Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYHA Läkartidningen 10/2016
Lakartidningen.se 2016-03-03

Regeringen byter ut delar av KI:s styrelse

Delar av styrelsen för Karolinska institutet byts ut, enligt beslut av regeringen i dag.

Elisabet Ohlin

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, säger till Sveriges radio Ekot att en nomineringsgrupp senast den 1 april ska föreslå vilka ledamöter som ska ersättas och med vem. 

Alla ska inte bytas ut. Det behövs en kontinuitet. Men med tanke på de uppgifter som styrelsen står inför, att rekrytera en ny rektor och att återskapa förtroendet för Karolinska institutet, behöver delar av styrelsen förnyas, enligt ministern.

– Jag ser mycket allvarligt på det som har framkommit om vad som har hänt vid KI. För att ett högt förtroende för verksamheten vid KI ska kunna återskapas är därför en förnyelse av styrelsen nödvändig, säger Helene Hellmark Knutsson på regeringens webbplats.

Nomineringsgruppen är samma nomineringsgrupp som annars föreslår externa ledamöter till styrelsen.Ny ledamot i gruppen blir förre universitetskanslern Lars Haikola, även detta enligt regeringsbeslut i dag.

Karolinska institutets styrelse leds av Lars Leijonborg. Övriga av regeringen utsedda ledamöter, se ruta.

Bo Risberg, professor emeritus i kirurgi och stark kritiker av KI:s hantering av Macchiarini-affären, säger till Sveriges radio att hela styrelsen behöver bytas ut, att det inte räcker med delar av styrelsen.

Konsistoriet – KI:s styrelse

Konsistoriet leds av Lars Leijonborg, före detta statsråd. Han utses av regeringen. Övriga ledamöter som utses av regeringen, och som alltså kan komma att bytas ut, är: 

 • Annika Andersson, civilekonom
 • Dan Andersson, tidigare chefsekonom
 • Anders Blanck, vd
 • Susana Borrás, professor
 • Eskil Franck, tidigare överintendent, docent
 • Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd
 • Charlotte Strömberg, civilekonom

Utöver dessa består styrelsen av rektor, prorektor (vakant), representanter för lärare, övrig personal och studenter samt universitetsdirektören Per Bengtsson och en samordnande sekreterare. Läs mer här.

Kommentarer (5)

 • Den vilseförda styrelsen

  2016-03-04 09:55 | Skrivelsen från 2010 som föranledde att Macchiarini anställdes bör publiceras med namnen på de 14 professorer-överläkare som undertecknade den. Det är enligt min mening de och inte styrelsen eller rektorn som är huvudansvariga för att italienaren anställdes.

  Leif Bergdahl, Docent i thoraxkirurgi, Medgoldkliniken,Juoksengi

  Jäv:

 • Publicera samlat länkar om KI-KS-skandalen

  2016-03-04 13:36 | Det finns annat som vore värdefullt att få publicerat. Jag föreslår att LT publicerar genom länkar officiella dokument som: De fyras visselblåsardokumnet, KI/KS svar och följande skriftväxling, Ev. inlagor av Macchiarini,KS KIs styrelses mfl uttalanden, men viktigast: Sammansättningen (hela) av KIs och KS styrelse/ledningsorgan, utfärdade direktiv för KIs styrelse och KIs och KS verkställande ledning.
  Mycket finns men det vore värdefullt att få allt, inte bra LT-debatten samlad. Sist men inte minst nomineringsgruppens sammansättning och formuleringen av dess uppdrag. Direktiven till alla de externa och interna utredningar som utlovats och vilka som utsetts att genomföra dem, samt deras ställning, inte mist ev. oberoende av KI/KS. Kan LT göra detta skulle många besparas mycket arbete och debatten bli så saklig som möjligt.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • De 14 personerna som anställde Macchiarini ansvariga, men även styrelsen bör avgå och manegementledarskapet överges

  2016-03-04 14:21 | Jag håller med dig, Leif Bergdahl, att de 14 personer som anställde Macchiarini har ett stort ansvar för denna skandal. Men det har också hela KI:s styrelse på 20 man. Även om KI anammat en ledningsmodell hämtad från näringslivet, och som innebär att rektorn blir mer enväldig, så har varenda person som sitter i en styrelse ett eget, personligt ansvar. Det är sannolikt intelligenta och självständigt tänkande personer som sitter i KI:s konsistorium, och hade de haft civilkurage borde de ha reagerat sensommaren 2014 när de fyra läkarna gjorde sin anmälan eller när rektor Hamsten ett knapp år senare "körde över" den externa granskaren Gerdin. En stor anledning till denna skandal är just detta att KI lämnat den gamla akademiska ledningsstrukturen för en modell som används av börsnoterade företag. Återigen har man inte begripit att forskning och offentlighet verksamhet är en helt egen entitet, som inte kan och ska drivas som traditionella företag. Genom förändringen togs den kollegiala granskningen, "kvalitetssäkringen", bort. Läs gärna professorn och företagsekonomen Lars Engwalls tankar om detta: http://mobil.unt.se/asikt/debatt/for-lite-kollegialitet-4135551.aspx, eller denna artikel i SvD: http://www.svd.se/modern-ledningskultur-forodande-for-universitet.

  Sven Román, Barn och ungdomspsykiater, BUP Mora

  Jäv:

 • Ministern agerar kraftfullt - för att dra uppmärksamheten från sin egen roll?

  2016-03-04 21:33 | Ett klassiskt grepp inom politiken är att när problem uppstår skjuta skulden och ansvaret nedåt i organisationen. Nu ska konsistoriet, KI:s styrelse ” ta sitt ansvar” och vilka sitter där? Ekonomer med olika partipolitiska bindningar, politiker, en teolog och en enda akademisk företrädare som dock är professor i ekonomistyrning. Utan att förringa gruppens kompetens kan man misstänka att konsistoriets expertis ligger mer på budgetarbete än forskningsetik. Ändå är det forskningsetiken de skall ta ansvar för. Det man gärna skulle vilja få belyst är regeringens ansvar i KI:s predikament. Svenska akademiska institutioner är på intet sätt fristående, den politiska makten som styr genom att utse rektorer tunga professorer och styrelser. Men ministrar och andra höga politiker brukar inte vara så roade att granska sin egen roll.

  Josef Milerad, docent, Utbildningsförvaltningen Lidingö Stad

  Jäv:

 • Fascinerande

  2016-03-05 07:52 | Det är fascinerande att de 14 namnen inte läckts ut. Ledningen tycks ha bättre koll på sina undersåtar än Moskva under Bresjnev.

  Lars Breimer, docent överläkare, Laboratoriemedicinska länskliniken, USÖ, Örebro

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons