Annons
Annons
Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Målstyrd antidotterapi vid reversering av dabigatran

Rapport 06 DEC 2017 Antikroppsantidoten idarucizumab kan effektivt reversera antikoagulation orsakad av dabigatran, och behandling är indicerat vid svåra blödningar eller inför akut kirurgi. ()

Pulmonell hypertension vanligt vid vänstersidig hjärtsjukdom

Översikt 01 DEC 2017 Pulmonell hypertension är ett vanligt, allvarligt och komplicerande tillstånd vid vänstersidig hjärtsjukdom. Trots detta är kunskapsläget dåligt, och framtida kliniska studier med noggrann patientselektion är nödvändiga för att öka vår förståelse för detta tillstånd. ()

Misstänkt koppling mellan enterovirus D68 och akut slapp myelit hos svenska barn

Fallbeskrivning 30 NOV 2017 Vid misstanke om akut slapp myelit bör prov från likvor, feces och nasofarynx analyseras för poliovirus och andra enterovirus så tidigt som möjligt. Risken för bestående funktionsnedsättning är stor, och bara ett fåtal patienter blir helt återställda; dödsfall är dock ovanliga. (1 kommentar)

Öga för öga?

Översikt 28 NOV 2017 I dag används tre läkemedel mot våt makuladegeneration i Sverige. Ett av dem saknar indikation för ögonsjukdom. Stora regionala skillnader i synen på off label-användning av Avastin gör att årskostnaden för en patient med våt makuladegeneration varierar från 2 000 till 44 000 kronor. ()

Minimalinvasiv mitraliskirurgi bra alternativ till konventionell kirurgi

Originalstudie 24 NOV 2017 Sedan mitten av 1990-talet har minimalinvasiv mitraliskirurgi via minitorakotomi genomförts som ett alternativ till konventionell kirurgi via sternotomi. Ingreppet blir allt vanligare och utförs i dag med goda resultat och låg komplikationsfrekvens. I artikeln beskrivs ett års erfarenheter av minimal­invasiv mitraliskirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. ()

Psoriasis med debut i barndom och ungdom

Temaartikel 22 NOV 2017 Psoriasis kan debutera i alla åldrar, och debut i barndom/ungdom är inte ovanlig. Psoriasis hos barn och ungdomar skiljer sig till viss del kliniskt och genetiskt från psoriasis hos vuxna. Samsjuklighet med artrit, övervikt, inflammatorisk tarmsjukdom och psykiska besvär har visats också inom barnpopulationen med psoriasis.   ()

Atopiskt eksem vanligt i alla åldrar

Temaartikel 22 NOV 2017 Barn med eksem har en ökad risk för att utveckla IgE-sensibilisering, födoämnesallergi, astma och rinit. Huruvida icke-allergiska sjukdomar är associerade med atopiskt eksem eller inte är dock fortfarande oklart. ()

Nya läkemedel mot atopiskt eksem väntar på godkännande

Temaartikel 22 NOV 2017 Patogenesen vid atopiskt eksem är ett samspel mellan defekt hudbarriär och abnormt immunsvar. Orsaken kan vara genetiska faktorer, miljöfaktorer eller en kombination av båda. Inom en snar framtid kan förhoppningsvis bättre behandling erbjudas även av de svårare formerna av atopiskt eksem. ()

Behandling av psoriasis: från tjära till biologiska läkemedel

Temaartikel 22 NOV 2017 Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom med betydande samsjuklighet, t ex psoriasisartrit och metabola. Förändring av livsstil (hälsosam kost, fysisk aktivitet, rökstopp och avhållsamhet från alkohol) kan verka preventivt mot psoriasis och dess samsjuklighet men också potentiera effekten av medicinska behandlingar. ()

Komplexa diagnoser med samsjuklighet

Temainledning 22 NOV 2017 På senare år har kunskapen om eksemsjukdomar och psoriasis ökat, bland annat vad gäller samsjuklighet. Detta ställer nya krav på diagnostik och samarbete mellan olika specialiteter. ()

Psoriasisartrit – en utmaning för patient och läkare

Temaartikel 22 NOV 2017 Tidig diagnostik med fokus på inflammatoriskt aktiva patienter är basen för rätt vård och behandling vid psoriasisartrit. Individuell behandling utifrån aktivitet och kända riskfaktorer rekommenderas. ()

Ländryggsröntgen ger falsk säkerhet och ringa nytta för patienten

Översikt 14 NOV 2017 År 2016 utfördes drygt 140 000 röntgenundersökningar av ländryggrad i Sverige till ytterst ringa nytta men till en kostnad av ca 85 miljoner kronor. Röntgen av ländryggrad bör ersättas med MRT och DT som primärmetod när bilddiagnostik av »ont i ryggen« är indicerad. (11 kommentarer)

Lipödem – en ofta förbisedd men behandlingsbar sjukdom

Översikt 13 NOV 2017 Lipödem är en smärtsam sjukdom som drabbar kvinnor mellan puberteten och menopausen genom en fettansamling subkutant i framför allt de nedre extremiteterna, men som framgångsrikt kan behandlas med fettsugning. ()

Tidsbrist största hindret för att utföra basal läke­medelsgenomgång

Originalstudie 10 NOV 2017 I Region Skåne innebär »Skånemodellen« att alla läkemedelsbehandlade patienter över 65 års ålder ska erbjudas läkemedelsgenomgång. För att läkemedelsgenomgångarna ska kunna öka i omfattning och kvalitet behöver utbildning i ämnet ges regelbundet till förskrivare, och mer tid behöver avsättas för läkarbesök.  (1 kommentar)

Psykisk ohälsa, radikalisering och terrorism

Översikt 09 NOV 2017 Forskningsresultat om samband mellan radikalisering, terrorism och psykisk ohälsa kan ännu inte användas som underlag för beslut om ändrade rutiner eller behandlingsmetoder i klinisk psykiatrisk verksamhet. Radikaliserade individer med behandlingsbara psykiska symtom ska erbjudas behandling. Det är avgörande för om psykiatrins kompetens och resurser ska komma till nytta i sjukvårdens arbete mot våldsbejakande extremism. ()

Vid klåda, tänk alltid på skabb!

Översikt 08 NOV 2017 Skabb är en i många fall svårdiagnostiserad och för patienten påtagligt besvärande sjukdom som kräver en hög grad av misstänksamhet och envishet hos utredande läkare. (3 kommentarer)

Register för nya läkemedel i cancervården ger värdefull hjälp

Rapport 07 NOV 2017 Nya cancerläkemedel ger nya behandlingsmöjligheter för tumörsjukdomar. I många fall sker dock godkännande innan en optimal dokumentation erhållits. Ett av professionen initierat läkemedelsregister visar på möjligheten att erhålla en bra bild av nya läkemedels användning i rutinverksamheten som stöd i arbetet för vårdgivare, myndigheter, industri och inte minst för patienter. ()

Psoriasis är en hudsjukdom med många ansikten

Temaartikel 27 OKT 2017 Psoriasis är en vanlig hudsjukdom med olika kliniska varianter. Den yttersta orsaken är ännu okänd, men ärftligheten är stark. Aktuell forskning har gett ny kunskap som banat väg för ny och effektiv behandling. Psoriasis är förknippad med betydande samsjuklighet. ()

Epiduralkateter med knut är en ovanlig komplikation

Fallbeskrivning 24 OKT 2017 För att minska risken för knutbildning på epiduralkateter bör man undvika att mata in katetern för långt i det epidurala rummet; 4–5 cm rekommenderas. ()

Simuleringsträning ger ökad kunskap och bättre färdigheter

Översikt 23 OKT 2017 Medicinsk simuleringsträning som används för att träna tekniska och icke-tekniska färdigheter har en positiv effekt på lärande och överföring av tränade färdigheter till klinisk miljö. Det råder osäkerhet avseende evidens för nyttan av simuleringsträning då flertalet studier brister i kvalitet – nya riktlinjer kan skapa ett starkare evidensunderlag. (1 kommentar)

Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat möte med patienten

Temaartikel 18 OKT 2017 Ronden är en djupt rotad tradition som kan vara svår att förändra. Men kan det i vår tid anses försvarbart utifrån integritetshänsyn och med respekt för patienten att fortsätta gå rond på sjukhussalar där flera patienter vårdas samtidigt? (1 kommentar)

Kontinuitet främjar personligt och professionellt ansvarstagande

Temaartikel 18 OKT 2017 Att utröna medicinska behov, fatta beslut och se dem genomförda är läkarens ansvar. För att få reda på den enskilde patientens värderingar och önskemål krävs en förtroendefull relation. Kontinuitet förenklar skapandet av en sådan relation. (2 kommentarer)

Läkarens viktiga möte med patienten

Temainledning 18 OKT 2017 Vid alla möten med patienter och vid varje medicinskt beslut finns en etisk dimension. Det här temat exemplifierar etiska aspekter i läkarens vardag. ()

»Sjukvård efter behov« är inte en självklarhet

Temaartikel 18 OKT 2017 Begreppet »behov« är centralt inom svensk sjukvård, men inte entydigt. Artikeln lyfter fram betydelsen av den medicinska bedömningen av patientens behov av medicinska åtgärder i varje patientmöte. Artikeln diskuterar behovsbegreppet visavi prioriteringsplattformen och läkares roll i prioriteringar av vårdinsatser för enskilda patienter.   ()

Vården börjar alltid med mötet

Temaartikel 18 OKT 2017 All vård börjar i mötet med patienten. Mötet äger rum i skärningspunkten mellan patientens hjälpbehov och läkarens professionella kunskap. Det medicinska mötet kan präglas av paternalism, autonomi eller delaktighet. Mötet bör utgå från synen på patienten som ett subjekt.  ()

Akut ocklusion av cirkumflexa kransartären svår att upptäcka

Översikt 10 OKT 2017 Akut ocklusion av cirkumflexa kranskärlet kan vara svårdiagnostiserat med 12-avlednings-EKG, men med inverterade avledningar eller tilläggsavledningar kan diagnostiken förbättras. ()

Högdos insulin–­euglykemiterapi vid svår ­toxisk myokard­depression

Fallbeskrivning 10 OKT 2017 Förgiftningar med kalciumantagonister och/eller betablockerare kan leda till svår cirkulationssvikt med hög dödlighet. Högdos insulin–euglykemiterapi är ett viktigt tillskott till behandlingsarsenalen vid dessa förgiftningar. Behandlingsråd för det enskilda fallet kan fås via Giftinformationscentralen. ()

Melioidos – en viktig diagnos vid svår sjukdom efter utlandsresa

Fallbeskrivning 09 OKT 2017 Melioidos är en allvarlig infektionssjukdom med ett brett symtomspektrum vanligt förekommande i Sydostasien. Endast ett fåtal antibiotika har visats ha god klinisk effekt. Svenskar reser flitigt till endemiska områden, och vi har identifierat nio fall av melioidos i Sverige under 2000-talet. ()

Alkoholketoacidos är en väl dokumenterad men tämligen okänd diagnos

Översikt 04 OKT 2017 En patient med kroniskt alkoholmissbruk med uttalad metabol acidos är en diagnostisk utmaning. Utöver metanol- och etylenglykolintoxikation är alkoholketo­acidos en relativt vanlig men mindre uppmärksammad bakomliggande orsak. Patienterna uppvisar ofta vilseledande laboratoriefynd. Prognosen är god om behandling med rehydrering, ­tiamin och glukoslösningar ges. (1 kommentar)

Kanelbullar utlöste anafylaktisk reaktion

Fallbeskrivning 03 OKT 2017 Trots att vete har beskrivits som utlösande faktor för IgE-förmedlade födoämnesallergier förefaller det fortfarande mindre känt att vete också kan inducera en ansträngningsutlöst anafylaxi hos vetesensibiliserade individer. ()

Nationellt vårdprogram för adrenala incidentalom

Översikt 02 OKT 2017 Adrenala incidentalom är ett vanligt bifynd som kan ses vid ca 5 procent av DT-undersökningar av buken. Nya nationella rekommendationer för handläggning av dessa patienter poängterar värdet av adekvat initial utredning. Rekommendationerna innebär en avsevärd förenkling jämfört med tidigare.  ()

Livsstilsfaktorer förbisedda i kirurgiska kvalitetsregister

Originalstudie 29 SEP 2017 Kvalitetsregistren behöver förbättras för att motsvara dagens kunskapsnivå angående livsstilsfaktorers inverkan på operationsresultat. Det är slutsatsen av en genomgång av vad som registreras i dag. (1 kommentar)

Troponinnivåer ger nu bättre hjälp vid misstänkt hjärtinfarkt

Översikt 26 SEP 2017 Misstanke om hjärtinfarkt hos patient på akutmottagning kan i normalfallet avskrivas om första troponin T-värdet är <5 ng/l och patienten har normalt EKG. På så sätt kan ca 30 procent av alla som söker med misstänkt hjärtinfarkt snabbt lämna akuten med hög medicinsk säkerhet. ()

Handtransplantation snart verklighet i Sverige

Översikt 25 SEP 2017 Handtransplantation är i dag en etablerad behandlingsform, och allt eftersom fler patienter opereras internationellt med goda resultat har intresse väckts för ingreppet även i Sverige. Här beskrivs för- och nackdelar, risker och kostnadsaspekter med att utföra handtransplantation i Sverige. ()

Peroral infektionsprofylax vid allmän­­kirurgiska ingrepp bör utvärderas mer

Rapport 25 SEP 2017 Peroralt givet trimetoprim–sulfametoxazol i kombination med metronidazol vid ett definierat klockslag minst 2 timmar före operationsstart kan användas som infektionsprofylax vid elektiv kolorektal kirurgi om en viss ökning av andelen ytliga sårinfektioner kan motiveras av övriga vinster, t ex minskad resistensutveckling. ()

Polio närmar sig utrotning

Översikt 19 SEP 2017 Polioarbetet är i en slutfas. Målet är en poliofri värld 2020. Smittspårning och vaccinationsinsatser koncentreras till kvarvarande polioendemiska länder och länder med hög risk för importfall. (1 kommentar)

Oklar feber hos patient med MS och rituximab­behandling var neoehrlichios

Fallbeskrivning 18 SEP 2017 Långvarig oklar feber hos rituximabbehandlad patient kan vara neoehrlichios. Neoehrlichios orsakas av den fästingburna bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Bakterien upptäcks inte med odlingar, utan PCR krävs för diagnostik. ()

Debatten om läkarassisterat suicid speglad i Läkartidningen

Etik och läkarroll 15 SEP 2017 En genomgång av publicerat material i Läkartidningen under 2004–2017 visar att debatten om läkarassisterat suicid har präglats av begreppsförvirring och oförsonlighet. (10 kommentarer)

Lokal samverkan positiv vid autism hos små barn i multietnisk stadsdel

Rapport 05 SEP 2017 I en multietnisk stadsdel i Göteborg har under 3 år prövats en lokal samverkansmodell för små barn med autism och andra utvecklingsrelaterade svårigheter. Ett multiprofessionellt team har möjliggjort kontinuitet i utredning och insatser i familjernas närmiljö. Verksamheten är nu permanentad. ()

Innebandy är en vanlig orsak till sportrelaterade ögonskador

Originalstudie 01 SEP 2017 I Sverige är innebandy den näst största lagsporten efter fotboll. I den studie som presenteras här orsakade innebandy fler ögonskador än alla andra sporter tillsammans. Utifrån resultaten av studien rekommenderas skyddsglasögon vid innebandyspel på alla nivåer. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.