Annons
Annons

Missad diagnos av hälseneruptur vanligast hos äldre patienter

bild

Originalstudie 23 MAJ 2017 En genomgång visar att missad diagnos av hälsenerupturer som anmäldes till IVO oftast gällde patienter äldre än 60 år, och patienter med ett insjuknande som avvek från en klassisk akut ruptur. Mer är en fjärdedel av patienterna medicinerade dessutom med kinoloner och statiner.

Tetanus – nästan bortglömd men allvarlig sjukdom

Fallbeskrivning 22 MAJ 2017 Tetanus är i dag en ovanlig sjukdom i Sverige, men äldre kan sakna immunitet. Utmaningen, ofta för primärvården, ligger i att identifiera patienten i tid. Inget stöd finns att få i laboratorieundersökningar akut, diagnosen är klinisk.

Självskattningsskalor påverkade inte tillfrisknandet vid depression

bild

Nya rön 22 MAJ 2017 Självskattningsskalor som en del av depressionsbehandling i primärvården påverkade inte själva depressionsförloppet jämfört med sedvanlig behandling men hade andra positiva effekter, som ökad förståelse hos patienter om varför en viss typ av behandling var att rekommendera. Det visar en ny avhandling.

Bättre sjukvård i de flesta delar av världen

Nya rön 19 MAJ 2017 Sverige är det fjärde bästa landet i världen när det gäller tillgång till och kvalitet på sjukvård. Den slutsatsen drar ett stort nätverk av forskare i en ny studie i Lancet. (1 kommentar)

Hög feber på akuten kopplades till lägre mortalitet vid svår sepsis

bild

Nya rön 19 MAJ 2017 Hög kroppstemperatur vid ankomst till akutmottagningen var starkt associerad med lägre dödlighet och kortare vårdtid hos kritiskt sjuka sepsispatienter. Det visar en svensk studie. Författarna betonar vikten av att septiska patienter med normal eller låg temperatur ges högsta prioritet.

bild

Broskvävnad bildades från 3D-printade stamceller

Nya rön 18 MAJ 2017 Svenska forskare har skapat brosk med hjälp av 3D-skrivare. Broskceller från människa föryngrades till stamceller som omslöts av en matris, varefter de skrevs ut till en struktur med 3D-printer. Efter utskriften fick cellerna återhämta sig och dela sig innan de differentierades till brosk. (1 kommentar)

Självskadebeteende kopplat till våld mot andra

bild

Nya rön 18 MAJ 2017 Det finns ett tydligt samband mellan att ha blivit dömd för ett våldsbrott och att någon gång ha vårdats för självskadebeteende. Det visar en ny svensk studie.

Mikrovågshjälm kunde detektera intrakraniell blödning

Nya rön 17 MAJ 2017 En svensk studie visar lovande resultat för en ny teknik att kunna påvisa traumatiska intrakraniella blödningar. Tekniken är baserad på mikrovågor och utrustningen är portabel. ()

4 frågor till Henrik Thorlacius

Författarintervjun 16 MAJ 2017 Henrik Thorlacius, professor, Skånes universitetssjukhus, har  tillsammans med kollegor skrivit artiklar om riktlinjer för endoskopisk kontroll och högkvalitetskoloskopi. ()

Riktlinjer för endoskopisk kontroll efter kolorektal polypektomi

Översikt 16 MAJ 2017 De aktuella riktlinjerna för endoskopisk uppföljning efter polypektomi är i huvudsak baserade på rekommendationer från den europeiska föreningen för gastrointestinal endoskopi. De bygger på att patienterna delas upp i en lågrisk- och en högriskgrupp. ()

Annons Annons

Koloskopier måste kvalitetssäkras

Översikt 16 MAJ 2017 Koloskopier bör kvalitetssäkras genom registrering och uppföljning av specifika indikatorer som detektion av adenom, att riktlinjer för kontroller följs, cekal intubationsfrekvens och komplikationer. ()

Ketosbenägen typ 2-diabetes kan förväntas öka i Sverige

Översikt 15 MAJ 2017 Ketosbenägen typ 2-diabetes är mycket prevalent i Afrika och i populationer av afrikansk etnicitet och kan förväntas öka i Sverige. Sjukdomen är kraftigt ketosbenägen men inte insulinopen eller autoimmun, och diskuteras utifrån ett patientfall. ()

Färre lades in efter införande av högkänslig troponin T-analys

Nya rön 15 MAJ 2017 Inläggningar för bröstsmärta minskade kraftigt efter införandet av högkänslig troponin T-analys, tvärtemot vad som befarades vid införandet av metoden. Det viar en svensk studie. Författarna noterar att det kan finnas anledning till oro över att en så stor andel av patienter med troponin T > 14 ng/l skickas hem. ()

Alkohol kan vara riskfaktor för ischemisk stroke vid förmaksflimmer

Nya rön 12 MAJ 2017 Resultatet av en svensk studie talar för att hög alkoholkonsumtion utgör en signifikant riskfaktor för ischemisk stroke hos lågriskpatienter med förmaksflimmer. ()

Mät blodtrycket i maj!

Reflexion 11 MAJ 2017 »Maj är i år inte bara en vårmånad utan även en kampanjmånad för blodtrycksmätning.«   ()

Neonatal HLR minskade intrapartal dödlighet i Nepal

Nya rön 11 MAJ 2017 Träning i ett förenklat protokoll för neonatal återupplivning minskade intrapartala dödsfall i en interventionsstudie i Nepal. Förbättringen kvarstod sex månader efter träningsinsatsen. ()

5 frågor till Christian Ingvar

Författarintervjun 09 MAJ 2017 Christian Ingvar har tillsammans med Hanna Eriksson skrivit en artikel i veckans tema om melanom. ()

Kirurgi har central roll i behandlingen

Temaartikel 09 MAJ 2017 Den primära kirurgiska behandlingen vid malignt melanom är välstuderad, och stor konsensus råder i behandlingsriktlinjer världen över. Stora framsteg har dock gjorts inom det medicinska fältet, vilket gör att många av de behandlingsprinciper som tillämpas i dag kommer att behöva omprövas. ()

Varannan timme får en svensk ett nytt malignt melanom

Temaartikel 09 MAJ 2017 Hudmelanom ökar mest av alla tumörsjukdomar. Incidensökningen är drygt 5 procent per år i Sverige. Den enda säkra förklaringen till den kraftiga ökningen är att den svenska befolkningen utsätter sig för en alltför kraftig UV-ljusdos, som leder till akut brännskada. (1 kommentar)

Tänka fritt är stort – tala fritt är större

Reflexion 09 MAJ 2017 »I vår digitaliserade vardag har emeller­tid samtalstonen hårdnat.« ()

Ökad kunskap om familjärt melanom och de bakom­liggande generna

Temaartikel 09 MAJ 2017 Melanom har en stark inverkan av ärftliga faktorer: mellan 5–10 procent av patienter med melanom har nära släktingar med melanom, och nedärvda CDKN2A-mutationer ses i 5–20 procent av »melanomfamiljer«. ()

Stora framsteg för systemisk behandling vid malignt melanom

Temaartikel 09 MAJ 2017 De senaste åren har flera nya behandlingar mot metastaserande malignt melanom etablerats. Det rör sig i stora drag om två huvudgrupper av läkemedel: T-cellsaktiverande antikroppar samt hämmare av en signalväg som ofta är överaktiverad i melanom. Dessa nya terapier har medfört att prognosen för patienter förbättrats avsevärt. ()

Melanom på andra ställen än huden: ögon- och slem­hinnemelanom

Temaartikel 09 MAJ 2017 Melanom uppstår ibland på andra ställen än i huden, som i ögon och slemhinnor. Dessa melanom har en annorlunda biologi, klinisk bild och behandlas ofta på ett annat sätt än hudmelanom. ()

Äldre med melanom söker sent och har högre dödlighet

Temaartikel 09 MAJ 2017 Incidensen av melanom ökar allra mest i den äldre befolkningen. Äldre har tjockare melanom vid diagnos och högre melanomdödlighet. För att vända dagens trend behöver medvetenheten om kännetecken på melanom bli större bland patienter och vård- och omsorgspersonal. ()

Stor variation hos maligna hudmelanom

Temaartikel 09 MAJ 2017 Anamnestiska uppgifter om förändring över tid övertrumfar som regel till synes benigna morfologiska fynd. Detta gäller även för en tränad undersökare eftersom enkla kännetecken för melanom ofta saknas. ()

Melanomincidensen fortsätter att stiga

Temainledning 09 MAJ 2017 På kort tid har det skett ett paradigmskifte för systemiska behandlingar av spridd mela-nomsjukdom. Samtidigt ser vi en fortsatt incidensökning av hudmelanom i Sverige. ()

Val av OAR eller EVAR vid buk­aorta­aneurysm är inte givet

Kommentaren 08 MAJ 2017 Abdominellt aortaaneurysm kan behandlas med öppen (OAR) eller endovaskulär (EVAR) teknik. OAR har något högre risk på kort sikt, medan EVAR medför fler livshotande reinterventioner, sekundärrupturer och högre aneurysmrelaterad dödlighet på lång sikt. ()

Födoämnesprovokationer hos barn positiv upplevelse oavsett utfall

Nya rön 08 MAJ 2017 Alla barn med eliminerad kost söker inte sjukvård för att få rätt diagnos. Det innebär att barn kan stå på eliminationskost som inte behövs, visar en ny avhandling. Födoämnesprovokationer var en positiv upplevelse oavsett utfall, då deltagarna fick kunskap om vilka symtom de fick av livsmedlet. ()

Patienter kan bidra till säkrare vård

Kommentaren 05 MAJ 2017 Patienter kan med sina unika erfarenhe­ter och kunskaper bidra till att göra vården säkrare. Patienternas deltagande i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete kräver förändring i attityder hos såväl vårdens medarbetare och forskare som patienterna själva. Metoder för hur patienter involveras behöver utvecklas och utvärderas. ()

Livsstilsfaktorer påverkade utfall efter gynekologisk kirurgi

Nya rön 05 MAJ 2017 BMI ≥ 30 var kopplat till ökad risk för komplikationer efter hysterektomi och för urininkontinens efter såväl hysterektomi som prolaps- och urininkontinensoperation. Tidigare vaginal förlossning var en riskfaktor för nytillkommen urininkontinens och rökning för infektioner efter hysterektomi. Det visar en ny avhandling. ()

Annons Annons