Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYSP Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-09

Sex regioner föreslås

Dagens 21 landsting och regioner ska slås ihop till 6. Det föreslår den statliga Indelningskommittén, som i dag, den 9 mars, för första gången presenterade en karta över hur den vill att de nya regionerna ska se ut.

Miki Agerberg

Sverige ska delas in i väsentligt färre län och landsting än i dag. Det var en central förutsättning när regeringen i juli förra året tillsatte utredningen Indelningskommittén.

– Det handlar om att riva gränser. Länsgränserna har spelat ut sin roll, förklarade den ena utredaren, Barbro Holmberg (S), som bland annat har varit landshövding i Gävle, när den nya regionkartan presenterades på en presskonferens i Stockholm i dag, den 9 mars.

– En del landsting är så små att de har stora svårigheter att fullfölja sitt uppdrag, fortsatte hon.

Det nya förslaget innebär att Sverige delas upp i sex regioner (och sex län med samma gränser):

  • Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län.
  • Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län.
  • Östergötlands, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län.
  • Gotlands och Stockholms län.
  • Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.
  • Blekinge och Skåne län.

Ett viktigt skäl till förslaget att slå ihop landstingen är att klara av sjukvårdens behov. En utgångspunkt för arbetet var att alla regioner ska ha förmåga att själva ansvara för hälso- och sjukvårdssystemet, inklusive regionsjukvård. I förslaget finns det ett universitetssjukhus i varje region – utom i den mellansvenska regionen där det finns två.

– Det är inte rättvist som det är i dag, när vi har tre starka regioner och arton svaga, säger den andre utredaren Kent Johansson (C), som bland annat har varit regionråd i Västra Götalandsregionen.

– Att slå ihop landsting ger möjlighet till effektivare sjukvård. Effektivisering behöver inte alls betyda att man lägger ner vårdcentraler eller sjukhus. I Västra Götaland har det snarare blivit fler vårdcentraler, fortsätter han.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren är positiv till förslaget om större regioner.

– En mer tidsanpassad organisering av dagens hälso- och sjukvård är efterlängtad. Det bör bli ett system som fungerar mer effektivt, och har lättare att åstadkomma en mer jämlik sjukvård för alla över hela landet, än dagens uppsplittring på 21 landsting och regioner, säger hon.

– De allra flesta landsting har också ett alldeles för litet befolkningsunderlag för att klara framtidens utmaningar med en allt mer resurskrävande och innovativ hälso- och sjukvård.

Med kartan som utgångspunkt kommer utredarna nu att fortsätta samtalen med politiska företrädare för län, landsting och regioner. De bedömer det som möjligt att någon eller några av de nya regionerna kan bildas 1 januari 2019, men att det kan dröja ytterligare fyra år innan hela processen är klar.

 

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons