Annons Annons
Annons
bild

Färre beställda prov när priset blev synligt

Nya rön 25 JUN 2018 Kan ökad kostnadsmedvetenhet minska antalet beställda analyser? Det har undersökts i Region Kronoberg, som i en jämförelse mellan landsting hade högst antal beställda kliniskt kemiska prov per invånare och år.

Bred mix av antikroppar kan påverka grad av inflammation och ledskada vid reumatoid artrit

bild

Nya rön 21 JUN 2018 En studie från Uppsala visar att en bred mix av olika antikroppar mot citrullinerade peptider i immunkomplex från lederna kan driva den lokala inflammationen och ledskadeprocessen vid reumatoid artrit.

Annons Annons

Tio år med WHO:s checklista för säker kirurgi Säker kirurgi räddar liv – 10 års erfarenheter

bild

Vårdutveckling 20 JUN 2018 2008 lanserades WHO:s checklista för säker kirurgi, och 2009 distribuerades en svensk version till alla operationsavdelningar i Sverige. Internationella studier visar att postoperativ morbiditet och mortalitet minskar vid rätt bruk av checklistan.

4 frågor till Jon Ahlberg

bild

Författarintervjun 20 JUN 2018 Jon Ahlberg, docent, har tillsammans med Karin Pukk Härenstam skrivit en av tre artiklar om att WHO:s checklista för säker kirurgi »firar« tio år.

Tio år med WHO:s checklista för säker kirurgi Checklistan – nu viktig del av operationssjukvården globalt

bild

Medicinsk kommentar 20 JUN 2018 Målet med WHO:s checklista för säker kirurgi är att skapa effektiv kommunikation i operationsteamen och att »säkerhetskritiska steg genomförs för varje patient, varje gång, överallt«.

Tio år med WHO:s checklista för säker kirurgi Nu kommer den nya svenska versionen – checklistan 2.0

Vårdutveckling 20 JUN 2018 Checklista för säker kirurgi 2.0 kommer att lanseras för svenska operationsavdelningar under hösten 2018. Den viktigaste förändringen är en uppdelning i checklista och instruktioner.

bild

Nyupptäckt mekanism vid KOL och kronisk bronkit hos rökare

Nya rön 19 JUN 2018 En ny svensk studie visar tydligt ökade nivåer av extracellulärt IL-26 i luftvägarna hos vanerökare med och utan KOL. Resultaten i studien kan leda till möjligheter att utveckla diagnostik och behandling av KOL och kronisk bronkit, enligt forskarna.

Viktigt att visa respekt för sköterskans arbete

Reflexion 19 JUN 2018 »Men att förbättra sjuksköterskors och barnmorskors villkor handlar också om vad du och jag som läkare gör på jobbet.«

Desinfektion av injektionsportar – 15 sekunders skrubbning rimligt

Översikt 18 JUN 2018 Nålfria injektionsmembran minskar bakteriell kolonisation av centrala venkatetrar. Inför användning av dessa krävs dekontaminering genom rengöring – men hur länge behöver man skrubba de nålfria injektionsmembranen? (1 kommentar)

Bennedbrytande processer startar flera år före insjuknande i reumatoid artrit

bild

Nya rön 14 JUN 2018 Det finns ett samband mellan käkbensförlust, nivåer av antikroppar mot den orala bakterien Porphyromonas gingivalis och den bennedbrytande molekylen RANKL i blodet och att senare i livet utveckla reumatoid artrit. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Vi måste värna läkekonsten!

Reflexion 13 JUN 2018 »På senare tid har studenter uttryckt förvåning och AT-­läkare besvikelse över hur läkar­arbetet bedrivs …«

Bröstsvullnad och förhårdnad efter implantation kan vara BIA-ALCL

bild

Översikt 13 JUN 2018 Bröstimplantatassocierat anaplastiskt storcellslymfom, BIA-ALCL, är ett sällsynt T-cellslymfom som kan uppkomma lång tid efter implantation av framför allt knottriga bröstimplantat. Hittills finns 359 kända patienter i världen, och 6 patientfall är kända i Sverige.

Etiskt problematiskt att begränsa rollen för kostnadseffektivitet

Etik och läkarroll 12 JUN 2018 Den begränsade roll för kostnadseffektivitetsprincipen som föreslogs i Prioriteringsutredningen riskerar att leda till att irrelevanta historiska tillfälligheter och andra omständigheter påverkar i vilken utsträckning vi lägger resurser på behandling av ett visst tillstånd. Detta strider mot både människovärdesprincipen och behovs- och solidaritetsprincipen.

Kostnadseffektivitetens roll vid prioriteringar

bild

Medicinsk kommentar 12 JUN 2018 I en artikel i veckans nummer argumenteras för att kostnadseffektivitetsprincipens begränsade roll enligt Prioriteringsutredningen ska utvidgas. Det är oklart vad denna utvidgade roll innebär och om den är förenlig med att kostnadseffektivitetsprincipen ska vara underordnad de två andra principerna, som riksdagen beslutat. (1 kommentar)

Hypertrofisk kardiomyopati vanligaste ärftliga hjärtsjukdomen

bild

Översikt 11 JUN 2018 Hypertrofisk kardiomyopati är den vanligaste kardiogenetiska hjärtmuskelsjukdomen. Symtomen är främst andfåddhet, bröstsmärta, yrsel och svimning. Sjukdomen har ofta ett godartat förlopp, men den är heterogen, och individualiserad bedömning krävs. Sjukdom med nedsatt ejektionsfraktion innebär dyster prognos.

4 frågor till Peter Magnusson

Författarintervjun 11 JUN 2018 Peter Magnusson, överläkare vid Gävle sjukhus, har tillsammans med kollegor skrivit en översikts­artikel om hypertrofisk kardiomyopati. ()

Allvarliga händelser vid förlossningar påverkar vårdpersonalen

Nya rön 11 JUN 2018 71 procent av barnmorskorna och 84 procent av förlossningsläkarna hade varit med om en eller flera allvarliga händelser, visar en svensk enkätstudie. Risken för partiell PTSD eller PTSD var fördubblad om personen kände skuld för något han eller hon hade gjort eller inte gjort i samband med den svåra händelsen. ()

Bristande följsamhet till riktlinjer för behandling av kryptorkism

Nya rön 07 JUN 2018 Retentio testis (kryptorkism) är vanligt förekommande bland svenska barn, men andelen som behandlas före ett års ålder är låg trots gällande riktlinjer, och stora regionala skillnader ses i operationsålder. ()

Annons Annons

Bättre prognos vid hjärtinfarkt med högkänsligt troponintest

Nya rön 06 JUN 2018 Prognosen för patienter med hjärtinfarkt har förbättrats efter införandet av högkänsligt troponintest med en minskad risk för reinfarkt. Det visar en studie som inkluderade alla hjärtinfarktpatienter i Sverige mellan åren 2009 och 2013, då en majoritet av sjukhusen införde högkänsligt troponintest. (1 kommentar)

Livmoderhalscancer ökar hos kvinnor med normalt cellprov

Rapport 05 JUN 2018 Nationellt kvalitetsregister för cervixcancerprevention har analyserat möjliga orsaker till den ökning av livmoderhalscancer som setts i Sverige under senare år. En signifikant ökning ses hos kvinnor som haft ett normalt cellprov i föregående screening. ()

Möjligt att tidigt identifiera cancerpatienter i primärvården

Nya rön 04 JUN 2018 En avhandling visar att det finns sätt att urskilja patienter med misstänkt vanlig cancer. Mer än hälften av patienterna som senare fick en cancerdiagnos besökte allmänläkare fyra eller fler gånger året innan de fick sin cancerdiagnos. (2 kommentarer)

Koffeinintag under graviditet var kopplat till övervikt hos barnet

Nya rön 31 MAJ 2018 I en studie sågs ett samband mellan koffeinintag under graviditet och barnens BMI. Koffeinintaget var relaterat till övervikt hos barnen vid 3, 5 och 8 års ålder. ()

Annons Annons

Som man frågar får man svar

Reflexion 29 MAJ 2018 »Föga förvånande visar de undersökningar utredningen vilar på … att övning ger färdighet.« ()

Systematiska översikter och metaanalyser blir än viktigare

Medicinsk kommentar 29 MAJ 2018 Systematiska översikter och metaanalyser ansågs tidigare inte vara »riktig« forskning och kunde därför inte ingå i en avhandling. Numera har antalet systematiska översikter och metaanalyser ökat explosionsartat, och de har ofta hög impaktfaktor i bibliometriska analyser. (2 kommentarer)

Kunskap om läkemedelsrelaterad käkbensnekros behöver spridas

Översikt 28 MAJ 2018 Störst risk för käkbensnekros föreligger vid behandling med antiresorptiva läkemedel som del i cancerterapi. Risken kan minskas med förebyggande åtgärder gällande munhygien och tandstatus. (5 kommentarer)

4 frågor till Cecilia Larsson Wexell

Författarintervjun 28 MAJ 2018 Cecilia Larsson Wexell, övertandläkare, Södra Älvsborgs sjukhus, är en av författarna bakom en artikel om läkemedelsrelaterad käkbensnekros. ()

Screening för kolorektal cancer – evidensläge, metoder och utmaningar

Översikt 25 MAJ 2018 Screening för kolorektal cancer minskar insjuknande och dödlighet, men ställer stora krav på tillgänglighet och kvalitetssäkring. Här beskrivs olika metoder och evidensläget för screening för kolorektal cancer, samt hur en allmän screening skulle kunna se ut i Sverige. ()

Ledaren – viktig länk mellan styrmodell och medarbetare

Originalstudie 24 MAJ 2018 För att den ekonomiska styrningen av hälso- och sjukvården ska fungera i praktiken krävs det att den påverkar vad personalen gör i sin vardag. Den ekonomiska styrningen behöver vara samstämmig med professionella värderingar och främja god kvalitet för att uppfattas som motiverande. ()

Bristande hälsolitteracitet var vanlig hos dagkirurgipatienter

Nya rön 24 MAJ 2018 Många patienter som blir utskrivna till hemmet efter en dagoperation har svårt eller till och med mycket svårt att ta till sig och förstå sjukvårdens information. Det visar en studie som undersökt relationen mellan hälsolitteracitet och postoperativ återhämtning respektive livskvalitet. ()

Ekokardiografiska tecken på hjärtsvikt vid typ 1-diabetes

Nya rön 23 MAJ 2018 Den ökade risken för hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes manifesterar sig i påverkad hjärtfunktion redan före kliniska symtom. Det visas i en avhandling som undersökt hjärtsvikt hos personer med typ 1-diabetes. (1 kommentar)

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.