Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYUA Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-14

»Läkare måste få större befogenheter«

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren håller helt med om att den byråkratiska styrningen av hälso- och sjukvården har gått för långt och menar att det nu är dags att ge läkarna större befogenheter och en friare yrkesroll.

Fredrik Hedlund

Heidi Stensmyren menar att den byråkratiska styrningen av läkare till och med har blivit striktare och mindre flexibel på senare tid, då riktlinjer inte längre är riktlinjer utan ses som regler för hur man måste göra.

– Vi har haft ekonomernas decennium och nu har vi juristernas decennium. Man använder nu oftare styrsystem där krav på 100-procentig följsamhet till regler och bestämmelser krävs. Avsteg hanteras i vissa fall som brott mot avtal och regelverk med risk för negativa sanktioner. Förutom att det drar enorma resurser att reglera och kontrollera så är effekterna av kontrollsamhället att man inte får tillbaka det från den individuella yrkesutövaren som man skulle kunna få. Här krockar verkligen systemet med yrkesrollen, säger hon.

Arbetet i sjukvården organiseras så att läkarna behandlas som anonyma, utbytbara kuggar i det stora sjukvårdsmaskineriet, något som i sin tur bidrar till lägre ansvarstagande.

– Vi hade tidigare i lagstiftningen en patientansvarig läkare, men den tog man bort och sa att »det spelar ingen roll vem som är ansvarig för patienten«. Vad hände? Patienten kan komma in till sjukvården och ha tio till tolv olika läkare varav ingen har det övergripande medicinska ansvaret, vilket leder till att ingen har det yttersta mandatet eller kan ställas till ansvar, säger hon.

En annan viktig fråga för läkarna, menar Heidi Stensmyren, är att professionen har tappat ekonomiskt, det vill säga fått sänkt köpkraft i samhället.

– Vi har haft en reallönesänkning de senaste 30 åren, sannolikt beroende på att arbetsmarknaden till stor del har varit offentlig sektor med, i stort sett, bara en arbetsgivare: landstingen.

Allt detta har gjort att läkarprofessionen har tappat en del av sin forna glans. I dag är stress, nedstämdhet och depression inte ovanliga arbetsrelaterade symtom hos läkare.

– Det är fortfarande så att vi har ett väldigt stort och tungt ansvar för verksamheten, men läkarens befogenheter är mera kringskurna i dag, säger Heidi Stensmyren.

Men hon ser samtidigt vägar ut ur den negativa spiral som läkarna befinner sig i.

– En är att minska den administrativa bördan för läkarna genom att läkare får ökat stöd av exempelvis medicinska sek­reterare och andra personalresurser för att på så vis frigöra tid för patienter. Den professionella yrkesrollen måste stärkas. Läkare måste kunna delegera arbetsuppgifter som de är överkvalificerade för. Sedan måste vi se till att läkare tar sig an chefskapet. När chefen är läkare kan denne ta medicinskt ansvar för verksamheten och ge läkare stöd i yrkesrollen och yrkesutövandet. Betydelsen av detta har underskattats, säger hon.

Heidi Stensmyren menar också att läkarna måste ges större frihet och mer befogenheter.

– Läkarna måste ta det ansvar de måste ta och ha en friare yrkesroll. Här behöver vi självklart ta för oss. Vi får till viss del det mandat som vi tar. Sedan behöver även vi få möjligheten att bli egenföretagare och få driva verksamhet. Vi vet ju att om man kan starta och driva egna vårdcentraler så kan man påverka, utnyttja den egna potentialen och utveckla verksamheten, säger hon.

Men även inom landstingsstyrd vård måste läkaren få mer befogenhet, menar hon.

– Ska vi få till en förändring så är det viktigt att man låter professionen få utrymme att ta ansvar, inte bara som egenföretagare, utan också inom de offentligt drivna verksamheterna. Det är ju naturligt att läkaren, som är den högsta medicinskt ansvariga, leder verksamheten och har befogenheter och utrymme att styra och leda. Det är helt centralt, säger hon.

Läs mer: Läkare yrke med hög trovärdighet – men låg autonomi

Kommentarer (4)

 • Läkarkammare?

  2016-03-15 07:47 | Nu är kanske dags att återuppliva tanken om Läkarkammaren i Sverige - en autonom organisation och självstyre som värnar om läkarnas verkliga intressen precis som advokatsamfundet är till för sina medelmmar, vilken fungerar i de allra flesta länder i Europa ? Tidigare styrelsen i slf av någon anledning som var svårt begriplig ställde sig negativt till förslaget - rädslan inför mer självstyre lokalt? privilegier? annat?

  Marcus Wissander, öl, Skåne

  Jäv:

 • Legitimation

  2016-03-15 07:48 | Går detta inte att vända den utveckling som Heidi på ett förtjänstfullt sätt beskriver, blir det troligen aktuellt att ifrågasätta värdet av läkarlegitimationen, utöver att vara ett examensbevis.

  Olle Hollertz, Överläkare, Psyk mott, Oskarshamn

  Jäv:

 • Beskäftiga amatörer styr sjukvården

  2016-03-16 21:48 | I tre inlägg i Dagens Medicin har jag kritiserat IVO. De som granskar oss kan inte värdera vetenskap, misstror förtrogenhetskunskap och gör det de kan: räkna pinnar och checkar boxar. När något går fel gäller det att hitta någon att kritisera, inte systemfelen. Kritiken uttrycks som karaktärsomdömen: okunnig, odisciplinerad. Finns inte full dokumentation är goda förklaringar efterhandskonstruktioner. Detta driver dokumentations-raseriet. Den ömsesidiga misstron hotar vårdens kvalitet.

  Sten Levander, professor, pensionär

  Jäv:

 • Återinför såväl ansvar som befogenheter!

  2016-03-23 10:43 | Heidi Stensmyren har alldeles rätt i mångt o mycket. Det var helt fel att avskaffa ansvarig läkare för inneliggande patienter liksom det var helt fel att avskaffa det personliga ansvaret med sanktioner i form av erinran och varning. IVO:s sökande efter systemfel möts ofta med en axelryckning. Vetenskap och beprövad erfarenhet måste återupprättas, läkarna i den offentliga vården måste avlastas av administrativa hjälpkrafter, dokumentationsraseriet måste hållas tillbaka och viktigast och svårast av allt: Antalet vårdbyråkrater och dessas makt inom sjukvården - vilka och vilket märkligt nog tycks ÖKA när en mängd landsting ombildas till färre regioner - måste reduceras kraftigt. Och återinför även det för längsedan avskaffade tjänstemannaansvaret. Annars blir det inga medel över till oss som jobbar i själva kärnverksamheten: klinisk hälso- och sjukvård!

  Kenneth Bergdahl, Ötdl, senior advicer, Landstinget i Värmland

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons