Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DYM6 Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-10

Barn bands fast - läkare kritiseras

En närstående fann den lille pojken med händerna fastbundna vid sjukhussängen. IVO anser att åtgärden bröt mot grundlagen och kritiserar den ansvarige läkaren. (IVO 8.2-13673/2014-16)

Michael Lövtrup

Patienten, en 18 månader gammal pojke, vårdades på barnsjukhus efter en större operation. Han hade andningshjälp via respirator samt ett flertal slangar och infarter.

Pojken hade varit stressad och orolig efter operationen och fått medicinering. Trots detta hade man stora problem att lugna honom och man hade börjat misstänka att den motoriska oron berodde på läkemedelspåverkan. Då medicinering inte lyckades dämpa oroligheten och det fanns risk att barnet skulle skada sig självt tog ansvarig läkare beslutet att binda fast pojkens händer i sängen med bomullsband.

Händelsen anmäldes av en anhörig till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som är kritisk mot beslutet. IVO anser att läkaren borde ha övervägt att be de närstående om hjälp att lugna pojken, särskilt som en av föräldrarna befann sig på sjukhuset. Att så inte skedde innebär enligt IVO att patienten utsattes för ett grundlagsvidrigt kroppsligt ingrepp. Läkaren kritiseras för att inte ha uppfyllt kraven på en omsorgsfull och sakkunnig vård.

Läkaren säger i ett yttrande att åtgärden att begränsa patientens rörlighet vidtogs då andra sätt att hindra att patienten skulle skada sig själv bedömdes som medicinskt underlägsna. Han anför att åtgärden genomfördes i enlighet med lokala rutiner och att han hade för avsikt att informera föräldrarna skyndsamt. Att överlämna ansvaret till en förälder att lugna barnet i en intensivvårdssituation som kan innebära livsfara anser han vore direkt olämpligt.

På den punkten får han medhåll av vårdgivaren, som dock medger att man brast genom att inte informera de anhöriga innan åtgärden sattes in. Fysisk begränsning är enligt vårdgivaren en mycket ovanlig åtgärd och det saknas skriftliga rutiner för hur det ska ske, något man nu avser att ta fram.

Kommentarer (7)

 • Tyvärr en vanlig metod

  2016-03-10 23:11 | Jag håller helt med om att barn inte bör bindas fast vare sig vid sängen eller någon annan stans. Vill dock påpeka att det var vanligt så sent som på 1960-talet att använda tubgas för att skydda armar och ben och binda dem vid spjälsängen och utanpå detta plastärmar/rör för att hindra eksembarn att klia sig och riva sönder sig. När jag sommaren 1969 tillträdde som klinikchef vid Bodens Barnsjukhus fann jag vid första rond två fastbundna barn som efter att de slapp komjölksblandningen som föda kunde släppas fria. Frågan är om det var värsta felet att binda fast eller att inte behandla komjölksallergin med eliminationsdiet.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, Uppsala Universitet

  Jäv:

 • Boskapsskötsel?

  2016-03-11 04:03 | Det är skrämmande att alternativet mänskligt vak inte prioriterades före fastbindning. Det att avsätta omvårdnadspersonal som övervak som också kan ge en fysisk - mjuk - kontakt i likhet med taktil beröring som man vet lugnar den orolige - är det så pass otänkbart? Att binda fast händerna... det leder mina tankar till boskapsskötsel och forna Sovjets barnhemsbarn som bands fast. Har vi inte högre etisk hållning än så i dagens Sverige? I barnsjukvård??? Vi måste våga begära den mänskliga resursen!

  Linda Ziegner, leg sjuksköterska, Ortopedavdelning

  Jäv: Småbarnsmamma, rutinerad i vård av ptr med demens och postop-förvirring.

 • Begränsning av rörligheten gällande barn i extrema situationer.

  2016-03-11 05:40 | Jag hade som ca 3-6 månader gammal ordentliga och kliande exem och vårdades för detta på sjukhusets barnavdelning i perioder. Mina föräldrar har berättat för mig att jag på liknande vis som i ovanstående fall försiktigt bands fast i sänggrindarna med bomullsband, eftersom jag rev mig och därmed förvärrade exemen och även fick infekterade sår. Jag har som färdig läkare sett detta förfarande ett flertal gånger senare på barnkliniker. Är åtgärden verkligen grundlagsstridig och hur länge har det funnits formuleringar i vår grundlag gällande detta, nämligen i tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen, successionslagen och regeringsformen (och dessutom riksdagsordningen som i viss mån jämförs med grundlagarna)? Grundlagarna kan bara ändras eller upphävas genom att riksdagen fattar två likalydande beslut. Mellan besluten ska val till riksdagen ha hållits. Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna. Har IVO missuppfattat det här?

  Bernt Ersson, leg läk, Egen mottagning

  Jäv:

 • Fastbunden

  2016-03-11 10:12 | Jag kan förstå situationen men reagerar ffa på att man skulle bett anhörig om hjälp, som jag läser det, istället för att sätta vak på barnet. Besparing? Självklart behövs anhörig också, för tryggheten, men inte som ställföreträdare för vårdpersonal som säkrar infarter.

  Carina Persson, Läkare, Halmstad

  Jäv:

 • Etnicitet?

  2016-03-13 12:16 | Jag skulle vilja veta om barnets etnicitet var svensk eller om någon annan etnicitet förelåg? Högst relevant info i dagens Sverige.

  Marianne Larsson, Specialist, STSAB

  Jäv:

 • Grundlagsvidrighet uttrycks i Regeringsformen

  2016-03-13 23:44 | Vill egentligen inte kommentera själva situationen med mer än jag känner till alla fakta, men kan hålla med tidigare kommentarer att mänsklig omvårdnad/vak säkert kan ha sin plats, om så är möjligt/rimligt. Rimligt är också att det gäller Regeringsformen (SFS 2011:109 Regeringsform), 2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter, 4 - 8 §§ Kroppslig integritet och rörelsefrihet (SFS 2011:109), 6 § 1 st: "Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i andra fall än som avses i 4 och 5 §§" (Lag (2010:1408)). 4 och 5 §§ gäller för övrigt dödsstraff respektive kroppsstraff samt tortyr och/eller medicinsk påverkan i syfte att framtvinga eller hindra yttranden, enligt samma lag.

  Anders Moberg, Juridiskt utbildad läkarstudent, Göteborg

  Jäv:

 • Carina, inte vak utan föräldrar

  2016-03-14 11:19 | Ett barn med kliande eksem behöver inte övervakning för att säkra "infarter" utan trygghet. När vi början av 1970-talet införde föräldrar på sjukhus som en del av behandlingen och för kunskapsöverföring - i båda riktningarna - har detta varit en del av en upplyst Barnmedicin. Barnskötaren/vårdbiträdet, numera undersköterskan och barnsjuksköterskan blir trygghetsskapande för föräldrarna och därmed barnet, vilket i sin tur minskar barnets oro och därmed klådan, rivningen och gynnar läkningen.

  Sten Dreborg, Prof. emeritus, UAS

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons