Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Självmordsrisken är ökad hos närstående till självmordsoffer

Medicinsk kommentar 21 FEB 2018 Självmordsrisken för närstående till självmordsoffer är högst de första veckorna, månaderna och halvåret efter självmordet. Självmordsrisken är störst hos dem som förlorat en partner eller ett barn. Professionellt stöd för närstående till självmordsoffer kan minska psykiskt lidande och rädda liv. ()

Nya riktlinjer för behandling av perifer artärsjukdom

Medicinsk kommentar 02 FEB 2018 I de nya europeiska riktlinjerna för diagnos och behandling av perifer artärsjukdom finns en klar rekommendation om multidisciplinära kärlcentrum, riktlinjer kring behandlingstid med dubbel trombocythämning, restriktiv hållning till revaskularisering av njurartärstenos och ett nytt klassifikationssystem för kronisk extremitetshotande ischemi. (1 kommentar)

Utvidgad anlagsbärartestning kan bredda fosterdiagnostiken

Medicinsk kommentar 02 FEB 2018 Så kallad utvidgad anlagsbärartestning ger föräldrapar möjlighet till fosterdiagnostik redan innan de fått ett barn med svåra funktionshinder. Det är viktigt att ett sådant test introduceras i den svenska hälso- och sjukvården på ett samordnat och etiskt godtagbart sätt. ()

Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvården

Medicinsk kommentar 29 JAN 2018 Korrekt diagnos och behandling av patienter med astma eller KOL ger ökad livskvalitet. Socialstyrelsens riktlinjer bedöms kräva 4,8 timmar för astma/KOL-sjuksköterska och 1,3 timmar för fysioterapeut per 1 000 listade patienter och vecka, och dessutom 1–2 timmar per vecka för astma/KOL-ansvarig läkare. (1 kommentar)

Brett samhällsfokus krävs för att förstå hälsoojämlikheter

Medicinsk kommentar 22 JAN 2018 Förståelsen av hälsoojämlikheter kräver att man värnar om och utvecklar epidemiologisk kompetens och tar ett brett perspektiv på hälsans sociala bestämningsfaktorer. ()

Aktivt uppsökande infektionskonsult bör införas på sjukhus

Medicinsk kommentar 16 JAN 2018 Automatiserad övervakning av inneliggande patienter med avseende på både infektioner och riskfaktorer för vårdrelaterade infektioner skulle innebära möjligheter att arbeta proaktivt i större utsträckning än vad som görs i dag. ()

Långvarigt Trendelenburgs läge kan orsaka ögonskador

Medicinsk kommentar 15 JAN 2018 Trendelenburgs läge med huvudändan sänkt används rutinmässigt vid robotassi­sterad kirurgi i bäckenet. Detta operationsläge i kombination med bland annat högt intra­abdominellt tryck och långvarig operation kan öka risken för akut ischemisk nervus opticus-skada.  ()

Mässlingsvaccin kan ges vid 6 månaders ålder i särskilda fall

Medicinsk kommentar 12 JAN 2018 MPR (mässling–påssjuka–röda hund)-­vaccin kan ges utanför godkänd indikation (off label) från 6 månaders ålder vid mässlingsutbrott eller vid resa till område med utbrott, enligt en litteraturgenomgång. ()

Gastrisk bypass fyller 50 år

Medicinsk kommentar 09 JAN 2018 Gastrisk bypass har utförts sedan 1967. Operationen kom att bli den första framgångsrika behandlingen mot fetma, och med tiden har den radikalt förändrat vetenskapens syn på både fetma och diabetes. ()

Placeboeffekten är övervärderad

Medicinsk kommentar 05 DEC 2017 I alla studier där man följer en variabel som även påverkat valet av studieobjekt kommer man att få återgång till medelvärdet. Denna återgång tolkas ofta felaktigt som en placeboeffekt. Det är osannolikt att placeboeffekter har betydelse för långdragna eller intermittenta sjukdomar. (7 kommentarer)

Minimalinvasiv mitralis­­kirurgi i varje operatörs hand?

Medicinsk kommentar 24 NOV 2017 Minimalinvasiv mitralisklaffkirurgi är en komplex procedur. Därför krävs koncentrering till ett fåtal kirurger. Fördelarna med tekniken är minskad blodförbrukning, kortare vårdtid och snabbare återhämtning för patienten. Samarbeten med etablerade centrum bör övervägas vid nyetablering för att förkorta inlärningskurvan och inte riskera patientsäkerheten. ()

Undersökningar utan värde är ett problem i vården

Medicinsk kommentar 14 NOV 2017 Medicinsk och teknisk utveckling medför ibland att åtgärder och test spelat ut sin roll. Röntgenundersökning av ländryggen ger sällan värde för patienten. Validerade riktlinjer för när och hur ländryggen ska undersökas med avbildande metoder bör följas. (1 kommentar)

»Att förhindra våld är alltid en vinst för alla inblandade …«

Medicinsk kommentar 09 NOV 2017 Psykiatrins främsta uppgift är att bedöma och behandla patienter med psykisk ohälsa. Psykiatrin har ett ansvar att vid behov bedöma risk för våldsamt beteende. (1 kommentar)

Pulmonell metastasektomi bör sättas under luppen

Medicinsk kommentar 03 NOV 2017 Pulmonell metastasektomi för solitär lungmetastas är i dag accepterad klinisk praxis. De solitära metastaser som uppfyller operations­krite­rierna är starkt selekterade från den mindre aggressiva delen av tumörspektrumet. Överlevnadseffekten beror därför på selektion och inte på den kirurgiska behandlingen.  ()

Inflammation och ateroskleros – sista pusselbiten är på plats

Medicinsk kommentar 30 OKT 2017 Inflammation är inte bara en markör vid ateroskleros, utan en aktiv del av patogenesen. Fynd från studien CANTOS har visat att man genom att behandla inflammation (med en monoklonal antikropp mot interleukin-1-beta) också uppnådde kardiovaskulär prevention.  (14 kommentarer)

Tillförlitliga referensintervall krävs för värdering av P-ALP

Medicinsk kommentar 17 OKT 2017 Hypofosfatasi är en genetisk defekt av genen ALPL som kodar för isoenzymet vävnads­ospecifikt alkaliskt fosfatas (TNALP), som uttrycks i skelett och lever. Tillförlitliga ålders- och könsspecifika referensintervall, inkluderande nedre gränser, är essentiella för den kliniska bedömningen av alkaliskt fosfatas i plasma. ()

Svensk sjukvård är högkvalitativ

Medicinsk kommentar 09 OKT 2017 Vid internationella jämförelser rankas svensk sjukvård bland de allra bästa vad gäller kvalitet och utfall, men lägre vad gäller upplevt självbestämmande och delaktighet. Dock är skillnaderna i olika sorters utfall mellan landets regioner och landsting betydande. Varför det är så är dåligt studerat. ()

Äntligen! Nytt program för adrenala incidentalom

Medicinsk kommentar 02 OKT 2017 Ett nytt handlingsprogram för adrenala incidentalom ger riktlinjer för förenklad biokemisk och radiologisk utredning samt vägledning för att kunna avskriva vidare granskning av flertalet incidentalom. Det vilar på aktuell evidens och lär leva länge. Men bör vi inte ha ett prospektivt register för att utvärdera det? ()

Gastrisk bypass eller sleeve-gastrektomi – vilken är bäst?

Medicinsk kommentar 28 SEP 2017 Den vanligaste fetmaoperationen i dag är gastrisk bypass, medan sleeve-gastrektomi har blivit allt vanligare på senare år. Två nya studier visar att gastrisk bypass möjligen ger bättre viktnedgång på lång sikt men till priset av ökad komplikationsrisk. ()

Kronisk myeloisk leukemi: förebild för målstyrd terapi

Medicinsk kommentar 21 SEP 2017 Vid kronisk myeloisk leukemi har målstyrd, kontinuerlig behandling med tyro­sinkinashämmare lett till dramatiskt förbättrad överlevnad. Efter ett flertal år uppnås djupt molekylärt svar hos ca 50 procent av patienterna; ca 50 procent av dem kan då avbryta behandlingen utan tecken på återfall. ()

Framgång för den nationella forskarskolan i allmänmedicin

Medicinsk kommentar 28 AUG 2017 År 2009 etablerades den nationella forskarskolan i allmänmedicin i Sverige. Skolan har hitintills medverkat till 31 doktorsavhandlingar och ett flertal internationella forskningssamarbeten. Samverkande multidisciplinära forskningsmiljöer är en framgångsfaktor för att skapa hållbara och internationellt konkurrenskraftiga forskningsprogram i primärvård. (1 kommentar)

Doxycyklin kan ges till barn i alla åldrar

Medicinsk kommentar 23 AUG 2017 Aktuella studier visar att doxycyklin kan ges till barn oavsett ålder utan risk för missfärgning av tänder eller emaljhypo­plasi. Peroral behandling med doxycyklin kan ersätta intravenös behandling med ceftriaxon hos barn med neuroborrelios, oavsett ålder. (2 kommentarer)

Alkohol under graviditet kan riskera folkhälsan

Medicinsk kommentar 04 AUG 2017 Fetala alkoholspektrumstörningar är vanligare än tidigare känt. Prenatal alkoholexponering påverkar fler organsystem än hjärnan. Epigenetisk forskning visar att alkohol­exponering tidigt i fosterlivet orsakar omprogrammering med negativ inverkan för framtida hälsa. Det säkraste är att helt avstå från alkohol under hela graviditeten. ()

Donationsutredningen öppnar för nya organdonatorer

Medicinsk kommentar 14 JUL 2017 Organdonation kan genomföras med full respekt för människovärdet, och det finns inga hinder mot att göra samtyckesutredning och vidta vissa organbevarande åtgärder innan döden inträtt. Detta förutsätter att beslut om avbrytande av livsuppehållande behandling fattas oberoende av om patienten är en möjlig organdonator. (2 kommentarer)

Nya rutiner för smittskydds­åtgärder vid EHEC-infektion

Medicinsk kommentar 12 JUL 2017 Nu har det visat sig att det med få undantag endast är EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli) som bär på stx2-genen som kan ge den allvarliga komplikationen hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS). Härmed lättar förhållningsreglerna för patienter som är bärare av EHEC utan stx2-genen. ()

Kvaliteten på radikal prostatektomi måste säkerställas

Medicinsk kommentar 03 JUL 2017 Risken för långtidsbiverkningar vid radikal prostatektomi (impotens och inkontinens) liksom det onkologiska resultatet varierar mycket även mellan erfarna kirurger. Nationella prostatacancerregistret möjliggör med hjälp av patientrapporterade data att enskilda kirurgers kvalitet kan följas upp. ()

Nålbiopsi är inte bästa metod för att diagnostisera lymfom

Medicinsk kommentar 19 JUN 2017 Användning av nålbiopsier vid frågeställningen lymfom har ökat, men nålbiopsier ger ofta otillräckligt material för adekvat lymfomdiagnostik och klassifikation. Svenska patologiföreningens KVAST-grupp i hematopatologi varnar för allvarliga konsekvenser för diagnostik, behandlingsutveckling och forskning. ()

Aktiv uppföljning efter suicidförsök har preventiv effekt

Medicinsk kommentar 07 JUN 2017 Aktiv uppföljning efter självmordsförsök bör påbörjas i god tid före utskrivning. Patienten ska då ges tillfälle att möta framtida behandlande läkare inom öppenvården och ta del av den planerade, uppföljande behandlingen.   ()

Val av OAR eller EVAR vid buk­aorta­aneurysm är inte givet

Medicinsk kommentar 08 MAJ 2017 Abdominellt aortaaneurysm kan behandlas med öppen (OAR) eller endovaskulär (EVAR) teknik. OAR har något högre risk på kort sikt, medan EVAR medför fler livshotande reinterventioner, sekundärrupturer och högre aneurysmrelaterad dödlighet på lång sikt. ()

Patienter kan bidra till säkrare vård

Medicinsk kommentar 05 MAJ 2017 Patienter kan med sina unika erfarenhe­ter och kunskaper bidra till att göra vården säkrare. Patienternas deltagande i vårdgivarens patientsäkerhetsarbete kräver förändring i attityder hos såväl vårdens medarbetare och forskare som patienterna själva. Metoder för hur patienter involveras behöver utvecklas och utvärderas. ()

Tio år med EU-lagen om barnläkemedel

Medicinsk kommentar 26 APR 2017 Den europeiska tvingande lagen från 2007 om att nya läkemedel måste dokumenteras på barn har lett till att antalet nya läkemedel och nya indikationer för barn har ökat. ()

Nya nationella riktlinjer för extremt för tidigt födda

Medicinsk kommentar 26 APR 2017 Förra året publicerades riktlinjerna »Handläggning av hotande förtidsbörd och nyfödda barn vid gränsen för överlevnad«. Riktlinjerna fokuserar på centralisering, antenatal steroidbehandling, förlossningssätt och neonatal hjärt–lungräddning. För varje intervention görs ett ställnings­tagande: »rekommenderas ej«, »kan övervägas« eller »rekommenderas«. ()

Antalet självmord kan minskas – evidens finns

Medicinsk kommentar 21 APR 2017 Åtgärder som försvårar åtkomsten av medel för självmord minskar antalet självmord. Skolbaserade program med medvetandeträning minskar självmordsförsök hos tonåringar. En tydlig vårdkedja och såväl samtal som läkemedel vid depression minskar antalet självmord. Kognitiv beteendeterapi minskar självskadebeteende och självmordsförsök hos barn och ungdomar. (3 kommentarer)

Pankreascancer kan metastasera tidigt

Medicinsk kommentar 03 APR 2017 Pankreascancer är en betydligt mer komplicerad sjukdom än vi trott och tros inom något år vara den näst vanligaste orsaken till död i cancer. Den ska betraktas som potentiellt systemisk redan vid liten tumörstorlek. Ett betydande arbete kring biomarkörer/biomarkörpaneler för bättre och differentierad diagnostik (serum och cancervävnad) behövs.  ()

PCSK9-hämmare minskar LDL-kolesterol med 60 procent

Medicinsk kommentar 30 MAR 2017 Evolocumab tillhör en ny klass av lipidsänkande läkemedel, där en monoklonal antikropp binder till proproteinkonvertas subtilisin/kexin typ 9 (PCSK9) och sänker LDL-kolesterol med ca 60 procent. I studien FOURIER sänktes antalet primära kardiovaskulära händelser med 15 procent efter behandling med evolocumab vs placebo. (14 kommentarer)

KOL drabbar inte bara rökare – en fjärdedel har aldrig rökt

Medicinsk kommentar 28 MAR 2017 Den vanligaste riskfaktorn för KOL är cigarettrökning, men cirka en fjärdedel av patienter med KOL har aldrig rökt. Ett uppdaterat internationellt strategidokument uppmärksammar nu till exempel prematuritet och låg födelsevikt som riskfaktorer och tonar ned betydelsen av progressiv lungfunktionsnedsättning. ()

Kontrastmedelsnefropati är fortfarande en realitet

Medicinsk kommentar 21 MAR 2017 Färska retrospektiva studier som visat ringa/ingen risk för kontrastmedelsinducerad nefropati vid datortomografi har ett flertal metodologiska brister. Kontrastmedelsnefropati måste fortfarande betraktas som en reell risk vid estimerad GFR <45 ml/min eller multipla riskfaktorer. (9 kommentarer)

Små fettämnen kan ha stor roll vid utveckling av ateroskleros

Medicinsk kommentar 13 MAR 2017 Kronisk inflammmation är typiskt för sjukdomar som till exempel ateroskleros och hjärt–kärlsjukdom. Antikroppar mot små fettämnen som fosforylkolin och malondialdehyd är skyddsmarkörer vid dessa sjukdomar. Kanske kan vaccination bli en möjlighet för att höja halterna av sådana skyddande antikroppar. ()

Diagnostik och uppföljning av MS med MR – svensk konsensus

Medicinsk kommentar 27 FEB 2017 Undersökning med MR är ett viktigt verktyg vid diagnostik och uppföljning av individer med MS. Svenska MS-sällskapet och Svensk förening för neuroradiologi har utarbetat ett rådgivande dokument, som ger konsensusbaserade råd om MR-användning i vården av individer med MS. ()

Nya riktlinjer för fettlever fokuserar på tidig upptäckt

Medicinsk kommentar 20 FEB 2017 Fettlever har blivit världens vanligaste leversjukdom. Nya riktlinjer från tre stora europeiska organisationer presenterades nyligen. I riktlinjerna rekommenderas flera insatser för riskgrupper. I Sverige kan riskstratifiering med icke-invasiva system för att identifiera patienter med hög risk för skrumplever vara en väg framåt. (1 kommentar)

Vårdens egna behov måste styra kunskapsutvecklingen

Medicinsk kommentar 14 FEB 2017 Svenska läkaresällskapet, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och en arbetsgrupp inom Kungliga vetenskapsakademien har gemensamt tagit initiativ till ett idéprogram för kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården.  ()

Värdebaserad radiologi – från effektivitet till nytta

Medicinsk kommentar 07 FEB 2017 Värdebaserad radiologi innebär att fokus flyttas från radiologisk teknik och effektivitet till patientnytta – och därmed från produktion till värde. Utgångspunkten är att följa evidensbaserade vårdprogram, strukturerade vårdflöden och vård i multidiciplinära team. ()

Vårdcentrum kan ge fördelar – men inte nödvändigtvis

Medicinsk kommentar 01 FEB 2017 Det finns goda skäl för att uppmuntra centralisering av utredning och behandling av sjukdomar. Centrum bör vara inkluderande och ansvara för att den samlade verksamheten inom ett geografiskt område håller hög kvalitet, inte bara inom institutionens väggar. (2 kommentarer)

Den globala sjukdomsbördan har både minskat och ökat

Medicinsk kommentar 20 JAN 2017 Lancet har publicerat ett specialnummer där en uppdatering av den globala sjukdomsbördan presenteras. Uppdateringen gäller 1980–2015, med resultat från 195 länder. Dödlighet, funktionsnedsättning, betydelsen av riskfaktorer och uppfyllande av FN:s hållbarhetsmål har analyserats. Resultaten finns tillgängliga på internet för analys och policyutveckling. ()

Metabol kirurgi är en effektiv behandling vid typ 2-diabetes

Medicinsk kommentar 09 JAN 2017 Med metabol kirurgi menas obesitaskir­urgi som behandling av metabol sjukdom, bl a typ 2-diabetes. Metabol kirurgi har multipla verkningsmekanismer utöver viktnedgång. Evidens pekar på att typ 2-diabetes är en indikation för kirurgi, även vid BMI <35. Det finns behov av nya nationella riktlinjer för denna indikation. ()

Nu finns riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

Medicinsk kommentar 19 DEC 2016 Patienters medverkan i klinisk undervisning bygger på frivilligt informerat samtycke, och patienters önskan om att studenter inte ska delta i vården ska respekteras. Detta framgår av de nya etiska riktlinjer för patientmedverkan i klinisk undervisning som Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening har publicerat tillsammans. ()

De nya cancerläkemedlen bör ges med individanpassad dos

Medicinsk kommentar 06 DEC 2016 Flertalet nya cancerläkemedel ges per­oralt i daglig dos. Därmed ökar sannolikt betydelsen av farmakokinetisk variabilitet, såsom absorption och metabolism. Individualiserad dosering baserad på koncentrationsbestämning och farmakogenetiska analyser kan förväntas bidra till effektivare och säkrare behandling. (3 kommentarer)

Robotkirurgi på bred front – utan evidensbaserad grund

Medicinsk kommentar 30 NOV 2016 Robotkirurgi införs nu brett i Sverige. Fem HTA-utredningar gällande olika relevanta indikationer har alla visat otillräckligt vetenskapligt stöd för tydlig patientnytta.  ()

Öppna data kan öka kunskapsmassan och motverka fusk

Medicinsk kommentar 26 OKT 2016 Öppna data från kliniska prövningar och andra studier gör det möjligt att utvinna mer kunskap, minskar risken för snedvridning (bias) och kan motverka fusk. Krav på öppna data ställs nu av EU liksom av flera forskningsfinansiärer och vetenskapliga tidskrifter. (2 kommentarer)

Hälsosamma levnadsvanor i fokus för nya riktlinjer

Medicinsk kommentar 20 OKT 2016 I de nya europeiska riktlinjerna för kardiovaskulär prevention har hälsosamma levnadsvanor fått större betydelse än tidigare. Allmänläkaren förblir nyckelpersonen, men även sjuksköterskor och andra yrkesgrupper bör delta i det preventiva arbetet. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.