Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYM6 Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-10

Barn bands fast - läkare kritiseras

En närstående fann den lille pojken med händerna fastbundna vid sjukhussängen. IVO anser att åtgärden bröt mot grundlagen och kritiserar den ansvarige läkaren. (IVO 8.2-13673/2014-16)

Michael Lövtrup

Patienten, en 18 månader gammal pojke, vårdades på barnsjukhus efter en större operation. Han hade andningshjälp via respirator samt ett flertal slangar och infarter.

Pojken hade varit stressad och orolig efter operationen och fått medicinering. Trots detta hade man stora problem att lugna honom och man hade börjat misstänka att den motoriska oron berodde på läkemedelspåverkan. Då medicinering inte lyckades dämpa oroligheten och det fanns risk att barnet skulle skada sig självt tog ansvarig läkare beslutet att binda fast pojkens händer i sängen med bomullsband.

Händelsen anmäldes av en anhörig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är kritisk mot beslutet. IVO anser att läkaren borde ha övervägt att be de närstående om hjälp att lugna pojken, särskilt som en av föräldrarna befann sig på sjukhuset. Att så inte skedde innebär enligt IVO att patienten utsattes för ett grundlagsvidrigt kroppsligt ingrepp. Läkaren kritiseras för att inte ha uppfyllt kraven på en omsorgsfull och sakkunnig vård.

Läkaren säger i ett yttrande att åtgärden att begränsa patientens rörlighet vidtogs då andra sätt att hindra att patienten skulle skada sig själv bedömdes som medicinskt underlägsna. Han anför att åtgärden genomfördes i enlighet med lokala rutiner och att han hade för avsikt att informera föräldrarna skyndsamt. Att överlämna ansvaret till en förälder att lugna barnet i en intensivvårdssituation som kan innebära livsfara anser han vore direkt olämpligt.

På den punkten får han medhåll av vårdgivaren, som dock medger att man brast genom att inte informera de anhöriga innan åtgärden sattes in. Fysisk begränsning är enligt vårdgivaren en mycket ovanlig åtgärd och det saknas skriftliga rutiner för hur det ska ske, något man nu avser att ta fram.

Kommentarer (7)

 • Tyvärr en vanlig metod

  2016-03-10 23:11 | Jag håller helt med om att barn inte bör bindas fast vare sig vid sängen eller någon annan stans. Vill dock påpeka att det var vanligt så sent som på 1960-talet att använda tubgas för att skydda armar och ben och binda dem vid spjälsängen och utanpå detta plastärmar/rör för att hindra eksembarn att klia sig och riva sönder sig. När jag sommaren 1969 tillträdde som klinikchef vid Bodens Barnsjukhus fann jag vid första rond två fastbundna barn som efter att de slapp komjölksblandningen som föda kunde släppas fria. Frågan är om det var värsta felet att binda fast eller att inte behandla komjölksallergin med eliminationsdiet.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • Boskapsskötsel?

  2016-03-11 04:03 | Det är skrämmande att alternativet mänskligt vak inte prioriterades före fastbindning. Det att avsätta omvårdnadspersonal som övervak som också kan ge en fysisk - mjuk - kontakt i likhet med taktil beröring som man vet lugnar den orolige - är det så pass otänkbart? Att binda fast händerna... det leder mina tankar till boskapsskötsel och forna Sovjets barnhemsbarn som bands fast. Har vi inte högre etisk hållning än så i dagens Sverige? I barnsjukvård??? Vi måste våga begära den mänskliga resursen!

  Linda Ziegner, leg sjuksköterska, Ortopedavdelning

  Jäv: Småbarnsmamma, rutinerad i vård av ptr med demens och postop-förvirring.

 • Begränsning av rörligheten gällande barn i extrema situationer.

  2016-03-11 05:40 | Jag hade som ca 3-6 månader gammal ordentliga och kliande exem och vårdades för detta på sjukhusets barnavdelning i perioder. Mina föräldrar har berättat för mig att jag på liknande vis som i ovanstående fall försiktigt bands fast i sänggrindarna med bomullsband, eftersom jag rev mig och därmed förvärrade exemen och även fick infekterade sår. Jag har som färdig läkare sett detta förfarande ett flertal gånger senare på barnkliniker. Är åtgärden verkligen grundlagsstridig och hur länge har det funnits formuleringar i vår grundlag gällande detta, nämligen i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, successionslagen och regeringsformen (och dessutom riksdagsordningen som i viss mån jämförs med grundlagarna)? Grundlagarna kan bara ändras eller upphävas genom att riksdagen fattar två likalydande beslut. Mellan besluten ska val till riksdagen ha hållits. Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna. Har IVO missuppfattat det här?

  Bernt Ersson, leg läk, Egen mottagning

  Jäv:

 • Fastbunden

  2016-03-11 10:12 | Jag kan förstå situationen men reagerar ffa på att man skulle bett anhörig om hjälp, som jag läser det, istället för att sätta vak på barnet. Besparing? Självklart behövs anhörig också, för tryggheten, men inte som ställföreträdare för vårdpersonal som säkrar infarter.

  Carina Persson, Läkare, Halmstad

  Jäv:

 • Etnicitet?

  2016-03-13 12:16 | Jag skulle vilja veta om barnets etnicitet var svensk eller om någon annan etnicitet förelåg? Högst relevant info i dagens Sverige.

  Marianne Larsson, Specialist, STSAB

  Jäv:

 • Grundlagsvidrighet uttrycks i Regeringsformen

  2016-03-13 23:44 | Vill egentligen inte kommentera själva situationen med mer än jag känner till alla fakta, men kan hålla med tidigare kommentarer att mänsklig omvårdnad/vak säkert kan ha sin plats, om så är möjligt/rimligt. Rimligt är också att det gäller Regeringsformen (SFS 2011:109 Regeringsform), 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter, 4 - 8 §§ Kroppslig integritet och rörelsefrihet (SFS 2011:109), 6 § 1 st: "Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§" (Lag (2010:1408)). 4 och 5 §§ gäller för övrigt dödsstraff respektive kroppsstraff samt tortyr och/eller medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden, enligt samma lag.

  Anders Moberg, Juridiskt utbildad läkarstudent, Göteborg

  Jäv:

 • Carina, inte vak utan föräldrar

  2016-03-14 11:19 | Ett barn med kliande eksem behöver inte övervakning för att säkra "infarter" utan trygghet. När vi början av 1970-talet införde föräldrar på sjukhus som en del av behandlingen och för kunskapsöverföring - i båda riktningarna - har detta varit en del av en upplyst Barnmedicin. Barnskötaren/vårdbiträdet, numera undersköterskan och barnsjuksköterskan blir trygghetsskapande för föräldrarna och därmed barnet, vilket i sin tur minskar barnets oro och därmed klådan, rivningen och gynnar läkningen.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (3 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016