Annons
Annons

Sociala skillnader i frågor och råd om rökvanor i primärvården

bild

Nya rön 24 APR 2017 De som tillfrågas och får råd om att förändra sina rökvanor vid besök på vårdcentral är i huvudsak de som behöver det mest. Det visar en svensk studie. Men resultaten visade också skillnader mellan grupper.

Antalet självmord kan minskas – evidens finns

bild

Kommentaren 21 APR 2017 Åtgärder som försvårar åtkomsten av medel för självmord minskar antalet självmord. Skolbaserade program med medvetandeträning minskar självmordsförsök hos tonåringar. En tydlig vårdkedja och såväl samtal som läkemedel vid depression minskar antalet självmord. Kognitiv beteendeterapi minskar självskadebeteende och självmordsförsök hos barn och ungdomar. (1 kommentar)

Annons Annons

Diafragmabråck ledde till kolonileus med sekundär mediastinal överskjutning

bild

Fallbeskrivning 20 APR 2017 En ovanlig komplikation till diafragmabråck presenteras. På grund av divertikulitstenos utvecklade patienten kolonileus, som sekundärt ledde till mediastinal överskjutning. Patienten opererades akut med laparatomi och anterolateral torakotomi.  (2 kommentarer)

Ökade risker vid födsel hos kvinnor med hjärtmissbildning

bild

Nya rön 19 APR 2017 Individer med hjärtmissbildning och kvinnor med Marfans syndrom var oftare födda prematurt, med låg födelsevikt, små för tiden eller med kejsarsnitt. Det gällde också för barn till kvinnor med hjärtmissbildning. Det visare en ny avhandling, där det också framgår att det var vanligare med hjärtarytmier och hjärtklaffssjukdom hos kvinnor med Marfans syndrom som också fött barn.

Ärftlighet en faktor vid tinnitus i båda öronen

bild

Nya rön 18 APR 2017 Förekomsten av bilateralt ringande i öronen påverkas av ärftlighet med en skillnad mellan könen. Bilateral tinnitus och ensidig tinnitus utgör alltså två olika subtyper där den första är genetiskt påverkad, den andra inte. Det visar en studie från flera europeiska forskargrupper.

Hjärt–kärlsjukdom och död minskade hos individer med diabetes

bild

Nya rön 13 APR 2017 Förekomsten av hjärt–kärlsjukdom och död hos individer med diabetes i Sverige har minskat mellan 1998 och 2014, men fatala händelser har minskat mindre hos individer med typ 2-diabetes än i den allmänna befolkningen. Det visar en ny svensk studie.

Skilda världar

Reflexion 12 APR 2017 »Men visst är det intressant att … man kan miss­förstå varandra så kapitalt?«

Nya SCORE bättre på att skatta risk för död i hjärtinfarkt och stroke

Rapport 11 APR 2017 En ny version av SCORE baserad på aktuella svenska data har nyligen publicerats och visar god förmåga att skatta risk att dö i stroke eller infarkt inom 10 år. (2 kommentarer)

Höftfrakturer

Medicinens ABC 11 APR 2017 I Sverige drabbas årligen ca 17 500 personer av höftfraktur. Medelåldern är 82 år; två tredjedelar är kvinnor. Skademekanismen är ofta fall i samma plan. Höftfrakturer kostar samhället 1,5 miljarder kronor årligen. Denna patientgrupp konsumerar en fjärdedel av samtliga vårddygn inom ortopedin. ()

5 frågor till Zandra Olivecrona

Författarintervjun 10 APR 2017 Zandra Olivecrona, med dr, specialist­läkare i neurokirurgi, Örebro, är en av författarna till en artikel där nya riktlinjer för handläggning av minimala till medelsvåra skallskador hos barn presenteras. ()

Annons Annons

Nya skandinaviska riktlinjer för att handlägga skallskador hos barn

Översikt 10 APR 2017 De nya riktlinjerna syftar till att hitta barn med risk för eller med allvarliga komplikationer efter skallskada, samtidigt som onödiga DT-undersökningar av barn med vissa skallskador kan undvikas. ()

Yoga hade effekt på fysisk funktion vid obstruktiv lungsjukdom

Nya rön 10 APR 2017 Yoga och konventionell träning hade jämförbara effekter på gångtest vid obstruktiv lungsjukdom. Det visar en ny avhandling. Konventionell träning hade dock signifikant bättre effekt än yoga på sekundära utfallsmått kopplade till trötthet och emotionella funktioner. ()

Digital vård ledde till ökad tillgänglighet men kostade mer

Nya rön 06 APR 2017 Vid luftvägsinfektioner innebar privata nätläkare lägre direkta kostnader per besök än vanlig vård. Tjänsten ledde dock till ett högre vårdutnyttjande, och därmed ökade kostnaderna för hälso- och sjukvården. Det är slutsatsen av en amerikansk studie. (3 kommentarer)

När ett bra arbete ger ett okänt resultat

Reflexion 04 APR 2017 »Människor kommer att mötas, resa, bli förälskade, sjunga i kör, läsa böcker, träffa barnbarn, vandra i fjällen …« ()

Annons Annons

Vårdrelaterade infektioner en betydande del av vårdskadorna på sjukhus

Originalstudie 04 APR 2017 Vårdrelaterade infektioner noterades vid 12,3 procent av 480 vårdtillfällen när slumpvist utvalda journaler från Universitetssjukhuset i Linköping granskades. Undersökningen visade att vårdrelaterade infektioner utgör en betydande del av skador och vårdskador på ett universitetssjukhus. (2 kommentarer)

4 frågor till Rune Sjödahl

Författarintervjun 04 APR 2017 Rune Sjödahl är en av författarna till artikeln »Vårdrelaterade infektioner en betydande del av vårdskadorna på sjukhus«. ()

Anorexia nervosa vanligare vid celiaki

Nya rön 04 APR 2017 Kvinnliga celiakipatienter hade en något ökad risk för anorexia nervosa. Det framgår av en ny svensk kohortstudie. ()

Pankreascancer kan metastasera tidigt

Kommentaren 03 APR 2017 Pankreascancer är en betydligt mer komplicerad sjukdom än vi trott och tros inom något år vara den näst vanligaste orsaken till död i cancer. Den ska betraktas som potentiellt systemisk redan vid liten tumörstorlek. Ett betydande arbete kring biomarkörer/biomarkörpaneler för bättre och differentierad diagnostik (serum och cancervävnad) behövs.  ()

Anafylaxi mot krokodilkött – första beskrivna fallet i världen

Nya rön 03 APR 2017 En 13-åring med känd allergi mot kycklingkött reagerade med anafylaxi då han åt krokodilkött. Orsaken visades vara en korsallergisk reaktion, och proteinet som orsakade anafylaxin har identifierats. ()

Stewarts blodgastolkning ger djupare insikt i syra–basrubbning

Fallbeskrivning 03 APR 2017 Analys av syra–basstatus enligt Peter Stewart kan ge ökad insikt i komplexa metabola syra–basrubbningar. Metoden är svårare att tillämpa bedside, men webbaserade verktyg ger bra stöd och tolkningen kan leda till ändrad behandling. (1 kommentar)

Makroskopisk hematuri vid behandling med NOAK

Originalstudie 31 MAR 2017 Nyupptäckt makroskopisk hematuri hos patienter med förmaksflimmer under behandling med direktverkande orala antikoagulantia bör initiera snar urologisk utredning och behandling av blödningskällan. Detta för att förkorta tiden för eventuell utsättning av antikoagulantia som skyddar mot ischemisk stroke. (1 kommentar)

Mental ohälsa vanligt efter naturkatastrof

Nya rön 31 MAR 2017 Psykosociala insatser bör genomföras i ett tidigt skede i samband med katastrofer. Katastrofradio kan vara en sådan insats. Det är en av slutsatserna i en ny avhandling som baseras på erfarenheter från supertyfonen Haiyan som drabbade Filippinerna 2013. ()

PCSK9-hämmare minskar LDL-kolesterol med 60 procent

Kommentaren 30 MAR 2017 Evolocumab tillhör en ny klass av lipidsänkande läkemedel, där en monoklonal antikropp binder till proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9 (PCSK9) och sänker LDL-kolesterol med ca 60 procent. I studien FOURIER sänktes antalet primära kardiovaskulära händelser med 15 procent efter behandling med evolocumab vs placebo. (13 kommentarer)

Sepsis hos vuxna – tidig upptäckt och initial behandling

Medicinens ABC 29 MAR 2017 Sepsis är ett tillstånd med hög morbiditet och mortalitet som kan förekomma överallt i vården. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för prognosen, men försvåras många gånger av att sjukdomsbilden initialt kan vara diffus. ()

Glöm inte utbildningen!

Reflexion 28 MAR 2017 »Det blir ingen effektiv, ekonomisk eller bra sjukvård om vi inte sköter utbildningsuppdraget bra.« ()

KOL drabbar inte bara rökare – en fjärdedel har aldrig rökt

Kommentaren 28 MAR 2017 Den vanligaste riskfaktorn för KOL är cigarettrökning, men cirka en fjärdedel av patienter med KOL har aldrig rökt. Ett uppdaterat internationellt strategidokument uppmärksammar nu till exempel prematuritet och låg födelsevikt som riskfaktorer och tonar ned betydelsen av progressiv lungfunktionsnedsättning. ()

Fördröjd kirurgi efter strålning gav färre komplikationer

Nya rön 27 MAR 2017 Fördröjd kirurgi efter strålbehandling för rektalcancer kan minska risken för biverkningar. Det visar en ny svensk studie. (1 kommentar)

Många faktorer påverkar om patienter kan medverka till säkrare vård

Originalstudie 27 MAR 2017 Förhoppningar knyts till att patienter ska kunna bidra till ökad patientsäkerhet. I en studie genomfördes intervjuer med läkare och sjuksköterskor som representerade ett brett spekt­rum av erfarenheter och uppfattningar beträffande patientmedverkan för säkrare vård. Studien identifierade nio faktorer som underlättar och/eller försvårar patientmedverkan för säkrare vård. ()

5 frågor till Per Nilsen

Författarintervjun 27 MAR 2017 Per Nilsen presenterar tillsammans med kollegor en intervjustudie som visar läkares och sjuksköterskors perspektiv på patientmedverkan för säkrare vård. ()

Partners suicid kopplades till ökad risk för suicid och sjukdom

Nya rön 24 MAR 2017 Personer som förlorat en partner i suicid hade förhöjd risk för både psykiska och vissa fysiska sjukdomar samt sociala problem under åren efter händelsen. Det visar en ny studie från Danmark, Sverige och USA, utförd på danska registerdata. ()

Annons Annons