Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYM6 Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-10

Barn bands fast - läkare kritiseras

En närstående fann den lille pojken med händerna fastbundna vid sjukhussängen. IVO anser att åtgärden bröt mot grundlagen och kritiserar den ansvarige läkaren. (IVO 8.2-13673/2014-16)

Michael Lövtrup

Patienten, en 18 månader gammal pojke, vårdades på barnsjukhus efter en större operation. Han hade andningshjälp via respirator samt ett flertal slangar och infarter.

Pojken hade varit stressad och orolig efter operationen och fått medicinering. Trots detta hade man stora problem att lugna honom och man hade börjat misstänka att den motoriska oron berodde på läkemedelspåverkan. Då medicinering inte lyckades dämpa oroligheten och det fanns risk att barnet skulle skada sig självt tog ansvarig läkare beslutet att binda fast pojkens händer i sängen med bomullsband.

Händelsen anmäldes av en anhörig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är kritisk mot beslutet. IVO anser att läkaren borde ha övervägt att be de närstående om hjälp att lugna pojken, särskilt som en av föräldrarna befann sig på sjukhuset. Att så inte skedde innebär enligt IVO att patienten utsattes för ett grundlagsvidrigt kroppsligt ingrepp. Läkaren kritiseras för att inte ha uppfyllt kraven på en omsorgsfull och sakkunnig vård.

Läkaren säger i ett yttrande att åtgärden att begränsa patientens rörlighet vidtogs då andra sätt att hindra att patienten skulle skada sig själv bedömdes som medicinskt underlägsna. Han anför att åtgärden genomfördes i enlighet med lokala rutiner och att han hade för avsikt att informera föräldrarna skyndsamt. Att överlämna ansvaret till en förälder att lugna barnet i en intensivvårdssituation som kan innebära livsfara anser han vore direkt olämpligt.

På den punkten får han medhåll av vårdgivaren, som dock medger att man brast genom att inte informera de anhöriga innan åtgärden sattes in. Fysisk begränsning är enligt vårdgivaren en mycket ovanlig åtgärd och det saknas skriftliga rutiner för hur det ska ske, något man nu avser att ta fram.

Kommentarer (7)

 • Tyvärr en vanlig metod

  2016-03-10 23:11 | Jag håller helt med om att barn inte bör bindas fast vare sig vid sängen eller någon annan stans. Vill dock påpeka att det var vanligt så sent som på 1960-talet att använda tubgas för att skydda armar och ben och binda dem vid spjälsängen och utanpå detta plastärmar/rör för att hindra eksembarn att klia sig och riva sönder sig. När jag sommaren 1969 tillträdde som klinikchef vid Bodens Barnsjukhus fann jag vid första rond två fastbundna barn som efter att de slapp komjölksblandningen som föda kunde släppas fria. Frågan är om det var värsta felet att binda fast eller att inte behandla komjölksallergin med eliminationsdiet.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • Boskapsskötsel?

  2016-03-11 04:03 | Det är skrämmande att alternativet mänskligt vak inte prioriterades före fastbindning. Det att avsätta omvårdnadspersonal som övervak som också kan ge en fysisk - mjuk - kontakt i likhet med taktil beröring som man vet lugnar den orolige - är det så pass otänkbart? Att binda fast händerna... det leder mina tankar till boskapsskötsel och forna Sovjets barnhemsbarn som bands fast. Har vi inte högre etisk hållning än så i dagens Sverige? I barnsjukvård??? Vi måste våga begära den mänskliga resursen!

  Linda Ziegner, leg sjuksköterska, Ortopedavdelning

  Jäv: Småbarnsmamma, rutinerad i vård av ptr med demens och postop-förvirring.

 • Begränsning av rörligheten gällande barn i extrema situationer.

  2016-03-11 05:40 | Jag hade som ca 3-6 månader gammal ordentliga och kliande exem och vårdades för detta på sjukhusets barnavdelning i perioder. Mina föräldrar har berättat för mig att jag på liknande vis som i ovanstående fall försiktigt bands fast i sänggrindarna med bomullsband, eftersom jag rev mig och därmed förvärrade exemen och även fick infekterade sår. Jag har som färdig läkare sett detta förfarande ett flertal gånger senare på barnkliniker. Är åtgärden verkligen grundlagsstridig och hur länge har det funnits formuleringar i vår grundlag gällande detta, nämligen i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, successionslagen och regeringsformen (och dessutom riksdagsordningen som i viss mån jämförs med grundlagarna)? Grundlagarna kan bara ändras eller upphävas genom att riksdagen fattar två likalydande beslut. Mellan besluten ska val till riksdagen ha hållits. Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna. Har IVO missuppfattat det här?

  Bernt Ersson, leg läk, Egen mottagning

  Jäv:

 • Fastbunden

  2016-03-11 10:12 | Jag kan förstå situationen men reagerar ffa på att man skulle bett anhörig om hjälp, som jag läser det, istället för att sätta vak på barnet. Besparing? Självklart behövs anhörig också, för tryggheten, men inte som ställföreträdare för vårdpersonal som säkrar infarter.

  Carina Persson, Läkare, Halmstad

  Jäv:

 • Etnicitet?

  2016-03-13 12:16 | Jag skulle vilja veta om barnets etnicitet var svensk eller om någon annan etnicitet förelåg? Högst relevant info i dagens Sverige.

  Marianne Larsson, Specialist, STSAB

  Jäv:

 • Grundlagsvidrighet uttrycks i Regeringsformen

  2016-03-13 23:44 | Vill egentligen inte kommentera själva situationen med mer än jag känner till alla fakta, men kan hålla med tidigare kommentarer att mänsklig omvårdnad/vak säkert kan ha sin plats, om så är möjligt/rimligt. Rimligt är också att det gäller Regeringsformen (SFS 2011:109 Regeringsform), 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter, 4 - 8 §§ Kroppslig integritet och rörelsefrihet (SFS 2011:109), 6 § 1 st: "Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§" (Lag (2010:1408)). 4 och 5 §§ gäller för övrigt dödsstraff respektive kroppsstraff samt tortyr och/eller medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden, enligt samma lag.

  Anders Moberg, Juridiskt utbildad läkarstudent, Göteborg

  Jäv:

 • Carina, inte vak utan föräldrar

  2016-03-14 11:19 | Ett barn med kliande eksem behöver inte övervakning för att säkra "infarter" utan trygghet. När vi början av 1970-talet införde föräldrar på sjukhus som en del av behandlingen och för kunskapsöverföring - i båda riktningarna - har detta varit en del av en upplyst Barnmedicin. Barnskötaren/vårdbiträdet, numera undersköterskan och barnsjuksköterskan blir trygghetsskapande för föräldrarna och därmed barnet, vilket i sin tur minskar barnets oro och därmed klådan, rivningen och gynnar läkningen.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons