Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DLUP Läkartidningen 11/2016
Lakartidningen.se 2016-03-15

Akut njursvikt är en vanlig komplikation vid levercirros Handlägg proaktivt för att förhindra ytterligare försämrad njurfunktion

Hans Verbaan, docent, överläkare, sektionen för gastroenterologi, Skånes universitetssjukhus, Malmö

hans.verbaan@med.lu.se

Per Sangfelt, docent, överläkare, sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala

Huvudbudskap

Akut försämring av njurfunktionen är vanlig hos patienter med levercirros.

Även en mindre försämring av njurfunktionen har betydelse för överlevnad.

Nivån på kreatininvärdet vid akut njursvikt är individuell och inte ett för alla bestämt värde. 

Vid försämrad njurfunktion bör man agera proaktivt: Sätta ut eller dosjustera läkemedel som kan påverka njurfunktionen, rehydrera vid hypovolemi, aktivt söka efter och omgående behandla infektioner och om möjligt begränsa ingrepp och undersökningar som riskerar att påverka njurfunktionen.

Njursvikt i samband med levercirros är en välkänd komplikation, vilken beräknas uppstå hos 20 procent av sjukhusvårdade patienter. Detta i sin tur medför en flerfaldigt ökad mortalitet [1, 2]. Försämrad njurfunktion hos patienter med leversvikt är i huvudsak av funktionell natur, dvs det saknas som regel någon underliggande strukturell njurskada. Fokus har ofta varit på hepatorenalt syndrom, vilket dock ska betraktas som en speciell typ av akut eller subakut njursvikt som förekommer främst vid avancerad leversvikt. Därför har lättare njurpåverkan ofta förbisetts och insättning av adekvata åtgärder försenats.

Bakgrund

Under många år definierades njursvikt hos patienter med cirros som kreatininvärde >133 µmol/l, dvs kriteriet för hepatorenalt syndrom [3]. Hos patienter med cirros, och då i synnerhet patienter med dekompenserad cirros och »normalt« kreatininvärde trots reducerad muskelmassa, innebar detta att den glomerulära filtrationen ofta missbedömdes och vanligtvis överskattades. Exempelvis hade patienter som väntade på levertransplantation med kreatininvärde <88 µmol/l »äkta« GFR 34–163 ml/min/1,73 m2 [4]. 

Avsaknaden av riktlinjer för hur lätt eller måttlig försämring av njurfunktionen ska handläggas har medfört att man i praktiken främst identifierat patienter med allvarligt sänkt glomerulär filtration. Därmed har patienter med lindrigare grad av njurpåverkan riskerat att underbehandlas. 

Nu finns rekommendationer från International Ascites Club, vilka kan betraktas som en sammanvägning av de olika förslag för att definiera akut njursvikt vid levercirros som presenterats under de senaste 10 åren [5-7]. Dessa rekommendationer omfattar inte bara kriterier för akut njursvikt utan även indelning i olika stadier, progression, svar på behandling och definition av basalvärde på kreatinin (Tabell 1). Den viktigaste nyheten är att man fokuserar på dynamiken i kreatininstegringen (≥26,5 µmol/l inom 48 timmar eller ökning med ≥50 procent jämfört med basalt kreatininvärde) i stället för ett exakt gränsvärde på >133 µmol/l som definition på njursvikt. 

Även om det nu finns förslag på definition och handläggning av akut njursvikt, saknas ännu bevis för att föreslagna kriterier predicerar överlevnad bättre än traditionell bedömning, t ex Child–Pugh-klassifikationen.

Akut njursvikt

Överlevnaden hos patienter med levercirros och akut njursvikt är avhängig av inte endast graden av njursvikt vid inklusion (stadium 1–3; Tabell 1), utan i ännu högre grad av om kreatininvärdet fortsätter att stiga under vårdtiden, dvs progress till ett högre stadium. Överlevnaden var bättre hos de patienter som hade njursvikt vid inläggning på sjukhus än hos dem som utvecklade njursvikt under sjukhusvistelsen. Sjunkande kreatininvärde inom 48 timmar efter diagnos av akut njursvikt var förenat med bättre överlevnad [8]. 

Inte bara graden av akut njursvikt utan även orsaken till njursvikt har betydelse för överlevnad. Hos 375 patienter som vårdades på grund av dekompenserad cirros diagnostiserades akut njursvikt hos 47 procent. Det fanns ett starkt samband mellan orsaken till njurpåverkan och överlevnad. Bäst överlevnad (76 procents överlevnad vid 3 månader) sågs hos patienter med njurtoxisk eller oklar genes, följt av patienter med hypovolemi (65 procent) till följd av blödning, diarré eller kräkningar, vilket också var den vanligaste orsaken till akut njursvikt. I gruppen patienter med infektioner överlevde 58 procent, medan endast 37 procent av de patienter som diagnostiserades med hepatorenalt syndrom, med eller utan infektion, överlevde i 3 månader [9]. 

Hur vanligt är det då med njurpåverkan hos öppenvårdspatienter med cirros som undersöks eller behandlas med olika polikliniska åtgärder? I en studie följdes 90 dekompenserade patienter med blodprov var 4:e till 6:e vecka [10]. Dessa patienter var tämligen välmående, ingen hade vid inklusion i studien kreatininvärde >110 µmol/l. Under uppföljningstiden (i medeltal 14 månader) inträffade 82 episoder med akut njursvikt hos 49 patienter, där medeltoppvärdet av kreatinin höll sig inom referensintervallet. Trots att kreatininvärdet sjönk efter majoriteten av dessa episoder, fann man under uppföljningstiden signifikant försämrad njurfunktion, sjunkande systoliskt tryck och ökad mortalitet i gruppen med akut njursvikt jämfört med gruppen utan njursvikt. Den vanligaste orsaken till akut njursvikt var infektioner inklusive spontan bakteriell peritonit (28 procent), tappning av ascitesvätska (22 procent) och höjning av diuretikadosen (18 procent), medan orsaken var oklar i 15 procent av fallen [10].

Hepatorenalt syndrom

Hepatorenalt syndrom är kanske den mest misstolkade eller felanvända diagnosen inom hepatologin, trots att tillståndet är tämligen sällsynt. Detta är ett tillstånd med funktionell njursvikt på basis av prerenala faktorer. Av Fakta 1 framgår de senaste diagnostiska kriterierna från International Ascites Club, vilka det tar minst 2 dygn att uppfylla. 

Förändringen jämfört med tidigare diagnoskriterier är att man lämnat exakta gränsvärden för att diagnostisera hepatorenalt syndrom typ 1 och typ 2 och gått över till ett dynamiskt tänkande med indelning i stadium (Tabell 1), medan övriga kriterier är oförändrade. 

Expertguppen som tagit fram de nya rekommendationerna har inte kunnat enas om vilka patienter som ska behandlas med terlipressin i kombination med albumin. Gruppen är endast överens om att patienter med hepatorenalt syndrom i stadium 2 och 3 ska behandlas om kreatininvärdet är >133 µmol/l (gamla kriteriet) efter det att åtgärder vidtagits enligt Fakta 1. Däremot finns ingen konsensus om att behandla patienter i stadium 1 i avsaknad av vetenskapliga bevis på att behandlingen ökar överlevnaden.

Kort om patofysiologi 

En bidragande orsak till cirkulatorisk dysfunktion är förhöjd nivå av vasodilatatorer som orsakar dilatation av prekapillära sfinktrar i splanknikus, med ökat flöde och poolning av blod i bukens kärlsystem samtidigt som den systemiska vaskulära resistansen reduceras, med arteriell underfyllnad och hypovolemi som följd. 

I ett försök att upprätthålla adekvat perifer cirkulation aktiveras olika vasokonstriktorsystem, t ex sympatiska nervsystemet och renin–angiotensin–aldosteronsystemet. Detta resulterar i bl a uttalad intrarenal vasokonstriktion, vilket i sin tur medför sänkt glomerulär filtration. En hemodynamisk konsekvens är hyperdynamisk cirkulation med ökning av hjärtats minutvolym, pulsstegring och sänkt blodtryck. Konsekvensen blir, om tillståndet inte hävs, multiorgansvikt med njursvikt i form av hepatorenalt syndrom men även bl a binjuresvikt, lungpåverkan och hjärtsvikt.

Behandling

Akut njursvikt hos patienter med levercirros är ett allvarligt tillstånd, ofta med snabbt förlopp och hög mortalitet. Att tidigt uppmärksamma och åtgärda även en mindre stegring av kreatininvärdet är en förutsättning för att förbättra prognosen (Fakta 2). Utmaningen är att sprida kunskapen till alla som handlägger leversjuka patienter (öppenvård, akutintag, IVA, vårdavdelningar) för att få till stånd ett mer proaktivt, men samtidigt också förebyggande, förhållningssätt och inte avvakta till dess att skadan blivit irreversibel (Fakta 3). 

Täta kontroller av S-kreatinin hos dessa patienter bör vara lika självklart som Hb-kontroller vid blödning. Exempelvis har patienter med levercirros och ascites med stegring av kreatininvärdet från 60 till 90 µmol/l akut njursvikt enligt de senast föreslagna kriterierna, även om kreatininvärdet ligger inom referensområdet (Tabell 1) [5].

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Fakta 1. Uppdaterade diagnoskriterier

Uppdaterade diagnoskriterier för hepato­renalt syndrom, enligt International Ascites Club [5]

 • Cirros med ascites
 • Diagnostik av akut njursvikt enligt kriterierna fastställda av International Ascites Club (Tabell 1)
 • Ingen förbättring av kreatininvärdet 2 dygn efter det att diuretikabehandling i kombination med volymexpansion med albumin 1 g/kg/dag (max 100 g/dygn) avslutats
 • Avsaknad av chock
 • Ingen pågående eller nyligen avslutad behandling med njurtoxiska läkemedel (NSAID, aminoglykosider, intravenöst kontrastmedel m m)
 • Avsaknad av parenkymatös njursjukdom (proteinuri >500 mg/dag, mikroskopisk hematuri och/eller patologiskt fynd vid ultraljud av njurarna). (Även om kriterierna uppfylls utesluter det inte strukturell skada såsom tubulär skada.)

Fakta 2. Akut njursvikt vid levercirros

Att tänka på vid akut njursvikt hos patienter med levercirros

 • Avsluta all medicinsk behandling som riskerar att försämra njurfunktionen. Fråga även om receptfria läkemedel
 • Hypovolemi behandlas med intravenös rehydrering, even­tuellt i kombination med albumin (1g/kg, max 100 g/dygn) under 2 dagar [3] 
 • Sök aktivt efter infektion för att tidigt kunna inleda behandling
 • Vid antibiotikabehandling, anpassa doser efter njurfunktion
 • Begränsa i görligaste mån användning av centrala infarter, katetrar och drän
 • Var restriktiv med kontrastförstärkta röntgenundersökningar
 • Parenkymatös njur­skada är en möjlig differentialdiagnos, även om kriterierna för hepatorenalt syndrom är uppfyllda (Fakta 1)
 • Vid utveckling av hepatorenalt syndrom, behandla med terlipressin i stigande dosering i kombination med albumin. Startdos av terlipressin är 1 mg × 4–6, vilken kan ökas till 2 mg × 4–6 om kreatininvärdet inte sjunkit med minst 25 procent efter 3 dagar. Albumin 1 g/kg (max 100 g) första dagen, följt av 40 g dagligen. Behandlingsmål är att kreatininvärdet sjunker till ett värde som är lägre än basalt utgångsvärde + 26,5 μmol/l. Vid uteblivet svar på behandlingen bör behandlingen avbrytas efter 2 veckor [11]. Det är kontroversiellt huruvida behandling med terlipressin + albumin ska ges även vid endast lätt stigande kreatininvärde för att försöka förhindra utveckling av hepato­renalt syndrom 
 • Överväg behandling med transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt vid hepatorenalt syndrom om kreatininvärdet åter stiger efter avslutad behandling med vasokonstriktor 
 • Överväg levertransplantation för de patienter där det är lämpligt

Fakta 3. Prevention        

Förebyggande åtgärder för att förhindra njursvikt hos patienter med levercirros

 • Följ rekommendationer beträffande albuminsubstitution vid tappning av ascitesvätska
 • Invasiva ingrepp ska utföras under strikt antiseptiska förhållanden 
 • Behandla inte med NSAID, ACE-hämmare eller icke-selektiv betablocke­rare vid spontan bakteriell peritonit
 • Inför kontrastförstärkt röntgenundersökning bör eventuellt uppehåll i behandling med njurtoxiska läkemedel göras. Ge vätsketerapi om patienten visar tecken på hypovolemi
 • Använd diuretika omdömesgillt och kontrollera kreatininvärdet och elektrolytbalansen regelbundet, i synnerhet vid behandlingsstart eller dosjustering

Referenser

 1. Fede G, D’Amico G, Arvaniti V, et al. Renal failure and cirrhosis: a systematic review of mortality and prognosis. J Hepatol. 2012;56:810-8.
 2. García-Tsao G, Parikh C, Viola A. Acute kidney injury in cirrhosis. Hepatology. 2008;48:2064-77.
 3. Salerno F, Gerbes A, Ginès P, et al. Diagnosis, prevention and treatment of hepatorenal syndrome in cirrhosis. Gut. 2007;56:1310-8.
 4. Francoz C, Prié D, Abdelrazek W, et al. Inaccuracies of creatinine and creatinine-based equations in candidates for liver transplantation with low creatinine: impact on the model for end-stage liver disease score. Liver Transpl. 2010;16:1169-77.
 5. Angeli P, Ginès P, Wong F, et al. Diagnosis and management of acute kidney injury in patients with cirrhosis: revised consensus recommendations of the International Club of Ascites. J Hepatol. 2015;62:968-74.
 6. Metha R, Kellum J, Shah S, et al. Acute kidney injury network: report of an initiative to improve outcome in acute kidney injury. Crit Care. 2007;11:R31.
 7. Wong F, Nadim M, Kellum J, et al. Working Party proposal for a revised classification system of renal dysfunction in patients with cirrhosis. Gut. 2011;60:702-9.
 8. Belcher J, García-Tsao G, Sanyal A, et al; TRIBE-AKI Consortium. Association of AKI with mortality and complication in hospitalized patients with cirrosis. Hepatology. 2013;57:753-62.
 9. Fagundes C, Barreto R, Guevara M, et al. A modified acute kidney injury classification for diagnos and risk stratification of impairment of kidney function in cirrhosis. J Hepatol. 2013;59:474-81.
 10. Tsien C, Rabie R,Wong F. Acute kidney injury in decompensated cirrhosis. Gut. 2013;62:131-7.
 11. Ginès P, Angeli P, Lenz K, et al. EASL clinical practice guidelines on the management of ascites, spontaneous bacterial peritonitis, and hepatorenal syndrome in cirrhosis. J Hepatol. 2010;53:397-417.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons