Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DRT3 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-24

Stor utmaning att informera om risker med fetma under graviditet 38 procent av gravida kvinnor i Sverige är överviktiga eller feta

Anna-Karin Wikström, docent, överläkare, kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala; kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se

Olof Stephansson, docent, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset; Karolinska institutet, Stockholm

Sammanfattat

I dag är 38 procent av kvinnor som föder barn i Sverige överviktiga eller feta i tidig graviditet. Jämfört med normalviktiga har de ökad risk för en rad graviditets- och förlossningskomplikationer.

Tiden vid barnönskan och graviditeten är perioder i livet då många kvinnor är motiverade till livsstilsförändringar.

Stora populationsbaserade randomiserade studier av god kvalitet som testar interventioner för att förbättra graviditetsutfallen hos feta kvinnor är angelägna. Det nystartade nationella Graviditetsregistret kan vara en utmärkt plattform för sådana studier.

Marie Blomberg beskriver i en översiktsartikel i detta nummer av Läkartidningen hur feta kvinnor jämfört med normalviktiga har ökad risk för missbildningar hos barnet, gestationsdiabetes, preeklampsi och intrauterin fosterdöd. Såväl modern som barnet har dessutom ökade risker under förlossning och nyföddhetsperiod. 

Dessa fynd har kunnat verifieras i många olika länder och populationer, och i stort sett all litteratur pekar entydigt på farorna med förhöjt BMI i samband med graviditet och förlossning.

I dag är enligt Medicinska födelseregistret 38 procent av kvinnorna som föder barn i Sverige överviktiga eller feta i tidig graviditet [1]. Bland kvinnor i åldern 16–29 år har andelen överviktiga eller feta dubblerats sedan slutet av 1980‑talet (enligt Statistiska centralbyråns ULF-undersökningar) [2]. 

Det ideala vore primär prevention för att på så vis stoppa den pågående fetmaepidemin. Våra erfarenheter visar att kvinnan och hennes partner ofta är motiverade till livsstilsförändringar vid barnönskan och under pågående graviditet. Exempelvis har enligt Medicinska födelsregistret andelen rökare under graviditet minskat från 32 procent i början på 1980-talet till 7 procent år 2013 [1], vilket är en dramatisk reduktion. 

Många känner till att fetma kan ge svårigheter att bli gravid, men konsekvenserna under graviditet och förlossning är mindre kända. 

Vi inom professionen måste nu ta ett större ansvar för att sprida kunskapen om fetmans negativa konsekvenser i vårt dagliga arbete med patienter, kollegor och allmänhet. Vi behöver sprida denna information för att motivera och stödja överviktiga och feta kvinnor att redan före graviditet göra livsstilsförändringar som leder till viktnedgång. 

Patienten har en rättighet att bli informerad om de medicinska överrisker hon har, i synnerhet om dessa är påverkbara. Samtidigt är ämnet ofta känsligt, och även objektiv information kan upplevas som kränkande av patienten. 

Vad innebär det för oss som läkare och barnmorskor när vi träffar överviktiga och feta patienter inom mödrahälsovård, specialistmödravård och på förlossnings- och BB-avdelningar? De flesta kliniker har i dag pm för hur vi ska handlägga gravida kvinnor med fetma, vilket ofta inkluderar ökat antal barnmorskebesök, rådgivning hos dietist, glukosbelastning och speciell uppmärksamhet på blodtryckssjukdom och viktuppgång under graviditeten. 

Många, men långt ifrån alla dessa interventioner har testats systematiskt beträffande effekt. Vi har därför nu all anledning att systematiskt utvärdera vilka av de insatser vi gör i dag som faktiskt har någon effekt och vad vi ytterligare skulle kunna göra för denna växande patientgrupp. Här behövs stora populationsbaserade randomiserade studier av god kvalitet. 

I och med våra kvalitetsregisters framväxt finns här nu en möjlighet att faktiskt klara av uppdraget. 

Ett gott exempel är kvalitetsregistret för kranskärlssjukdom, Swedeheart. På kort tid och med begränsad budget lyckades man randomisera en stor andel av de patienter som sökte för hjärtinfarkt i Sverige och fann att manuell trombaspiration vid perkutan koronarintervention inte påverkade mortaliteten på kort eller längre sikt [3, 4]. Två studier har publicerats i NEJM, och en registerbaserad randomiserad klinisk prövning – RRCT – har skapats. 

Genom att randomisera kvinnor med förhöjt BMI till intervention eller placebo/ingen intervention i det nystartade Graviditetsregistret [5] har vi möjlighet att göra randomiserade studier i stor skala på gravida. 

Innan vi får resultat från stora randomiserade studier har vi möjlighet att börja prata med våra patienter om risker associerade med förhöjt BMI. Det kan vara startskottet för vår största utmaning i arbetet med reproduktion och mödrahälso-, förlossnings- och BB-vård.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Sveriges officiella statistik. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014. Artikelnr 2014-12-19.
  2. Samuelsson C, Hagman A. Vi växer på bredden. Artikel 2012:104. Statistiska centralbyrån. 3 okt 2012. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/
  3. Frobert O, James SK, Group TR. Thrombus aspiration during myocardial infarction. N Engl J Med. 2014;370(7):675-6.
  4. Frobert O, Lagerqvist B, Olivecrona GK, et al. Thrombus aspiration during ST-segment elevation myocardial infarction. N Engl J Med. 2013;369(17):1587-97.
  5. Graviditetsregistret. https://www.medscinet.com/GR/default.aspx

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons