Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYZZ Läkartidningen 12-13/2016
Lakartidningen.se 2016-03-16

Utredare: Mer kunskapsbaserad vård blir mer jämlik

En pågående utredning ska se över hur genomslaget för nationella kunskapsstöd kan bli bättre. På tisdagen var utredaren Sofia Wallström inbjuden till specialitetsföreningarnas representantskap för att berätta om utredningen.

Michael Lövtrup

I december fick Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets generaldirektör Sofia Wallström uppdraget att utreda hur de nationella kunskapsstöden kan komma till bättre användning i vården. Utredningar har tidigare påvisat brister i efterlevnaden av de nationella riktlinjerna (se ruta).

Syftet, förklarade Sofia Wallström vid representantskapet, är att komma till rätta med de ojämlikheter som finns i svensk vård, ojämlikheter som – sorgligt nog – ökar trots att vårdens resultat generellt blir bättre.

– Den hypotes som utredningen utgår från är att om vården blir mer kunskapsbaserad blir den också mer jämlik, sa Sofia Wallström.

Utredningens uppgift är att kartlägga olika initiativ för att öka genomslaget för nationella kunskapsstöd samt analysera vilka faktorer som hindrar att de får genomslag. Ett hinder som Sofia Wallström själv pekade på är att det finns ett överflöd av kunskapsstöd i vården med olika namn och avsändare.

– Det närmast regnar ned kunskapsstöd. Då är det kanske inte så enkelt att få den effekt man vill.

Samtidigt som de är många kritiseras kunskapsstöden ofta för att ha en oklar målgrupp: patienter, vårdpersonal eller beslutsfattare. Sofia Wallström menade att behovet finns på alla nivåer, men att stöd som kan omfattas av såväl patienter/anhöriga som personal kan vara särskilt betydelsefulla.

– Forskning visar att kunskapsstöd som riktar sig till både patienter och personal får större effekt.

Ett annat hinder är att det inte finns någon som tar ansvar för hela implementeringskedjan från statliga myndigheter via vårdgivare och verksamhetschefer fram till de enskilda vårdanställda.

– Den tänkta kedjan genom systemet finns inte i verkligheten, sa Sofia Wallström.

En fråga som enligt direktiven särskilt ska utredas är de nationella riktlinjernas status. I sin regeringsförklaring i oktober 2014 aviserade statsminister Stefan Löfven att de nationella riktlinjerna skulle bli obligatoriska för att öka jämlikheten i vården. Förslaget fick strax kritik – bindande riktlinjer riskerar ju att kollidera med såväl landstingens självstyre som det professionella yrkesansvaret – och senare formulerade sig hälso- och sjukvårdsministern något mindre kategoriskt. Men nu ska utredaren ta ställning till om de åtminstone bör göras »mer« bindande. Sofia Wallström konstaterade dock att det inte är en enkel fråga.

– Det är inte säkert att det blir jämlikt bara för att det blir en lag.

Utredningen ska lämna sina förslag den 1 mars 2017. I den expertgrupp som knutits till utredningen ingår bland andra Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Riktlinjer följs inte alltid

I november lämnade Vårdanalys en rapport som visade att Socialstyrelsens nationella riktlinjer har ett begränsat genomslag i vården. Exempelvis följs inte alltid tydliga rekommendationer att avstå från åtgärder.

Socialstyrelsen har i utvärderingar av enskilda riktlinjer sett att rekommenderade åtgärder används i ökande grad. Samtidigt konstaterar man att det i många fall finns betydande – och omotiverade – regionala, socioekonomiska och könsmässiga skillnader.

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016