Annons
Annons
Annons Annons

Pediatrisk hematohidros en ovanlig men kliniskt distinkt diagnos

bild

Nya rön 23 MAJ 2019 En nioårig pojke sökte Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning med svår huvudvärk och blödningar från panna och nacke utan föregående trauma. I artikeln beskrivs ett fall av pediatrisk hematohidros som belyser hur svårt det kan vara för sjukvården att känna igen ovanliga tillstånd.

Svår KOL är en indikation för endobronkiella ventiler Ger bättre livskvalitet, lungfunktion och prestationsförmåga enligt ny HTA-analys

Rapport 23 MAJ 2019 Nio randomiserade kontrollerade studier har undersökt effekterna av endobronkiella ventiler hos patienter med avancerat emfysem jämfört med optimal medicinsk terapi. Ventilerna fungerar volymreducerande genom att åstadkomma atelektas i behandlad lob. 

Annons

Intrabronkiella ventiler ger god effekt – hos rätt patient

bild

Medicinsk kommentar 23 MAJ 2019 Intrabronkiella ventiler kan avsevärt förbättra lungfunktion och livskvalitet hos vissa patienter med gravt emfysem. Bäst resultat fås vid heterogena emfysem: ju större skillnader i lungans elasticitet, desto bättre resultat. Risker finns, men de är ganska små. Ingreppen bör endast ske på centrum med erfarenhet.

Ökad risk för analinkontinens även efter kejsarsnitt

bild

Nya rön 22 MAJ 2019 En svensk studie visar en högre risk för analinkontinens hos kvinnor som förlösts med kejsarsnitt än hos kvinnor som inte föder barn alls, även om risken är lägre än efter en vaginal förlossning.

Biologin är grunden

Reflexion 21 MAJ 2019 »… krävs god för­ståelse av hur människans biologi fungerar normalt och vid olika tillstånd.«

bild

Neutrofilernas märkliga fångstnät

Översikt 21 MAJ 2019 Neutrophil extracellular traps (NET) upptäcktes för drygt ett decennium sedan som en del av vårt medfödda immunförsvar. Genom att utsöndra sitt kärninnehåll i nätlika strukturer bestående av DNA och histoner täckta med antimikrobiella peptider kan neutrofilen fånga in och oskadliggöra invaderande mikro­organismer.

5 frågor till Charlotte Thålin

bild

Författarintervjun 21 MAJ 2019 Charlotte Thålin, med dr och specialistläkare vid Karolinska institutet och Danderyds sjukhus, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om neutrofilernas fångstnät.

Nytänkande behövs vid utmattningssyndrom

bild

Medicinsk kommentar 17 MAJ 2019 Studien om yrkesspecifik behandling av lärare sjukskrivna för utmattningssyndrom flyttar fokus från generella åtgärder på individnivå till mer specifika som innefattar en yrkesgrupp och organisationen. Det är lovvärt, eftersom problem identifieras bäst av insatta och ska lösas där de hör hemma. Med tanke på det exklusiva och kostsamma genomförandet med få deltagare krävs dock ytterligare studier. 

Internatbehandling hjälper lärare med utmattningssyndrom tillbaka i arbete

bild

Originalstudie 17 MAJ 2019 Utmattningssyndrom är en viktig orsak till långtidssjukskrivning, och lärare är den värst utsatta yrkesgruppen. I en kontrollerad prövning gav en kombination av multimodal rehabilitering i internatform, kollegiala gruppsamtal och aktiv uppföljning en förbättrad arbetsåtergång hos sjukskrivna lärare med utmattningssyndrom.

bild

Stigande HbA1c ökar risken för reinfarkt vid typ 1-diabetes

Nya rön 16 MAJ 2019 I en registerbaserad studie fann man ett starkt samband mellan stigande nivåer av HbA1c och risk för reinfarkt hos individer med typ 1-diabetes efter en första hjärtinfarkt. (1 kommentar)

bild

Ovanligt många dödsfall i Sverige sommaren 2018

Originalstudie 16 MAJ 2019 Med klimatförändringarna förväntas fler och mer intensiva värmeböljor, och 2018 sattes många nya temperaturrekord i Sverige. Studier har visat att höga temperaturer och värmeböljor ökar dödsfallen i Sverige. Analys av preliminära dödsdata tyder på att under högsommaren 2018 dog cirka 750 fler personer än förväntat. 

Allmän TBE-vaccination ger hälsovinst till rimlig kostnad

bild

Medicinsk kommentar 15 MAJ 2019 Beräknat på ett livstidsperspektiv är kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår (QALY) för samhällsfinansierad TBE-vaccination i ett område med TBE-incidens och sjukvårdskostnader motsvarande Stockholms län 28 000–161 000 kronor, beroende på ålder vid vaccinationsstart. Kostnaden är lägre än vad som vanligtvis brukar anses rimlig när hälso- och sjukvårdens insatser ska prioriteras.

bild

Upprepade prov före diagnos kan hitta biomarkörer av klinisk relevans

Nya rön 14 MAJ 2019 Upprepade prospektiva prov kan användas för att identifiera potentiella biomarkörer av klinisk relevans. Det visar en avhandling från Umeå universitet.

Snarkare med svalgdysfunktion och sömnapné har skador i svalget

bild

Nya rön 13 MAJ 2019 Patienter med sömnapné som snarkar har cytoskelettförändringar i svalgets muskler som kan relateras till grad av störningar i sväljningsfunktion. Det visar en studie gjord vid Umeå universitet.

bild

Inte sannolikt att cannabinoider är effektiva mot långvarig smärta

Nya rön 10 MAJ 2019 En metaanalys visar att det inte är sannolikt att cannabinoider är effektiva läkemedel vid långvarig smärta på bred front.

Ny inblick i metformins verkningsmekanism vid diabetes

Nya rön 09 MAJ 2019 I en studie visas att metformins reglering av spänningsberoende anjonkanaler är associerad med förbättrad betacellsfunktion och glukoshomeostas samt bidrar med ny kunskap om metformins verkningsmekanism vid typ 2-diabetes. ()

En grundutbildning i förändring

Temainledning 07 MAJ 2019 De studenter som börjar läkarutbildningen hösten 2021 kommer att kunna legitimeras efter 6 års studier. En del områden inom utbildningen behöver dock modifieras. ()

Dags att definiera vad en svensk doktor ska kunna

Temaartikel 07 MAJ 2019 Från utvärderingen av den finska läkarutbildningen finns fynd att beakta vid uppbyggnaden av den 6-åriga läkarutbildningen i Sverige. En viktig del är att definiera kärnkompetenser som alla nyutexaminerade läkare ska behärska. (1 kommentar)

Annons Annons

EPA – en modell för att träna och bedöma dagligt läkarjobb

Temaartikel 07 MAJ 2019 EPA (entrustable professional activities) avser aktiviteter som ingår i en läkares dagliga arbete och som läkaren ska klara med en definierad grad av självständighet första dagen som legitimerad läkare. En modell för att träna och bedöma sådana aktiviteter kan tydliggöra progressionen mot uppsatta mål under hela läkarutbildningen. ()

4 frågor till Björn Rosengren

Författarintervjun 07 MAJ 2019 Björn Rosengren, professor och överläkare, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Malmö, har tillsammans med kollegor skrivit om en modell som ska hjälpa läkarstudenter att klara vardagsjobbet som läkare. ()

Slutbetänkande som väcker knäckfrågor

Reflexion 07 MAJ 2019 »Hur finansierar vi till exempel läkemedel som innebär helt nya behandlingsmöjligheter och därmed nya kostnader?« ()

Strukturerad utbildning i e-hälsa saknas på läkarprogrammen

Temaartikel 07 MAJ 2019 En väl genomtänkt grundutbildning vad gäller förhållningssätt till e-hälsa och journalföring är viktig för framtidens läkare. En inventering av dagens läkarprogram har visat att strukturerad utbildning i e-hälsa och medicinsk informatik saknas. (2 kommentarer)

Annons Annons

Interprofessionell simulering är engagerande och relevant

Temaartikel 06 MAJ 2019 Studenter behöver träna på teamarbete och utveckla interprofessionell kompetens för att rustas för framtidens hälso- och sjukvård. Utbildning för interprofessionell samverkan kan ske genom simulering där läkar- och sjuksköterskestudenter möts och agerar tillsammans i patientscenarier. ()

Läkemedelsarbete behöver vara integrerat i klinisk utbildning

Temaartikel 06 MAJ 2019 Enkätresultat från fyra lärosäten visade att studenter som gör många läkemedelsgenomgångar känner större trygghet och reflekterar mer över patientens behandling. Även klinisk handledning gör skillnad för tryggheten. ()

Samarbete som har förbättrat diabetesvården

Medicinsk kommentar 03 MAJ 2019 Ett målinriktat och evidensbaserat arbete med syfte att förbättra svensk diabetesvård för både vuxna och barn samt att göra den mera jämlik mellan olika landsting har sedan 2012 drivits genom det nationella programrådet för diabetes. ()

Fokus på hälso- och sjukvårdsforskning

Reflexion 30 APR 2019 »Fammi … skulle bidra till att utveckla den svenska primärvården, närsjukvården och den kommunala hälso- och sjukvården.« ()

Dags att utjämna ojämlik hälsa

Medicinsk kommentar 30 APR 2019 Studien om folkhälsan i »tvillingstäderna« Norrköping och Linköping liksom flera tidigare studier visar att skillnader i hjärt–kärlhälsa består mellan olika socioekonomiska grupper. Det preventiva arbetet behöver tillämpas mer systematiskt. Evidensbaserade metoder finns. ()

Folkhälsoskillnaderna består mellan Norrköping och Linköping

Originalstudie 30 APR 2019 Norrköping har den högsta hjärt–kärldödligheten av de största svenska städerna, vilket staden även hade för 10 år sedan. ()

Patientens perspektiv på att leva med PAH eller CTEPH i Sverige

Rapport 29 APR 2019 Vardagen för patienter med pulmonell arteriell hypertension (PAH) eller kronisk tromboembolisk pulmonell hypertension (CTEPH) förändras på grund av symtom och psykosociala faktorer orsakade av sjukdomen och läkemedelsbehandling. Studier visar på betydelsen av adekvat och upprepad information. ()

Adjuvant behandling vid diabetes typ 1 – en översikt

Medicinsk kommentar 29 APR 2019 Nyligen godkändes en SGLT2-hämmare som första adjuvanta läkemedel till insulin för vissa vuxna patienter med typ 1-diabetes. I klinisk praxis har dock olika diabetes typ 2-läkemedel ibland använts som adjuvans vid typ 1-diabetes utanför indikation. Här följer en genomgång. (1 kommentar)

Annons Annons

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.