Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Akut ocklusion av cirkumflexa kransartären svår att upptäcka

Översikt 10 OKT 2017 Akut ocklusion av cirkumflexa kranskärlet kan vara svårdiagnostiserat med 12-avlednings-EKG, men med inverterade avledningar eller tilläggsavledningar kan diagnostiken förbättras. ()

Högdos insulin–­euglykemiterapi vid svår ­toxisk myokard­depression

Fallbeskrivning 10 OKT 2017 Förgiftningar med kalciumantagonister och/eller betablockerare kan leda till svår cirkulationssvikt med hög dödlighet. Högdos insulin–euglykemiterapi är ett viktigt tillskott till behandlingsarsenalen vid dessa förgiftningar. Behandlingsråd för det enskilda fallet kan fås via Giftinformationscentralen. ()

Melioidos – en viktig diagnos vid svår sjukdom efter utlandsresa

Fallbeskrivning 09 OKT 2017 Melioidos är en allvarlig infektionssjukdom med ett brett symtomspektrum vanligt förekommande i Sydostasien. Endast ett fåtal antibiotika har visats ha god klinisk effekt. Svenskar reser flitigt till endemiska områden, och vi har identifierat nio fall av melioidos i Sverige under 2000-talet. ()

Alkoholketoacidos är en väl dokumenterad men tämligen okänd diagnos

Översikt 04 OKT 2017 En patient med kroniskt alkoholmissbruk med uttalad metabol acidos är en diagnostisk utmaning. Utöver metanol- och etylenglykolintoxikation är alkoholketo­acidos en relativt vanlig men mindre uppmärksammad bakomliggande orsak. Patienterna uppvisar ofta vilseledande laboratoriefynd. Prognosen är god om behandling med rehydrering, ­tiamin och glukoslösningar ges. (1 kommentar)

Kanelbullar utlöste anafylaktisk reaktion

Fallbeskrivning 03 OKT 2017 Trots att vete har beskrivits som utlösande faktor för IgE-förmedlade födoämnesallergier förefaller det fortfarande mindre känt att vete också kan inducera en ansträngningsutlöst anafylaxi hos vetesensibiliserade individer. ()

Nationellt vårdprogram för adrenala incidentalom

Översikt 02 OKT 2017 Adrenala incidentalom är ett vanligt bifynd som kan ses vid ca 5 procent av DT-undersökningar av buken. Nya nationella rekommendationer för handläggning av dessa patienter poängterar värdet av adekvat initial utredning. Rekommendationerna innebär en avsevärd förenkling jämfört med tidigare.  ()

Livsstilsfaktorer förbisedda i kirurgiska kvalitetsregister

Originalstudie 29 SEP 2017 Kvalitetsregistren behöver förbättras för att motsvara dagens kunskapsnivå angående livsstilsfaktorers inverkan på operationsresultat. Det är slutsatsen av en genomgång av vad som registreras i dag. (1 kommentar)

Troponinnivåer ger nu bättre hjälp vid misstänkt hjärtinfarkt

Översikt 26 SEP 2017 Misstanke om hjärtinfarkt hos patient på akutmottagning kan i normalfallet avskrivas om första troponin T-värdet är <5 ng/l och patienten har normalt EKG. På så sätt kan ca 30 procent av alla som söker med misstänkt hjärtinfarkt snabbt lämna akuten med hög medicinsk säkerhet. ()

Handtransplantation snart verklighet i Sverige

Översikt 25 SEP 2017 Handtransplantation är i dag en etablerad behandlingsform, och allt eftersom fler patienter opereras internationellt med goda resultat har intresse väckts för ingreppet även i Sverige. Här beskrivs för- och nackdelar, risker och kostnadsaspekter med att utföra handtransplantation i Sverige. ()

Peroral infektionsprofylax vid allmän­­kirurgiska ingrepp bör utvärderas mer

Rapport 25 SEP 2017 Peroralt givet trimetoprim–sulfametoxazol i kombination med metronidazol vid ett definierat klockslag minst 2 timmar före operationsstart kan användas som infektionsprofylax vid elektiv kolorektal kirurgi om en viss ökning av andelen ytliga sårinfektioner kan motiveras av övriga vinster, t ex minskad resistensutveckling. ()

Polio närmar sig utrotning

Översikt 19 SEP 2017 Polioarbetet är i en slutfas. Målet är en poliofri värld 2020. Smittspårning och vaccinationsinsatser koncentreras till kvarvarande polioendemiska länder och länder med hög risk för importfall. (1 kommentar)

Oklar feber hos patient med MS och rituximab­behandling var neoehrlichios

Fallbeskrivning 18 SEP 2017 Långvarig oklar feber hos rituximabbehandlad patient kan vara neoehrlichios. Neoehrlichios orsakas av den fästingburna bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Bakterien upptäcks inte med odlingar, utan PCR krävs för diagnostik. ()

Debatten om läkarassisterat suicid speglad i Läkartidningen

Etik och läkarroll 15 SEP 2017 En genomgång av publicerat material i Läkartidningen under 2004–2017 visar att debatten om läkarassisterat suicid har präglats av begreppsförvirring och oförsonlighet. (10 kommentarer)

Lokal samverkan positiv vid autism hos små barn i multietnisk stadsdel

Rapport 05 SEP 2017 I en multietnisk stadsdel i Göteborg har under 3 år prövats en lokal samverkansmodell för små barn med autism och andra utvecklingsrelaterade svårigheter. Ett multiprofessionellt team har möjliggjort kontinuitet i utredning och insatser i familjernas närmiljö. Verksamheten är nu permanentad. ()

Innebandy är en vanlig orsak till sportrelaterade ögonskador

Originalstudie 01 SEP 2017 I Sverige är innebandy den näst största lagsporten efter fotboll. I den studie som presenteras här orsakade innebandy fler ögonskador än alla andra sporter tillsammans. Utifrån resultaten av studien rekommenderas skyddsglasögon vid innebandyspel på alla nivåer. ()

Rutinundersökning med ultraljud kan ge besked om avvikelser

Temaartikel 30 AUG 2017 I Sverige erbjuds alla gravida kvinnor minst en ultraljudsundersökning under graviditeten. Rutinultraljudsundersökningen görs oftast omkring graviditetsvecka 18. Om en fostermissbildning bekräftas vid utvidgade undersökningar och de blivande föräldrarna beslutar att fortsätta graviditeten, erbjuds ett multidisciplinärt omhändertagande vid eller i samarbete med ett universitetssjukhus.  ()

Fosterkardiologiska erfarenheter från Astrid Lindgrens barnsjukhus

Temaartikel 30 AUG 2017 Allt fler hjärtfel diagnostiseras i dag före födelsen. Samma ultraljudsmetodologi som används inom barnkardiologin för funktionell hjärtbedömning kan i stort sätt också användas på foster. ()

Obstetriskt ultraljud och prenatal diagnostik i första trimestern

Temaartikel 30 AUG 2017 Riskvärdering med kombinerat ultraljud och biokemiskt test (KUB) är en etablerad metod med hög detektionsförmåga av kromosomavvikelser i första trimestern. Icke-invasivt prenatalt test (NIPT) kommer att vara en sekundär screeningmetod de närmaste åren. I framtiden kommer man sannolikt att kunna identifiera även andra typer av riskgraviditeter i första trimestern. (1 kommentar)

Invasiv fosterterapi utvecklas allt mer

Temaartikel 30 AUG 2017 Invasiv fosterterapi i Sverige i dag innefattar minimal­invasiv fetoskopisk kirurgi, ultraljudsledd intrauterin blodtransfusion till foster, ultraljudsledd shuntinläggning och interstitiell laserbehandling och radiofrekvensablation.  ()

Fosterkirurgi är en växande multidisciplinär subspecialitet

Temaartikel 30 AUG 2017 Fosterkirurgi är en växande multidisciplinär subspecialitet med fokus på att förbättra naturalförloppet vid livshotande och svåra medfödda missbildningar och sjukdomar. ()

Subkutan ICD är ett bra alternativ i särskilda fall

Rapport 14 AUG 2017 Subkutan implanterbar defibrillator är ett alternativ till transvenöst system vid särskild risk för endokardit, anatomiska hjärt–kärlavvikelser, hos växande barn och vid lång förväntad överlevnad. Med subkutan ICD undviks komplikationer relaterade till kärlaccess och elektroder i hjärtat.    ()

Inget specifikt talar emot melatonin vid Crohns sjukdom

Läkemedelsfrågan 10 AUG 2017 Kan melatonin ges mot sömnstörning hos personer med Crohns sjukdom? I produktinformationen anges att kliniska data för användning hos personer med autoimmuna sjukdomar saknas. ()

Epilepsi och stroke – nya rön om diagnos, behandling och prognos

Översikt 08 AUG 2017 Det finns en ökad insikt om att epilepsi efter stroke är vanligt, att nyare antiepileptika är bättre behandlingsalternativ än äldre sådana samt att sjukvårdens ambitioner vad gäller anfallsfrihet och vaskulär sekundärprevention förmodligen kan höjas.  ()

Bakom blå ögon … svagt evidensläge för kosttillskott för ögonhälsa

Översikt 04 AUG 2017 Vissa kosttillskott får inom EU marknadsföras som »synbevarande«. Evidens för effekt på ögonhälsa finns dock endast för den s k AREDS-sammansättningen. Endast 2 av 25 tillgängliga »synbevarande« kosttillskott i Sverige uppfyller AREDS-sammansättningen med rekommenderad dosering. Den nuvarande märkningen försvårar därmed evidensbaserade ställningstaganden. (4 kommentarer)

Tillgång till snabb laboratorieanalys vid akut förgiftning ger bättre och säkrare vård

Vårdutveckling 26 JUL 2017 I förgiftningsfall där anamnesen är otillförlitlig får större vikt läggas vid symtombild och resultat av klinisk-kemiska och toxikologiska analyser. Tillgången till akuta provsvar för vanliga förgiftningsmedel varierar dock mellan sjukhus och laboratorier. ()

Spädbarnsbotulism – skäl att inte ge honung till barn under ett år

Fallbeskrivning 24 JUL 2017 Spädbarnsbotulism bör övervägas vid akut/subakut påkommen muskelsvaghet hos barn under ett år, särskilt vid samtidig förstoppning eller sväljsvårigheter. Botulinumsporer förekommer frekvent i honung som därför inte bör ges till spädbarn. ()

Pulmonell hypertension vanligt vid kronisk lungsjukdom

Översikt 21 JUL 2017 Pulmonell hypertension vid kronisk lungsjukdom är förknippad med dålig prognos. Det är viktigt att särskilt läkare inom internmedicinska specialiteter, men även läkare inom allmänmedicin och akutmedicin, har kunskap om pulmonell hypertension vid kroniska lungsjukdomar. ()

Lösa cystor i lilla bäckenet – oväntat operationsfynd vid buksmärta

Fallbeskrivning 20 JUL 2017 När en kvinna laparoskoperades för misstänkt utomkvedshavandeskap hittades i stället löst liggande cystor i lilla bäckenet. Lösa cystor i peritonealkaviteten kan ses som ett specialfall av peritoneala inklusionscystor. De är vanligast hos kvinnor i fertil ålder och ofta finns ett samband med tidigare bukkirurgi, inflammation och endometrios. ()

Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi

Temaartikel 04 JUL 2017 Nanotekniken har många användningsområden, inte minst inom medicinen. Men det finns också anledning att undersöka de potentiella hälso- och miljöriskerna med dessa nya material. ()

Nanomaterial måste EU-regleras bättre

Temaartikel 04 JUL 2017 Kärnan i EU:s kemikalielagstiftning är en förordning (Reach) som omfattar alla kemiska ämnen. Nanomaterialens låga vikt och unika egenskaper gör att Reach-förordningen i sin nuvarande utformning inte är tillämpbar för reglering av dessa nya material. En ny EU-förordning om medicintekniska produkter med nanomaterial har nyligen godkänts.   ()

Stora förväntningar på små material

Temainledning 04 JUL 2017 Nanoteknik – framställning av material i samma skala som biologiska strukturer – är ett stort forskningsområde med oanade möjligheter för klinisk medicin. (2 kommentarer)

Nanotekniken kan revolutionera behandlingen av cancer

Temaartikel 04 JUL 2017 Potentiella läkemedel som inte kan utnyttjas på grund av stark toxicitet, svårlöslighet eller hög molekylvikt kan göras användbara med nanoteknik. Denna teknik innebär konstruktion av mångfunktionella partiklar i nanoskala. ()

Nanopartiklar kan förbättra avbildningsteknik och diagnostik

Temaartikel 04 JUL 2017 Diagnostiska nanopartiklar kan kraftigt förbättra avbildningstekniker och diagnossystem. För in vitro-applikationer väntas nya metoder och produkter komma löpande de närmaste åren. På in vivo-området väntas ett genombrott dröja lite längre. ()

Snabb utveckling som ställer stora krav

Temainledning 30 JUN 2017 Det har skett en snabb utveckling mot nya metoder, diagnostik och behandling inom fostermedicin som kommer att ställa stora krav på hur vi informerar och omhändertar våra patienter, skriver Peter Conner. ()

Simningsorsakat lungödem vid svenska förhållanden otillräckligt studerat

Fallbeskrivning 20 JUN 2017 Simningsorsakat lungödem är ett tillstånd med andnöd, hosta, skummande sputum och nedsatt fysisk ork vid simning i öppet vatten. Deltagarantalet ökar vid simtävlingar i öppet vatten, och vid Vansbrosimningen 2016 sökte 69 personer för andningsbesvär, flertalet med misstänkt simningsorsakat lungödem.  ()

Patient med TBE förbättrades snabbt vid behandling med kortison

Fallbeskrivning 16 JUN 2017 Ett patientfall beskriver hur en patient oavsiktligt behandlats med kortison vid fästingburen encefalit (TBE) och snabbt förbättrats. Kliniska observationer från endemiska områden i Europa indikerar att kortison kan ge snabb symtomlindring vid TBE, men det har inte påvisats i studier. ()

Metotrexat kan försämra effekten av TBE-vaccination

Läkemedelsfrågan 15 JUN 2017 Någon direkt kontraindikation för metotrexatbehandling vid vaccination med inaktiverat TBE-virus har inte identfierats. Det finns dock risk för utebliven eller reducerad effekt av vaccinationen vid samtidig immunhämmande behandling. ()

Uppdaterade riktlinjer för behandling av huggormsbett

Rapport 07 JUN 2017 Giftinformationscentralen rekommenderar nu utvidgade indikationer för serumbehandling vid huggormsbett. Antitoxin bör ges snarast möjligt till alla patienter som uppvisar tecken på signifikant toxinreaktion och upprepade doser bör övervägas vid otillräcklig effekt eller symtomrecidiv. (1 kommentar)

Bedömning av neuro­logisk prognos efter hjärtstopp

Översikt 05 JUN 2017 Allt fler patienter läggs in levande på sjukhus efter hjärtstopp. Graden av cerebral hypoxi/ischemi vid hjärtstoppet är avgörande för om övriga vitala organ återfår stabil funktion. Neurologisk prognosbedömning bör vila på undersökningsmetoder som är oberoende av varandra: kliniska och neurofysiologiska undersökningar, bilddiagnostik och biomarkörer. ()

Otillräcklig kunskap om samband mellan könskromosom­­avvikelser och psykiatriska diagnoser

Översikt 02 JUN 2017 Avvikelser i antalet könskromosomer är bland de vanligaste genetiska förändringarna och omfattar framför allt Klinefelters, Turners, XYY- och tripple-X-syndrom. Samtliga köns-kromosomavvikelser kan medföra sänkt intellektuell förmåga, försämrad motorik och psykiska funktionsnedsättningar, och det finns risk för att dessa patienter förblir odiagnostiserade.  (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!
Senaste nytt om namn
Senaste krönikorna

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.