Annons Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Test identifierade patienter med mycket låg risk att dö i bröstcancer

Nya rön 22 SEP 2017 Ett gentest kunde identifiera bröstcancerpatienter med mycket låg långsiktig risk att dö av bröstcancer upp till 20 år efter diagnos, enligt en studie i JAMA Oncology. ()

Inflammatorisk tarmsjukdom hos barn kopplad till ökad cancerrisk

Nya rön 21 SEP 2017 Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) som drabbar barn leder inte bara till sjukhusvård, operationer och omedelbart lidande med nedsatt livskvalitet. Risken för cancer ökar också. (1 kommentar)

Fysisk aggressivitet hade olika uttryck vid olika typer av demens

Nya rön 20 SEP 2017 Patienterna med frontotemporal demens uppvisade fysisk aggressivitet tidigare och med grövre våld än patienterna med Alzheimers sjukdom, visar en studie från Lund. ()

Ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter obesitaskirurgi

Nya rön 19 SEP 2017 En svensk studie visar avsevärt ökad risk för bukkirurgi under graviditet efter överviktskirurgi. Det måste ställas i relation till de obstetriska fördelarna med tidigare genomgången obesitaskirurgi, skriver forskarna. ()

Livssituationen för personer som länge haft ryggmärgsskada beskriven

Nya rön 13 SEP 2017 Åtgärder som inriktas på individens psykologiska resurser, smärthantering och deltagande i fysisk aktivitet kan främja psykisk hälsa, enligt en ny avhandling. ()

Långtidsresultat av antirefluxkirurgi bäst hos unga, friska och män

Nya rön 12 SEP 2017 Risken för återfall av reflux efter laparoskopisk antirefluxkirurgi är lägre än vad tidigare forskning visat. Det indikerar en nationell svensk kohortstudie publicerad i JAMA. Kvinnligt kön, högre ålder och annan sjuklighet var kopplade till större risk för återfall. ()

Avvikande mönster för hur hjärtat fylls var kopplat till ökad risk

Nya rön 07 SEP 2017 En metod för att se om patienten har en normal fyllnad av hjärtat för sin ålder har tagits fram. Författarna hoppas att metoden kan vara ett steg mot bättre diagnostik av hjärtsvikt. ()

Blodanalys kunde påvisa skillnader i människors immunförsvar

Nya rön 06 SEP 2017 Med hjälp av masscytometri har immunsystemet hos över 1 500 friska individer studerats i syfte att skapa ett sammanvägt mått som kan beskriva en individs immunsystem. ()

Drönare kan leverera hjärtstartare vid plötsliga hjärtstopp

Nya rön 05 SEP 2017 Responstiden vid ett livshotande tillstånd som plötsligt hjärtstopp kan vara möjlig att kraftigt förkorta med hjälp av drönare som placeras optimalt i landsbygd, visar en svensk studie. ()

Bastubad minskade hypertonirisk

Nya rön 01 SEP 2017 Regelbundna bastubad minskade risken för hypertoni, enligt en prospektiv kohortstudie. Enligt författarna kan detta vara en möjlig förklaring till att bastubad minskar risken för död i hjärt–kärlsjukdom och demens. ()

Subjektiv kognitiv försämring tycks sällan vara relaterad till demens

Nya rön 01 SEP 2017 Subjektiv kognitiv försämring hos personer på en minnesmottagning tycks överlag vara mer relaterad till depressivitet, ångest och stress än till framtida demenssjukdom, enligt en avhandling. (1 kommentar)

Metod för bestämning av biotillgänglighet i celler utvecklad

Nya rön 31 AUG 2017 En metod för bestämning av ett läkemedels biotillgänglighet inne i odlade celler har utvecklats som enligt författarna kan bli användbar i tidig läkemedelsutveckling. ()

Syrgas ökar inte överlevnaden på sikt vid misstänkt hjärtinfarkt

Nya rön 28 AUG 2017 Rutinmässig syrgasbehandling ökar inte överlevnaden efter ett år hos patienter med misstänkt akut hjärtinfarkt, visar en svensk studie i New England Journal of Medicine. Det öppnar för en ändring av praxis. ()

Hjärtinfarkter vanligare på måndagar

Nya rön 28 AUG 2017 Kan tidsperioder kopplade till psykosocial stress trigga hjärtinfarkt? Den frågan ställs i en observationsstudie där hjärtinfarkterna var 11 procent fler på just måndagar. ()

Rivaroxaban och ASA minskade risk för allvarliga hjärt–kärlhändelser

Nya rön 27 AUG 2017 Behandling med den nya orala blodförtunnaren rivaroxaban plus acetylsalicylsyra minskade risken för allvarliga hjärt–kärlhändelser vid stabil kranskärlssjukdom, jämfört med enbart acetylsalicylsyra. Fler av dem som fått kombinationsbehandlingen drabbades dock av en stor blödning. ()

Kranskärlskirurgi vid diabetes typ 1

Nya rön 26 AUG 2017 Kranskärlskirurgi bör vara förstahandsmetod vid behov av revaskularisering även hos patienter med typ 1-diabetes och flerkärlssjukdom. ()

Lägre risk för höftfraktur med alendronat vid kortisonbehandling

Nya rön 24 AUG 2017 Risken för kortisonbehandlade äldre att bryta höften var 65 procent lägre med samtidig alendronatbehandling än utan, enligt en retrospektiv kohortstudie i JAMA. ()

Symtom hos inkommande vuxna septiska patienter har analyserats

Nya rön 23 AUG 2017 Symtompresentation i relation till mortalitet hos vuxna septiska patienter har analyserats för att på sikt kunna inkludera andra variabler än vitalparametrar för att lättare kunna identifiera sepsis. (9 kommentarer)

Preoperativt ultraljud kunde påvisa ökad risk för akut njurskada

Nya rön 21 AUG 2017 Ett ultraljudsgenererat så kallat RRI kan vara ett värdefullt tillägg vid riskvärdering men inte vara ensam markör, enligt en studie i Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia. ()

Epileptiskt anfall efter medelåldern kan vara riskfaktor för stroke

Nya rön 17 AUG 2017 En betydande andel av alla patienter med ett första epileptiskt anfall efter medelåldern förefaller senare få stroke, enligt en registerstudie. ()

Modell för riskskattning vid stabil kranskärlssjukdom har utvecklats

Nya rön 16 AUG 2017 Hur en modell för att skatta risker vid stabil kranskärlssjukdom har utvecklats, det beskrivs i en artikel i Journal of the American College of Cardiology. ()

Studie om läkemedel som fått villkorat godkännande väcker oro

Nya rön 16 AUG 2017 Nya fynd publicerade i JAMA väcker oro kring om det amerikanska regulatoriska systemet blivit för tillåtande. (4 kommentarer)

Workshop gjorde studenter mer förberedda för tal- och språkstörning

Nya rön 15 AUG 2017 En workshop med praktisk träning i stödjande samtalsstrategier gjorde läkarstudenter mer förberedda för att hantera kommunikationsstörningar hos patienter än enbart en föreläsning i ämnet, enligt en avhandling. ()

Samband sågs mellan funktioner vid hög ålder och tidigare livsstil

Nya rön 11 AUG 2017 Samband mellan livsstilsfaktorer som att aldrig ha rökt, att äta en hälsosam kost och avsaknad av fetma å ena sidan och självständigt åldrande å den andra sågs i en studie gjord bland svenska män. ()

Författares aktieinnehav var associerat med positivt utfall i studier

Nya rön 10 AUG 2017 Positivt utfall av industrifinansierade randomiserade kontrollerade studier publicerade i NEJM, Lancet och JAMA var associerat med artikelförfattares aktieinnehav i företaget, enligt en svensk studie publicerad i Trials. (4 kommentarer)

Ökat användande av skjutvapen vid grovt våld utmaning för akutvården

Nya rön 03 AUG 2017 I en studie av 19 offer för mord, dråp, försök till mord eller försök till dråp under en femårsperiod i ett svenskt storstadsområde, avled 13 av sina skador. Offren attackerades främst med kniv/skarpa vapen följt av skjutvapen, som dock oftare ledde till dödsfall. ()

Pigment hade antiinflammatoriska effekter vid kranskärlssjukdom

Nya rön 31 JUL 2017 Tillförsel av färgpigmentet lutein ex vivo minskade signifikant den inflammatoriska aktiviteten i vita blodkroppar från kranskärlssjuka patienter. Det visar en svensk studie. Nästa steg blir att in vivo undersöka om mer luteinrik mat, som spenat, har motsvarande antiinflammatoriska effekter. ()

Spermiekoncentrationen dalar hos västerländska män enligt metaanalys

Nya rön 28 JUL 2017 Enligt en systematisk översikt har antalet spermier hos män i västvärlden minskat med runt hälften sedan 1970-talet. Utvecklingen visar inga tecken på att stanna av. ()

Personer med synnedsättning hade nackbesvär och balansproblem

Nya rön 27 JUL 2017 Personer med behov av glasögon hade mer nacksymtom och nedsatt balans, visar resultat från en avhandling. ()

Endokardit vanligare med biologisk än med mekanisk aortaklaffprotes

Nya rön 18 JUL 2017 Förekomsten av protesendokardit efter kirurgiskt aortaklaffbyte var högst under första året efter operationen. Därefter minskade den årliga risken till ca 0,5 procent per person och år. Risken för protesendokardit var högre med biologisk än med mekanisk klaffprotes. Det visar en ny svensk studie. ()

EPO saknade tydlig effekt vid submaximal ansträngning

Nya rön 18 JUL 2017 I en mindre klinisk studie fann man ingen signifikant förbättring av prestationen vid submaximal ansträngning vid dopning med EPO. Man såg dock skillnader när man mätte den maximala prestationsförmågan. ()

Fixationssätt inverkade marginellt på dödlighet efter höftproteskirurgi

Nya rön 17 JUL 2017 Såväl samsjuklighet som socioekonomisk bakgrund påverkade 90-dagarsmortalitet efter höftprotesoperation medan val av protesens fixationssätt hade ett marginellt inflytande, visar en avhandling. (1 kommentar)

Barn med stressutlöst smärta hade kraftigare startle-reflex

Nya rön 12 JUL 2017 I en svensk studie sågs ökad muskelspänning och förstärkt startle-reaktion hos barn och ungdomar med återkommande stressutlöst smärta i ett mönster som sammanfaller med mönstret av ömma punkter och smärtlokalisation. (3 kommentarer)

Sjukfrånvaro ökade tre år före insjuknande i hjärtinfarkt och stroke

Nya rön 07 JUL 2017 Det första året efter insjuknandedatum ökade medeltalet frånvarodagar kraftigt hos dem med hjärtsjukdom och stroke. Men också tre år före insjuknandedatum sågs en ökning av antalet sjukfrånvarodagar. Det visar en svensk 10-årig registerstudie. ()

Genetisk variation i vitamin D-receptor påverkade inte muskelstyrka

Nya rön 26 JUN 2017 I en ny avhandling sågs inget samband mellan resultat i muskel- och funktionstest och genetisk variation i vitamin D-receptorn hos män i åldern 70–80 år. Däremot sågs klara samband mellan vitamin D-nivåer i blodet och muskelstyrka. (2 kommentarer)

Stöd för operation vid lågmaligna gliom

Nya rön 22 JUN 2017 Kirurgi är en viktig del av primärbehandlingen vid lågmaligna gliom. Det visar en ny studie från Norge. Författarna skriver att detta också blivit allt vanligare under senare år. ()

S aureus genotyp och värdsvar hade betydelse för klinisk bild

Nya rön 19 JUN 2017 Vid bakteriemi med S aureus föreligger en komplex interaktion mellan patogen och värd. Såväl S aureus genotyp som skillnader i immunsvar har betydelse för den kliniska bilden. Det visar en ny avhandling. ()

Bristande behandlingsföljsamhet ökade risken för dödligt våld

Nya rön 15 JUN 2017 Följsamhet till viss psykofarmakologisk behandling minskade risken för dödligt våld. Det visar en ny svensk studie. Återhållsamhet med GABA-erga läkemedel föreföll ha liknande effekter. (2 kommentarer)

KOL-patienter hade hög prevalens av sväljsvårigheter

Nya rön 14 JUN 2017 En svensk studie fann påtagligt högre prevalens av sväljsvårigheter hos KOL-patienter än i befolkningen i allmänhet. Författarna rekommenderar vården att börja diskutera ät- och sväljförmåga med KOL-patienter. ()

Ingen vinst med kortare gipstid vid distala radiusfrakturer

Nya rön 13 JUN 2017 Det finns ingen anledning att ändra behandlingsregimen vid reponerade distala radiusfrakturer, som innebär gipsning under 4–6 veckor. Det visar en ny avhandling. Den kliniska förbättringen med en 10 dagars gipstid var marginell och temporär, samtidigt som den hade vissa nackdelar. (2 kommentarer)

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Skriv ett nytt rön


Har du blivit publicerad? Har du doktorerat? Skriv ett kort referat under Nya rön i Läkartidningen.

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.