Annons
Annons
Annons Annons

Replik angående BT och psykiatrin: Specialistbrist inom psykiatrin utmaning vi inte kan bortse från

bild

Debatt 15 FEB 2018 Bristen på specialister inom psykiatrin är stor. Det är en utmaning vi inte kan bortse från, eftersom antalet läkare som erbjuds introduktionstjänst kommer att öka markant, skriver Sofia Rydgren Stale, Jonas Ålebring och Anders Lundberg i denna replik till en debattartikel i Läkartidningen. (2 kommentarer)

Sänk saltet – för folkhälsans skull

bild

Debatt 16 FEB 2018 Åtgärder mot det höga saltintaget inom befolkningen är en hörnsten i framtidens blodtrycksbehandling. Planer för minskat saltintag har tagits fram av Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Regeringen måste se till att planerna blir verklighet, skriver Mats Aurell och medförfattare.

Annons Annons

Riktlinjer saknar evidensstöd enligt GRADE

bild

Debatt 15 FEB 2018 Socialstyrelsen har stor betydelse för att skapa god vård i Sverige. Arbetet bör bygga på systematisk kunskap och transparens, det vill säga ett evidensbaserat synsätt, skriver Göran Högberg. Socialstyrelsens rekommendation om psykopedagogisk behandling saknar evidensstöd enligt GRADE.

Replik till Göran Högberg: Psykopedagogisk behandling – en tidsbegränsad insats

Debatt 15 FEB 2018 Huruvida psykopedagogisk behandling ska användas som huvudintervention i stället för KBT, interpersonell psykoterapi, psykodynamisk terapi eller läkemedel är en fråga för den enskilda behandlaren, skriver företrädare för projektledningsgruppen för Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom i denna replik till Göran Högberg. (1 kommentar)

Smärta oftast inte första symtom vid spinalt hematom

bild

Debatt 14 FEB 2018 Okunskap om obstetrisk neuropati leder ofta till att ryggbedövning primärt ofta misstänks vara orsaken till spinalt hematom. Detta kan leda till onödiga undersökningar och oro, och till att smärtlindringstekniken misskrediteras, skriver Vibeke Moen och medförfattare. (1 kommentar)

Obligatorisk ST i allmänmedicin löser inga problem

Signerat 13 FEB 2018 »Primärvården behöver tillföras resurser … men att införa en obligatorisk placering för samtliga ST-läkare är inte en del av lösningen.« (6 kommentarer)

Möt läkaren som gärna berättar om sina misstag

Inledare 13 FEB 2018 Christian Unge, till vardags överläkare i internmedicin och verksam inom funktionsområde akut (akutkliniken) på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har med åren blivit mer medveten om sina misstag i arbetet och rädd för att begå nya.

Visst finns goda exempel på placeboeffekter

bild

Debatt 13 FEB 2018 Placebo kan vara ett viktigt verktyg i arbetet med att hitta nya och bättre behandlingar, skriver Karin Jensen och Moa Pontén, apropå en medicinsk kommentar i Läkartidningen av Per Aspenberg.

bild

Socialstyrelsen: Mer forskning behövs för förbättrad diagnostik av prostatacancer

Debatt 12 FEB 2018 Nyttan med prostatacancerscreening med PSA-prov skulle inte tydligt överväga de negativa effekterna, och kunskapen om kompletterande testmetoder är ännu inte tillräcklig. Därför kan Socialstyrelsen, i likhet med de flesta andra länder i världen, i nuläget inte rekommendera nationell screening. Det skriver Lars-Torsten Larsson, avdelningschef och ordförande i Socialstyrelsens nationella screeningråd, och medförfattare. (4 kommentarer)

Läkaresällskapet: Staten ska inte sätta kvalitetskriterier för fortbildning av läkare

bild

Debatt 09 FEB 2018 Frågan om kvalitetssäkring av läkarnas fortbildning måste ägas av professionen. Svenska läkaresällskapet delar den problembild som målas upp i ett debattinlägg i Läkartidningen. Ingen ska behöva träffa en läkare som inte är väl uppdaterad. (6 kommentarer)

Apropå! Skolhälsovården som försvann

bild

Debatt 08 FEB 2018 Skollagen från 2010 har drastiskt förändrat villkoren för barns välbefinnande i och med att begreppet hälsovård togs bort ur skolan. Dagens medicinska elevhälsa kan närmast liknas vid en rysk roulett, skriver Sophie Ekman.  (5 kommentarer)

Psykiatrin offras när AT ersätts med BT

bild

Debatt 07 FEB 2018 Avskaffas AT i enlighet med det förslag som lagts fram försvinner obligatorisk tjänstgöring inom psykiatri. Detta kan få stora konsekvenser för psykiatrin, skriver Karl Lundblad och medförfattare. (2 kommentarer)

Jämlik vård efter behov behövs också på nätet

Signerat 07 FEB 2018 »Vård på nätet bör i så hög grad som möjligt utgå från patientens behov av en fast läkarkontakt inom den ordinarie vårdcentralen …«

Videomötet har en given plats inom sjukvården

Inledare 07 FEB 2018 I Region Östergötland finns »Digitala vårdcentralen«. Dit kan patienterna vända sig för »lindriga besvär som förkylning, hosta eller ögoninflammation.« (2 kommentarer)

Ny lag blir tandlös utan stärkt primärvård

bild

Debatt 07 FEB 2018 Den nya lagen om utskrivningsklara patienter blir tandlös om inte primärvården förstärks och får förändrat uppdrag, skriver Per Malm. (3 kommentarer)

4 frågor till Jan Hedenmark

Författarintervjun 05 FEB 2018 Jan Hedenmark, chefläkare, Hudiksvalls sjukhus, har tillsammans med Karin Holm, Fredrik Moberger och Erik Torell utifrån en fallbeskrivning skrivit en artikel om "den glömda sjukdomen" Lemierres syndom. ()

Lemierres syndrom – en påminnelse om »den glömda sjukdomen«

Fallbeskrivning 05 FEB 2018 Lemierres syndrom är ett allvarligt tillstånd med ibland långvarigt och komplicerat förlopp. God kunskap om sjukdomen är viktig för att möjliggöra tidig misstanke, diagnostik och behandling, och vid septisk påverkan ges antibiotika snarast.  ()

Nya riktlinjer för behandling av perifer artärsjukdom

Medicinsk kommentar 02 FEB 2018 I de nya europeiska riktlinjerna för diagnos och behandling av perifer artärsjukdom finns en klar rekommendation om multidisciplinära kärlcentrum, riktlinjer kring behandlingstid med dubbel trombocythämning, restriktiv hållning till revaskularisering av njurartärstenos och ett nytt klassifikationssystem för kronisk extremitetshotande ischemi. (1 kommentar)

Föda barn påverkade inte tidigare resultat av inkontinensoperation

Nya rön 02 FEB 2018 I en svensk studie sågs ingen ökad förekomst av ansträngningsinkontinens eller övriga nedre urinvägssymtom bland kvinnor som fött barn efter en intravaginal slyngoperation jämfört med kvinnor som inte fött barn efter sin operation. ()

Utvidgad anlagsbärartestning kan bredda fosterdiagnostiken

Medicinsk kommentar 02 FEB 2018 Så kallad utvidgad anlagsbärartestning ger föräldrapar möjlighet till fosterdiagnostik redan innan de fått ett barn med svåra funktionshinder. Det är viktigt att ett sådant test introduceras i den svenska hälso- och sjukvården på ett samordnat och etiskt godtagbart sätt. ()

Har alla barn i grundskolan förutsättningar att klara nya läroplanens krav?

Originalstudie 01 FEB 2018 Det nya betygssystemet från 2011 ställer högre krav på kognitiva förmågor än tidigare läroplaner. I en originalstudie visas att det finns elever i grundskolan som inte har kognitiva förutsättningar att klara de kunskapskrav läroplanen ställer.  ()

Hälsolitteracitet var kopplad till upplevd hälsa bland nyanlända

Nya rön 01 FEB 2018 En ny avhandling visar på samband mellan hälsolitteracitet, hälsostatus, vårdsökandebeteende och upplevelser av hälsoundersökningen för asylsökande bland nyanlända flyktingar. ()

Annons Annons

Ta läkarens livslånga lärande på allvar

Reflexion 31 JAN 2018 »För att effektivt kunna leverera sjukvård av god kvalitet behöver läkare kontinuerlig kompetensutveckling …« (1 kommentar)

Låg följsamhet till rekommenderad hjärtscreening av elitidrottare

Rapport 31 JAN 2018 Riksidrottsförbundet rekommenderar hjärtscreening av elitidrottare mellan 16 och 35 års ålder, vilket är i linje med internationella riktlinjer. En enkätundersökning i Östergötland visar dock på att endast fyra av 22 svarande föreningar med elitaktiva idrottare genomförde screening. (6 kommentarer)

5 frågor till Sofia Sunnerud

Författarintervjun 31 JAN 2018 Sofia Sunnerud, doktorand och ST-läkare i Linköping har tillsammans med medförfattare har gjort en enkätstudie kring hjärtscreening av elitidrottare. (1 kommentar)

Metylfenidat till gravida – risken förefaller vara låg

Läkemedelsfrågan 30 JAN 2018 Även om det finns begränsad information om metylfenidat under graviditet förefaller risken för fosterskador vid välbehandlad ADHD vara låg. Man bör dock vara uppmärksam på eventuella utsättningssymtom hos barnet efter födsel. (2 kommentarer)

Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvården

Medicinsk kommentar 29 JAN 2018 Korrekt diagnos och behandling av patienter med astma eller KOL ger ökad livskvalitet. Socialstyrelsens riktlinjer bedöms kräva 4,8 timmar för astma/KOL-sjuksköterska och 1,3 timmar för fysioterapeut per 1 000 listade patienter och vecka, och dessutom 1–2 timmar per vecka för astma/KOL-ansvarig läkare. (1 kommentar)

Intraoperativ strålbehandling vid primär operation för bröstcancer

Översikt 29 JAN 2018 Intraoperativ strålbehandling vid tidig bröstcancer har jämförts med extern postoperativ strålbehandling i en stor multicenterstudie, men studien lider av så allvarliga brister att de utgör hinder för införande av metoden i svensk rutinsjukvård. ()

Oro för återfall i tyreoideacancer kopplades till sämre livskvalitet

Nya rön 29 JAN 2018 Uppfattningen att patienter med tyreoideacancer har kvarvarade symtom trots att de är botade stärks i denna avhandling. En noggrann utvärdering och behandling av symtom är viktiga för att förbättra livskvaliteten. (1 kommentar)

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.