Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Årets Nobelprisbelönta anti­kroppar i cancervården

Medicinsk kommentar 05 DEC 2018 Antikroppsbehandling mot cancer är rutin sedan många år, men det är först med introduktionen av årets »Nobelprismediciner« som immunterapi har etablerats som en huvudsaklig behandling. Lovande pågående forskning inom immunterapiområdet innefattar T-celler, immun­stimulerande genterapi och kombinationer av olika immunterapier samt kombinationer av immunterapi och cytostatika.  ()

Labbdiagnostik av sällsynta sjukdomar kan bli bättre

Medicinsk kommentar 27 NOV 2018 Förbättrad diagnostik av sällsynta sjukdomar beror både på sjukvårdspersonalens kunskaper och på tillgången till effektiva diagnostiska metoder. ()

Hasardspelberoende i DSM-5 ger nya diagnostiska verktyg

Medicinsk kommentar 14 NOV 2018 Konsekvenser av en omreglerad spelmarknad för individer med spelproblematik bör förutses och hanteras. Åtgärder behövs för att optimera samverkan mellan vård och socialtjänst och övriga som är ansvariga i frågor som berör problematiskt spelande. (1 kommentar)

Rökavvänjning – ännu under­utnyttjad räddning för många

Medicinsk kommentar 29 OKT 2018 Sverige har mer än 800 välutbildade men under­utnyttjade tobaksavvänjare. De kan erbjuda Socialstyrelsens rekommenderade »kvalificerat rådgivande samtal« kombinerat med läkemedel. E-cigaretter och »heat not burn«-produkter saknar vetenskapligt stöd som rökavvänjningshjälp. Läkarkåren borde agera mot politiker och beslutsfattare för ett rökfritt Sverige 2025, skriver Hans Gilljam. (1 kommentar)

Sveriges bottenplacering i OECD:s rankning används fel

Medicinsk kommentar 26 OKT 2018 Sverige har i flera år haft det lägsta antalet patientbesök per läkare vid OECD:s internationella jämförelse. Mätetalet blir relativt lågt, eftersom Sverige överrapporterar antalet läkare och underrapporterar antalet besök. Antal patientbesök per läkare avspeglar olika sjukvårdssystems konstruktion men är inte ett lämpligt mått på effektivitet. (1 kommentar)

Nya europeiska riktlinjer för behandling av hypertoni

Medicinsk kommentar 25 OKT 2018 De europeiska hypertoniriktlinjerna har nyligen reviderats. Bland annat rekommenderas för patienter <65 år med hypertoni ett systoliskt blodtrycksmål på 120–129 mm Hg och att alla >18 år ska få blodtrycket mätt och dokumenterat minst vart femte år. (4 kommentarer)

Genombrott inom diagnostik av prostata­cancer

Medicinsk kommentar 23 OKT 2018 Prostatacancerdiagnostik med PSA-prov och systematiska vävnadsprov leder till betydande överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös cancer. PSA-testningen i Sverige är osystematisk, ojämlik, ineffektiv och mycket resurskrävande. Vi ser nu ett paradigmskifte till organiserad, riskstratifierad, sekventiell och riktad diagnostik. (2 kommentarer)

Riskstratifiering vid pulmonell arteriell hyper­tension

Medicinsk kommentar 15 OKT 2018 Pulmonell arteriell hypertension (PAH) beror på sammandragning, remodellering och in situ-trombotisering i små lung­artärer. Riskstratifiering från den europeiska kardiologföreningen (ESC) och European Respiratory Society (ERS) är ett nytt sätt att utvärdera kliniskt status vid sjukdomen. ()

Tidig och adekvat transfusion vid massiv blödning räddar liv

Medicinsk kommentar 03 OKT 2018 Vid massiv blödning är adekvat initialt omhändertagande avgörande. Primärt är att stoppa blödningen, medan blod, plasma och trombocyter ges i balanserad proportion. Subnormalt blodtryck tillåts under begränsad tid, utom vid samtidig skallskada. I behandlingen ingår tranexamsyra, kalcium och fibrinogen liksom reversering av blödningsfaciliterande läkemedel. ()

Viktigt mota effekterna av postpartum­depression

Medicinsk kommentar 18 SEP 2018 Långvarig postpartumdepression ger ökad risk för negativa effekter på barnets utveckling. Psykologisk behandling av mammans depression under hela spädbarnsåret är effektiv för både mamma och barn. Lättillgänglig behandling som är anpassad för nyblivna mammor och följer viktiga utvecklingssteg för barnet tycks vara avgörande. (1 kommentar)

Kylbehandling av nyfödda har minskat svåra skador

Medicinsk kommentar 22 AUG 2018 Kylbehandling av nyfödda som exponerats för svår syrebrist vid förlossningen har varit klinisk rutin sedan ett decennium. Uppföljning via kvalitetsregister visar nu en sjunkande andel barn som drabbats av svår CP-skada. ()

Medellivslängden ökar inte lika mycket längre

Medicinsk kommentar 14 AUG 2018 Medellivslängden i Sverige har ökat stadigt i över 150 år med en ökning motsvarande 2 månader per år. Bland de äldsta är ökningstakten dock lägre, och Sverige tappar mark gentemot andra länder. En förutsättning för fortsatt höjning av medellivslängden är att dödligheten över 100 år sjunker.  (1 kommentar)

Svenska läkare tycks få för lite utbildning om smärta

Medicinsk kommentar 23 JUL 2018 Utbildning i ämnet smärtmedicin inom landets läkarprogram tycks vara bristfällig. Kunskapskraven vad gäller ämnet smärta är låga eller obefintliga under specialistutbildningarna i allmänmedicin, internmedicin, ortopedi och kirurgi. I en enkätundersökning framkom tydliga kunskapsluckor hos kliniskt aktiva läkare vad gäller neuropatisk smärta. (8 kommentarer)

Dags att sluta med kollagenas vid Dupuytrens kontraktur?

Medicinsk kommentar 16 JUL 2018 Behandling av ­Dupuytrens kontraktur har revolutionerats under 2010-talet: från att ha krävt öppen operation kan tillståndet nu åtgärdas med betydligt enklare metoder. 2011 infördes Clostridium histolyticum-­kollagenas i Sverige för denna indikation, men en äldre minimalinvasiv metod har visat sig vara lika effektiv – till en tredjedel av priset. (2 kommentarer)

Synkraven för körkort har svag evidens

Medicinsk kommentar 12 JUL 2018 I avsaknad av entydiga samband mellan synförmåga och trafiksäkerhet är synkrav för körkort i dag inte evidensbaserade. Eftersom förlusten av körkort har stor påverkan på livskvalitet, finns mycket att vinna på en förfinad lagstiftning.  (4 kommentarer)

Endometrios ska behandlas som ett smärtsyndrom

Medicinsk kommentar 10 JUL 2018 Långvarig smärta vid endometrios kan definieras som ett smärtsyndrom. Svår, kronisk smärta, oavsett genes, bör hanteras i samarbete med smärtspecialister. Smärtan och dess konsekvenser är viktigare att behandla än diagnosen. Multiprofessionellt omhändertagande kan minska risken för överanvändning av beroendeframkallande läkemedel. (3 kommentarer)

Balanserad infusionslösning eller isoton koksaltlösning?

Medicinsk kommentar 29 JUN 2018 I två nyliga randomiserade studier från USA jämfördes balanserade kristalloida infusionsvätskor med koksaltlösning. Resultaten ger dock inget direkt stöd i den kliniska vardagen för val av infusionsvätska. ()

Checklistan – nu viktig del av operationssjukvården globalt

Medicinsk kommentar 20 JUN 2018 Målet med WHO:s checklista för säker kirurgi är att skapa effektiv kommunikation i operationsteamen och att »säkerhetskritiska steg genomförs för varje patient, varje gång, överallt«. ()

Kostnadseffektivitetens roll vid prioriteringar

Medicinsk kommentar 12 JUN 2018 I en artikel i veckans nummer argumenteras för att kostnadseffektivitetsprincipens begränsade roll enligt Prioriteringsutredningen ska utvidgas. Det är oklart vad denna utvidgade roll innebär och om den är förenlig med att kostnadseffektivitetsprincipen ska vara underordnad de två andra principerna, som riksdagen beslutat. (1 kommentar)

Systematiska översikter och metaanalyser blir än viktigare

Medicinsk kommentar 29 MAJ 2018 Systematiska översikter och metaanalyser ansågs tidigare inte vara »riktig« forskning och kunde därför inte ingå i en avhandling. Numera har antalet systematiska översikter och metaanalyser ökat explosionsartat, och de har ofta hög impaktfaktor i bibliometriska analyser. (2 kommentarer)

Svårt att få brist på protein – för högt intag större risk

Medicinsk kommentar 21 MAJ 2018 Frågan om proteinbrist dyker ständigt upp, speciellt för vissa grupper, t ex kroppsbyggare och vegetarianer. Men vi behöver inte vara rädda för att få proteinbrist om vi äter lagom mängd mat, oavsett vilken kosttyp vi väljer. (24 kommentarer)

Hydroxietylstärkelse kan komma att förbjudas

Medicinsk kommentar 02 MAJ 2018 Europeiska kommissionen förbjöd användning av den kolloida infusionsvätskan hydroxietylstärkelse (HES) vid sepsis och intensivvård redan 2013 men kan inom kort utvidga förbudet till all användning av HES. Diskussionen om kolloida vätskors roll för att öka blodvolymen bör nu utökas till att omfatta alla infusionsvätskors biverkningar. ()

Självmordsbeteende i unga år kvarstår ofta i vuxen ålder

Medicinsk kommentar 19 APR 2018 Hos barn och ungdomar finns ett signifikant samband mellan självmordsbeteende och depression, ångestsjukdom, uppförandestörning samt beroendesjukdom. Risken för att självmordsbeteende under uppväxten återkommer hos den vuxne individen är hög. Det finns evidensbaserade metoder för såväl behandling som prevention av självmordsbeteende hos ungdomar. ()

50 år sedan den första hjärt­transplantationen

Medicinsk kommentar 13 APR 2018 50 år har passerat sedan världens första hjärttransplantation. Ingreppet är i dag det bästa behandlingsalternativet för lämpliga patienter med svår hjärtsvikt som försämras trots optimala medicinska och kirurgiska åtgärder. Här sammanfattas den historiska utvecklingen, dagens kunskapsläge samt kvarstående utmaningar. ()

GFR-gränsen har sänkts för metformin vid typ 2-diabetes

Medicinsk kommentar 04 APR 2018 Metformin utsöndras enbart renalt och kan användas ned till ett GFR-värde på 30 ml/min, under förutsättning att dosen justeras efter aktuell njurfunktion. Enligt nya rekommendationer ska metformin sättas ut inför undersökningar med jodkontrastmedel endast när GFR-värdet understiger 45 ml/min. ()

»Triaden« räcker inte för att diagnostisera skakvåld

Medicinsk kommentar 22 MAR 2018 Cirkelargument bidrar till osäkerhet i diagnostik av skakvåld hos spädbarn. Det vetenskapliga underlaget för den s k triadens (subduralhematom, retinala blödningar och neurologisk påverkan) diagnostiska träffsäkerhet vid bedömning av skakvåld är mycket svagt. Låg diagnostisk träffsäkerhet medför risk för under- och överdiagnostik.  (1 kommentar)

Långsiktig kompetens­försörjning behövs i vården

Medicinsk kommentar 15 MAR 2018 Grundutbildningen av läkare måste inriktas på generisk och generalistbaserad kompetens. Utbyggnaden av den nära vården och ökad globalisering talar för en specialitetsordning med färre och bredare specialiteter än i dag. Behovet av lärandemiljöer för långsiktig kompetensförsörjning måste beaktas när nya organisatoriska modeller införs. (4 kommentarer)

Ny molekylär­biologisk metod skrotades trots god potential

Medicinsk kommentar 08 MAR 2018 Med PCR/elektro­sprej-­joniserings-masspektrometri detekterade metoden IRIDICA ett brett spektrum av bakterier. Metoden blev en uppskattad rutinmetod vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Under pågående bedömning för godkännande av amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA lade dock tillverkaren ned metoden. Händelseförloppet visar på behovet av ekonomiska incitament för implementering av avancerade mikrobiologiska test. (2 kommentarer)

Självmordsrisken är ökad hos närstående till självmordsoffer

Medicinsk kommentar 21 FEB 2018 Självmordsrisken för närstående till självmordsoffer är högst de första veckorna, månaderna och halvåret efter självmordet. Självmordsrisken är störst hos dem som förlorat en partner eller ett barn. Professionellt stöd för närstående till självmordsoffer kan minska psykiskt lidande och rädda liv. ()

Nya riktlinjer för behandling av perifer artärsjukdom

Medicinsk kommentar 02 FEB 2018 I de nya europeiska riktlinjerna för diagnos och behandling av perifer artärsjukdom finns en klar rekommendation om multidisciplinära kärlcentrum, riktlinjer kring behandlingstid med dubbel trombocythämning, restriktiv hållning till revaskularisering av njurartärstenos och ett nytt klassifikationssystem för kronisk extremitetshotande ischemi. (4 kommentarer)

Utvidgad anlagsbärartestning kan bredda fosterdiagnostiken

Medicinsk kommentar 02 FEB 2018 Så kallad utvidgad anlagsbärartestning ger föräldrapar möjlighet till fosterdiagnostik redan innan de fått ett barn med svåra funktionshinder. Det är viktigt att ett sådant test introduceras i den svenska hälso- och sjukvården på ett samordnat och etiskt godtagbart sätt. ()

Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvården

Medicinsk kommentar 29 JAN 2018 Korrekt diagnos och behandling av patienter med astma eller KOL ger ökad livskvalitet. Socialstyrelsens riktlinjer bedöms kräva 4,8 timmar för astma/KOL-sjuksköterska och 1,3 timmar för fysioterapeut per 1 000 listade patienter och vecka, och dessutom 1–2 timmar per vecka för astma/KOL-ansvarig läkare. (1 kommentar)

Brett samhällsfokus krävs för att förstå hälsoojämlikheter

Medicinsk kommentar 22 JAN 2018 Förståelsen av hälsoojämlikheter kräver att man värnar om och utvecklar epidemiologisk kompetens och tar ett brett perspektiv på hälsans sociala bestämningsfaktorer. ()

Aktivt uppsökande infektionskonsult bör införas på sjukhus

Medicinsk kommentar 16 JAN 2018 Automatiserad övervakning av inneliggande patienter med avseende på både infektioner och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner skulle innebära möjligheter att arbeta proaktivt i större utsträckning än vad som görs i dag. ()

Långvarigt Trendelenburgs läge kan orsaka ögonskador

Medicinsk kommentar 15 JAN 2018 Trendelenburgs läge med huvudändan sänkt används rutinmässigt vid robotassi­sterad kirurgi i bäckenet. Detta operationsläge i kombination med bland annat högt intra­abdominellt tryck och långvarig operation kan öka risken för akut ischemisk nervus opticus-skada.  ()

Mässlingsvaccin kan ges vid 6 månaders ålder i särskilda fall

Medicinsk kommentar 12 JAN 2018 MPR (mässling–påssjuka–röda hund)-­vaccin kan ges utanför godkänd indikation (off label) från 6 månaders ålder vid mässlingsutbrott eller vid resa till område med utbrott, enligt en litteraturgenomgång. ()

Gastrisk bypass fyller 50 år

Medicinsk kommentar 09 JAN 2018 Gastrisk bypass har utförts sedan 1967. Operationen kom att bli den första framgångsrika behandlingen mot fetma, och med tiden har den radikalt förändrat vetenskapens syn på både fetma och diabetes. ()

Placeboeffekten är övervärderad

Medicinsk kommentar 05 DEC 2017 I alla studier där man följer en variabel som även påverkat valet av studieobjekt kommer man att få återgång till medelvärdet. Denna återgång tolkas ofta felaktigt som en placeboeffekt. Det är osannolikt att placeboeffekter har betydelse för långdragna eller intermittenta sjukdomar. (7 kommentarer)

Minimalinvasiv mitralis­­kirurgi i varje operatörs hand?

Medicinsk kommentar 24 NOV 2017 Minimalinvasiv mitralisklaffkirurgi är en komplex procedur. Därför krävs koncentrering till ett fåtal kirurger. Fördelarna med tekniken är minskad blodförbrukning, kortare vårdtid och snabbare återhämtning för patienten. Samarbeten med etablerade centrum bör övervägas vid nyetablering för att förkorta inlärningskurvan och inte riskera patientsäkerheten. ()

Undersökningar utan värde är ett problem i vården

Medicinsk kommentar 14 NOV 2017 Medicinsk och teknisk utveckling medför ibland att åtgärder och test spelat ut sin roll. Röntgenundersökning av ländryggen ger sällan värde för patienten. Validerade riktlinjer för när och hur ländryggen ska undersökas med avbildande metoder bör följas. (1 kommentar)

»Att förhindra våld är alltid en vinst för alla inblandade …«

Medicinsk kommentar 09 NOV 2017 Psykiatrins främsta uppgift är att bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa. Psykiatrin har ett ansvar att vid behov bedöma risk för våldsamt beteende. (1 kommentar)

Pulmonell metastasektomi bör sättas under luppen

Medicinsk kommentar 03 NOV 2017 Pulmonell metastasektomi för solitär lungmetastas är i dag accepterad klinisk praxis. De solitära metastaser som uppfyller operations­krite­rierna är starkt selekterade från den mindre aggressiva delen av tumörspektrumet. Överlevnadseffekten beror därför på selektion och inte på den kirurgiska behandlingen.  ()

Inflammation och ateroskleros – sista pusselbiten är på plats

Medicinsk kommentar 30 OKT 2017 Inflammation är inte bara en markör vid ateroskleros, utan en aktiv del av patogenesen. Fynd från studien CANTOS har visat att man genom att behandla inflammation (med en monoklonal antikropp mot interleukin-1-beta) också uppnådde kardiovaskulär prevention.  (14 kommentarer)

Tillförlitliga referensintervall krävs för värdering av P-ALP

Medicinsk kommentar 17 OKT 2017 Hypofosfatasi är en genetisk defekt av genen ALPL som kodar för isoenzymet vävnads­ospecifikt alkaliskt fosfatas (TNALP), som uttrycks i skelett och lever. Tillförlitliga ålders- och könsspecifika referensintervall, inkluderande nedre gränser, är essentiella för den kliniska bedömningen av alkaliskt fosfatas i plasma. ()

Svensk sjukvård är högkvalitativ

Medicinsk kommentar 09 OKT 2017 Vid internationella jämförelser rankas svensk sjukvård bland de allra bästa vad gäller kvalitet och utfall, men lägre vad gäller upplevt självbestämmande och delaktighet. Dock är skillnaderna i olika sorters utfall mellan landets regioner och landsting betydande. Varför det är så är dåligt studerat. ()

Äntligen! Nytt program för adrenala incidentalom

Medicinsk kommentar 02 OKT 2017 Ett nytt handlingsprogram för adrenala incidentalom ger riktlinjer för förenklad biokemisk och radiologisk utredning samt vägledning för att kunna avskriva vidare granskning av flertalet incidentalom. Det vilar på aktuell evidens och lär leva länge. Men bör vi inte ha ett prospektivt register för att utvärdera det? ()

Gastrisk bypass eller sleeve-gastrektomi – vilken är bäst?

Medicinsk kommentar 28 SEP 2017 Den vanligaste fetmaoperationen i dag är gastrisk bypass, medan sleeve-gastrektomi har blivit allt vanligare på senare år. Två nya studier visar att gastrisk bypass möjligen ger bättre viktnedgång på lång sikt men till priset av ökad komplikationsrisk. ()

Kronisk myeloisk leukemi: förebild för målstyrd terapi

Medicinsk kommentar 21 SEP 2017 Vid kronisk myeloisk leukemi har målstyrd, kontinuerlig behandling med tyro­sinkinashämmare lett till dramatiskt förbättrad överlevnad. Efter ett flertal år uppnås djupt molekylärt svar hos ca 50 procent av patienterna; ca 50 procent av dem kan då avbryta behandlingen utan tecken på återfall. ()

Framgång för den nationella forskarskolan i allmänmedicin

Medicinsk kommentar 28 AUG 2017 År 2009 etablerades den nationella forskarskolan i allmänmedicin i Sverige. Skolan har hitintills medverkat till 31 doktorsavhandlingar och ett flertal internationella forskningssamarbeten. Samverkande multidisciplinära forskningsmiljöer är en framgångsfaktor för att skapa hållbara och internationellt konkurrenskraftiga forskningsprogram i primärvård. (1 kommentar)

Doxycyklin kan ges till barn i alla åldrar

Medicinsk kommentar 23 AUG 2017 Aktuella studier visar att doxycyklin kan ges till barn oavsett ålder utan risk för missfärgning av tänder eller emaljhypo­plasi. Peroral behandling med doxycyklin kan ersätta intravenös behandling med ceftriaxon hos barn med neuroborrelios, oavsett ålder. (2 kommentarer)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.