Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DY3Z Lakartidningen.se 2016-03-17

Sjukhuschefen nekade att förlänga Macchiarinis kontrakt trots press från Karolinska institutet

Trycket från Karolinska institutet, KI, var stort på att Karolinska universitetssjukhuset skulle förlänga Paolo Macchiarinis anställning hösten 2013, trots att man på KI visste att läkare på sjukhuset dömde ut hans metod. Det framgår av en intervju i Dagens Medicin med tidigare sjukhuschefen Birgir Jakobsson.

Michael Lövtrup

När Paolo Macchiarini värvades till Sverige 2010 fick han en kombinerad anställning på KI och på Karolinska universitetssjukhusets ÖNH-klinik. Tanken var att han skulle få möjlighet att tillämpa de regenerativa metoder som han förväntades forska fram på KI.

När anställningen löpte ut efter tre år förlängdes Paolo Macchiarinis tjänst på KI. På Karolinska universitetssjukhuset vägrade dock sjukhuschefen Birgir Jakobsson att göra detsamma.

Beslutet togs trots påtryckningar från KI-ledningen, berättar han för Dagens Medicin:

– Det var ett hårt tryck från KI-ledningen på kliniken att verksamhetschefen skulle förlänga anställningen för Macchiarini. Där fanns professor och prefekt som ville förlänga.

Verksamhetschefen för toraxkliniken, där Paolo Macchiarinis sista patient i Sverige opererades, hade vid denna tidpunkt precis stoppat Paolo Macchiarini från att utföra fler operationer på kliniken, och – enligt vad som senare framkommit – informerat såväl sjukhuschefen som rektor på KI om sitt beslut. Birgir Jakobsson bekräftar att ett skäl till att han inte ville förlänga anställningen var tveksamheter kring operationsmetoden.

– Jag hade naturligtvis kommit fram till att det här inte var en metod som var redo att användas på människor, säger han till Dagens Medicin.

Ett annat skäl till att Birgir Jakobsson inte ville förlänga anställningen var att Paolo Macchiarini lät sjukhusets egna läkare ta hand om komplikationerna efter hans operationer, samt att han »inte fogade sig till sjukhusets regelverk som sjukhuset hade för utlandspatienter«. Vid denna tidpunkt fanns som Läkartidningen berättat en stark kritik på toraxkliniken mot att man fick lägga stora resurser på att ta hand om den patient som vårdats där alltsedan hon fick en konstgjord luftstrupe sommaren 2012.

Det har rests kritik mot att Paolo Macchiarinis operationer klassades som vård och inte forskning, och att de därmed inte bedömdes enligt det forskningsetiska regelverket. Birgir Jakobsson säger att han bara blev tillfrågad om den första patienten.

– Min uppfattning då var att det handlade om en dödssjuk patient vars enda livräddande möjlighet var den här typen av operation Jag tänkte inte forskning i det läget, jag tänkte att det var en humanitär åtgärd för att rädda ett liv, säger Birgir Jakobsson, som i Dagens Medicin uppger att han tog för givet att det var en metod som hade testats ordentligt.

– Jag uppfattade det som att här var det en massa specialister som ansåg att det här var moget för introduktion i mänsklig sjukvård. Då utgår man ifrån att det är testat både experimentellt och i djurförsök. Det är minimikraven, det vet alla.

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons