Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DRT3 Läkartidningen 48/2015
Lakartidningen.se 2015-11-24

Stor utmaning att informera om risker med fetma under graviditet 38 procent av gravida kvinnor i Sverige är överviktiga eller feta

Anna-Karin Wikström, docent, överläkare, kvinnokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala; kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se

Olof Stephansson, docent, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset; Karolinska institutet, Stockholm

Sammanfattat

I dag är 38 procent av kvinnor som föder barn i Sverige överviktiga eller feta i tidig graviditet. Jämfört med normalviktiga har de ökad risk för en rad graviditets- och förlossningskomplikationer.

Tiden vid barnönskan och graviditeten är perioder i livet då många kvinnor är motiverade till livsstilsförändringar.

Stora populationsbaserade randomiserade studier av god kvalitet som testar interventioner för att förbättra graviditetsutfallen hos feta kvinnor är angelägna. Det nystartade nationella Graviditetsregistret kan vara en utmärkt plattform för sådana studier.

Marie Blomberg beskriver i en översiktsartikel i detta nummer av Läkartidningen hur feta kvinnor jämfört med normalviktiga har ökad risk för missbildningar hos barnet, gestationsdiabetes, preeklampsi och intrauterin fosterdöd. Såväl modern som barnet har dessutom ökade risker under förlossning och nyföddhetsperiod. 

Dessa fynd har kunnat verifieras i många olika länder och populationer, och i stort sett all litteratur pekar entydigt på farorna med förhöjt BMI i samband med graviditet och förlossning.

I dag är enligt Medicinska födelseregistret 38 procent av kvinnorna som föder barn i Sverige överviktiga eller feta i tidig graviditet [1]. Bland kvinnor i åldern 16–29 år har andelen överviktiga eller feta dubblerats sedan slutet av 1980‑talet (enligt Statistiska centralbyråns ULF-undersökningar) [2]. 

Det ideala vore primär prevention för att på så vis stoppa den pågående fetmaepidemin. Våra erfarenheter visar att kvinnan och hennes partner ofta är motiverade till livsstilsförändringar vid barnönskan och under pågående graviditet. Exempelvis har enligt Medicinska födelsregistret andelen rökare under graviditet minskat från 32 procent i början på 1980-talet till 7 procent år 2013 [1], vilket är en dramatisk reduktion. 

Många känner till att fetma kan ge svårigheter att bli gravid, men konsekvenserna under graviditet och förlossning är mindre kända. 

Vi inom professionen måste nu ta ett större ansvar för att sprida kunskapen om fetmans negativa konsekvenser i vårt dagliga arbete med patienter, kollegor och allmänhet. Vi behöver sprida denna information för att motivera och stödja överviktiga och feta kvinnor att redan före graviditet göra livsstilsförändringar som leder till viktnedgång. 

Patienten har en rättighet att bli informerad om de medicinska överrisker hon har, i synnerhet om dessa är påverkbara. Samtidigt är ämnet ofta känsligt, och även objektiv information kan upplevas som kränkande av patienten. 

Vad innebär det för oss som läkare och barnmorskor när vi träffar överviktiga och feta patienter inom mödrahälsovård, specialistmödravård och på förlossnings- och BB-avdelningar? De flesta kliniker har i dag pm för hur vi ska handlägga gravida kvinnor med fetma, vilket ofta inkluderar ökat antal barnmorskebesök, rådgivning hos dietist, glukosbelastning och speciell uppmärksamhet på blodtryckssjukdom och viktuppgång under graviditeten. 

Många, men långt ifrån alla dessa interventioner har testats systematiskt beträffande effekt. Vi har därför nu all anledning att systematiskt utvärdera vilka av de insatser vi gör i dag som faktiskt har någon effekt och vad vi ytterligare skulle kunna göra för denna växande patientgrupp. Här behövs stora populationsbaserade randomiserade studier av god kvalitet. 

I och med våra kvalitetsregisters framväxt finns här nu en möjlighet att faktiskt klara av uppdraget. 

Ett gott exempel är kvalitetsregistret för kranskärlssjukdom, Swedeheart. På kort tid och med begränsad budget lyckades man randomisera en stor andel av de patienter som sökte för hjärtinfarkt i Sverige och fann att manuell trombaspiration vid perkutan koronarintervention inte påverkade mortaliteten på kort eller längre sikt [3, 4]. Två studier har publicerats i NEJM, och en registerbaserad randomiserad klinisk prövning – RRCT – har skapats. 

Genom att randomisera kvinnor med förhöjt BMI till intervention eller placebo/ingen intervention i det nystartade Graviditetsregistret [5] har vi möjlighet att göra randomiserade studier i stor skala på gravida. 

Innan vi får resultat från stora randomiserade studier har vi möjlighet att börja prata med våra patienter om risker associerade med förhöjt BMI. Det kan vara startskottet för vår största utmaning i arbetet med reproduktion och mödrahälso-, förlossnings- och BB-vård.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

Referenser

  1. Sveriges officiella statistik. Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn. Stockholm: Socialstyrelsen; 2014. Artikelnr 2014-12-19.
  2. Samuelsson C, Hagman A. Vi växer på bredden. Artikel 2012:104. Statistiska centralbyrån. 3 okt 2012. http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Artiklar/Vi-vaxer-pa-bredden/
  3. Frobert O, James SK, Group TR. Thrombus aspiration during myocardial infarction. N Engl J Med. 2014;370(7):675-6.
  4. Frobert O, Lagerqvist B, Olivecrona GK, et al. Thrombus aspiration during ST-segment elevation myocardial infarction. N Engl J Med. 2013;369(17):1587-97.
  5. Graviditetsregistret. https://www.medscinet.com/GR/default.aspx

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (8 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons