Annons
Annons
Annons Annons

Spinal infektion med ryggmärgs­påverkan kräver snabba åtgärder

bild

Originalstudie 20 NOV 2019 En genomgång av anmälningar till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) avseende ryggmärgspåverkan vid spinala infektioner visade att fördröjd diagnos och behandling av infektionsorsakad nervpåverkan i många fall sannolikt ledde till allvarliga restsymtom.

bild

Badhusfötter – ny diagnos i Sverige

Fallbeskrivning 19 NOV 2019 Under februari och mars 2019 observerade personal vid Akademiska barnsjukhusets akutmottagning i Uppsala en anhopning av barn som sökte vård på grund av ömmande och rodnande svullnader på fotsulorna. Det visade sig att alla barn hade besökt samma badhus. (1 kommentar)

Annons Annons

5 frågor till Susanne Sütterlin

bild

Författarintervjun 19 NOV 2019 Susanne Sütterlin, med dr, klinisk mikrobiolog och ST-läkare i barnmedicin i Uppsala, skriver om en ny diagnos – badhusfötter. (3 kommentarer)

Ingen verkstad utan verktyg

Reflexion 19 NOV 2019 »Då på 1980-talet hade vi inga särskilt tränade transport­team, och utrustningen var uråldrig.«

Vi kan ha något att lära av komplementär och alternativ vård

bild

Medicinsk kommentar 18 NOV 2019 Hälso- och sjukvården skulle kunna ta intryck från komplementär och alternativ vård vad gäller den fysiska vårdmiljöns betydelse, kontinuiteten, den tid som ägnas åt den vårdsökande och hur ospecifika effekter kan ses som en tillgång i vården.

Skador inom ridsporten – förebyggande av största vikt

bild

Översikt 15 NOV 2019 För att undvika allvarliga skador krävs kartläggning av när och hur olyckorna sker samt utbildningsinsatser, framför allt vad gäller hantering av hästar och adekvat skyddsutrustning. (3 kommentarer)

bild

Digital behandling av psykisk ohälsa i Australien gav goda effekter

Nya rön 14 NOV 2019 PORTS, en ny storskalig satsning för digital behandling av ångest och depression i Australien, visade goda behandlingseffekter. I projektet prioriterades individer i ekonomiskt utsatt position och som bodde geografiskt avsides.

bild

Innovationssystem för framtidens sjukvård

Temaartikel 12 NOV 2019 Svensk sjukvård planerar för strukturella förändringar. För att dessa ska kunna ske effektivt behöver ett stort antal innovationer på olika nivåer åstadkommas. Förutsättningarna för innovation i sjukvården har förändrats och nya arbetssätt krävs för att lyckas.

Möjligheter och utmaningar för läkare

bild

Temainledning 12 NOV 2019 Innovation är både en möjlighet och en utmaning för läkarkåren. I det här temat beskrivs några olika aspekter på innovation inom sjukvården och hur läkares arbete påverkas.  (1 kommentar)

Innovation handlar om att nyttiggöra något nytt och nyttigt

bild

Temaartikel 12 NOV 2019 Vissa problem inom vården kan med fördel lösas genom innovationer som riktas mot grundorsakerna till att skador eller sjukdomar uppstår. Ett exempel är införandet av skyddsbågen i traktorer 1959, som kraftigt minskade dödstalen på grund av vältolyckor.

Patienters personlighet utmanar läkekonsten

Reflexion 12 NOV 2019 »… det avvikande kan i stället beskrivas som ett konti­nuum från en normal personlighet till ett svårt personlighetssyndrom.«

Verksamhetsbaserad HTA gör vården mer evidensbaserad

bild

Temaartikel 12 NOV 2019 En genomgång av åtgärder efter 85 verksamhetsbaserade HTA-rapporter visar att dessa gör vården mer evidensbaserad, t ex genom att bidra till att nya metoder/insatser med bättre patientnytta används och att vetenskapliga studier initieras i efterförloppet för att fylla identifierade kunskapsluckor.

Implementering – verktyget som ser till att innovation och kontext fungerar ihop

bild

Temaartikel 12 NOV 2019 Implementering kräver noggrann reflektion kring om den aktuella lösningen är den bästa, vad som konkret behöver göras annorlunda när innovationen används och hur beteendeförändring ska vara möjlig och önskvärd på både kort och lång sikt.

bild

Flera olika innovationer krävs för att mota antibiotikaresistens

Temaartikel 12 NOV 2019 För att bemöta antibiotikaresistens krävs det en kombination av flera innovationer, som kan grupperas i sex innovationsområden. Systeminnovationer såsom samverkansplattformar krävs för att koppla ihop de sex innovationsområdena och öka koordineringen mellan de involverade parterna.

5 frågor till Enrico Baraldi

bild

Författarintervjun 12 NOV 2019 Enrico Baraldi, professor vid Uppsala universitet, skriver tillsammans med Håkan Hanberger och Sofia Wagrell om innovationer och antibiotikaresistens.

Tolkning av plasmakortisol vid misstanke om kortisolbrist

Medicinsk kommentar 11 NOV 2019 Nuvarande analysmetoder vid svenska sjukhuslaboratorier för kortisolbestämning i serum och plasma ger lägre nivåer än de metoder som använts tidigare. Med beaktande av felkällor och patientens kliniska bild bedöms ACTH-kortisol­axeln fungera tillfredsställande om P-kortisol >350 nmol/l i morgonprov från ostressad patient eller P-kortisol >450 nmol/l efter Synacthen-injektion. ()

Utredning av ADHD och autism hos vuxna med nytt formulär

Nya rön 08 NOV 2019 En kortversion av formuläret Fem till femton, som används för att utreda en ADHD- eller en autismdiagnos, har utvecklats avsedd för retrospektiv utredning av utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska symtom hos vuxna. Frågorna ger en samstämmighet mellan förälderns bedömning av barnets symtom i barndomen och hur de sedan minns dessa hos sitt vuxna barn. ()

Blodtrycksreaktionen vid arbetsprov – viktigt att beakta belastningen

Nya rön 05 NOV 2019 Man bör överväga att ta hänsyn till belastningen vid tolkning av blodtrycksreaktionen under arbete. Den slutsatsen dras i en studie där drygt 7 500 amerikanska män genomgått arbetsprov på gångmatta under åren 1987–2007. ()

Annons Annons

4 frågor till Cecilia Björkelund

Författarintervjun 04 NOV 2019 Cecilia Björkelund, senior professor och specialistläkare i allmänmedicin, Göteborg, berättar tillsammans med kollegor om ett projekt för att införa så kallade vårdsamordnare för psykisk ohälsa på vårdcentral. ()

Vårdsamordnare för depression – effektivt grepp i primärvården

Översikt 04 NOV 2019 Införandet på vårdcentral av en vårdsamordnare för depression har mycket goda effekter på såväl patient- och vårdcentralsnivå som samhällsnivå. Studier för att uppnå evidens för teamsamverkan i primärvården bör utgå från och genomföras i primärvården. ()

Ny förenklad motgiftsbehandling vid förgiftning med paracetamol

Rapport 01 NOV 2019 Giftinformationscentralen ändrar rekommenderad dosering av N-acetylcystein vid paracetamolförgiftning. Syftet är att, med bevarad behandlingseffektivitet, förenkla administrering, minska risken för feldosering och minska biverkningsfrekvensen. ()

Ny metod i stället för arteriell blodgasanalys

Nya rön 31 OKT 2019 v-TAC är en ny metod för att beräkna arteriella värden utifrån en venös blodgasanalys från ett vanligt venprov och saturationsmätning på fingret. Resultaten från studien visar att v-TAC skulle kunna ersätta arteriell provtagning för många patienter. ()

Annons Annons

Barn med IBD löper ökad risk för psykisk ohälsa

Nya rön 30 OKT 2019 Barn med IBD löper 1,6 gånger ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa jämfört med svenska barn i allmänhet. Det visar en nationell registerbaserad kohortstudie som undersökt kopplingen mellan IBD och psykisk ohälsa.  ()

PFAPA-syndrom – en viktig differential­diagnos hos barn med återkommande feberepisoder

Översikt 29 OKT 2019 PFAPA är den vanligaste autoinflammatoriska sjukdomen i Sverige och en viktig differentialdiagnos till infektioner hos barn som söker vård på grund av feber såväl i primärvården som på akutmottagningar. PFAPA är en sjukdom som varje barnläkare kommer att träffa på flera gånger under sin karriär. ()

5 frågor till Karin Rydenman

Författarintervjun 29 OKT 2019 Karin Rydenman, doktorand och specialistläkare i pediatrik i Uddevalla, är huvudförfattare till en översiktsartikel om PFAPA. ()

Att inte satsa på framtiden kan bli dyrt

Reflexion 29 OKT 2019 »Det är tyvärr alldeles för enkelt att föreställa sig hur AT-läkares och studenters entusiasm bleknar med tiden.«   (1 kommentar)

PcV i 5 dygn vid faryngotonsillit var lika bra som 10 dygn

Nya rön 28 OKT 2019 En studie visar att penicillin V 800 mg x 4 i fem dygn vid faryngotonsillit inte är sämre än penicillin V 1 000 mg x 3 i tio dygn. Studien, som nyligen publicerades i BMJ, var randomiserad och öppen med non-inferiority design. (2 kommentarer)

Prostataartärembolisering introducerad i Sverige

Nya rön 24 OKT 2019 Prostataartärembolisering, PAE, är ett bra minimalinvasivt alternativ vid behandling av symtomgivande benign prostatahyperplasi. Det visar utfallet hos de första 37 konsekutiva patienterna som behandlades med PAE mellan januari 2015 och juni 2018. ()

Nivåer av GADA viktiga vid val av behandling av LADA

Nya rön 23 OKT 2019 För att välja bästa möjliga behandling vid LADA är det viktigt att ta hänsyn till nivåerna av GADA (positivitet för antikroppar mot proteinet GAD). Det konstateras i en svensk-norsk studie som jämförde tidig behandling med insulin med behandling med sitagliptin hos 64 patienter under en 21 månader lång interventionsperiod. ()

Separera myter från medicin

Reflexion 23 OKT 2019 »Andra myter som avlivas är att HPV-vaccin orsakar autism … eller att underlivet doftar bättre om man äter ananas«, skriver Lena Marions om en bok som gjort succé.   ()

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.