Annons
Annons
Annons Annons
bild

Bröstrekonstruktion med bukvävnad ledde inte till ökad risk för återfall i bröstcancer

Nya rön 26 APR 2018 I en studie visas att det inte föreligger ökad risk för bröstcancerrecidiv hos patienter som fått en bröstrekonstruktion med bukvävnad efter bröstcanceroperation.

Dags att minska användningen av antibiotika vid rosacea

bild

Översikt 25 APR 2018 Rosacea är en av de vanligaste inflammatoriska hudsjukdomarna, med rodnad och utslag i ansiktet. Lokalbehandling är basen för behandling, och vid behov adderas tetracyklin. För att begränsa antibiotikaanvändningen vid rosacea ska isotretinoinbehandling hos hudläkare övervägas om återkommande recidiv sker efter antibiotikakurer.

Annons Annons

Vanliga läkemedel påverkar proteinbiomarkörer för andra sjukdomar

bild

Nya rön 24 APR 2018 20 av 78 läkemedelsgrupper, bland annat läkemedel mot hypertoni och hyperlipidemi, har statistiskt säkerställda effekter på minst en proteinbiomarkör. Det visar en studie som undersökt över 450 proteinbiomarkörer i blodprov från drygt 900 individer. (2 kommentarer)

Bekämpa fusket!

Reflexion 24 APR 2018 »Man blir inte en bra läkare genom fusk – vare sig detta sker före, under eller efter utbildningen!«

Aortastenos – en vanlig sjukdom som kräver individualiserad handläggning

Översikt 24 APR 2018 Aortastenos är den vanligaste klaffsjukdomen och patientgruppen växer med en åldrande befolkning; en fördubbling av antalet patienter med aortastenos förväntas de kommande 50 åren. Intervention medför i regel symtomlindring, förbättrad livskvalitet samt ökad överlevnad, men kräver en individualiserad handläggning.

5 frågor till Vendela Berglund

bild

Författarintervjun 24 APR 2018 Vendela Berglund, ST-läkare i geriatrik, har tillsammans med Gustav Mattsson och Peter Magnusson skrivit en artikel om aortastenos.

Patienter i USA upplevde mer stöd än svenskar att ändra levnadsvanor

bild

Nya rön 23 APR 2018 Amerikanska patienter rapporterade i dubbelt så hög grad som svenska patienter att deras vårdcentral hade tagit initiativ till en diskussion om levnadsvanor, trots att bägge länders patienter uppgav sig ha liknande behov av att göra förändringar av matvanor, fysisk aktivitet och rökning.

bild

Primär hyperhidros påverkar den psykiska hälsan

Nya rön 20 APR 2018 Primär hyperhidros påverkar livskvaliteten negativt, och stigma, okunskap om svettningarna och bemötandet i unga år kan orsaka en fördröjning i kontakten med sjukvården. Det visar en  avhandling där man undersökt förekomsten av primär hyperhidros och dess påverkan på livskvalitet. (3 kommentarer)

Ny metod prövad för att minska behovet av invasiv koronarangiografi

Rapport 20 APR 2018 Kranskärlsutredning med datortomografi kan med stor säkerhet diagnostisera låg- och höggradiga stenoser. Värdering av intermediära stenoser är dock svårare och kräver ofta ytterligare diagnostik med invasiv krans­kärlsröntgen. En icke-invasiv metod har utvecklats för bedömning av stenosgrad i kranskärl utifrån befintligt bildmaterial.

Självmordsbeteende i unga år kvarstår ofta i vuxen ålder

Medicinsk kommentar 19 APR 2018 Hos barn och ungdomar finns ett signifikant samband mellan självmordsbeteende och depression, ångestsjukdom, uppförandestörning samt beroendesjukdom. Risken för att självmordsbeteende under uppväxten återkommer hos den vuxne individen är hög. Det finns evidensbaserade metoder för såväl behandling som prevention av självmordsbeteende hos ungdomar.

God kondition i medelåldern kopplad till minskad risk för demens

bild

Nya rön 19 APR 2018 Risken för att utveckla demens var 88 procent lägre för dem med god kondition i medelåldern jämfört med dem med medelgod kondition. Det visar en studie som tittat på kvinnors kondition i medelåldern och kopplat den till demensincidens under en 44-årsperiod.

Obligatoriska återbesök ej nödvändiga för barn med icke-allvarlig feber

bild

Nya rön 18 APR 2018 Uppföljning vid behov av barn med icke-allvarlig oklassificerad feber är lika säker som obligatoriska återbesök hos byhälsoarbetare. Det visar en studie av 4 179 barn som sökt vård för feber i sydvästra Etiopien.

Nytt regelverk bör tas på stort allvar

Reflexion 17 APR 2018 »Detta kräver … ett inbyggt dataskydd i rutiner och IT-­system så att data inte kan kopplas till en enskild individ.«

Många fall av Lynchs syndrom upptäcks först vid cancerdiagnos

Översikt 17 APR 2018 Lynchs syndrom är ett ärftligt syndrom som innebär kraftigt ökad livstidsrisk för kolorektal cancer och endometriecancer vid lägre ålder än i normalpopulationen. Regelbunden övervakning av anlagsbärare med koloskopi och för kvinnor även transvaginalt ultraljud och endometriebiopsier rekommenderas i syfte att diagnostisera neoplastiska förändringar tidigt.

4 frågor till Sophie Walton Bernstedt

bild

Författarintervjun 17 APR 2018 Sophie Walton Bernstedt, AT-läkare vid Karo­linska universitetssjukhuset, Huddinge, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om Lynchs syndrom.

Atypisk subakut tyreoidit gav differentialdiagnostiska problem

Fallbeskrivning 16 APR 2018 Graves tyreotoxikos kan utvecklas efter subakut tyreoidit. I mer sällsynta fall kan Graves tyreotoxikos och sub­akut tyreoidit förekomma samtidigt. Subakut tyreoidit kan presenteras med atypisk bild där patienten saknar kliniska tecken från tyreoidea men utvecklar feber och förhöjda inflammationsparametrar. ()

50 år sedan den första hjärt­transplantationen

Medicinsk kommentar 13 APR 2018 50 år har passerat sedan världens första hjärttransplantation. Ingreppet är i dag det bästa behandlingsalternativet för lämpliga patienter med svår hjärtsvikt som försämras trots optimala medicinska och kirurgiska åtgärder. Här sammanfattas den historiska utvecklingen, dagens kunskapsläge samt kvarstående utmaningar. ()

»Vi har alla en berättelse att dela …«

Reflexion 10 APR 2018 »Jag lyssnade an­däktigt till … fängslande berättelser från tre helt olika läkarbanor.« ()

Annons Annons

SSRI vid graviditet tycks öka risken för kongenitalt hjärtfel

Läkemedelsfrågan 10 APR 2018 Data talar för en generellt ökad risk för kongenitalt hjärtfel vid behandling med SSRI under graviditet, framför allt under första trimestern. Lägsta effektiva dos bör eftersträvas och nyfödda observeras eftersom det finns risk för utsättningssymtom. ()

Skadedokumentation

Medicinens ABC 09 APR 2018 När polis och åklagare utreder ett misstänkt brott där fysiskt och/eller sexuellt våld har förekommit är det ofta betydelsefullt att såväl förekomst som avsaknad av skador på både målsäganden (dvs brottsoffret) och den misstänkte finns dokumenterade på ett rättssäkert sätt. (2 kommentarer)

5 frågor till Anders Rietz

Författarintervjun 09 APR 2018 Anders Rietz, specialistläkare vid rättsmedicinska enheten i Umeå, har tillsammans med Johanna Loisel skrivit en ABC-artikel om skadedokumentation. ()

Folkhälsosjukdom vanligare hos personer med funktionsnedsättning

Nya rön 06 APR 2018 Fetma är vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumstörning. Det visar en studie som undersökt folkhälsosjukdomar bland dessa grupper. Diabetes och hypertoni var också vanligare. ()

Annons Annons

Steroid­injektion i kombination med hivläkemedel gav total binjure­barkssvikt

Fallbeskrivning 05 APR 2018 Antiretrovirala läkemedel är gängse behandling vid hivinfektion. Flera av dem kan orsaka läkemedelsinteraktioner. Här beskrivs ett fall där en patient som behandlades med det antiretrovirala läkemedlet ritonavir drabbades av total binjurebarkssvikt efter en enstaka intraartikulär injektion av triamcinolon. ()

Ökad kunskap om bröstcancerns spridningsvägar

Nya rön 05 APR 2018 En studie av spridningsvägarna hos bröstcancer visade fjärrmetastaser med många nya mutationer. Studien kan ge vägledning om när och var vävnadsprov bör tas från metastaser och förhoppningsvis leda till bättre behandling av metastatisk sjukdom. ()

GFR-gränsen har sänkts för metformin vid typ 2-diabetes

Medicinsk kommentar 04 APR 2018 Metformin utsöndras enbart renalt och kan användas ned till ett GFR-värde på 30 ml/min, under förutsättning att dosen justeras efter aktuell njurfunktion. Enligt nya rekommendationer ska metformin sättas ut inför undersökningar med jodkontrastmedel endast när GFR-värdet understiger 45 ml/min. ()

Fysisk aktivitet gav positiva effekter på graden av åldersinflammation

Nya rön 03 APR 2018 Mer fysisk aktivitet snarare än mindre stillasittande gav positiva effekter på graden av inflammationsmarkörer hos äldre kvinnor. Det visar en studie som undersökt i hur dagligt stillasittande och fysisk aktivitet av olika intensitet kan påverka graden av åldersinflammation hos äldre. ()

Epigenetiska förändringar efter födseln hos barn med astma

Nya rön 03 APR 2018 Det finns signifikanta skillnader mellan barn med astma och friska barn vad gäller epigenetiska förändringar. Förändringarna var i studien särskilt uttalade i eosinofilerna, som är inblandade i den astmatiska inflammationen. ()

Silikon bästa materialet för trumhinnerör

Nya rön 29 MAR 2018 400 barn deltog i en randomiserad prospektiv studie med syfte att undersöka fyra olika trumhinnerör av olika form och material. Reslutaten visar att långa rör är mindre benägna att lossna tidigt och att silikonrör har betydligt längre tid till första infektionen än fluoroplaströr. ()

Många överbehandlas med astmamedicin

Rapport 28 MAR 2018 I Socialstyrelsens riktlinjer och Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer uppskattar man att det finns en betydande överanvändning av kombinationsbehandling med inhalationssteroider och långverkande beta-2-agonister. I artikeln beskrivs en behandlingsalgoritm med stegvisa instruktioner för säker nedtrappning av astmamedicinering. (2 kommentarer)

Hög prevalens av negativa livsstilsvanor hos kvinnor som försöker bli gravida

Nya rön 27 MAR 2018 Hos en grupp kvinnor som försökte bli gravida använde 13,2 procent av kvinnorna tobak dagligen, 13,6 procent drack mer än tre koppar kaffe per dag och 11,6 procent konsumerade mer än två glas alkohol per vecka. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.