Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

God kondition i medelåldern kopplad till minskad risk för demens

Nya rön 19 APR 2018 Risken för att utveckla demens var 88 procent lägre för dem med god kondition i medelåldern  jämfört med dem med medelgod kondition. Det visar en studie som tittat på kvinnors kondition i medelåldern och kopplat den till demensincidens under en 44-årsperiod. ()

Obligatoriska återbesök ej nödvändiga för barn med icke-allvarlig feber

Nya rön 18 APR 2018 Uppföljning vid behov av barn med icke-allvarlig oklassificerad feber är lika säker som obligatoriska återbesök hos byhälsoarbetare. Det visar en studie av 4 179 barn som sökt vård för feber i sydvästra Etiopien. ()

Folkhälsosjukdom vanligare hos personer med funktionsnedsättning

Nya rön 06 APR 2018 Fetma är vanligare hos personer med intellektuell funktionsnedsättning och autismspektrumstörning. Det visar en studie som undersökt folkhälsosjukdomar bland dessa grupper. Diabetes och hypertoni var också vanligare. ()

Ökad kunskap om bröstcancerns spridningsvägar

Nya rön 05 APR 2018 En studie av spridningsvägarna hos bröstcancer visade fjärrmetastaser med många nya mutationer. Studien kan ge vägledning om när och var vävnadsprov bör tas från metastaser och förhoppningsvis leda till bättre behandling av metastatisk sjukdom. ()

Fysisk aktivitet gav positiva effekter på graden av åldersinflammation

Nya rön 03 APR 2018 Mer fysisk aktivitet snarare än mindre stillasittande gav positiva effekter på graden av inflammationsmarkörer hos äldre kvinnor. Det visar en studie som undersökt i hur dagligt stillasittande och fysisk aktivitet av olika intensitet kan påverka graden av åldersinflammation hos äldre. ()

Epigenetiska förändringar efter födseln hos barn med astma

Nya rön 03 APR 2018 Det finns signifikanta skillnader mellan barn med astma och friska barn vad gäller epigenetiska förändringar. Förändringarna var i studien särskilt uttalade i eosinofilerna, som är inblandade i den astmatiska inflammationen. ()

Silikon bästa materialet för trumhinnerör

Nya rön 29 MAR 2018 400 barn deltog i en randomiserad prospektiv studie med syfte att undersöka fyra olika trumhinnerör av olika form och material. Reslutaten visar att långa rör är mindre benägna att lossna tidigt och att silikonrör har betydligt längre tid till första infektionen än fluoroplaströr. ()

Hög prevalens av negativa livsstilsvanor hos kvinnor som försöker bli gravida

Nya rön 27 MAR 2018 Hos en grupp kvinnor som försökte bli gravida använde 13,2 procent av kvinnorna tobak dagligen, 13,6 procent drack mer än tre koppar kaffe per dag och 11,6 procent konsumerade mer än två glas alkohol per vecka. ()

Standardiserade vårdplaner underlättade samarbete

Nya rön 23 MAR 2018 Implementering av standardiserade vårdplaner på svenska intensivvårdsavdelningar tyder på att olika yrkeskategoriers roller förtydligas samt underlättar samarbete och ökar kunskap, vilket upplevdes förbättra vårdkvaliteten och patientsäkerheten samt ingav en känsla av trygghet. ()

Genetiska faktorer och miljöfaktorer påverkade olika delar av immunförsvaret

Nya rön 23 MAR 2018 Genetiska faktorer förklarar mer av variationen i parametrar från det ospecifika än från det adaptiva immunförsvaret, visar en studie som undersökt vilka faktorer som påverkar immuförsvaret. Studien gav också en ledtråd till könsskillnader i autoimmunitet. ()

Data i prostatacancerregistret håller hög kvalitet

Nya rön 21 MAR 2018 Andelen män som inte registrerats i Nationella prostatacancerregistret är låg, visar en avhandling som undersökt registrets datakvalitet. Studierna visar även hur datakvaliteten i prostataregistret förbättras över tid och hur förbättringarna korrelerar med förbättringsarbete. ()

PEEP var tillräckligt för att minska risk för atelektaser

Nya rön 14 MAR 2018 Positivt slutexspiratoriskt tryck, PEEP, tycks vara både nödvändigt och tillräckligt för att minimera atelektasutveckling och bibehålla syresättning under anestesi. Det visar en studie som undersökt generell användning av måttligt PEEP till friska patienter som genomgår icke abdominell kirurgi. ()

Kort- och långvarig behandlingstid vid bakteriemi var likvärdig

Nya rön 12 MAR 2018 I en multicenterstudie jämfördes kort- och långvarig antibiotikaterapi hos vuxna patienter med gramnegativ bakteriemi. Kortare behandlingstid visade likvärdigt utfall som längre behandling, och med en tendens till mindre risk för resistens. ()

Gång- och rörelseanalys efter en total höftledsartroplastik

Nya rön 09 MAR 2018 Resultatet av en avhandling visar på en ökad förståelse och kunskap avseende gång- och rörelseförmåga hos patienter opererade med total höftledsartroplastik. Avhandlingen visar också hur optisk rörelseanalys kan användas för att öka denna kunskap. ()

Ablation vid hjärtsvikt minskade mortalitet och sjukhusinläggning

Nya rön 08 MAR 2018 Mortalitet och sjukhusinläggningar hos patienter med hjärtsvikt minskade efter kateterburen ablation, visar en ny studie. Tidigare har ett stort antal studier visat att ablation är effektivare än läkemedelsbehandling avseende flimmerförekomst. ()

Byta halvtimmes stillasittande mot låg aktivitet minskade dödlighet

Nya rön 07 MAR 2018 Hälsovinsterna med fysisk aktivitet med låg intensitet kan vara större än vad som tidigare varit känt, enligt en svensk studie. Framför allt minskar risken för förtida död i hjärt–kärlsjukdom. (1 kommentar)

Stort glapp mellan riktlinjer för KOL och den vård som faktiskt gavs

Nya rön 06 MAR 2018 Glappet bestod bland annat i brister vad gäller interprofessionell samverkan och stöd kring fysisk aktivitet och träning, enligt en studie där förutsättningarna för KOL-vården undersöktes i Västerbottens läns landsting. (1 kommentar)

Rituximab var bättre som initial behandling för skovvis MS

Nya rön 01 MAR 2018 Rituximab klarade sig bättre än samtliga andra läkemedel avseende läkemedelsavbrott och hade bättre klinisk effekt än interferoner, glatirameracetat och dimetylfumarat. (1 kommentar)

Sjukdomsbeteende kopplat till subjektiv hälsouppfattning

Nya rön 28 FEB 2018 Sjukdomsbeteende var en determinant för självskattad hälsa, enligt en ny avhandling. Avhandlingen visade även blandade resultat för samband mellan inflammatoriska markörer och subjektiva hälsomått. (5 kommentarer)

Neonatala risker ökade måttligt vid ADHD-läkemedel till gravida

Nya rön 27 FEB 2018 Barn till mödrar som använt ADHD-läkemedel under graviditeten hade ökad risk för vård på neonatalavdelning, visar en svensk studie. Riskökningen för neonatal påverkan var dock måttlig och andelen allvarliga biverkningar liten. ()

Nyblivna mödrar hade bara svagt skydd mot suicid

Nya rön 19 FEB 2018 Det tidigare funna starka skyddet mot suicid efter förlossning kunde inte bekräftas i en ny studie. Där sågs bara en svagt skyddande effekt. Allmänna riskfaktorer för suicid var tillämpliga även under första tiden efter förlossning. ()

Koppling mellan dagsljus och spermiekvalitet kunde inte hittas

Nya rön 16 FEB 2018 Varken för DNA-skador eller övriga undersökta spermieparametrar sågs någon årstidsvariation, enligt en ny avhandling. Fler studier behövs för att förklara en eventuell årstidsvariation i spermiekvalitet och födelsetal och för att identifiera bättre biomarkörer för manlig fertilitet. ()

Svår balansakt att bedöma priset för tidigt godkända läkemedel

Nya rön 15 FEB 2018 Beslutsfattare har svårt att avgöra om det pris företaget begär är rimligt när det gäller läkemedel som godkänns tidigare under utvecklingsprocessen, när kunskapsunderlaget är begränsat och begärt pris högt. ()

SSRI under graviditet och risk för autism – felkällor i studier

Nya rön 15 FEB 2018 En systematisk översikt om sambandet mellan antidepressiva läkemedel under graviditet och neuropsykiatriska tillstånd hos barnen visar att det finns stor risk för felkällor i studierna. Det största problemet är att tillståndet som behandlas i sig är förenat med den risk som studeras. (1 kommentar)

Alkoholkonsumtion i sena tonåren kopplad till risk för leversjukdom

Nya rön 12 FEB 2018 Alkoholkonsumtion mätt i sena tonåren hos män var associerad med en ökad risk för att utveckla skrumplever senare i livet. Risken var dosberoende utan några tecken på en tröskeleffekt. (1 kommentar)

Förändrad presentation och symtombild vid feokromocytom

Nya rön 09 FEB 2018 Det behövs medvetenhet om hur feokromocytom presenterar sig numera, då tidig diagnos kan vara livräddande. Den slutsatsen drar forskarna bakom en svensk studie. Screening av en riskpopulation kan detektera feokromocytom innan symtom föreligger. ()

Sjukintyg visade stora brister

Nya rön 08 FEB 2018 Det finns stora brister i läkarintygen, och läkarna upplever sjukskrivningar som mycket betungande, enligt en avhandling. (2 kommentarer)

Död till följd av skador i Sverige

Nya rön 07 FEB 2018 Vill man sänka mortaliteten inom området skador och trauma är det utanför sjukhuset som majoriteten av dessa dödsfall sker och som det finns fortsatt förbättringspotential, enligt en avhandling. ()

Föda barn påverkade inte tidigare resultat av inkontinensoperation

Nya rön 02 FEB 2018 I en svensk studie sågs ingen ökad förekomst av ansträngningsinkontinens eller övriga nedre urinvägssymtom bland kvinnor som fött barn efter en intravaginal slyngoperation jämfört med kvinnor som inte fött barn efter sin operation. ()

Hälsolitteracitet var kopplad till upplevd hälsa bland nyanlända

Nya rön 01 FEB 2018 En ny avhandling visar på samband mellan hälsolitteracitet, hälsostatus, vårdsökandebeteende och upplevelser av hälsoundersökningen för asylsökande bland nyanlända flyktingar. ()

Oro för återfall i tyreoideacancer kopplades till sämre livskvalitet

Nya rön 29 JAN 2018 Uppfattningen att patienter med tyreoideacancer har kvarvarade symtom trots att de är botade stärks i denna avhandling. En noggrann utvärdering och behandling av symtom är viktiga för att förbättra livskvaliteten. (1 kommentar)

Genotypning möjligt instrument för bättre depressionsbehandling

Nya rön 26 JAN 2018 Genotypning av CYP2C19 skulle vara kunna vara ett bra instrument för individualiserad dosering av escitalopram och andra SSRI-preparat, enligt en ny studie. (1 kommentar)

Fortsatt viktigt att noga välja ut vilka som har nytta av antibiotika

Nya rön 22 JAN 2018 Mellan 2008 och 2013 minskade både läkarkonsultationer och antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner inom primärvården. Följsamheten till riktlinjer för akut mediaotit och akut tonsillit förbättrades, men samtidigt ökade skillnaden i förskrivning mellan olika vårdcentraler. Det visar en avhandling. ()

Genvariant bidrog till förkortad livslängd hos alkoholberoende

Nya rön 19 JAN 2018 Faktorerna högre ålder, manligt kön och att vara bärare av A1-allelen bidrog alla signifikant och oberoende av varandra till förkortad livslängd hos svårt alkoholberoende patienter, enligt en svensk studie. ()

Minskning av neonatala infektioner med grupp B-streptokocker

Nya rön 12 JAN 2018 Förekomsten av neonatala infektioner orsakade av grupp B-streptokocker minskade efter införandet av en nationell rekommendation om riskbaserad intrapartal antibiotikaprofylax. Förbättrad följsamhet till rekommendationen tros kunna minska infektionerna ytterligare. (2 kommentarer)

Öppna resultat av psykoterapi värdefullt enligt brittisk studie

Nya rön 10 JAN 2018 System för implementering av nya metoder för behandling vid psykisk sjukdom är avgörande för framgång. Det är slutsatsen av en rapport från en brittisk satsning på att dels öka tillgängligheten till evidensbaserad psykologisk behandling, dels öppet redovisa resultat. ()

Egna relationer med patienter bidrar till studenters professionella identitet

Nya rön 03 JAN 2018 För att utveckla en professionell identitet behöver studenter ha egna relationer med patienter, vara delaktiga i det kliniska arbetet och ha uppgifter som spelar roll för vårdprocessen. Den slutsatsen dras i en avhandling. ()

Riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom kopplades till »duktig flicka«

Nya rön 02 JAN 2018 I en intervjustudie med 16 kvinnor i åldern 40–65 år som drabbats av hjärtinfarkt hittades personlighetsdraget »duktig flicka«. I en enkätstudie visade sig slumpvis utvalda kvinnor med ett stort inslag av »duktig flicka« ha mer psykosociala och klassiska riskfaktorer för hjärt–kärlsjukdom.  (1 kommentar)

Kurtosisdiffusion kan skilja mellan låggradiga och höggradiga gliom

Nya rön 29 DEC 2017 Medelkurtosis från diffusionskurtosisavbildning kan med med hög diagnostisk säkerhet skilja mellan låggradiga gliom och höggradiga gliom, enligt en metaanalys. ()

Samband mellan lågt parathormon och risk för hjärt–kärlsjukdom

Nya rön 27 DEC 2017 Resultaten i en avhandling stödjer misstanken att alltför kraftig suppression av parathormon vid sekundär hyperparatyreoidism medför ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. (1 kommentar)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Podd: AT-läkarna


»På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister.«

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.