Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Elkonvertering och defibrillering

Medicinens ABC 30 OKT 2018 Elkonvertering och defibrillering är en vanlig, effektiv och säker metod för att behandla takyarytmier och kan vara direkt livräddande. Denna ABC-artikel belyser teoretisk bakgrund, indikationer, klinisk utredning och förberedelse samt tekniskt handhavande. (3 kommentarer)

Smärta i nacke och rygg, del 1

Medicinens ABC 13 AUG 2018 Besvär och smärta i nack- och ryggregionen drabbar upp till 70–80 procent av befolkningen och är bland de tillstånd som orsakar högst sjukfrånvaro i Sverige. Denna ABC-artikel beskriver orsaker, symtom och utredning av icke-traumatisk nack- och ryggsmärta. (5 kommentarer)

Smärta i nacke och rygg, del 2

Medicinens ABC 13 AUG 2018 Nack- och ryggsmärta är ofta associerad med nedsatt fysisk funktionsförmåga och påverkan på ADL-funktioner, och många patienter upplever en betydande försämring med avseende på livskvaliteten. Denna ABC-artikel beskriver behandlingsrekommendationer, behov av sjukskrivning och prognos för olika sjukdomstillstånd som orsakar besvär och smärta i nacke och rygg. ()

Skadedokumentation

Medicinens ABC 09 APR 2018 När polis och åklagare utreder ett misstänkt brott där fysiskt och/eller sexuellt våld har förekommit är det ofta betydelsefullt att såväl förekomst som avsaknad av skador på både målsäganden (dvs brottsoffret) och den misstänkte finns dokumenterade på ett rättssäkert sätt. (2 kommentarer)

IBS – irritabel tarm

Medicinens ABC 07 MAR 2018 IBS är ofarligt men har ofta en avsevärd påverkan på livskvalitet. Framgångsrik behandling bygger på personcentrerad vård och god patient–läkarrelation. ()

Perikardit och myokardit

Medicinens ABC 27 FEB 2018 Perikardit (hjärtsäcksinflammation) och myokardit (hjärtmuskelinflammation) kan vara okomplicerade, självläkande och ofta asymtomatiska sjukdomar. Ibland krävs dock avancerat omhändertagande och intensivvård. Perikardit recidiverar ofta och kan i svåra fall kräva operation där hjärtsäcken avlägsnas. Myokardit kan leda till hjärtsvikt eller i sällsynta fall till plötslig hjärtdöd.  ()

Distal radius­fraktur hos vuxna

Medicinens ABC 09 FEB 2018 Distal radiusfraktur hos vuxna är vanligt, drygt 20 000 drabbas varje år i Sverige. En typisk skademekanism är fall i samma plan. Behandlingsalternativen har med åren blivit flera, men tydlig evidens saknas för vilken behandling som är bäst. ()

Förmaksflimmer på akuten

Medicinens ABC 18 JAN 2018 Tidig antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer är viktigt då det minskar morbiditet och mortalitet. En snabb, effektiv och bra behandling på akuten bidrar till bättre livskvalitet för patienten. ()

Misstänkt kardiell bröstsmärta på akuten

Medicinens ABC 02 NOV 2017 Bröstsmärta står för cirka 5 procent av alla akutbesök och kan orsakas av ett flertal olika tillstånd. En strukturerad handläggning kan sannolikt bidra till minskad belastning på sjukhusets vårdavdelningar och förhindra onödiga utredningar. (2 kommentarer)

Wernickes encefalopati

Medicinens ABC 11 SEP 2017 Wernickes encefalopati är en akut neuropsykiatrisk rubbning till följd av tiaminbrist (vitamin B1). Obehandlat kan tillståndet vara livshotande eller medföra Korsakoffs syndrom, en demens kännetecknad av irreversibel anterograd minnesstörning. I en ABC-artikel ges en klinisk genomgång av syndromet och sjukdomsbild och behandling beskrivs utifrån patofysiologin.  (2 kommentarer)

Pediatrisk EKG-tolkning

Medicinens ABC 12 JUN 2017 EKG används på barn vid utredning av t ex misstänkta arytmier, bröstsmärta, synkope, intoxikationer och medfödda hjärtfel. Det är därför viktigt för alla läkare som handlägger barn att vara förtrogna med pediatrisk EKG-tolkning. ()

Höftfrakturer

Medicinens ABC 11 APR 2017 I Sverige drabbas årligen ca 17 500 personer av höftfraktur. Medelåldern är 82 år; två tredjedelar är kvinnor. Skademekanismen är ofta fall i samma plan. Höftfrakturer kostar samhället 1,5 miljarder kronor årligen. Denna patientgrupp konsumerar en fjärdedel av samtliga vårddygn inom ortopedin. (1 kommentar)

Sepsis hos vuxna – tidig upptäckt och initial behandling

Medicinens ABC 29 MAR 2017 Sepsis är ett tillstånd med hög morbiditet och mortalitet som kan förekomma överallt i vården. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för prognosen, men försvåras många gånger av att sjukdomsbilden initialt kan vara diffus. ()

Farmakologisk symtomlindring i livets slutskede

Medicinens ABC 03 FEB 2017 I livets slutskede är det inte ovanligt att patienter besväras av smärta, illamående, andnöd/rosslingar, oro/ångest eller konfusion. Med relativt enkla farmakologiska åtgärder är det ofta möjligt att lindra dessa symtom på ett tillfredsställande sätt. (2 kommentarer)

Icke-invasiv diagnostik vid stabil kranskärls­sjukdom

Medicinens ABC 20 DEC 2016 Denna ABC-artikel redogör för utredning av misstänkt stabil kranskärlssjukdom med utgångspunkt från de europeiska riktlinjerna med anpassning till svenska förhållanden. Här beskrivs även de vanligaste icke-invasiva diagnostiska undersökningar­na i klinisk praxis liksom betydelsen av indivi­duell riskbedömning vid val av diagnostisk metod. (4 kommentarer)

Axelluxation

Medicinens ABC 28 SEP 2016 Axelleden har störst rörelseomfång av alla leder i kroppen, vilket ökar risken för luxation. Risken att drabbas är högst bland unga idrottsaktiva män, därnäst äldre kvinnor som faller på utsträckt arm. (2 kommentarer)

Smärtlindring vid vaginal förlossning

Medicinens ABC 28 JUN 2016 Förlossningssmärta skattas högre än flera svåra smärttillstånd, och förlossningssmärta har en rad negativa konsekvenser förutom det lidande det orsakar den födande. I en ABC-artikel beskrivs såväl farmakologiska som icke-farmakologiska metoder för smärtlindring vid förlossning. ()

Ljumskbråck hos vuxna

Medicinens ABC 02 MAR 2016 Operation av ljumskbråck är det vanligaste ingreppet inom allmänkirurgi i Sverige. I hela världen opereras >20 miljoner ljumskbråck årligen, i Sverige omkring 16 000. En ABC-artikel sammanfattar dagens behandling av ljumskbråck hos vuxna. (4 kommentarer)

Praktisk handläggning av näsblödning

Medicinens ABC 24 FEB 2016 De flesta fall av näsblödning är okomplicerade, men hos ca 6 procent behöver sjukvården hjälpa till för att stoppa blödningen. Därför är det viktigt att alla inom vården har god kännedom om hur man praktiskt handlägger vanliga typer av näsblödning. (3 kommentarer)

Armbågsskador hos barn

Medicinens ABC 16 FEB 2016 I en ABC-artikel beskrivs handläggningen av armbågsskador på akutmottagningen och svåra komplikationer som kompartmentsyndrom och nervskador.  (4 kommentarer)