Läkartidningen
Annons Annons
Annons
bild

Medellivslängden ökar inte lika mycket längre

Medicinsk kommentar 14 AUG 2018 Medellivslängden i Sverige har ökat stadigt i över 150 år med en ökning motsvarande 2 månader per år. Bland de äldsta är ökningstakten dock lägre, och Sverige tappar mark gentemot andra länder. En förutsättning för fortsatt höjning av medellivslängden är att dödligheten över 100 år sjunker. 

Värna vårdpersonalens stora engagemang

Reflexion 14 AUG 2018 »Beredskap är svårt. Det handlar om att kunna ta höjd för både långsiktiga och plötsliga förändringar …«

Annons Annons

4 frågor till Alexandra Horvath

bild

Författarintervjun 13 AUG 2018 Alexandra Horvath, läkarstudent och forskningsamanuens, har tillsammans med kollegor har skrivit två ABC-artiklar.

ABC om Smärta i nacke och rygg, del 1 Orsaker, symtom och utredning

bild

Medicinens ABC 13 AUG 2018 Besvär och smärta i nack- och ryggregionen drabbar upp till 70–80 procent av befolkningen och är bland de tillstånd som orsakar högst sjukfrånvaro i Sverige. Denna ABC-artikel beskriver orsaker, symtom och utredning av icke-traumatisk nack- och ryggsmärta. (1 kommentar)

bild

ABC om Smärta i nacke och rygg, del 2 Behandling

Medicinens ABC 13 AUG 2018 Nack- och ryggsmärta är ofta associerad med nedsatt fysisk funktionsförmåga och påverkan på ADL-funktioner, och många patienter upplever en betydande försämring med avseende på livskvaliteten. Denna ABC-artikel beskriver behandlingsrekommendationer, behov av sjukskrivning och prognos för olika sjukdomstillstånd som orsakar besvär och smärta i nacke och rygg.

Typ 1-diabetes – 17,7 år till mål

Nya rön 10 AUG 2018 Flickor som utvecklade typ 1-diabetes före 10 års ålder hade 17,7 år kortare förväntad livslängd än matchade kontroller. För pojkar var siffran 14,2 år, enligt en studie i Lancet. (6 kommentarer)

Elektrodfri pacemaker kan minska risker, men långtidsstudier saknas

bild

Rapport 09 AUG 2018 Elektrodfria pacemakersystem erbjuder driftsäker stimulering med låg andel komplikationer. Men högre kostnad, begränsad tillgänglighet samt avsaknad av långtidsstudier begränsar användningen till särskilt utvalda fall. (2 kommentarer)

Prenatala faktorer viktiga för tillväxt hos barn i Bangladesh

bild

Nya rön 08 AUG 2018 Viktiga riskfaktorer för att vara kort för sin ålder vid 24 månaders ålder hos barn i Bangladesh var storlek vid födelsen, mammans längd och vikt samt föräldrarnas utbildning. Det visar en avhandling från Uppsala universitet.

bild

Fentanylplåster med ojämna tidsintervall kan inte förordas

Läkemedelsfrågan 07 AUG 2018 Dosering med ojämna intervall gör det svårt att förutsäga fentanyls farmakokinetik och kan därför inte rekommenderas, särskilt inte hos patienter med faktorer som gör dem särskilt känsliga för fentanyl såsom hög ålder, leverpåverkan eller samtidig medicinering med läkemedel som påverkar CYP3A4.

bild

De flesta med svår fetma försökte minska i vikt på egen hand

Nya rön 07 AUG 2018 Personer med svår fetma försöker ständigt och framför allt på egen hand minska eller kontrollera sin vikt, visar en ny studie. Bara en fjärdedel hade stöd av vårdpersonal. De som hade minskat 10 procent eller mer i vikt över 10 års tid hade överlag använt samma metoder som dem som ökat lika mycket i vikt.

Snabb ökning av rituximab mot MS i Sverige

bild

Nya rön 03 AUG 2018 Andelen MS-patienter i Sverige som behandlas med rituximab »off label« är hög och ökar kraftigt, visar en ny studie. Samtidigt saknas långtidsdata avseende rituximabs biverkningsprofil hos MS-patienter, och artikelförfattarna påtalar vikten av att rapportera biverkningar.

bild

Att skriva om traumat var effektivt vid PTSD

Nya rön 02 AUG 2018 En metod som går ut på att i sessioner upprepat beskriva den egna traumatiska upplevelsen i text kan vara ett kostnadseffektivt behandlingsalternativ vid PTSD. Det visar en non-inferiority-studie.

Sambandet mellan depression och subklinisk hypotyreos är svagt

bild

Nya rön 30 JUL 2018 En nyligen publicerad, välgjord och omfångsrik studie ger ny kunskap om att sambandet mellan depression och subklinisk hypotyreos är svagt, vilket har betydelse för klinisk bedömning och handläggning. (1 kommentar)

Möjlig ökning av närsynthet bland barn i Sverige Risken för myopi påverkas av närarbete och inomhusvistelse

bild

Originalstudie 25 JUL 2018 En studie av barn 4–7 år i Region Jönköpings län visar att glasögonförskrivningen för myopi ökat med 177 procent under åren 2012–2017. Risken för närsynthet påverkas både av ärftlighet och miljöfaktorer, varav de viktigaste är närarbete och tid inomhus.

Få konkreta förslag om vården i valrörelsen

Reflexion 25 JUL 2018 »Förhoppningsvis får vi närmare valdagen tydligare besked från både landstings- och riksdagspartier …«

Renässans för Lergigan med kraftig ökning av intoxikationsfall

Fallbeskrivning 24 JUL 2018 De senaste 10 åren har Giftinformationscentralen noterat en sjufaldig ökning av antalet förfrågningar angående överdoser med prometazin. Aktuella handläggningsråd presenteras. (1 kommentar)

5 frågor till Jonas Höjer

Författarintervjun 24 JUL 2018 Jonas Höjer, Giftinformationscentralen, är en av författarna till en artikel om handläggning av Lergiganförgiftningar, som nu ökar. ()

Svenska läkare tycks få för lite utbildning om smärta

Medicinsk kommentar 23 JUL 2018 Utbildning i ämnet smärtmedicin inom landets läkarprogram tycks vara bristfällig. Kunskapskraven vad gäller ämnet smärta är låga eller obefintliga under specialistutbildningarna i allmänmedicin, internmedicin, ortopedi och kirurgi. I en enkätundersökning framkom tydliga kunskapsluckor hos kliniskt aktiva läkare vad gäller neuropatisk smärta. (8 kommentarer)

Annons Annons

Magsårssjukdomens paradigmskiften – från högspecialiserad vårdorganisation till egenvård

Vårdutveckling 20 JUL 2018 En uppgift för framtidens hälso- och sjukvård är att definiera och skapa organisationsstrukturer anpassade till medicinsk kunskapsutveckling. Med magsårsjukdomen som modell illustreras i artikeln väsentliga samband mellan medicinsk kunskapsutveckling, synen på vårdorganisation, läkarkontinuitet och samverkan mellan medicinska kompetenser.  ()

Citodon vid gastrisk bypass – blodkoncentrationer bör mätas

Läkemedelsfrågan 19 JUL 2018 En ordinär paracetamolbehandling (1 g × 3–4) kombinerad med oxikodonbehandling i ordinära doser skulle kunna vara ett alternativ till Citodon vid gastrisk bypass. ()

Lösningsmedel kopplades till MS-risk

Nya rön 18 JUL 2018 En ny svensk studie visar ett samband mellan exponering för organiska lösningsmedel och risk för MS, som i hög grad påverkas av genetisk konstitution och rökvanor. ()

Dags att sluta med kollagenas vid Dupuytrens kontraktur?

Medicinsk kommentar 16 JUL 2018 Behandling av ­Dupuytrens kontraktur har revolutionerats under 2010-talet: från att ha krävt öppen operation kan tillståndet nu åtgärdas med betydligt enklare metoder. 2011 infördes Clostridium histolyticum-­kollagenas i Sverige för denna indikation, men en äldre minimalinvasiv metod har visat sig vara lika effektiv – till en tredjedel av priset. (2 kommentarer)

Annons Annons

Ärftlighet påverkade risk för sarkoidos

Nya rön 13 JUL 2018 I en svensk studie beräknades ärftlighetens betydelse för att insjukna i sarkoidos till 39 procent. Resterande 61 procent förklaras med miljöfaktorer. ()

Synkraven för körkort har svag evidens

Medicinsk kommentar 12 JUL 2018 I avsaknad av entydiga samband mellan synförmåga och trafiksäkerhet är synkrav för körkort i dag inte evidensbaserade. Eftersom förlusten av körkort har stor påverkan på livskvalitet, finns mycket att vinna på en förfinad lagstiftning.  (4 kommentarer)

Nytt svenskt instrument för kompetensvärdering av läkare

Nya rön 11 JUL 2018 En svensk version av »360-gradersbedömning« av läkare var tillförlitlig, valid och accepterad av potentiella användare som ett bra verktyg för ST-läkare i deras professionella utveckling. Det visar två svenska studier. ()

Endometrios ska behandlas som ett smärtsyndrom

Medicinsk kommentar 10 JUL 2018 Långvarig smärta vid endometrios kan definieras som ett smärtsyndrom. Svår, kronisk smärta, oavsett genes, bör hanteras i samarbete med smärtspecialister. Smärtan och dess konsekvenser är viktigare att behandla än diagnosen. Multiprofessionellt omhändertagande kan minska risken för överanvändning av beroendeframkallande läkemedel. (3 kommentarer)

Hepatit C orsakade kvarstående minskad mångfald i immunförsvaret

Nya rön 06 JUL 2018 Kronisk infektion med hepatit C-virus leder till förändringar i immunsystemets sammansättning, visar en ny studie. En del förändringar kunde kopplas till grad av leverfibros och normaliserades efter framgångsrik behandling. Andra förändringar kvarstod långt efter att viruset eliminerats. ()

Högt HbA1c hos gravida ökade risk för hjärtmissbildning

Nya rön 05 JUL 2018 Ju sämre den glykemiska kontrollen var vid tiden omkring konception hos kvinnor med typ 1-diabetes, desto högre var risken för hjärtmissbildning hos barnet. Det visar en svensk studie publicerad i BMJ. En överrisk sågs även vid HbA1c inom rekommenderade nivåer. ()

Fantastisk sjukvård, trots tuff arbetsmiljö

Reflexion 03 JUL 2018 »Trånga sektorer finns, och vänte­tiderna för att över huvud taget få träffa en läkare är ofta för långa …« ()

Utredningsnivån av vestibulära schwannom måste bli rimlig

Originalstudie 03 JUL 2018 Vanliga symtom vid vestibularisschwannom, en godartad tumör, är ensidig hörselnedsättning och ostadighet. SBU förordar MRT-undersökning av skallbas som primär undersökning vid hörsel­asymmetri. Men endast cirka en tredjedel av alla vestibularisschwannom växer. Många patienter genomgår därför MRT-skallbas/hjärna för att en patient med ett växande vestibularisschwannom ska hittas. Nationella riktlinjer för utredning av vestibularisschwannom efterfrågas nu. (2 kommentarer)

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.