Annons Annons
Annons Annons
bild

Intraoperativ MRT ger nya möjligheter för neurokirurgi

Rapport 17 JAN 2019 Med intraoperativ MRT ges möjlighet till ökad resektionsgrad vid operation av hjärntumörer och även andra lesioner i hjärnan som kortikala dysplasier. Patientgrupper som kan ha nytta av intraoperativ MRT är till exempel barn med hjärntumörer och patienter med låggradiga gliom.

Antropometriska mått hos 688 par med hjärtinfarktpatient och köns- och åldersmatchad kontroll

bild

Nya rön 16 JAN 2019 I en studie analyserades 688 par med en hjärtinfarktpatient och en köns- och åldersmatchad kontroll. Det starkaste sambandet mellan fall–kontrollstatus och ett enskilt mått noterades för höftomfånget bland män 66–80 år.

Annons Annons

Kränkningar i vården är vanligt förekommande Viktigt med aktivt arbete mot att patienter kränks

Översikt 15 JAN 2019 Cirka var femte kvinnlig och var trettonde manlig patient har någon gång upplevt sig så kränkt i vården att de efteråt lidit av händelsen. Ledare i vården bör se till att personal har förutsättningar, beredskap och verktyg för att agera förebyggande mot att patienter kränks. 

5 frågor till Barbro Wijma

bild

Författarintervjun 15 JAN 2019 Barbro Wijma har tillsammans med tre författare skrivit om kränkningar i vården.  (1 kommentar)

Depression hos äldre – ett förbisett tillstånd

Reflexion 15 JAN 2019 »Av den äldre befolkningen har upp till 15 procent depressiva besvär av klinisk valör.«

bild

Daglig fysisk aktivitet på schemat: bättre skolresultat hos pojkarna

Översikt 14 JAN 2019 Pojkar som har daglig fysisk aktivitet i grundskolan har högre slutbetyg än pojkar som har fysisk aktivitet 1–2 gånger per vecka. Detta visas i Bunkefloprojektet, som följt elever som under hela grundskoletiden fick schemalagd fysisk aktivitet 40 minuter dagligen.

bild

Tjänsteenkät – så kan återväxten av specialister i sjukvården säkras

Rapport 11 JAN 2019 Svensk förening för otorinolaryngologi, huvud- och halskirurgi (SFOHH) tillhandahåller den s k Tjänste­enkäten, ett standardiserat formulär som regelbundet besvaras av landets verksamhetschefer inom öron-, näs- och halssjukvård. Enkäten kan användas för en effektiv kartläggning av utbildningsbehovet av specialister inom öron-, näs- och halssjukdomar i Sverige.

Kognitiv psykoterapi och antidepressiva

bild

Medicinsk kommentar 10 JAN 2019 Kognitiv psykoterapi kan minska risken för återfall hos patienter med återkommande okomplicerade depressioner och pågående långtidsbehandling med antidepressiva. För patienter som önskar avbryta sin antidepressiva medicinering kan kognitiv psykoterapi under nedtrappningen vara ett effektivt alternativ för att minska återfall. (1 kommentar)

Akutläkardriven propofolsedering är säker vid elkonvertering

Originalstudie 09 JAN 2019 Kompetens vid procedursedering ingår i målbeskrivningar för specialiteten akutsjukvård. Internationellt administrerar akutläkare i flera länder propofolsedering med visad patientsäkerhet.  En akutläkardriven certifieringsprocess implementerades i Lund i november 2016. (13 kommentarer)

Har vi råd att inte investera?

Reflexion 08 JAN 2019 »Personalflykt, framför allt av erfarna, kompetenta mentorer och kollegor, följer. Nya relationer måste byggas upp.«

Kronisk myokardskada stark riskmarkör för död och hjärtsjukdom

bild

Nya rön 08 JAN 2019 Risken för tidig död och hjärtsvikt var minst lika hög hos patienter med stabila nivåer av högkänsligt troponin talande för kronisk myokardskada, som hos patienter som överlevt en hjärtinfarkt.

5 frågor till Åsa Lindberg

bild

Författarintervjun 07 JAN 2019 Åsa Lindberg, ST-läkare, medicinkliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om bakteriemi med Clostridium perfringens.

Bakteriemi med C perfringens – ovanligt men livshotande tillstånd

Fallbeskrivning 07 JAN 2019 Vid tecken på infektion och samtidig hemolys bör infektion med C perfringens övervägas och behandling med betalaktamantibiotika i kombination med klindamycin eller metronidazol påbörjas snarast. (1 kommentar)

bild

Internet-KBT hjälpte barn med magsmärtor och sänkte kostnader

Nya rön 07 JAN 2019 Internet-KBT ledde till stora kostnadsbesparingar jämfört med sedvanlig vård för mag–tarmsjukdom av typen FAPD.

Läkares personkännedom sparade liv och resurser Personlig kontinuitet viktig i ett nytt svenskt vårdsystem

Medicinsk kommentar 07 JAN 2019 En amerikansk studie visade att personlig kännedom om patienten sparade resurser och minskade mortalitet. En ny svensk primärvårdsorganisation med personlig listning på läkare skulle bidra till ökad kontinuitet samt lösa arbetsmiljöproblem. (5 kommentarer)

Kriminellt beteende var vanligare vid vissa demensformer än andra

Nya rön 04 JAN 2019 Kriminellt beteende var vanligare vid frontotemporal demens än vid exempelvis Alzheimers sjukdom, medan fysisk aggressivitet var vanligare vid Alzheimers sjukdom, enligt en avhandling. ()

Att examinera blivande kollegor: Vi behöver en bedömningskultur

Temaartikel 03 JAN 2019 God bedömningskultur främjar lärande och säkerställer uppnådd kompetens. För detta krävs att examinationerna är i linje med kursens mål och innehåll och en integrerad del av ett utbildningsprogram. ()

Gåband vid skrivbordet kan öka den fysiska aktiviteten på jobbet

Nya rön 02 JAN 2019 I en studie har man undersökt långtidseffekter av att installera gåband på kontor. Deltagarna var 80 friska kontorsarbetare mellan 40 och 67 år med mestadels stillasittande arbetsuppgifter och ett BMI mellan 25–40 kg/m2. ()

Annons Annons

Behandlingen av patienter med svår hjärtsvikt kan förbättras

Översikt 28 DEC 2018 Hjärtsvikt är fortfarande ett eftersatt tillstånd med underbehandling med såväl läkemedel som elektriska apparater (devices) samt underremittering till behandling med mekanisk hjärtpump. Huvudmålen med behandlingen är reducerad morbiditet och mortalitet samt symtomlindring och förbättrad livskvalitet. (3 kommentarer)

Lågriskkonsumtion av alkohol – nu stöd för lägre gränser

Medicinsk kommentar 19 DEC 2018 Ny forskning rekommenderar sänkta gränser för lågriskkonsumtion av alkohol: max 100 gram per vecka. Något skydd för död i hjärt–kärlsjukdom ses inte med alkohol. Insjuknandet i hjärtinfarkt var lägre, men inte dödligheten. För övriga hjärt–kärlsjukdomar ökade såväl insjuknande som dödlighet. ()

Ett barn är fött

Reflexion 18 DEC 2018 »Ett av fyra Stockholmsbarn födda inom äktenskapet dog före ett års ålder.« ()

Hög överlevnad hos tillväxthämmade barn

Nya rön 18 DEC 2018 Riskökningarna för död efter första levnadsmånaden är låg bland barn med tillväxthämning. En överväldigande andel av de tillväxthämmade barnen överlever till 18 års ålder. Det visar en svensk studie. ()

Annons Annons

Bastubad kan vara bra vid ett antal sjukdomar – men fler studier krävs

Översikt 18 DEC 2018 Flera rapporter från en finsk långtidsstudie av mer än 2 000 medelålders män har belyst medicinska effekter av bastubad. Framför allt påverkas kroppens cirkulationssystem på olika sätt. ()

5 frågor till S Bertil Olsson

Författarintervjun 18 DEC 2018 S Bertil Olsson, professor emeritus, Lunds universitet, har skrivit en artikel om medicinska effekter av bastubad. ()

Rekommendationer följs inte vid okomplicerad konjunktivit

Originalstudie 18 DEC 2018 Konjunktivit är en vanlig sökorsak inom primärvården. I de flesta fall har behandling med topikala antibiotika ingen effekt på läkningstid. I en undersökning av förskrivningsmönster i Region Jönköpings län förskrevs antibiotika till 66 procent av patienter med ospecificerad konjunktivit. (2 kommentarer)

Evidensbaserad rehabilitering efter stroke med nya riktlinjer

Översikt 17 DEC 2018 Strokerehabilitering i klinisk vardag har hittills ofta baserats på tradition i stället för på evidensbaserade metoder. Socialstyrelsens nya strokeriktlinjer, som förväntas implementeras i klinisk vardag, innehåller många evidensbaserade behandlingar inom rehabilitering, vilket innebär stora utmaningar men också unika möjligheter till förbättring. ()

Kraftigt försämrad kondition hos den svenska befolkningen

Nya rön 17 DEC 2018 Mellan åren 1995 och 2017 försämrades konditionen med 10,8 procent hos den arbetsföra befolkningen. Nedgången var kraftigare hos män än hos kvinnor samt hos yngre och lågutbildade personer. ()

Vaccinationer i barndomen ökade inte risken för allergi

Nya rön 11 DEC 2018 Det finns föräldrar som känner tveksamhet kring barnvaccinationsprogrammet av rädsla för att vaccinationer kan ha bidragit till ökningen av allergier hos barn. Men en ny studie ger inget stöd för att den ökning av allergier som ses hos barn och unga har samband med vaccination. ()

Översikt visar på evidens för fysisk aktivitet på recept

Nya rön 07 DEC 2018 Den vetenskapliga evidensen för att FaR ökar den fysiska aktivitetsnivån befanns vara god, visar en systematisk översikt som gjorts vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det bedöms i analysen som osannolikt att FaR skulle ha ogynnsam effekt eller ingen alls. ()

Årets Nobelprisbelönta anti­kroppar i cancervården

Medicinsk kommentar 05 DEC 2018 Antikroppsbehandling mot cancer är rutin sedan många år, men det är först med introduktionen av årets »Nobelprismediciner« som immunterapi har etablerats som en huvudsaklig behandling. Lovande pågående forskning inom immunterapiområdet innefattar T-celler, immun­stimulerande genterapi och kombinationer av olika immunterapier samt kombinationer av immunterapi och cytostatika.  ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.