Annons Annons
Annons Annons

Spädbarns-botulism – skäl att inte ge honung till barn under ett år

bild

Fallbeskrivning 24 JUL 2017 Spädbarnsbotulism bör övervägas vid akut/subakut påkommen muskelsvaghet hos barn under ett år, särskilt vid samtidig förstoppning eller sväljsvårigheter. Botulinumsporer förekommer frekvent i honung som därför inte bör ges till spädbarn.

Spermiekoncentrationen dalar hos västerländska män enligt metaanalys

bild

Nya rön 28 JUL 2017 Enligt en systematisk översikt har antalet spermier hos män i västvärlden minskat med runt hälften sedan 1970-talet. Utvecklingen visar inga tecken på att stanna av.

Annons Annons

Personer med synnedsättning hade nackbesvär och balansproblem

bild

Nya rön 27 JUL 2017 Personer med behov av glasögon hade mer nacksymtom och nedsatt balans, visar resultat från en avhandling.

bild

Tillgång till snabb laboratorieanalys vid akut förgiftning ger bättre och säkrare vård Men möjligheten till akuta prov­­svar varierar över landet

Vårdutveckling 26 JUL 2017 I förgiftningsfall där anamnesen är otillförlitlig får större vikt läggas vid symtombild och resultat av klinisk-kemiska och toxikologiska analyser. Tillgången till akuta provsvar för vanliga förgiftningsmedel varierar dock mellan sjukhus och laboratorier.

Var är de disruptiva innovationerna?

Reflexion 25 JUL 2017 »Utvecklare och idéer finns, så något måste hindra dem från att komma in.«   (1 kommentar)

5 frågor till Sverre Wikström

bild

Författarintervjun 24 JUL 2017 Sverre Wikström, specialist i barn- och ungdomsmedicin och barn- och ungdomspsykiatri, är en av författarna till en fallbeskrivning om spädbarnsbotulism.

Pulmonell hypertension vanligt vid kronisk lungsjukdom Europeiska riktlinjer kring utredning och behandling

bild

Översikt 21 JUL 2017 Pulmonell hypertension vid kronisk lungsjukdom är förknippad med dålig prognos. Det är viktigt att särskilt läkare inom internmedicinska specialiteter, men även läkare inom allmänmedicin och akutmedicin, har kunskap om pulmonell hypertension vid kroniska lungsjukdomar.

Lösa cystor i lilla bäckenet – oväntat operationsfynd vid buksmärta

Fallbeskrivning 20 JUL 2017 När en kvinna laparoskoperades för misstänkt utomkvedshavandeskap hittades i stället löst liggande cystor i lilla bäckenet. Lösa cystor i peritonealkaviteten kan ses som ett specialfall av peritoneala inklusionscystor. De är vanligast hos kvinnor i fertil ålder och ofta finns ett samband med tidigare bukkirurgi, inflammation och endometrios. ()

Endokardit vanligare med biologisk än med mekanisk aortaklaffprotes

Nya rön 18 JUL 2017 Förekomsten av protesendokardit efter kirurgiskt aortaklaffbyte var högst under första året efter operationen. Därefter minskade den årliga risken till ca 0,5 procent per person och år. Risken för protesendokardit var högre med biologisk än med mekanisk klaffprotes. Det visar en ny svensk studie. ()

EPO saknade tydlig effekt vid submaximal ansträngning

Nya rön 18 JUL 2017 I en mindre klinisk studie fann man ingen signifikant förbättring av prestationen vid submaximal ansträngning vid dopning med EPO. Man såg dock skillnader när man mätte den maximala prestationsförmågan. ()

Annons Annons

Fixationssätt inverkade marginellt på dödlighet efter höftproteskirurgi

Nya rön 17 JUL 2017 Såväl samsjuklighet som socioekonomisk bakgrund påverkade 90-dagarsmortalitet efter höftprotesoperation medan val av protesens fixationssätt hade ett marginellt inflytande, visar en avhandling. (1 kommentar)

Donationsutredningen öppnar för nya organdonatorer

Medicinsk kommentar 14 JUL 2017 Organdonation kan genomföras med full respekt för människovärdet, och det finns inga hinder mot att göra samtyckesutredning och vidta vissa organbevarande åtgärder innan döden inträtt. Detta förutsätter att beslut om avbrytande av livsuppehållande behandling fattas oberoende av om patienten är en möjlig organdonator. (2 kommentarer)

Nya rutiner för smittskydds­åtgärder vid EHEC-infektion

Medicinsk kommentar 12 JUL 2017 Nu har det visat sig att det med få undantag endast är EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli) som bär på stx2-genen som kan ge den allvarliga komplikationen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Härmed lättar förhållningsreglerna för patienter som är bärare av EHEC utan stx2-genen. ()

Barn med stressutlöst smärta hade kraftigare startle-reflex

Nya rön 12 JUL 2017 I en svensk studie sågs ökad muskelspänning och förstärkt startle-reaktion hos barn och ungdomar med återkommande stressutlöst smärta i ett mönster som sammanfaller med mönstret av ömma punkter och smärtlokalisation. (3 kommentarer)

Annons Annons

Sjukfrånvaro ökade tre år före insjuknande i hjärtinfarkt och stroke

Nya rön 07 JUL 2017 Det första året efter insjuknandedatum ökade medeltalet frånvarodagar kraftigt hos dem med hjärtsjukdom och stroke. Men också tre år före insjuknandedatum sågs en ökning av antalet sjukfrånvarodagar. Det visar en svensk 10-årig registerstudie. ()

Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi

Temaartikel 04 JUL 2017 Nanotekniken har många användningsområden, inte minst inom medicinen. Men det finns också anledning att undersöka de potentiella hälso- och miljöriskerna med dessa nya material. ()

4 frågor till Bengt Fadeel

Författarintervjun 04 JUL 2017 Bengt Fadeel, professor och leg läkare vid Karolinska institutet, har skrivit en artikel med titeln »Nano på gott och ont: möjligheter och risker med nanoteknologi« till temat Nanomedicin. ()

Hur blir sommaren 2017 i sjukvården?

Reflexion 04 JUL 2017 »Då liksom nu var det brist på sjuksköterskor, och under delar av mitt vikariat gjorde jag sjuksköterskearbete …« ()

Nanomaterial måste EU-regleras bättre

Temaartikel 04 JUL 2017 Kärnan i EU:s kemikalielagstiftning är en förordning (Reach) som omfattar alla kemiska ämnen. Nanomaterialens låga vikt och unika egenskaper gör att Reach-förordningen i sin nuvarande utformning inte är tillämpbar för reglering av dessa nya material. En ny EU-förordning om medicintekniska produkter med nanomaterial har nyligen godkänts.   ()

Stora förväntningar på små material

Temainledning 04 JUL 2017 Nanoteknik – framställning av material i samma skala som biologiska strukturer – är ett stort forskningsområde med oanade möjligheter för klinisk medicin. (2 kommentarer)

Nanotekniken kan revolutionera behandlingen av cancer

Temaartikel 04 JUL 2017 Potentiella läkemedel som inte kan utnyttjas på grund av stark toxicitet, svårlöslighet eller hög molekylvikt kan göras användbara med nanoteknik. Denna teknik innebär konstruktion av mångfunktionella partiklar i nanoskala. ()

Nanopartiklar kan förbättra avbildningsteknik och diagnostik

Temaartikel 04 JUL 2017 Diagnostiska nanopartiklar kan kraftigt förbättra avbildningstekniker och diagnossystem. För in vitro-applikationer väntas nya metoder och produkter komma löpande de närmaste åren. På in vivo-området väntas ett genombrott dröja lite längre. ()

Kvaliteten på radikal prostatektomi måste säkerställas

Medicinsk kommentar 03 JUL 2017 Risken för långtidsbiverkningar vid radikal prostatektomi (impotens och inkontinens) liksom det onkologiska resultatet varierar mycket även mellan erfarna kirurger. Nationella prostatacancerregistret möjliggör med hjälp av patientrapporterade data att enskilda kirurgers kvalitet kan följas upp. ()

Genetisk variation i vitamin D-receptor påverkade inte muskelstyrka

Nya rön 26 JUN 2017 I en ny avhandling sågs inget samband mellan resultat i muskel- och funktionstest och genetisk variation i vitamin D-receptorn hos män i åldern 70–80 år. Däremot sågs klara samband mellan vitamin D-nivåer i blodet och muskelstyrka. (2 kommentarer)

Stöd för operation vid lågmaligna gliom

Nya rön 22 JUN 2017 Kirurgi är en viktig del av primärbehandlingen vid lågmaligna gliom. Det visar en ny studie från Norge. Författarna skriver att detta också blivit allt vanligare under senare år. ()

Simningsorsakat lungödem vid svenska förhållanden otillräckligt studerat

Fallbeskrivning 20 JUN 2017 Simningsorsakat lungödem är ett tillstånd med andnöd, hosta, skummande sputum och nedsatt fysisk ork vid simning i öppet vatten. Deltagarantalet ökar vid simtävlingar i öppet vatten, och vid Vansbrosimningen 2016 sökte 69 personer för andningsbesvär, flertalet med misstänkt simningsorsakat lungödem.  ()

6 frågor till Annika Braman Eriksson

Författarintervjun 20 JUN 2017 Annika Braman Eriksson och två medförfattare har följt upp vården av simmare som sökte för andningsbesvär och hosta under Vansbrosimningen 2016. ()

Problemet med dålig reproducerbarhet består

Reflexion 20 JUN 2017 »Dock torde en ökad öppenhet vad gäller analysmetoder och delande av rådata vara ett sätt att få en bättre genomlysning av en genomförd studie.«   ()

S aureus genotyp och värdsvar hade betydelse för klinisk bild

Nya rön 19 JUN 2017 Vid bakteriemi med S aureus föreligger en komplex interaktion mellan patogen och värd. Såväl S aureus genotyp som skillnader i immunsvar har betydelse för den kliniska bilden. Det visar en ny avhandling. ()

Nålbiopsi är inte bästa metod för att diagnostisera lymfom

Medicinsk kommentar 19 JUN 2017 Användning av nålbiopsier vid frågeställningen lymfom har ökat, men nålbiopsier ger ofta otillräckligt material för adekvat lymfomdiagnostik och klassifikation. Svenska patologiföreningens KVAST-grupp i hematopatologi varnar för allvarliga konsekvenser för diagnostik, behandlingsutveckling och forskning. ()

Annons Annons