Annons
Annons

5 frågor till Josefin Lysell

bild

Författarintervjun 22 NOV 2017 Josefin Lysell har skrivit en artikel om psoriasis hos barn och ungdomar. Även hos barn finns risk för samsjuklighet, och psykisk samsjuklighet med depression och ångest har visats vara mer uttalad inom gruppen med debut av psoriasis i unga år än vid debut i vuxen ålder.

Psoriasis med debut i barndom och ungdom

bild

Temaartikel 22 NOV 2017 Psoriasis kan debutera i alla åldrar, och debut i barndom/ungdom är inte ovanlig. Psoriasis hos barn och ungdomar skiljer sig till viss del kliniskt och genetiskt från psoriasis hos vuxna. Samsjuklighet med artrit, övervikt, inflammatorisk tarmsjukdom och psykiska besvär har visats också inom barnpopulationen med psoriasis.  

Annons Annons

Atopiskt eksem vanligt i alla åldrar

bild

Temaartikel 22 NOV 2017 Barn med eksem har en ökad risk för att utveckla IgE-sensibilisering, födoämnesallergi, astma och rinit. Huruvida icke-allergiska sjukdomar är associerade med atopiskt eksem eller inte är dock fortfarande oklart.

bild

Nya läkemedel mot atopiskt eksem väntar på godkännande

Temaartikel 22 NOV 2017 Patogenesen vid atopiskt eksem är ett samspel mellan defekt hudbarriär och abnormt immunsvar. Orsaken kan vara genetiska faktorer, miljöfaktorer eller en kombination av båda. Inom en snar framtid kan förhoppningsvis bättre behandling erbjudas även av de svårare formerna av atopiskt eksem.

Behandling av psoriasis: från tjära till biologiska läkemedel

bild

Temaartikel 22 NOV 2017 Psoriasis är en inflammatorisk hudsjukdom med betydande samsjuklighet, t ex psoriasisartrit och metabola. Förändring av livsstil (hälsosam kost, fysisk aktivitet, rökstopp och avhållsamhet från alkohol) kan verka preventivt mot psoriasis och dess samsjuklighet men också potentiera effekten av medicinska behandlingar.

Psoriasisartrit – en utmaning för patient och läkare Tidig diagnostik viktig för rätt omhändertagande

Temaartikel 22 NOV 2017 Tidig diagnostik med fokus på inflammatoriskt aktiva patienter är basen för rätt vård och behandling vid psoriasisartrit. Individuell behandling utifrån aktivitet och kända riskfaktorer rekommenderas.

Komplexa diagnoser med samsjuklighet

bild

Temainledning 22 NOV 2017 På senare år har kunskapen om eksemsjukdomar och psoriasis ökat, bland annat vad gäller samsjuklighet. Detta ställer nya krav på diagnostik och samarbete mellan olika specialiteter.

Lika inför lagen

Reflexion 21 NOV 2017 »Kan den EU-utbildade läkaren förväntas göra rätt i Sverige? Tänk om det som var rätt i ett land inte är det i ett annat?« ()

Ovanligt syndrom låg bakom flera fall av Addisons sjukdom

Nya rön 17 NOV 2017 Genom att systematiskt screena patienter med Addisons sjukdom för cytokinautoantikroppar kunde man identifiera flera fall med det ovanliga syndromet APS1, som innebär stor risk för ytterligare allvarliga komplikationer. ()

Samband mellan diabetes och skillnader i behandling av demens

Nya rön 16 NOV 2017 Patienter med diabetes var yngre vid demensdiagnos och fick mindre medicinering mot Alzheimers sjukdom än andra med demens, vilket talar för att deras demensbehandling var mindre optimal. ()

Annons Annons

Statistiska modeller kunde förutsäga risker för bäckenbottenbesvär

Nya rön 16 NOV 2017 De statistiska modellerna kunde skilja ut riskpersoner lika bra som andra prediktionsmodeller som för närvarande används i stor omfattning inom sjukvården. ()

Nya regimer för peritonealdialys kunde minska glukosupptaget

Nya rön 15 NOV 2017 Datorsimuleringar visade att glukosabsorptionen vid automatiserad peritonealdialys kunde minskas avsevärt och behandlingstiden kortas med hjälp av något högre dialysatflöden och nya så kallade bimodala behandlingsregimer.  ()

Ländryggsröntgen ger falsk säkerhet och ringa nytta för patienten

Översikt 14 NOV 2017 År 2016 utfördes drygt 140 000 röntgenundersökningar av ländryggrad i Sverige till ytterst ringa nytta men till en kostnad av ca 85 miljoner kronor. Röntgen av ländryggrad bör ersättas med MRT och DT som primärmetod när bilddiagnostik av »ont i ryggen« är indicerad. (10 kommentarer)

Undersökningar utan värde är ett problem i vården

Medicinsk kommentar 14 NOV 2017 Medicinsk och teknisk utveckling medför ibland att åtgärder och test spelat ut sin roll. Röntgenundersökning av ländryggen ger sällan värde för patienten. Validerade riktlinjer för när och hur ländryggen ska undersökas med avbildande metoder bör följas. (1 kommentar)

Annons Annons

Vård i samråd

Reflexion 14 NOV 2017 »Vi har ingen aning om vad som ligger bakom patientens val, och det vore ett övergrepp att inte ta hänsyn till patientens autonomi.«   ()

Inga bevis för att inflammatorisk tarmsjukdom är lindrigare hos äldre

Nya rön 14 NOV 2017 Inga bevis hittades för att inflammatorisk tarmsjukdom skulle ha ett lindrigare sjukdomsförlopp hos äldre, och det fanns stora skillnader i behandling av patienter i olika åldersgrupper, enligt en registerstudie. ()

Ingen nytta med intensiv blodtrycksbehandling vid primärprevention

Nya rön 13 NOV 2017 Metaanalyser av randomiserade studier visade att sänkt målblodtryck sannolikt inte leder till bättre utfall. Undantaget är patienter med etablerad kranskärlssjukdom. (1 kommentar)

Lipödem – en ofta förbisedd men behandlingsbar sjukdom

Översikt 13 NOV 2017 Lipödem är en smärtsam sjukdom som drabbar kvinnor mellan puberteten och menopausen genom en fettansamling subkutant i framför allt de nedre extremiteterna, men som framgångsrikt kan behandlas med fettsugning. ()

Bättre bildkvalitet med iterativa metoder än med traditionell metod

Nya rön 10 NOV 2017 Med hjälp av iterativa metoder för att rekonstruera datortomografiska bilder kunde stråldosen vid DT-buk på barn sänkas med 32 procent utan att försämra bildkvaliteten. ()

Tidsbrist största hindret för att utföra basal läke­medelsgenomgång

Originalstudie 10 NOV 2017 I Region Skåne innebär »Skånemodellen« att alla läkemedelsbehandlade patienter över 65 års ålder ska erbjudas läkemedelsgenomgång. För att läkemedelsgenomgångarna ska kunna öka i omfattning och kvalitet behöver utbildning i ämnet ges regelbundet till förskrivare, och mer tid behöver avsättas för läkarbesök.  (1 kommentar)

5 frågor till Sara Modig

Författarintervjun 10 NOV 2017 Sara Modig, med dr, distriktsläkare och äldregeneral på uppdrag av Läkemedels­rådet i Region Skåne, har skrivit en artikel om basala läkemedelsgenomgångar tillsammans med ST-läkare Lina Nyhlén. ()

»Att förhindra våld är alltid en vinst för alla inblandade …«

Medicinsk kommentar 09 NOV 2017 Psykiatrins främsta uppgift är att bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa. Psykiatrin har ett ansvar att vid behov bedöma risk för våldsamt beteende. (1 kommentar)

Psykisk ohälsa, radikalisering och terrorism

Översikt 09 NOV 2017 Forskningsresultat om samband mellan radikalisering, terrorism och psykisk ohälsa kan ännu inte användas som underlag för beslut om ändrade rutiner eller behandlingsmetoder i klinisk psykiatrisk verksamhet. Radikaliserade individer med behandlingsbara psykiska symtom ska erbjudas behandling. Det är avgörande för om psykiatrins kompetens och resurser ska komma till nytta i sjukvårdens arbete mot våldsbejakande extremism. ()

Samband mellan stegrade troponiner, bröstsmärta och ökad risk att dö

Nya rön 09 NOV 2017 Hos patienter med bröstmärta var stabilt förhöjda troponinvärden, redan på nivåer som anses som normala, förenliga med en kraftigt ökad risk för död, hjärtsvikt och hjärtinfarkt, enligt en svensk studie i Journal of the American College of Cardiology. (2 kommentarer)

Vad betyder en ursäkt?

Reflexion 08 NOV 2017 »En säker verk­samhet vill att medarbetarna berättar vad de vet.« ()

Komplikationsrisk hos gravida med astma påverkades inte av släktskap

Nya rön 08 NOV 2017 Vid analys av kusin- och syskonkontroller sågs att riskerna för komplikationer under graviditet och förlossning kvarstod hos gravida med astma, enligt en registerstudie. ()

Vid klåda, tänk alltid på skabb!

Översikt 08 NOV 2017 Skabb är en i många fall svårdiagnostiserad och för patienten påtagligt besvärande sjukdom som kräver en hög grad av misstänksamhet och envishet hos utredande läkare. (3 kommentarer)

5 frågor till Pontus Jonsson

Författarintervjun 08 NOV 2017 Pontus Jonsson, ST-läkare, hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna, är en av författarna till en översiktsartikel om skabb. ()

Register för nya läkemedel i cancervården ger värdefull hjälp

Rapport 07 NOV 2017 Nya cancerläkemedel ger nya behandlingsmöjligheter för tumörsjukdomar. I många fall sker dock godkännande innan en optimal dokumentation erhållits. Ett av professionen initierat läkemedelsregister visar på möjligheten att erhålla en bra bild av nya läkemedels användning i rutinverksamheten som stöd i arbetet för vårdgivare, myndigheter, industri och inte minst för patienter. ()

Pulmonell metastasektomi bör sättas under luppen

Medicinsk kommentar 03 NOV 2017 Pulmonell metastasektomi för solitär lungmetastas är i dag accepterad klinisk praxis. De solitära metastaser som uppfyller operations­krite­rierna är starkt selekterade från den mindre aggressiva delen av tumörspektrumet. Överlevnadseffekten beror därför på selektion och inte på den kirurgiska behandlingen.  ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.