Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYZZ Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Utredare: Mer kunskapsbaserad vård blir mer jämlik

En pågående utredning ska se över hur genomslaget för nationella kunskapsstöd kan bli bättre. På tisdagen var utredaren Sofia Wallström inbjuden till specialitetsföreningarnas representantskap för att berätta om utredningen.

Michael Lövtrup

I december fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets generaldirektör Sofia Wallström uppdraget att utreda hur de nationella kunskapsstöden kan komma till bättre användning i vården. Utredningar har tidigare påvisat brister i efterlevnaden av de nationella riktlinjerna (se ruta).

Syftet, förklarade Sofia Wallström vid representantskapet, är att komma till rätta med de ojämlikheter som finns i svensk vård, ojämlikheter som – sorgligt nog – ökar trots att vårdens resultat generellt blir bättre.

– Den hypotes som utredningen utgår från är att om vården blir mer kunskapsbaserad blir den också mer jämlik, sa Sofia Wallström.

Utredningens uppgift är att kartlägga olika initiativ för att öka genomslaget för nationella kunskapsstöd samt analysera vilka faktorer som hindrar att de får genomslag. Ett hinder som Sofia Wallström själv pekade på är att det finns ett överflöd av kunskapsstöd i vården med olika namn och avsändare.

– Det närmast regnar ned kunskapsstöd. Då är det kanske inte så enkelt att få den effekt man vill.

Samtidigt som de är många kritiseras kunskapsstöden ofta för att ha en oklar målgrupp: patienter, vårdpersonal eller beslutsfattare. Sofia Wallström menade att behovet finns på alla nivåer, men att stöd som kan omfattas av såväl patienter/anhöriga som personal kan vara särskilt betydelsefulla.

– Forskning visar att kunskapsstöd som riktar sig till både patienter och personal får större effekt.

Ett annat hinder är att det inte finns någon som tar ansvar för hela implementeringskedjan från statliga myndigheter via vårdgivare och verksamhetschefer fram till de enskilda vårdanställda.

– Den tänkta kedjan genom systemet finns inte i verkligheten, sa Sofia Wallström.

En fråga som enligt direktiven särskilt ska utredas är de nationella riktlinjernas status. I sin regeringsförklaring i oktober 2014 aviserade statsminister Stefan Löfven att de nationella riktlinjerna skulle bli obligatoriska för att öka jämlikheten i vården. Förslaget fick strax kritik – bindande riktlinjer riskerar ju att kollidera med såväl landstingens självstyre som det professionella yrkesansvaret – och senare formulerade sig hälso- och sjukvårdsministern något mindre kategoriskt. Men nu ska utredaren ta ställning till om de åtminstone bör göras »mer« bindande. Sofia Wallström konstaterade dock att det inte är en enkel fråga.

– Det är inte säkert att det blir jämlikt bara för att det blir en lag.

Utredningen ska lämna sina förslag den 1 mars 2017. I den expertgrupp som knutits till utredningen ingår bland andra Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Riktlinjer följs inte alltid

I november lämnade Vårdanalys en rapport som visade att Socialstyrelsens nationella riktlinjer har ett begränsat genomslag i vården. Exempelvis följs inte alltid tydliga rekommendationer att avstå från åtgärder.

Socialstyrelsen har i utvärderingar av enskilda riktlinjer sett att rekommenderade åtgärder används i ökande grad. Samtidigt konstaterar man att det i många fall finns betydande – och omotiverade – regionala, socioekonomiska och könsmässiga skillnader.

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons