Annons Annons
Annons Annons

Test identifierade patienter med mycket låg risk att dö i bröstcancer

bild

Nya rön 22 SEP 2017 Ett gentest kunde identifiera bröstcancerpatienter med mycket låg långsiktig risk att dö av bröstcancer upp till 20 år efter diagnos, enligt en studie i JAMA Oncology.

Kronisk myeloisk leukemi: förebild för målstyrd terapi

bild

Medicinsk kommentar 21 SEP 2017 Vid kronisk myeloisk leukemi har målstyrd, kontinuerlig behandling med tyro­sinkinashämmare lett till dramatiskt förbättrad överlevnad. Efter ett flertal år uppnås djupt molekylärt svar hos ca 50 procent av patienterna; ca 50 procent av dem kan då avbryta behandlingen utan tecken på återfall.

Annons Annons
bild

Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn kopplad till ökad cancerrisk

Nya rön 21 SEP 2017 Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som drabbar barn leder inte bara till sjukhusvård, operationer och omedelbart lidande med nedsatt livskvalitet. Risken för cancer ökar också. (1 kommentar)

Söka på internet kan lugna men också oroa

Reflexion 20 SEP 2017 »I mötet med de pålästa patienterna … behöver vi ta oss tid att förklara.«

Fysisk aggressivitet hade olika uttryck vid olika typer av demens

bild

Nya rön 20 SEP 2017 Patienterna med frontotemporal demens uppvisade fysisk aggressivitet tidigare och med grövre våld än patienterna med Alzheimers sjukdom, visar en studie från Lund.

Polio närmar sig utrotning

bild

Översikt 19 SEP 2017 Polioarbetet är i en slutfas. Målet är en poliofri värld 2020. Smittspårning och vaccinationsinsatser koncentreras till kvarvarande polioendemiska länder och länder med hög risk för importfall. (1 kommentar)

4 frågor till Ingrid Uhnoo

Författarintervjun 19 SEP 2017 Ingrid Uhnoo, tidigare programchef, enheten för vaccinationsprogram, Folk­hälsomyndigheten, är en av författarna till en artikel om den globala utrotningen av polio. ()

Ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter obesitaskirurgi

Nya rön 19 SEP 2017 En svensk studie visar avsevärt ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter överviktskirurgi. Det måste ställas i relation till de obstetriska fördelarna med tidigare genomgången obesitaskirurgi, skriver forskarna. ()

Oklar feber hos patient med MS och rituximab­behandling var neoehrlichios

Fallbeskrivning 18 SEP 2017 Långvarig oklar feber hos rituximabbehandlad patient kan vara neoehrlichios. Neoehrlichios orsakas av den fästingburna bakterien Candidatus Neoehrlichia mikurensis. Bakterien upptäcks inte med odlingar, utan PCR krävs för diagnostik. ()

Annons Annons

Debatten om läkarassisterat suicid speglad i Läkartidningen

Etik och läkarroll 15 SEP 2017 En genomgång av publicerat material i Läkartidningen under 2004–2017 visar att debatten om läkarassisterat suicid har präglats av begreppsförvirring och oförsonlighet. (10 kommentarer)

Livssituationen för personer som länge haft ryggmärgsskada beskriven

Nya rön 13 SEP 2017 Åtgärder som inriktas på individens psykologiska resurser, smärthantering och deltagande i fysisk aktivitet kan främja psykisk hälsa, enligt en ny avhandling. ()

Långtidsresultat av antirefluxkirurgi bäst hos unga, friska och män

Nya rön 12 SEP 2017 Risken för återfall av reflux efter laparoskopisk antirefluxkirurgi är lägre än vad tidigare forskning visat. Det indikerar en nationell svensk kohortstudie publicerad i JAMA. Kvinnligt kön, högre ålder och annan sjuklighet var kopplade till större risk för återfall. ()

Bra vård ryms inte i dåliga minnen

Reflexion 12 SEP 2017 »Jag ville ju höra vad vårdcentraler och lasarett gjort och sagt …« ()

Annons Annons

Wernickes encefalopati

Medicinens ABC 11 SEP 2017 Wernickes encefalopati är en akut neuropsykiatrisk rubbning till följd av tiaminbrist (vitamin B1). Obehandlat kan tillståndet vara livshotande eller medföra Korsakoffs syndrom, en demens kännetecknad av irreversibel anterograd minnesstörning. I en ABC-artikel ges en klinisk genomgång av syndromet och sjukdomsbild och behandling beskrivs utifrån patofysiologin.  (2 kommentarer)

5 frågor till Ursula Werneke

Författarintervjun 11 SEP 2017 Ursula Werneke, ­docent vid institutionen för klinisk vetenskap, Luleå, har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om Wernickes encefalo­pati. ()

Avvikande mönster för hur hjärtat fylls var kopplat till ökad risk

Nya rön 07 SEP 2017 En metod för att se om patienten har en normal fyllnad av hjärtat för sin ålder har tagits fram. Författarna hoppas att metoden kan vara ett steg mot bättre diagnostik av hjärtsvikt. ()

Blodanalys kunde påvisa skillnader i människors immunförsvar

Nya rön 06 SEP 2017 Med hjälp av masscytometri har immunsystemet hos över 1 500 friska individer studerats i syfte att skapa ett sammanvägt mått som kan beskriva en individs immunsystem. ()

Lokal samverkan positiv vid autism hos små barn i multietnisk stadsdel

Rapport 05 SEP 2017 I en multietnisk stadsdel i Göteborg har under 3 år prövats en lokal samverkansmodell för små barn med autism och andra utvecklingsrelaterade svårigheter. Ett multiprofessionellt team har möjliggjort kontinuitet i utredning och insatser i familjernas närmiljö. Verksamheten är nu permanentad. ()

Drönare kan leverera hjärtstartare vid plötsliga hjärtstopp

Nya rön 05 SEP 2017 Responstiden vid ett livshotande tillstånd som plötsligt hjärtstopp kan vara möjlig att kraftigt förkorta med hjälp av drönare som placeras optimalt i landsbygd, visar en svensk studie. ()

Innebandy är en vanlig orsak till sportrelaterade ögonskador

Originalstudie 01 SEP 2017 I Sverige är innebandy den näst största lagsporten efter fotboll. I den studie som presenteras här orsakade innebandy fler ögonskador än alla andra sporter tillsammans. Utifrån resultaten av studien rekommenderas skyddsglasögon vid innebandyspel på alla nivåer. ()

Bastubad minskade hypertonirisk

Nya rön 01 SEP 2017 Regelbundna bastubad minskade risken för hypertoni, enligt en prospektiv kohortstudie. Enligt författarna kan detta vara en möjlig förklaring till att bastubad minskar risken för död i hjärt–kärlsjukdom och demens. ()

Subjektiv kognitiv försämring tycks sällan vara relaterad till demens

Nya rön 01 SEP 2017 Subjektiv kognitiv försämring hos personer på en minnesmottagning tycks överlag vara mer relaterad till depressivitet, ångest och stress än till framtida demenssjukdom, enligt en avhandling. (1 kommentar)

Metod för bestämning av biotillgänglighet i celler utvecklad

Nya rön 31 AUG 2017 En metod för bestämning av ett läkemedels biotillgänglighet inne i odlade celler har utvecklats som enligt författarna kan bli användbar i tidig läkemedelsutveckling. ()

Rutinundersökning med ultraljud kan ge besked om avvikelser

Temaartikel 30 AUG 2017 I Sverige erbjuds alla gravida kvinnor minst en ultraljudsundersökning under graviditeten. Rutinultraljudsundersökningen görs oftast omkring graviditetsvecka 18. Om en fostermissbildning bekräftas vid utvidgade undersökningar och de blivande föräldrarna beslutar att fortsätta graviditeten, erbjuds ett multidisciplinärt omhändertagande vid eller i samarbete med ett universitetssjukhus.  ()

Fosterkardiologiska erfarenheter från Astrid Lindgrens barnsjukhus

Temaartikel 30 AUG 2017 Allt fler hjärtfel diagnostiseras i dag före födelsen. Samma ultraljudsmetodologi som används inom barnkardiologin för funktionell hjärtbedömning kan i stort sätt också användas på foster. ()

Obstetriskt ultraljud och prenatal diagnostik i första trimestern

Temaartikel 30 AUG 2017 Riskvärdering med kombinerat ultraljud och biokemiskt test (KUB) är en etablerad metod med hög detektionsförmåga av kromosomavvikelser i första trimestern. Icke-invasivt prenatalt test (NIPT) kommer att vara en sekundär screeningmetod de närmaste åren. I framtiden kommer man sannolikt att kunna identifiera även andra typer av riskgraviditeter i första trimestern. (1 kommentar)

5 frågor till Eleonor Tiblad

Författarintervjun 30 AUG 2017 Eleonor Tiblad, biträdande överläkare, Centrum för fostermedicin, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, är en av författarna till en artikel om invasiv fosterterapi i veckans tema om fostermedicin. ()

Invasiv fosterterapi utvecklas allt mer

Temaartikel 30 AUG 2017 Invasiv fosterterapi i Sverige i dag innefattar minimal­invasiv fetoskopisk kirurgi, ultraljudsledd intrauterin blodtransfusion till foster, ultraljudsledd shuntinläggning och interstitiell laserbehandling och radiofrekvensablation.  ()

Fosterkirurgi är en växande multidisciplinär subspecialitet

Temaartikel 30 AUG 2017 Fosterkirurgi är en växande multidisciplinär subspecialitet med fokus på att förbättra naturalförloppet vid livshotande och svåra medfödda missbildningar och sjukdomar. ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.