Annons
Annons
Annons Annons
bild

Starten på det yrkeslivslånga lärandet som läkare

Temaartikel 26 AUG 2019 Utbildningen fram till behörighet utgör den första fasen av det yrkeslivslånga lärandet för läkare. Den nya grundutbildningen fastställer och förkortar utbildningstiden till behörighet samtidigt som ansvaret för måluppfyllelsen tydliggörs och utbildningen blir internationellt harmoniserad.

Livslångt lärande i Europa och Sverige Internationella och nationella organisationer driver frågan – Läkaresällskapet och Läkarförbundet har utarbetat policyer

Temaartikel 26 AUG 2019 Arbetet för att utveckla läkares livslånga lärande på alla nivåer under hela yrkeslivet bedrivs i såväl nationella som internationella organisationer. I Sverige har både Läkaresällskapet och Läkarförbundet tagit fram policyer för hur fortbildningen kan utföras med hög kvalitet.

Annons Annons

Överbehandlar vi patienter med gallgångssten?

bild

Medicinsk kommentar 23 AUG 2019 Såväl gallgångssten som endoskopisk retrograd kolangiopankreatografi (ERCP) kan orsaka ikterus, pankreatit och kolangit. Det är oklart vad som på sikt är farligast, obehandlad asymtomatisk gallgångssten eller ERCP. Tre retrospektiva studier har funnit ökad risk för ERCP-orsakade komplikationer vid behandling av asymtomatisk gallgångssten jämfört med symtomatisk. (1 kommentar)

bild

Läkemedelsföljsamhet mätt med rättstoxikologiska fynd från blod

Nya rön 22 AUG 2019 Genom att på individnivå jämföra tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska svenska befolkningsdata har forskare utvecklat och undersökt ett objektivt mått på läkemedelsföljsamhet för vanligt förskrivna kardiovaskulära läkemedel och psykofarmaka. (1 kommentar)

Endemiska områden kan fungera som reservoarer för kolerautbrott

bild

Nya rön 16 AUG 2019 Insatser i östra Kongo är troligen avgörande för att eliminera kolera nationellt. Det är en slutsats av författarna till en artikel i tidskriften Emerging infectuous diseases.

Neuromyelitis optica-spektrumtillstånd – diagnostisk utmaning Diagnosen bör övervägas hos patienter med refraktär hicka och kräkningar

Fallbeskrivning 14 AUG 2019 Termen NMO (neuromyelitis optica) har ersatts med termen NMOSD (neuromyelitis optica-spektrumtillstånd) enligt nya diagnostiska kriterier. NMOSD bör övervägas som differentialdiagnos vid fall av refraktär hicka/kräkningar utan gastroenterologisk förklaring och bör utredas skyndsamt med MR av hjärnan.

Relationer viktiga för förtroendet i vården

Reflexion 13 AUG 2019 »Att … bejaka sjukvårdspersonalens verklighetsbeskrivning kan också verka förtroendeskapande.«

Apparatdetekterad förmaks­­takykardi ökar risken för stroke

bild

Översikt 13 AUG 2019 Hos många patienter med pacemaker eller intern kardiell defibrillator ses förmakstakykardi utan kliniskt förmaksflimmer. Förmakstakykardi med duration ≥5 minuter ökar risken för ischemisk stroke. Ännu finns inga riktlinjer för antikoagulantiabehandling, men europeiska rekommendationer ger vägledning.

Handläggning av malaria – ur ett svenskt perspektiv

bild

Översikt 12 AUG 2019 Malaria är en relativt ovanlig sjukdom i Sverige. Men det potentiellt allvarliga förloppet föranleder hög medvetenhet inom sjukvården om att tänka på malaria vid feber efter tropisk vistelse.

5 frågor till Johan Ljungberg

bild

Författarintervjun 12 AUG 2019 Johan Ljungberg, specialistläkare, infektionskliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om handläggning av malaria i Sverige.

Civil–militär samverkan behövs för att klara masskadelägen

Medicinsk kommentar 09 AUG 2019 Den försämrade säkerhetspolitiska situationen i Europa har medfört förändrade krav på den svenska försvarsförmågan och ett behov av att Sverige upprättar ett modernt totalförsvar.

bild

Två centimeter var en säker kirurgisk marginal vid högriskmelanom

Nya rön 08 AUG 2019 I en studie som nyligen publicerades i Lancet undersöktes den kirurgiska operationsmarginalen vid malignt melanom. Efter en uppföljningstid på 19,6 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i överlevnad mellan de patientgrupper som opererats med 2 respektive 4 cm marginal.

bild

LDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse

Nya rön 07 AUG 2019 Vikten som fästs vid LDL-målvärden efter en hjärtinfarkt står inte i relation till klinisk betydelse vad gäller risk och prognos. Den slutsatsen dras av en svensk registerbaserad kohortstudie på 25 643 patienter. (4 kommentarer)

Få men fler spädbarn omhändertas enligt kriterier för skakvåld

bild

Nya rön 05 AUG 2019 Spädbarn med subdurala blödningar, ögonbottenblödningar, frakturer i revben eller de långa rörbenen var en liten del av de spädbarn som omhändertogs av socialtjänsten 1997–2014, men har ökat i antal och andel. Dessa barn har omhändertagits enligt kriterier för skakvåld. (4 kommentarer)

bild

Tidig epilepsikirurgi ökar sannolikheten för anfallsfrihet

Nya rön 02 AUG 2019 Epilepsins varaktighet är den enda kända prediktorn för anfallsfrihet efter epilepsikirurgi som är möjlig att påverka. Den slutsatsen drar författarna till en litteraturgenomgång publicerad i Neurology. Samtidigt talar resultaten för att nyttan med epilepsikirurgi kvarstår även om epilepsin har varat under många år.

Sexuell oro efter prostatacancerterapi hos homosexuella män

Nya rön 01 AUG 2019 En studie baserad på semistrukturerade intervjuer uppmärksammar sexuella förändringar vid behandling av prostatacancer hos homosexuella män. Studiens resultat kan användas vid sexuell rehabilitering för att synliggöra hur sexuella förändringar kliniskt kan framstå som identiska men ha olika betydelser för män. ()

Bättre labbanalys av paracetamol ger säkrare bedömning av förgiftningsfall

Rapport 30 JUL 2019 Överdosering av paracetamol är en av de vanligaste läkemedelsintoxikationerna och kan orsaka allvarlig leverskada. Behandling med antidoten acetylcystein är vanligen effektiv. Indikation för antidotbehandling baseras framför allt på paracetamolkoncentrationen i plasma/serum. ()

Kortare förväntad livslängd efter kirurgiskt aortaklaffbyte

Nya rön 26 JUL 2019 Patienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte hade en kortare förväntad livslängd jämfört med normalbefolkningen, visar en nationell kohortstudie. Yngre patienter hade en signifikant högre förlust av förväntad livslängd jämfört med äldre patienter. (2 kommentarer)

Annons Annons

Psykiatriforskning är mer jämställd

Reflexion 23 JUL 2019 »Men intressant nog, för mig som psykiater, stack Lancet Psychiatry ut. I den var drygt 45 procent av författarna kvinnor …« ()

Hypotyreos – folksjukdom som ofta överbehandlas

Översikt 23 JUL 2019 Den kliniska bilden vid hypotyreos, som är en endokrin folksjukdom, varierar från ospecifika symtom till livshotande myxödem med uttalad känslighet för läkemedel, konfu­sion, areflexi och megakolon. Under senare år har förskrivning av syntetiskt sköld­körtelhormon (levo­tyroxin) ökat markant, mest vid lindriga former. (7 kommentarer)

5 frågor till Jan Calissendorff

Författarintervjun 23 JUL 2019 Jan Calissendorff, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, presenterar i en översiktsartikel ny forskning om folksjukdomen hypotyreos. ()

Ny operationsmetod hjälper infertila män bli biologiska fäder

Översikt 22 JUL 2019 Azoospermi förekommer hos ca 1 procent av den manliga befolkningen. Icke-obstruktiv azoospermi  är den mest allvarliga formen. Sannolikheten att finna spermier hos män i denna grupp är 35–60 procent. Mikro-TESE är en nyintroducerad »icke-blind« operationsmetod, där man med hjälp av operationsmikroskop utför riktade testikelbiopsier från områden med störst sannolikhet för påvisande av spermieförekomst. ()

Annons Annons

Ny behandlingsregim kan bli möjlig vid infektiös endokardit

Medicinsk kommentar 19 JUL 2019 Intravenös antibiotikabehandling följd av peroral är säker för utvalda patienter med infek­tiös endokardit. Peroral behandling ska i nuläget ske med två antibiotikapreparat under strukturerad uppföljning. Formerna för antibiotikabehandling vid endokardit kommer i framtiden sannolikt att variera. ()

PET med O-15-vatten påvisade myokard­ischemi där övrig utredning gick bet

Fallbeskrivning 18 JUL 2019 Myokardskintigrafi kan vara otillräckligt för att påvisa ischemi och innebär inte obetydlig mängd strålning. Positronemissionstomografi, företrädesvis med isotopen 15O-vatten, medger kvantitativ bestämning av myokardperfusion. ()

Lägre risk för demens hos invandrare

Nya rön 09 JUL 2019 I en studie undersöktes förekomsten av demens i olika invandrargrupper i Sverige. Generellt sett visades en lägre relativ risk för demens hos första generationens invandrare, men personer med ursprung i norra Europa och män från områden med hög alkoholkonsumtion uppvisade samma demensrisk som svenskfödda. ()

Ungdomar med ihållande fetma hade ökad artärstelhet

Nya rön 08 JUL 2019 En studie omfattande 3 423 barn visar att en ihållande hög fettmassa över puberteten är kopplad till en ökad artärstelhet, även hos dem som är metabolt friska, men en sämre metabol hälsa ger en pålagring av denna effekt.  (1 kommentar)

Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

Nya rön 04 JUL 2019 En vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum kan implementeras och indikerar kostnadsbesparingar, visar en studie. ()

Ord av betydelse

Reflexion 02 JUL 2019 »Försäkringsbolag, tillsynsmyndigheter och domstolar grundar till stor del sina bedömningar på medicinska underlag …« ()

God och jämlik vård för nyanlända barn med CP

Medicinsk kommentar 01 JUL 2019 Andelen utrikes födda barn med cerebral pares ökade under 2000-talet, och det fanns en oro inom barnsjukvården att inte räcka till och kunna erbjuda tillräcklig vård. ()

Ökad inflyttning av barn med cerebral pares

Originalstudie 01 JUL 2019 Ett stort antal utrikes födda personer med cerebral pares (CP) kom till Sverige under åren 2011–2016. Barnen med CP födda utrikes har som grupp större funktionsnedsättning, och har enligt en studie fått likvärdig behandling jämfört med barn födda i Sverige. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.