Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYUT Lakartidningen.se 2016-03-14

Lagstiftning inte vägen till PAL

Under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte diskuterades även bland annat patientansvarig läkare, arbetsmiljöcertifiering och fortbildningspeng för läkare.

Anna Sofia Dahl

En motion om att verka för en lagändring gällande patientansvarig läkare skapade diskussion under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte i Stockholm i slutet av förra veckan. Sjukhusläkarna Östra Skåne yrkade på att ordalydelsen »fast vårdkontakt för patienten« ska ersättas med »patientansvarig läkare« i hälso- och sjukvårdslagen 29a §. Styrelsen menade att det är bättre att förhålla sig till den lag som redan finns och i stället lägga energi och resurser på arbetet med att få systemet att fungera. Diskussionerna kom dock att stundtals hamna utanför motionärens yrkande och mer att handla om vikten av att ha en patientansvarig läkare, PAL.

Styrelsen poängterade att de allra flesta är rörande överens om att PAL behövs och att diskussionen bör handla om vilken väg man ska ta för att komma dit. Fullmäktige valde att gå på styrelsens linje och avslå motionen.

Fullmäktige beslutade också …

… att bifalla Sjukhusläkarna i Uppsalas motion om att verka för att en arbetsmiljöcertifiering införs på fler arbetsplatser. Styrelsen ansåg att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljön, som träder i kraft den 31 mars, sätter samma fokus och att en dylik certifiering i nuläget därför inte är nödvändig. Fullmäktige beslutade emellertid att bifalla motionen. 

… att verka för att en etisk kommitté eller referensgrupp bör granska studier på människor eller mänsklig vävnad, där ej etablerade åtgärder eller behandlingar inräknas, inför verksamhetschefens beslut. Motionären Göteborgs sjukhusläkarförening framhöll att förslaget syftade till ett inriktningsbeslut.

… att verka för att det avsätts tid och pengar till läkares fortbildning i varje kliniks budget och att fortbildningsfrågan regleras av Socialstyrelsen i en riktlinje. Styrelsen var enig med Sjukhusläkarna i Lund om att frågan är angelägen, inte minst med tanke på att antalet fortbildningsdagar stadigt minskar. Fullmäktige biföll motionen.

… att bifalla Sjukhusläkarnas i Lund motion om att det alltid ska finnas »en medicinskt ledningsansvarig läkare inom varje enhet med ett fastställt medicinskt mandat med tydliga ansvarsområden och befogenheter med uppgift att verka i samråd med berörd chef för övrig personal«.

Läs mer:

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte: Frågan om övertidsersättning väcker fortfarande känslor

Läkarchef i NU-sjukvården årets visslare enligt Sjukhusläkarna

Kommentera

Kommentera

Kalciumtillskott kan öka risken för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (6 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons