Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYY3 Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-15

Hinder och möjligheter ett år efter patientlagen

Den nya patientlagen trädde ikraft förra året. I en ny rapport presenterar nu Vårdanalys både hinder och möjligheter för att lagen ska få genomslag.

Anna Sofia Dahl

Beslutet om att införa den nya patientlagen fattades sommaren 2014 och den 1 januari 2015 trädde den i kraft. Tanken är att patientens ställning ska stärkas och integriteten, självbestämmandet och delaktigheten främjas. Centralt är också att alla bestämmelser som rör patienten ska samlas på ett ställe.

Nu har Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Vårdanalys, släppt rapporten »Hinder och möjligheter för att öka patientlagens genomslag«, vilken är den andra delrapporten i ämnet. I den första, som kom förra året, beskrevs läget innan lagen trätt i kraft och tydliga förbättringsområden – bland annat delaktighet, information och väntetider – pekades ut.

I den aktuella rapporten presenteras faktorer som påverkar landstingens arbete med att införa patientlagen. Bland annat presenteras fyra hinder som försvårar genomslaget för lagen:

  • Befolkningen har fortsatt en låg kännedom om vårdens skyldigheter, vilket minskar patientens möjligheter till att vara »en aktiv samarbetspartner«.
  • Lagen är svår att omsätta i praktiken för verksamheterna. Bland annat för att det saknas samsyn kring tolkningen, för att verktyg och stödsystem är begränsande samt att professionen ser risker med nya etiska dilemman.
  • Landstingens ansträngda ekonomi och utmaningar kring kompetensförsörjning ger mindre möjligheter att uppfylla lagens intentioner.
  • Avsaknaden av administrativa lösningar på nationell nivå.

Man listar också sex möjligheter, om än inte heltäckande, som kan stärka lagens genomslag.

  • Underlätta patienternas möjlighet att påverka vården, både som individer och kollektiv.
  • Kontinuitet och ett starkt och engagerat ledarskap.
  • Mer forskning och kunskap om effekterna av patient- och personcentrerad vård.
  • Fler gemensamma administrativa lösningar och utökad nationell samordning.
  • Genom redan befintliga verktyg, så som bland annat Nationell Patientenkät, stärka uppföljningen av lagens effekter.
  • Fler och tydliga incitament för att förändra arbetssättet.

Till grund för rapporten ligger 61 intervjuer med verksamhetsföreträdare i hälso- och sjukvården i sex olika landsting.

Den 15 mars 2017 väntas Vårdanalys lämna en slutrapport med en samlad bild och rekommendationer till regeringen. Speciellt fokus kommer då att vara på effekterna av att patienter haft möjlighet att välja utförare i andra landsting.

Läs tidigare artiklar:

Nu sjösätts den nya patientlagen

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

139 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons