Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CC3D Lakartidningen.se 2013-05-27

Inga tider för återbesök när nybesök prioriteras

Medicinmottagningen prioriterar nybesök varför uppföljning av en patient med ulcerös kolit fördröjdes och så även diagnosticeringen av hans rektalcancer. Socialstyrelsen ser allvarligt på situationen. (Soc 9.3.1-61704/2012)

Sara Gunnarsdotter

En medelålders man med regelbundet kontrollerad och läkemedelsbehandlad ulcerös kolit sedan 20-årsåldern sökte 2008 vård för anala besvär. En sigmoideoskopi visade enbart analfissur. Patienten besökte sedan läkare senare samma år, året därpå och 2010 då man planerade för en kontroll med koloskopi 2011. Den blev dock inte utförd.

I början av 2012 försämrades patienten med frekventa blodiga avföringar och illamående. Efter besök i primärvården skickades remiss till sjukhusets endoskopienhet. Remissen returnerades emellertid och skickades då i stället till medicinmottagningen. Ett par månader senare sökte patienten åter på vårdcentralen eftersom besvären kvarstod. Han fick behandling med kortison i form av rektalvätska och vårdcentralen skickade en »påstötningsremiss« till medicinmottagningen.

Någon dag senare var han på besök hos gastroenterolog som bedömde hans tillstånd som ett förnyat skov av koliten. Peroral kortisonbehandling sattes in och såväl gastro- som koloskopi planerades inom sex veckor.

Patienten försämrades dock under tiden och kontaktade åter gastroenterolog som misstänkte skleroserande kolangit. Antibiotika ordinerades.

Efter en kort tid sökte emellertid patienten sjukhusets akutmottagning på grund av tilltagande smärta, allmän sjukdomskänsla och frekventa diarréer. Han lades in på medicinavdelningen och utredning visade dels levermetastaser och dels en 8 cm lång väggförtunning i ändtarmen. En tumör kunde palperas vid undersökning per rektum och koloskopiundersökning bekräftade att det förelåg en malign tumör i ändtarmen. Ingen akut kolit förelåg.

Tumören bedömdes inoperabel. Cirka en månad senare avled patienten.

Den fördröjda diagnosen anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Vårdgivarens utredning konstaterar medicinmottagningen prioriterar nybesök varför det finns få läkarmottagningar för uppföljning av kolitpatienter. »I nuläget finns det patienter som skulle haft återbesök för koloskopi för ett år sedan som ännu inte hunnits med.«

Enligt vårdgivaren är det också svårt att genomföra oplanerade sigmoideoskopi i samband med läkarbesök på medicinmottagningen eftersom endoskopimottagningen ligger så långt bort. Medicinmottagningen har dessutom endast tillgång till gastroenterolog på 20 procent, vilket enligt vårdgivaren är ohållbart för att kunna erbjuda vård inom rimlig tid. Detta innebär också otillräcklig eller ingen alls handledning för AT-och ST-läkare i handläggning av inflammatorisk tarmsjukdom.

Socialstyrelsen ser allvarligt på att medicinskt prioriterade endoskopiundersökningar och återbesök fördröjs. Verksamheten har kartlagt händelseförloppet och föreslagit åtgärder, men Socialstyrelsen saknar en redogörelse för i vilken omfattning åtgärderna kommer att vidtas. Socialstyrelsen har därför begärt in ytterligare redovisning inklusive tidsplan för de åtgärder som inte vidtas omedelbart.

Kommentarer (3)

 • Vill man ha av kömiljarden så ...

  2013-05-27 18:24 | Tyvärr en naturlig konsekvens av ekonomiska incitament. Vården prioriterar sådant som ger högre avkastning – i detta fall nybesök snarare än återbesök. Vill man ha av kömiljarden så får man göra som staten "kräver" ...

  Skillnaden mellan att konsekvent prioritera nybesök vs återbesök kan ju vara en kuratorstjänst som man annars inte hade haft råd med, eller t ex en extra sekreterartjänst.

  Jonas Ludvigsson, barnläkare, Barnkliniken i Örebro

  Jäv:

 • Svårbedömd redogörelse

  2013-05-28 09:19 | Redogörelsen för detta fall saknar datum för planerade undersökningar, genomförda undersökningar, tydliga namn på de enheter och läkare som är involverade (jobbar "gastroenterlogen" på medicinmottagningen? är det samma gastroenterolog hela tiden? Vem/vilka ansvarar för skopierna?).

  Det blir svårt för läsaren att bedöma relevansen av Socialstyrelsens kritik.

  Larsäkare Bohman, läkare, pensionerad

  Jäv:

 • Politiskt feltänk / stupiditet

  2013-05-28 11:48 | Typiskt fel prioriteringar eller en dumhet – orsaken är att Alliansen vill skära ner anslagen till sjukvården för att, trots detta, sedan stolt kunna peka på att köerna kortats för nybesök.

  Resurserna räckte inte ens i starten till fullgoda resurser för både nybesök och återbesök. Samma problem som distriktsläkare brottats med under alla år.

  När återbesökssidan fallerar hamnar allvarliga sjukdomar i kö, som detta exempel visar. Sämre kontroll av hypertoni, receptförnyelser, hjärtan, ... medför ökad förekomst av stroke, hjärtinfarkt, inkompensation, ... med ökad mortalitet och akuta fall på sjukhusen av dåliga patienter som sedan kräver täta kontroller efter utskrivningen under 3-4 månader. Priset för att missköta huvudmannaskapet = ökade kostnader och sämre sjukvård.

  Göran Svensson, allmänläkare, vårdcenrtral

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. () 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons