Annons
Annons

Nya riktlinjer för fettlever fokuserar på tidig upptäckt

bild

Kommentaren 20 FEB 2017 Fettlever har blivit världens vanligaste leversjukdom. Nya riktlinjer från tre stora europeiska organisationer presenterades nyligen. I riktlinjerna rekommenderas flera insatser för riskgrupper. I Sverige kan riskstratifiering med icke-invasiva system för att identifiera patienter med hög risk för skrumplever vara en väg framåt.

bild

COMEX 30 för behandling av tryckfallssjuka med neurologiska symtom

Fallbeskrivning 17 FEB 2017 Tryckfallssjuka kan drabba även den som dyker på ett säkert sätt. I artikeln beskrivs hur tre dykare med neurologiska symtom framgångsrikt behandlats på ett för svenska förhållanden nytt sätt. (2 kommentarer)

Annons Annons
bild

Daglig skolidrott minskade risk för fraktur och förbättrade skolresultat

Nya rön 17 FEB 2017 Införande av skolidrott varje dag innebar först en övergående ökad risk för att drabbas av fraktur. För varje år avklingade dock risken, så att man efter 8 år med daglig skolidrott hade halverad frakturrisk. Daglig skolidrott förbättrade dessutom pojkars skolprestationer. Det visar en ny avhandling.

bild

Utbredd kolonisering med vårdrelaterade S epidermis på IVA

Nya rön 16 FEB 2017 Nyligen inlagda IVA-patienter koloniserades snabbt med VR-SE (vårdrelaterade genotyper av Staphylococcus epidermidis). Det visar en kohortstudie från ett svenskt länssjukhus. VR-SE fanns också hos en stor del av IVA-personalen och hittades i miljön på kliniken.

Kemoterapi och målstyrda läkemedel kan förstärka varandra

Temaartikel 15 FEB 2017 Behandling med läkemedel mot HER2 förstärker effekten av kemoterapi neoadjuvant, adjuvant och mot metastatisk sjukdom och förbättrar överlevnaden vid HER2-positiv bröstcancer. Målstyrd behandling mot PI3K–AKT–mTOR-axeln och mot CDK4/6 förstärker effekten av endokrin terapi vid spridd hormonreceptorpositiv bröstcancer.

Mammografi, ultraljud och nål­biopsi bas för bilddiagnostik

bild

Temaartikel 15 FEB 2017 Framtidens screeningprogram kan komma att baseras på kvinnans individuella cancerrisk och innehålla olika bildmetoder, t ex tomosyntes, automatiserat bröstultraljud och förkortade MRT-undersökningar.

Biverkningar vid antihormonell behandling påverkar följsamhet Viktigt vara medveten om problemen för att motivera patienter att fullfölja behandlingen

Temaartikel 15 FEB 2017 Adjuvant antihormonell behandling bidrar kraftigt till den förbättrade överlevnaden vid hormonkänslig bröstcancer, men rekommenderad behandlingstid är lång och biverkningar till behandling kan påverka livskvalitet hos såväl unga som äldre kvinnor.

Aerob och muskelstärkande träning bör rekommenderas

Temaartikel 15 FEB 2017 Personer med cancersjukdom bör rekommenderas både aerob och muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska fatigue och förbättra fysisk funktionsförmåga och hälsorelaterad livskvalitet. Träning vid cancersjukdom syftar i första hand till att öka välbefinnandet och minska symtombördan. ()

Vägen till bröstbevarande kirurgi och bort från axillutrymning

Temaartikel 15 FEB 2017 Bröstbevarande kirurgi kan tillämpas i minst 70 procent av fallen med nydiagnostiserad bröstcancer. Biopsi av portvaktskörteln räcker som enda ingrepp i axillen vid negativ biopsi och vid förekomst av mikrometastaser. Evidensen för att överge axillutrymning vid makrometastaser i axillen är ännu otillräcklig. ()

Onkoplastikkirurgi – utpräglat individanpassad

Temaartikel 15 FEB 2017 Onkoplastikkirurgi är en individanpassad kirurgi och bör i varje enskild situation diskuteras i ett multidisciplinärt team samt mellan patient och behandlande kirurg. ()

Annons Annons

Bättre och mer jämlik vård för patienter med bröstcancer

Temaartikel 15 FEB 2017 Nationellt överenskomna vårdprogram och ett nationellt kvalitetsregister skapar grunden för att göra bröstcancervården jämlik och höja kvaliteten. En sammanhållen cancerstrategi med regionala cancercentrum som stödjande infrastruktur ger möjlighet att nationellt gemensamt tackla bröstcancervårdens utmaningar. ()

Allt fler drabbas men fler överlever

Temainledning 15 FEB 2017 Varje år insjuknar cirka 9 000 kvinnor i bröstcancer. Stora framsteg inom bröstcancervården har gjort att den relativa överlevnaden har ökat. Här presenteras dessa framsteg och var vi står i dag. ()

Sämre prognos för unga kvinnor med bröstcancer

Temaartikel 15 FEB 2017 Bröstcancer hos unga är ovanligt, men är den näst vanligaste dödsorsaken hos unga kvinnor. Prognosen är sämre än hos medelålders kvinnor med en högre risk för lokalrecidiv, fjärrmetastaserande sjukdom och död i bröstcancer. ()

4 frågor till Irma Fredriksson

Författarintervjun 15 FEB 2017 Irma Fredriksson har tillsammans med Hanna Fredholm skrivit en artikel om bröstcancer hos unga kvinnor i temat om bröstcancer. ()

Annons Annons

När evidensens grundval sätts i skakning

Reflexion 14 FEB 2017 »Huruvida forskare lyckas upprätthålla sin akademiska integritet är också en central fråga.« ()

Vårdens egna behov måste styra kunskapsutvecklingen

Kommentaren 14 FEB 2017 Svenska läkaresällskapet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och en arbetsgrupp inom Kungliga vetenskapsakademien har gemensamt tagit initiativ till ett idéprogram för kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.  ()

Bariatrisk kirurgi gav bättre blodsockerkontroll vid BMI under 35

Nya rön 13 FEB 2017 Jämfört med medicinsk behandling gav bariatrisk kirurgi bättre glykemisk kontroll hos typ 2-diabetiker med BMI under 35. Det visar en litteraturanalys. Det saknas dock långtidsdata om remission vid typ 2-diabetes, mortalitet, effekt på livskvalitet samt diabetesrelaterade eller kardiovaskulära komplikationer. Fler studier behövs innan kirurgi kan rekommenderas även vid BMI under 35. ()

Låg kondition i övre tonåren kopplades till hjärt–kärlsjukdom

Nya rön 10 FEB 2017 Låg kondition är redan i tonåren en stark riskfaktor för hjärt­–kärlsjukdom och död senare i livet. Det visar en ny avhandling. Sambandet mellan kondition och sjukdom förefaller vara förmedlat via ärftliga faktorer. (1 kommentar)

Schizofreni och bipolär sjukdom kopplades till högre sCD14-nivåer

Nya rön 09 FEB 2017 Tvillingar med schizofreni eller bipolär sjukdom hade högre nivåer av fritt kluster av differentiering 14 (sCD14) i cerebrospinalvätskan jämfört med icke drabbade syskon, enligt en svensk studie. Studien stödjer att sCD14 kan ha betydelse vid både aktivering av och försvar mot schizofreni och bipolär sjukdom. ()

Svetsare – en riskgrupp för septisk pneumoni

Fallbeskrivning 08 FEB 2017 Det finns sedan tidigare ett samband mellan exponering för svetsrök och utveckling av pneumokockpneumoni. I en fallbeskrivning rapporteras om fyra personer som insjuknat av pneumokockpneumoni, varav 3 septiska, i en grupp av 50 byggnadsarbetare. ()

Värdebaserad radiologi – från effektivitet till nytta

Kommentaren 07 FEB 2017 Värdebaserad radiologi innebär att fokus flyttas från radiologisk teknik och effektivitet till patientnytta – och därmed från produktion till värde. Utgångspunkten är att följa evidensbaserade vårdprogram, strukturerade vårdflöden och vård i multidiciplinära team. ()

Använd våra resurser klokt!

Reflexion 07 FEB 2017 »… författarna pekar på en rad exempel där det inte finns någon nytta för patienten.« ()

Kortikosteroider i enstaka led kan ge psykiska biverkningar

Läkemedelsfrågan 06 FEB 2017 Finns det risk för mani i samband med lokalbehandling med kortison i leder? ()

Snusare löpte ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes

Nya rön 06 FEB 2017 Snus tycks vara en lika stark riskfaktor för typ 2-diabetes som rökning. Det visar en svensk studie som baseras på data om nästan 55 000 män som aldrig rökt. (11 kommentarer)

Muskulär pseudo­hypertrofi yttrade sig som mjukdels­tumör

Fallbeskrivning 03 FEB 2017 Mjukdelssvullnader är en vanlig klinisk problemställning i primärvården och kan orsakas av allt från ofarliga fettknölar till elakartade tumörer. Magnetisk resonanstomografi ger mycket information och kan göra att man undgår onödig biopsitagning och/eller kirurgisk intervention. ()

5 frågor till Meis Omran

Författarintervjun 03 FEB 2017 Meis Omran har tillsammans med Staffan Lundström skrivit en ABC-artikel om hur det ofta är möjligt att med relativt enkla farmakologiska åtgärder lindra symtom i livets slutskede. ()

Farmakologisk symtomlindring i livets slutskede

Medicinens ABC 03 FEB 2017 I livets slutskede är det inte ovanligt att patienter besväras av smärta, illamående, andnöd/rosslingar, oro/ångest eller konfusion. Med relativt enkla farmakologiska åtgärder är det ofta möjligt att lindra dessa symtom på ett tillfredsställande sätt. ()

Samband mellan gånghastighet och risker vid högt blodtryck hos äldre

Nya rön 03 FEB 2017 Självvald gånghastighet kan vara en indikator på om högt blodtryck innebär ökad risk för tidig död hos mycket gamla människor. Det framgår i en ny avhandling från Umeå universitet som undersökt betydelsen av självvald gånghastighet och kognition för risk för tidig död och stroke hos äldre med olika blodtrycksnivåer. ()

Olika biverkningar av olika kurativa behandlingar vid prostatacancer

Nya rön 02 FEB 2017 Behandlingsalternativen vid botbar prostatacancer har olika biverkningar på kort och lång sikt. I en ny avhandling framgår till exempel att risken för urininkontinens var högre efter operation än efter strålning, men risken för ändtarmsbesvär och vattenkastningsbesvär var högre efter strålning. ()

5 frågor till Ola Bratt

Författarintervjun 01 FEB 2017 Ola Bratt har tillsammans med kollegor skrivit en översiktsartikel om prostata­cancercentrum. ()