Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CCYE Läkartidningen 23–24/2013
Lakartidningen.se 2013-05-24

Vården av papperslösa innebär laglig diskriminering i Sverige Svensk sjukvård bedrivs i parallella system med vitt skilda förutsättningar

Thomas Flodin, ordförande, Etik- och ansvarsrådet, Sveriges läkarförbund, Stockholm
thomas.flodin@slf.se

Sammanfattat

Vården av gömda och papperslösa bedrivs i dag i ett parallellt sjukvårdssystem. 

Trots ett långvarigt opinionsarbete för att skapa vård på lika villkor, kommer detta sjukvårdssystem sannolikt att finnas kvar de kommande åren.

Sedan flera år finns i Sverige ett parallellt sjukvårdssystem för s k gömda och papperslösa, dvs personer som saknar giltiga handlingar för att få vistas i landet. Gruppens storlek är av naturliga skäl svår att exakt beräkna men uppskattas vara någonstans mellan 10 000 och 35 000 personer. 

Vård till vuxna i denna grupp begränsas till »vård som inte kan anstå«, ett begrepp som inte är enkelt att definiera eller använda i praktisk sjukvård. De som söker vård omfattas inte heller av några ekonomiska subventioner utan förväntas betala den faktiska kostnaden för vården. 

Eftersom dessa personer lever marginaliserat under mycket begränsade ekonomiska villkor, utgör kravet på full betalning ofta ett effektivt hinder för tillgången till all offentlig vård.

En intensiv debatt har de senaste åren pågått om det moraliskt och etiskt tveksamma i att tvinga sjukvårdens personal att genom diskriminering bryta mot sin yrkesetik. Av Läkarförbundets etiska regler framgår tydligt att läkaren »ska aldrig frångå principen om män-niskors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande«. 

Sverige har även kritiserats av FN:s rapportör för mänskliga rättigheter, Paul Hunt, för sin mycket restriktiva hållning till vård för papperslösa och gömda [1]. Det har på goda grunder ifrågasatts om Sverige lever upp till kraven i de internationella konventioner som undertecknats.

Debatten ledde 2010 till att en statlig utredning om vård för denna grupp tillsattes. Våren 2011 presenterades utredningens förslag [2]. Utredningens slutsats var att vård borde ges på lika villkor utan diskriminering. Skälen som angavs var vikten av att leva upp till internationella åtaganden inom området mänskliga rättigheter. Därtill betonades principen om bästa möjliga hälsa för alla. 

Vidare bör lagstiftningen inte stå i strid med centrala etiska principer. All vård bör ges med samma krav på dokumentation, kvalitet och möjlighet till uppföljning. Man fastslog att all vård i Sverige bör ges öppet.

Utredningens förslag möttes med blandade känslor. De som länge kämpat för lika rätt till vård såg fram emot ett snabbt genomförande. 

Från regeringens sida reagerade man med tveksamhet och tystnad. Det framgick efter några månader att utredningen inte skulle skickas ut på remiss. 

Våren 2012 presenterades en överenskommelse mellan regeringen och Miljöpartiet där vård av papperslösa ingick. Överenskommelsen innebär att vård inte heller i fortsättningen kommer att ges på lika villkor. 

En viss förbättring föreslogs dock då vuxna papperslösa jämställs med asylsökande, som sedan tidigare har rätt till subventionerad sjukvård »som inte kan anstå«. I departementspromemorian [3] anges att varje läkare själv får bedöma om det föreligger ett behov som inte kan anstå. 

Förslaget har mött kraftig kritik från många håll men kommer ändock att genomföras från och med 1 juli 2013.

Den svenska sjukvården kommer därför även under de närmaste åren att bedrivas i olika system med vitt skilda förutsättningar. Ett officiellt offentligt finansierat system, där majoriteten av landets innevånare får sin vård. Ett annat system på hemliga adresser, där frivilliga gör beundransvärda insatser för människor som är utsatta på ett sätt som de flesta har svårt att föreställa sig. 

I detta andra system är resurserna begränsade, och dokumentationen inte alltid optimal. De patienter som får vård har många gånger behov som inte kan tillgodoses på ett sätt som vore naturligt i den vanliga vården. 

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Thomas Flodin deltog som expert i den statliga utredningen om vård för gömda och papperslösa.

Referenser

 1. Hunt P. Mission to Sweden. Report of the Spe-cial Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health: United Nations Gen-eral Assembly, Human Rights Council; 28 Febr. 2007. Report No.: A/HRC/4/28/Add.2.
 2. Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet. Stockholm: Socialdepartementet; 2011. SOU 2011:48.
 3. Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Ds 2012:36.

Kommentarer (1)

 • Vård av papperslösa

  2013-05-24 16:39 | Att jämföra utebliven subventionerad sjukvård för personer från utlandet som vistas illegalt i Sverige, med etnisk diskriminering, tycker jag är magstarkt. I vilket annat land har alla världens medborgare rätt till all slags subventionerad sjukvård med samma villkor som de egna medborgarna? Jag tycker det är bra att personer som vistas i Sverige, legalt eller illegalt, har rätt till akut sjukvård, eller "vård som inte kan anstå", som det heter på juridiksvenska, men all vård? Ska en oförsäkrad amerikan kunna få sin överviktsoperation utförd gratis i Sverige? En ryss? En japan? En uzbek?

  Genom att inte verkställa avvisningsbeslut av personer som saknar rätt att stanna i Sverige, skapas två parallella samhällen. Det är inte humant. De som hjälper dessa personer att hålla sig undan hjälper på samma sätt till att understödja dessa två paralla samhällen. I debatten ligger en underliggande misstro mot de beslut som fattas av Migrationsverket. Om man anser att Sverige bör ha helt fri invandring, bör man verka för detta. Dock bör man fundera på vad det skulle betyda för den svenska välfärdsmodellen. Läs gärna Hanne Kjöllers artikel i DN http://www.dn.se/ledare/signerat/papperslosa-migrationspolitiken-rundas

  Ylva Sandström, distriktsläkare, Boo vårdcentral

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons