Läkaren, som är i 80-årsåldern, är verksam på Gotland. Efter att ha granskat 22 slumpmässigt utvalda patientjournaler konstaterar IVO att dessa är handskrivna och svårlästa. I flertalet journaler saknas uppgifter om bakgrunden till den vård som har getts. Uppgifter om bedömning och diagnos, samt planering av fortsatt uppföljning respektive information till patienten, saknas också.

Därtill saknas indikation för förskrivningen av läkemedel mot smärta, depression och sömnstörning i fera fall, liksom i ett par fall indikation för förskrivningen av narkotiska läkemedel.

Enligt IVO har läkaren uppvisat så pass stora brister i sin yrkesutövning rörande dokumentationen i de granskade patientjournalerna att uppföljningen och tillsynen av vården försvåras. Bristerna leder också till att journalerna inte kan utgöra en informationskälla för patienten. De påtalade bristerna har därmed medfört en patientsäkerhetsrisk, skriver IVO i sitt beslut.

IVO har inte i något fall kunnat påvisa att bristerna i journalföringen har medfört någon vårdskada. IVO finner heller ingen anledning att utreda läkarens yrkesutövning vidare.