Annons
Annons
Annons Annons

Fysisk funktion hos äldre – nuvarande och tidigare aktivitet har betydelse

bild

Nya rön 22 MAR 2019 En studie visar att nuvarande och tidigare motionsvanor, oberoende av varandra, har betydelse för fysisk funktionsförmåga hos äldre. Detta innebär att en fysiskt aktiv livsstil som äldre är kopplad till en positiv fysisk funktionsförmåga, även om motionsvanor tidigare i livet varit bristande.

Hemikorea/hemiballism – ovanlig komplikation till hyperglykemi

bild

Fallbeskrivning 21 MAR 2019 En fallrapport belyser en sällsynt komplikation till hyperglykemi. Symtomen är hemikorea/hemiballism. Patofysiologin är okänd.

Annons Annons

5 frågor till Johan Wedin

bild

Författarintervjun 20 MAR 2019 Johan Wedin, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, har tillsammans med Ola ­Vedin, Elisabeth ­Ståhle och ­Karl-­Henrik Grinnemo skrivit en översiktsartikel om bikuspid aortaklaff.

Bikuspid aortaklaff – vanligaste medfödda hjärtmissbildningen

Översikt 20 MAR 2019 Bikuspid aortaklaff är associerad med ökad risk för aortastenos, aortainsufficiens, torakalt aortaaneurysm och aortadissektion. God kännedom om tillståndet och förväntade komplikationer på lång sikt är av stor betydelse. Nyligen publicerades det första konsensusdokumentet med fokus på bikuspid aortaklaff och sjukdom i bröst­aorta av American Association for Thoracic Surgery.

Klinisk forskning – en utmaning

Reflexion 19 MAR 2019 »Om det vore lite enklare för kliniker att forska skulle nog fler välja att fortsätta …«

Svårupptäckt antibiotikaresistens med klinisk relevans

Nya rön 19 MAR 2019 Heteroresistens är en hittills bristfälligt undersökt förklaring till att antibiotikabehandling inte fungerar, trots att bakterierna verkar vara antibiotikakänsliga. I en aktuell studie visades att 27 procent av undersökta bakterie–antibiotikakombinationer uppvisade heteroresistens.

bild

Daglig skolidrott ger ökad benmassa och successivt minskad frakturrisk

Översikt 19 MAR 2019 Barn som har daglig fysisk aktivitet i grundskolan har högre fysiskt aktivet även åren efter grundskolan än barn som i skolan har fysisk aktivitet 1–2 gånger per vecka. Barn med daglig skolidrott har efter puberteten också högre benmassa och muskelstyrka.

Rättsmedicins viktiga bidrag till vävnadsdonation och transplantations­verksamheten

bild

Rapport 18 MAR 2019 Samtliga vävnadsinrättningar tillfrågades via två enkäter om sitt samarbete med rättsmedicinska enheter avseende vävnadsdonation. Det framkom att 26 procent av all vävnad (gäller ej ben) förmedlad för transplantation 2014–2016 kommer från donatorer inom den rättsmedicinska verksamheten.

Uppföljning efter hjärtstopp – nu finns svenska riktlinjer

bild

Medicinsk kommentar 14 MAR 2019 Kognitiva och emotionella svårigheter är vanliga hos personer som överlevt ett hjärtstopp. Rutinerna för uppföljning efter hjärtstopp varierar stort mellan olika regioner och sjukhus i Sverige. Svenska HLR-rådets arbetsgrupp för vård efter hjärtstopp har tagit fram svenska riktlinjer för uppföljning efter hjärtstopp.

Håravfall möjlig biverkan vid behandling med rivarobaxan

bild

Läkemedelsfrågan 14 MAR 2019 Håravfall är en känd biverkan till warfarin och heparin. Mekanismen är okänd, men har föreslagits ha samband med antikoagulantiaeffekten. Mot bakgrund av detta är det möjligt att rivaroxaban kan ge håravfall.

1177:s datalagring bör mana till eftertanke

Reflexion 13 MAR 2019 »Människor är inte ettor och nollor som kan lagras på en öppen server i Thailand.«  

bild

Incidensökning av endokrina tumörer

Originalstudie 12 MAR 2019 I material från Karolinska universitetssjukhuset ses ett kraftigt ökat antal diagnostiserade tumörer i sköldkörtel, bisköldkörtel och binjure mellan 1992 och 2017. (2 kommentarer)

5 frågor till Carl Christofer Juhlin

bild

Författarintervjun 12 MAR 2019 Carl Christofer Juhlin, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om ökningen av endokrina tumörer.

Risk för godtycklig bedömning av ST-läkares kompetens

bild

Medicinsk kommentar 11 MAR 2019 Vi har noterat stora skillnader i bedömningen av ST-läkares uppnådda specialistkompetens i internmedicin både inom och mellan sjukhus. Det finns risker för ojämlik och orättvis bedömning av uppnådd specialistkompetens. (1 kommentar)

Öppen lättakutmottagning i primärvården – flodvåg av patienter uteblev

bild

Nya rön 08 MAR 2019 Införandet av en öppen, tillgänglig och strukturerad lättakut medförde en minskning i antal akuta läkarbesök jämfört med telefontriagering av sjuksköterska i primärvården. (5 kommentarer)

Hög utbildning hos föräldrar en oberoende skyddsfaktor mot barnfetma

Nya rön 07 MAR 2019 En studie inkluderande över 3 000 barn visar att hög utbildningsnivå hos föräldrar verkar vara en kraftfull skyddande faktor mot fetmautveckling i barndomen. ()

Endoskopisk submukosadissektion en effektiv och säker metod

Nya rön 06 MAR 2019 En svensk studie som undersökt implementering av kolorektal endoskopisk submukosadissektion på endoskopienheten i Malmö, Skånes universitetssjukhus, visar att metoden är säker och effektiv. Resultaten är i paritet med dem från Japan, där metoden har utvecklats. ()

Bipolär sjukdom

Medicinens ABC 05 MAR 2019 Bipolär sjukdom är en allvarlig sjukdom med betydande konsekvenser och risker för patienten, men sjukdomen är oftast behandlingsbar. Förebyggande farmakologisk behandling är A och O för att funktion ska kunna bibehållas.  (3 kommentarer)

Annons Annons

Zoledronsyra minskade risk för fraktur hos kvinnor med osteopeni

Nya rön 05 MAR 2019 En studie från Nya Zeeland visar att risken för fragilitetsfraktur var signifikant lägre hos kvinnor med osteopeni med zoledronsyrabehandling och att få behöver behandlas för att förhindra en fraktur. ()

Akvaporin-4-mikropartiklar kan identifiera neuromyelitis optica

Nya rön 27 FEB 2019 Att påvisa förekomst av AQP-4-mikropartiklar i cerebrospinalvätska kan underlätta tidig diagnostik och bedömning av behandling av neuromyelitis optica-spektrumtillstånd, enligt en fallbeskrivning i Journal of Medical Case Reports. ()

5 frågor till Sofia Hammarstrand

Författarintervjun 26 FEB 2019 Sofia Hammarstrand, ST-läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om sjukvårdens roll i klimatanpassningsarbetet. (2 kommentarer)

Hållbarhet och utbildningsfrågor

Reflexion 26 FEB 2019 »Utbildning är en viktig komponent i arbetet för minskad miljöpåverkan.« (1 kommentar)

Annons Annons

En sjukvård för framtiden och klimatet

Temainledning 26 FEB 2019 Hälso- och sjukvården har en viktig roll i arbetet för ett hållbart klimat. Artiklar i temat pekar på att detta arbete går hand i hand med effektivisering av sjukvården, skriver gästredaktör Björn Fagerberg. (2 kommentarer)

Sjukvården spelar en viktig roll i anpassning till klimatförändringar

Temaartikel 26 FEB 2019 Klimatförändringarna medför förändrat sjukdomspanorama och är en utmaning för hälso- och sjukvården. Kunskapen hos sjukvårdspersonal om klimatförändringarnas påverkan på hälsan behöver kontinuerligt uppdateras. ()

Klimatsmart och effektiv sjukvård minskar utsläppen av växthusgaser

Temaartikel 26 FEB 2019 Hälso- och sjukvården ger upphov till betydande utsläpp av växthusgaser – orsaken är förbrukning av material, energi, livsmedel och transporter. I Region Skåne utvecklades en metod för att minska sjukvårdens klimatpåverkan varvid utsläppen av växthusgaser visade en betydande minskning under fem år. ()

En nationell, miljömässigt hållbar hälso- och sjukvård i sikte

Temaartikel 26 FEB 2019 Sustainable Development Unit (SDU) är en enhet inom det engelska sjukvårdssystemet som styrt upp hållbarhetsarbetet med en uppifrån ledd politik och kontroll av genomförandet. Utfallet följdes som reduktion i utsläpp av växthusgaser (18,5 procent under 10 år) och energirelaterade besparingar (mer än 1,8 miljarder brittiska pund) och olika mått på organisatorisk aktivitetsnivå. ()

Hälso- och sjukvården påverkar klimatet

Temaartikel 26 FEB 2019 Hälso- och sjukvårdens andel av offentliga sektorns utsläpp av växthusgaser är drygt 20 procent. Denna klimatpåverkan beror huvudsakligen på indirekta utsläpp av inköpta varor och tjänster. Förbrukningsvaror, särskilt engångsprodukter till vården, är en av de största källorna till utsläpp. ()

Resurssmarta operationer för lägre klimatpåverkan

Temaartikel 26 FEB 2019 Vid operationsavdelningarna på tre sjukhus i Västra Götalandsregionen fann man avsevärd variation i åtgång av förbrukningsmaterial vid total cementerad höftprotesoperation (5,0–6,6 kg/operation). Översyn av rutiner vid operation och uppköp av material är ett kraftfullt verktyg för att effektivisera vården och minska dess klimatpåverkan.   ()

Relativa betydelsen av riskfaktorer vid typ 1-diabetes undersökt

Nya rön 25 FEB 2019 Riskfaktorerna HbA1c, albuminuri, diabetesduration, systoliskt blodtryck och LDL-kolesterol hade störst relativ betydelse för individer med typ 1-diabetes, enligt en studie i Circulation. (2 kommentarer)

Prematura födslar kan enkelt minskas även i låginkomstländer

Nya rön 25 FEB 2019 Av kvinnorna i låg- och medelinkomstländer vill 95 procent ha minst 2 års intervall mellan graviditeter, men närmare 2/3 har inte tillgång till preventivmedel. Därför gjordes en studie för att utvärdera implementeringen av integrerad familjeplanering med rutinmässig perinatal vård i ett låginkomstland. ()

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.