Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYUT Lakartidningen.se 2016-03-14

Lagstiftning inte vägen till PAL

Under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte diskuterades även bland annat patientansvarig läkare, arbetsmiljöcertifiering och fortbildningspeng för läkare.

Anna Sofia Dahl

En motion om att verka för en lagändring gällande patientansvarig läkare skapade diskussion under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte i Stockholm i slutet av förra veckan. Sjukhusläkarna Östra Skåne yrkade på att ordalydelsen »fast vårdkontakt för patienten« ska ersättas med »patientansvarig läkare« i hälso- och sjukvårdslagen 29a §. Styrelsen menade att det är bättre att förhålla sig till den lag som redan finns och i stället lägga energi och resurser på arbetet med att få systemet att fungera. Diskussionerna kom dock att stundtals hamna utanför motionärens yrkande och mer att handla om vikten av att ha en patientansvarig läkare, PAL.

Styrelsen poängterade att de allra flesta är rörande överens om att PAL behövs och att diskussionen bör handla om vilken väg man ska ta för att komma dit. Fullmäktige valde att gå på styrelsens linje och avslå motionen.

Fullmäktige beslutade också …

… att bifalla Sjukhusläkarna i Uppsalas motion om att verka för att en arbetsmiljöcertifiering införs på fler arbetsplatser. Styrelsen ansåg att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljön, som träder i kraft den 31 mars, sätter samma fokus och att en dylik certifiering i nuläget därför inte är nödvändig. Fullmäktige beslutade emellertid att bifalla motionen. 

… att verka för att en etisk kommitté eller referensgrupp bör granska studier på människor eller mänsklig vävnad, där ej etablerade åtgärder eller behandlingar inräknas, inför verksamhetschefens beslut. Motionären Göteborgs sjukhusläkarförening framhöll att förslaget syftade till ett inriktningsbeslut.

… att verka för att det avsätts tid och pengar till läkares fortbildning i varje kliniks budget och att fortbildningsfrågan regleras av Socialstyrelsen i en riktlinje. Styrelsen var enig med Sjukhusläkarna i Lund om att frågan är angelägen, inte minst med tanke på att antalet fortbildningsdagar stadigt minskar. Fullmäktige biföll motionen.

… att bifalla Sjukhusläkarnas i Lund motion om att det alltid ska finnas »en medicinskt ledningsansvarig läkare inom varje enhet med ett fastställt medicinskt mandat med tydliga ansvarsområden och befogenheter med uppgift att verka i samråd med berörd chef för övrig personal«.

Läs mer:

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte: Frågan om övertidsersättning väcker fortfarande känslor

Läkarchef i NU-sjukvården årets visslare enligt Sjukhusläkarna

Kommentera

Kommentera
bild

Det är dags att se värdet av patientnära forskning

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons