Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYUT Lakartidningen.se 2016-03-14

Lagstiftning inte vägen till PAL

Under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte diskuterades även bland annat patientansvarig läkare, arbetsmiljöcertifiering och fortbildningspeng för läkare.

Anna Sofia Dahl

En motion om att verka för en lagändring gällande patientansvarig läkare skapade diskussion under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte i Stockholm i slutet av förra veckan. Sjukhusläkarna Östra Skåne yrkade på att ordalydelsen »fast vårdkontakt för patienten« ska ersättas med »patientansvarig läkare« i hälso- och sjukvårdslagen 29a §. Styrelsen menade att det är bättre att förhålla sig till den lag som redan finns och i stället lägga energi och resurser på arbetet med att få systemet att fungera. Diskussionerna kom dock att stundtals hamna utanför motionärens yrkande och mer att handla om vikten av att ha en patientansvarig läkare, PAL.

Styrelsen poängterade att de allra flesta är rörande överens om att PAL behövs och att diskussionen bör handla om vilken väg man ska ta för att komma dit. Fullmäktige valde att gå på styrelsens linje och avslå motionen.

Fullmäktige beslutade också …

… att bifalla Sjukhusläkarna i Uppsalas motion om att verka för att en arbetsmiljöcertifiering införs på fler arbetsplatser. Styrelsen ansåg att Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljön, som träder i kraft den 31 mars, sätter samma fokus och att en dylik certifiering i nuläget därför inte är nödvändig. Fullmäktige beslutade emellertid att bifalla motionen. 

… att verka för att en etisk kommitté eller referensgrupp bör granska studier på människor eller mänsklig vävnad, där ej etablerade åtgärder eller behandlingar inräknas, inför verksamhetschefens beslut. Motionären Göteborgs sjukhusläkarförening framhöll att förslaget syftade till ett inriktningsbeslut.

… att verka för att det avsätts tid och pengar till läkares fortbildning i varje kliniks budget och att fortbildningsfrågan regleras av Socialstyrelsen i en riktlinje. Styrelsen var enig med Sjukhusläkarna i Lund om att frågan är angelägen, inte minst med tanke på att antalet fortbildningsdagar stadigt minskar. Fullmäktige biföll motionen.

… att bifalla Sjukhusläkarnas i Lund motion om att det alltid ska finnas »en medicinskt ledningsansvarig läkare inom varje enhet med ett fastställt medicinskt mandat med tydliga ansvarsområden och befogenheter med uppgift att verka i samråd med berörd chef för övrig personal«.

Läs mer:

Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte: Frågan om övertidsersättning väcker fortfarande känslor

Läkarchef i NU-sjukvården årets visslare enligt Sjukhusläkarna

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons