och möjligheter för att lagen ska få genomslag.

Anna Sofia Dahl

Beslutet om att införa den nya patientlagen fattades sommaren 2014 och den 1 januari 2015 trädde den i kraft. Tanken är att patientens ställning ska stärkas och integriteten, självbestämmandet och delaktigheten främjas. Centralt är också att alla bestämmelser som rör patienten ska samlas på ett ställe.

Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, släppt rapporten »Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag«, vilken är den andra delrapporten i ämnet. I den första, som kom förra året, beskrevs läget innan lagen trätt i kraft och tydliga förbättringsområden – bland annat delaktighet, information och väntetider – pekades ut.

I den aktuella rapporten presenteras faktorer som påverkar landstingens arbete med att införa patientlagen. Bland annat presenteras fyra hinder som försvårar genomslaget för lagen:

  • Befolkningen har fortsatt en låg kännedom om vårdens skyldigheter, vilket minskar patientens möjligheter till att vara »en aktiv samarbetspartner«.
  • Lagen är svår att omsätta i praktiken för verksamheterna. Bland annat för att det saknas samsyn kring tolkningen, för att verktyg och stödsystem är begränsande samt att professionen ser risker med nya etiska dilemman.
  • Landstingens ansträngda ekonomi och utmaningar kring kompetensförsörjning ger mindre möjligheter att uppfylla lagens intentioner.
  • Avsaknaden av administrativa lösningar på nationell nivå.

Man listar också sex möjligheter, om än inte heltäckande, som kan stärka lagens genomslag.

  • Underlätta patienternas möjlighet att påverka vården, både som individer och kollektiv.
  • Kontinuitet och ett starkt och engagerat ledarskap.
  • Mer forskning och kunskap om effekterna av patient- och personcentrerad vård.
  • Fler gemensamma administrativa lösningar och utökad nationell samordning.
  • Genom redan befintliga verktyg, så som bland annat Nationell Patientenkät, stärka uppföljningen av lagens effekter.
  • Fler och tydliga incitament för att förändra arbetssättet.

Till grund för rapporten ligger 61 intervjuer med verksamhetsföreträdare i hälso- och sjukvården i sex olika landsting.

Den 15 mars 2017 väntas Vårdanalys lämna en slutrapport med en samlad bild och rekommendationer till regeringen. Speciellt fokus kommer då att vara på effekterna av att patienter haft möjlighet att välja utförare i andra landsting.

Läs tidigare artiklar:

Nu sjösätts den nya patientlagen

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (2 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016