Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DU37 Lakartidningen.se 2016-01-08

Vård med dödsfall kritiseras

Barnet dog i livmodern, som sedan fick opereras bort. Båda händelserna kan kopplas till brister i vården, enligt IVO, som riktar omfattande kritik mot en vårdgivare. (IVO 8.2-21829/2013-31)

Michael Lövtrup

I 19:e graviditetsveckan sökte en kvinna som väntade sitt första barn vård på grund av vattenavgång. Hon lades in på sjukhus och vårdades där fram till vecka 26+6.

När patienten var i vecka 26+6 uppgav hon att hon började känna sig sjuk. Morgonen därpå berättade hon att magen kändes spänd och att fosterrörelserna hade minskat. CTG visade en höjd basalfrekvens, vilket tolkades som ett ökat tryck på navelsträngen på grund av minskad mängd fostervatten.

Den förhöjda CTG-frekvensen bestod och ett ultraljud som togs senare samma dag visade sparsamt med fosterrörelser. En läkare ställde i journalen frågan om uppseglande infektion och ordinerade koll på kvällen av CRP och temp, som hittills varit normala.

Vid 18-tiden uppgav patienten att hon kände sig frusen och sjuk och hade ont i magen. Inga fosterljud kunde hittas med CTG och en dryg kvart senare konstaterade en läkare via ultraljud att barnet hade avlidit intrauterint.

IVO konstaterar i sin utredning av händelsen, som anmälts av både vårdgivaren och patienten, att trots att det fanns tecken på att fostrets och mammans tillstånd sviktade vidtog personalen inga aktiva åtgärder, såsom kontinuerlig fosterljudsövervakning eller akut kejsarsnitt.

Av journalen framgår att det var många läkare inblandade i vården av patienten. Vem som var patientansvarig framgår dock inte. Därför riktar IVO sin kritik mot vårdgivaren som inte lett, planerat och kontrollerat verksamheten på ett sätt så att kravet på god vård uppfylls.

Efter att barnet dött fick patienten på kvällen ytterligare symtom på infektion i form av frossa och feber. En läkare misstänkte redan då sepsis. På natten steg tempen till 40 grader och blodprover var påverkade. Man bedömde att patienten drabbats av infektion i livmoder och fosterhinnor och misstanken om sepsis stärktes. Trots att ytterligare flera symtom på sepsis tillkom under natten var det dock först nästa dag, när hon hade en septisk chock, som hon överfördes till intensivvårdsavdelning och fick vad IVO anser vara adekvat vård. Även i detta fall riktar IVO sin kritik mot vårdgivaren för att inte ha lett, planerat och kontrollerat verksamheten på ett sätt så att kravet på god vård uppfylls.

Som en följd av sepsisen drabbades patenten av en koagulationsrubbning. Detta ledde i kombination med att det var svårt att få loss få moderkakan till att patienten blödde kraftigt. Som en sista åtgärd utfördes därför en hysterektomi.

I den rådande situationen var hysterektomin en nödvändig livräddande behandling, skriver IVO.  Samtidigt konstaterar myndigheten att åtgärden troligtvis hade kunnat undvikas om behandlingen av patientens sepsis och infektion varit adekvat.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons