Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYUT Lakartidningen.se 2016-03-14

Lagstiftning inte vägen till PAL

Under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte diskuterades även bland annat patientansvarig läkare, arbetsmiljöcertifiering och fortbildningspeng för läkare.

Anna Sofia Dahl

En motion om att verka för en lagändring gällande patientansvarig läkare skapade diskussion under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte i Stockholm i slutet av förra veckan. Sjukhusläkarna Östra Skåne yrkade på att ordalydelsen »fast vårdkontakt för patienten« ska ersättas med »patientansvarig läkare« i hälso- och sjukvårdslagen 29a §. Styrelsen menade att det är bättre att förhålla sig till den lag som redan finns och i stället lägga energi och resurser på arbetet med att få systemet att fungera. Diskussionerna kom dock att stundtals hamna utanför motionärens yrkande och mer att handla om vikten av att ha en patientansvarig läkare, PAL.

Styrelsen poängterade att de allra flesta är rörande överens om att PAL behövs och att diskussionen bör handla om vilken väg man ska ta för att komma dit. Fullmäktige valde att gå på styrelsens linje och avslå motionen.

Fullmäktige beslutade också …

… att bifalla Sjukhusläkarna i Uppsalas motion om att verka för att en arbetsmiljöcertifiering införs på fler arbetsplatser. Styrelsen ansåg att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljön, som träder i kraft den 31 mars, sätter samma fokus och att en dylik certifiering i nuläget därför inte är nödvändig. Fullmäktige beslutade emellertid att bifalla motionen. 

… att verka för att en etisk kommitté eller referensgrupp bör granska studier på människor eller mänsklig vävnad, där ej etablerade åtgärder eller behandlingar inräknas, inför verksamhetschefens beslut. Motionären Göteborgs sjukhusläkarförening framhöll att förslaget syftade till ett inriktningsbeslut.

… att verka för att det avsätts tid och pengar till läkares fortbildning i varje kliniks budget och att fortbildningsfrågan regleras av Socialstyrelsen i en riktlinje. Styrelsen var enig med Sjukhusläkarna i Lund om att frågan är angelägen, inte minst med tanke på att antalet fortbildningsdagar stadigt minskar. Fullmäktige biföll motionen.

… att bifalla Sjukhusläkarnas i Lund motion om att det alltid ska finnas »en medicinskt ledningsansvarig läkare inom varje enhet med ett fastställt medicinskt mandat med tydliga ansvarsområden och befogenheter med uppgift att verka i samråd med berörd chef för övrig personal«.

Läs mer:

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte: Frågan om övertidsersättning väcker fortfarande känslor

Läkarchef i NU-sjukvården årets visslare enligt Sjukhusläkarna

Kommentera

Kommentera

Njursjuka barn har ofta kardiella förändringar

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Annons Annons

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

bild

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (2 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016