Annons
Annons
Annons Annons

Senaste nytt från Läkartidningen

Bristande följsamhet till antipsykotika ökade risk för självmord

Nya rön 03 SEP 2019 Risken för våldsamma fullbordade självmord ökade markant vid bristande följsamhet till antipsykotiska läkemedel. Det visar en studie som på individnivå jämfört tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska data i den svenska befolkningen. (5 kommentarer)

Ny kunskap om behandling av kronisk andfåddhet vid svår KOL

Nya rön 30 AUG 2019 En avhandling ger ny kunskap om andfåddhet i livets slutskede hos KOL-patienter. Resultaten förstärker det rådande vetenskapliga evidensläget att syrgas inte är förstahandsbehandling vid KOL med måttlig syrebrist och att man först ska testa andra behandlingar såsom rehabiliteringsträning, arbetsterapeutisk bedömning och bordsfläkt. ()

Läkemedelsföljsamhet mätt med rättstoxikologiska fynd från blod

Nya rön 22 AUG 2019 Genom att på individnivå jämföra tillgången till uthämtade läkemedel med rättskemiska svenska befolkningsdata har forskare utvecklat och undersökt ett objektivt mått på läkemedelsföljsamhet för vanligt förskrivna kardiovaskulära läkemedel och psykofarmaka. (1 kommentar)

Endemiska områden kan fungera som reservoarer för kolerautbrott

Nya rön 16 AUG 2019 Insatser i östra Kongo är troligen avgörande för att eliminera kolera nationellt. Det är en slutsats av författarna till en artikel i tidskriften Emerging infectuous diseases. ()

Två centimeter var en säker kirurgisk marginal vid högriskmelanom

Nya rön 08 AUG 2019 I en studie som nyligen publicerades i Lancet undersöktes den kirurgiska operationsmarginalen vid malignt melanom. Efter en uppföljningstid på 19,6 år fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad i överlevnad mellan de patientgrupper som opererats med 2 respektive 4 cm marginal. ()

LDL-nivå svagt kopplad till risk för ny hjärt–kärlhändelse

Nya rön 07 AUG 2019 Vikten som fästs vid LDL-målvärden efter en hjärtinfarkt står inte i relation till klinisk betydelse vad gäller risk och prognos. Den slutsatsen dras av en svensk registerbaserad kohortstudie på 25 643 patienter. (4 kommentarer)

Få men fler spädbarn omhändertas enligt kriterier för skakvåld

Nya rön 05 AUG 2019 Spädbarn med subdurala blödningar, ögonbottenblödningar, frakturer i revben eller de långa rörbenen var en liten del av de spädbarn som omhändertogs av socialtjänsten 1997–2014, men har ökat i antal och andel. Dessa barn har omhändertagits enligt kriterier för skakvåld. (4 kommentarer)

Tidig epilepsikirurgi ökar sannolikheten för anfallsfrihet

Nya rön 02 AUG 2019 Epilepsins varaktighet är den enda kända prediktorn för anfallsfrihet efter epilepsikirurgi som är möjlig att påverka. Den slutsatsen drar författarna till en litteraturgenomgång publicerad i Neurology. Samtidigt talar resultaten för att nyttan med epilepsikirurgi kvarstår även om epilepsin har varat under många år. ()

Sexuell oro efter prostatacancerterapi hos homosexuella män

Nya rön 01 AUG 2019 En studie baserad på semistrukturerade intervjuer uppmärksammar sexuella förändringar vid behandling av prostatacancer hos homosexuella män. Studiens resultat kan användas vid sexuell rehabilitering för att synliggöra hur sexuella förändringar kliniskt kan framstå som identiska men ha olika betydelser för män. ()

Kortare förväntad livslängd efter kirurgiskt aortaklaffbyte

Nya rön 26 JUL 2019 Patienter som genomgått kirurgiskt aortaklaffbyte hade en kortare förväntad livslängd jämfört med normalbefolkningen, visar en nationell kohortstudie. Yngre patienter hade en signifikant högre förlust av förväntad livslängd jämfört med äldre patienter. (2 kommentarer)

Lägre risk för demens hos invandrare

Nya rön 09 JUL 2019 I en studie undersöktes förekomsten av demens i olika invandrargrupper i Sverige. Generellt sett visades en lägre relativ risk för demens hos första generationens invandrare, men personer med ursprung i norra Europa och män från områden med hög alkoholkonsumtion uppvisade samma demensrisk som svenskfödda. ()

Ungdomar med ihållande fetma hade ökad artärstelhet

Nya rön 08 JUL 2019 En studie omfattande 3 423 barn visar att en ihållande hög fettmassa över puberteten är kopplad till en ökad artärstelhet, även hos dem som är metabolt friska, men en sämre metabol hälsa ger en pålagring av denna effekt.  (1 kommentar)

Digitalt egenvårdsstöd indikerar nytta vid kroniska sjukdomar

Nya rön 04 JUL 2019 En vårdmodell med digitalt egenvårdsstöd som bygger på mobil teknik, automatiserade analyser och ett centralt egenvårdscentrum kan implementeras och indikerar kostnadsbesparingar, visar en studie. ()

Internet-KBT och vårdsamordnare kostnadseffektivt vid depression

Nya rön 20 JUN 2019 En avhandling från Göteborgs universitet visar att internetbaserad KBT är lika kostnadseffektiv som sedvanlig behandling ur både sjukvårds- och samhällsperspektiv. En vårdsamordnarorganisation ger patienten tät och handfast stöttning samt hjälp att koordinera vårdinsatser och visade sig också vara kostnadseffektiv jämfört med sedvanlig primärvård. ()

Koronarsjukdom i släkten ger ökad risk för hjärtinfarkt trots normalt troponin

Nya rön 18 JUN 2019 En studie som har utvärderat sambandet mellan hereditet för kranskärlssjukdom och akut koronart syndrom i relation till användandet av högkänsliga troponin T-analyser påvisar vikten av hereditet som tillägg till övriga riskfaktorer vid riskvärdering av bröstsmärta. ()

Höga PCB-nivåer i blodet kopplade till för tidig död

Nya rön 17 JUN 2019 En studie från Uppsala där man mätt PCB-halter i blodet hos 70-åringar visar att de individer som hade de högsta nivåerna av PCB med många kloratomer i blodet hade en ökad mortalitetsrisk. ()

Ökad dödlighet vid inflammatorisk tarmsjukdom

Nya rön 13 JUN 2019 En nyligen publicerad studie visar att inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, hos vuxna svenskar de senaste 50 åren är kopplade till en 50 procent ökad dödlighet. ()

Vanliga genvarianter kan påverka utfall efter stroke

Nya rön 11 JUN 2019 Det finns en stor individuell variation i återhämtning efter stroke, som inte fullt förklaras av kliniska faktorer. I en ny studie har genetiska faktorers roll undersökts. ()

Fler markörer kopplade till Pandemrixorsakad narkolepsi

Nya rön 10 JUN 2019 Pandemrixorsakad narkolepsi är associerad med gener för immunitet och nervcellsöverlevnad. Det visar en studie med syfte att identifiera predisponerande markörer för Pandemrixorsakad narkolepsi i svensk befolkning. ()

Stöd för förenklade riktlinjer vid hjärt–lungräddning

Nya rön 04 JUN 2019 Förenklad hjärt–lungräddning med enbart bröstkompressioner är associerad med ökad HLR-frekvens och överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Det visar en studie baserad på data från svenska Hjärt–lungräddningsregistret. ()

Lägre smittorisk av mässling vid genombrottsinfektion

Nya rön 03 JUN 2019 För att studera skillnaden mellan genombrottsinfektioner och naiva infektioner genomfördes en studie av mässlingutbrottet i Göteborg 2017/2018 där skillnaden i virusmängd i nasofarynxprov undersöktes. Resultatet visade låg virusmängd och frånvaro av hosta hos patienter med genombrottsinfektioner.  ()

Pediatrisk hematohidros en ovanlig men kliniskt distinkt diagnos

Nya rön 23 MAJ 2019 En nioårig pojke sökte Sachsska barn- och ungdomssjukhusets akutmottagning med svår huvudvärk och blödningar från panna och nacke utan föregående trauma. I artikeln beskrivs ett fall av pediatrisk hematohidros som belyser hur svårt det kan vara för sjukvården att känna igen ovanliga tillstånd. (4 kommentarer)

Ökad risk för analinkontinens även efter kejsarsnitt

Nya rön 22 MAJ 2019 En svensk studie visar en högre risk för analinkontinens hos kvinnor som förlösts med kejsarsnitt än hos kvinnor som inte föder barn alls, även om risken är lägre än efter en vaginal förlossning. ()

Stigande HbA1c kopplat till risk för reinfarkt vid typ 1-diabetes

Nya rön 16 MAJ 2019 I en registerbaserad studie fann man ett starkt samband mellan stigande nivåer av HbA1c och risk för reinfarkt hos individer med typ 1-diabetes efter en första hjärtinfarkt. (3 kommentarer)

Upprepade prov före diagnos kan hitta biomarkörer av klinisk relevans

Nya rön 14 MAJ 2019 Upprepade prospektiva prov kan användas för att identifiera potentiella biomarkörer av klinisk relevans. Det visar en avhandling från Umeå universitet. ()

Snarkare med svalgdysfunktion och sömnapné har skador i svalget

Nya rön 13 MAJ 2019 Patienter med sömnapné som snarkar har cytoskelettförändringar i svalgets muskler som kan relateras till grad av störningar i sväljningsfunktion. Det visar en studie gjord vid Umeå universitet. ()

Inte sannolikt att cannabinoider är effektiva mot långvarig smärta

Nya rön 10 MAJ 2019 En metaanalys visar att det inte är sannolikt att cannabinoider är effektiva läkemedel vid långvarig smärta på bred front. ()

Ny inblick i metformins verkningsmekanism vid diabetes

Nya rön 09 MAJ 2019 I en studie visas att metformins reglering av spänningsberoende anjonkanaler är associerad med förbättrad betacellsfunktion och glukoshomeostas samt bidrar med ny kunskap om metformins verkningsmekanism vid typ 2-diabetes. ()

Extrem nedgång av barnadödlighet efter malariasatsning

Nya rön 25 APR 2019 En global satsning mot malaria med ny diagnostik, nya läkemedel, impregnerade myggnät samt inomhussprej, och i Zanzibar dessutom med politiskt stöd, minskade malariaprevalensen och -incidensen med 96 respektive 94 procent samt frekvensen myggbett med 98 procent. (1 kommentar)

Sömnbrist försämrar förmågan till emotionell reglering

Nya rön 24 APR 2019 Experimentell sömnbrist orsakade minskad positiv affekt och försämrad förmåga till emotionell reglering hos yngre försökspersoner, men inte hos äldre. Det visar en avhandling med syftet att undersöka mekanismer för hur störd sömn påverkar emotionella funktioner, mental trötthet och sömnighet. ()

Ökad risk för prematuritet hos gravida med typ 1-diabetes

Nya rön 23 APR 2019 Högt HbA1c under graviditeten var associerat till ökad risk för graviditetskomplikationer inklusive risken för prematuritet. Det visar en studie gjord vid Karolinska institutet bland kvinnor med och utan typ 1-diabetes. Även kvinnor med typ 1-diabetes som hade HbA1c på rekommenderad nivå hade ökad risk för komplikationer. (1 kommentar)

Antipsykotika förknippade med ökad mortalitet vid demens

Nya rön 23 APR 2019 Lämpligheten av antipsykotiska läkemedel till patienter med demens har ifrågasatts, men fortfarande får flera procent av patienterna med demens antipsykotika. En studie visar nu att både atypiska och typiska antipsykotiska läkemedel ökade risken för död hos patienter med demens. (1 kommentar)

Viktigt att maximera följsamheten till kolesterolsänkare vid typ 2-diabetes

Nya rön 12 APR 2019 I en avhandling undersöktes följsamheten till kolesterolsänkande läkemedel samt hur följsamheten påverkade risken för kardiovaskulära utfall och död bland 100 000 svenska patienter med typ 2-diabetes. Det visade sig att risken för kardiovaskulära utfall gradvis ökade med lägre nivå av följsamhet. ()

Aktivt omhändertagande kan rädda över hälften av barn födda i vecka 22

Nya rön 11 APR 2019 Över 50 procent av barnen födda i vecka 22 överlevde i Uppsala med proaktiv handläggning, jämfört med 8 procent på ett sjukhus i Columbus där barnen gavs vård utifrån ansvariga läkares bedömning av prognos i kombination med föräldrarnas önskemål, så kallad selektiv handläggning. ()

Lovande resultat för ny behandling mot akut porfyri

Nya rön 05 APR 2019 En ny läkemedelskandidat, givosiran, har i en studie prövats på patienter med akut intermittent porfyri. Hos patienter med återkommande akuta attacker som erhöll givosiran minskade attackerna med upp till 79 procent. ()

Självbehandling med app effektiv för kvinnor med urininkontinens

Nya rön 04 APR 2019 I en avhandling från Umeå universitet undersöktes om kvinnor med ansträngningsinkontinens minst 1 gång/vecka kunde bli hjälpta av självbehandling i form av bäckenbottenträningsprogram och livsstilsråd från en mobilapp. ()

IBD en riskfaktor för postkoloskopisk kolorektal cancer

Nya rön 29 MAR 2019 Andelen postkoloskopisk kolorektal cancer, PCCRC, vid Crohns sjukdom var 28 procent och vid ulcerös kolit 41 procent, jämfört med 6,3 procent när IBD inte förelåg. Det visas i en studie som undersökt andelen PCCRC vid kolorektal cancer hos dem med IBD jämfört med dem utan IBD. ()

Högre risk för njursvikt hos vissa grupper av utlandsfödda

Nya rön 28 MAR 2019 Vissa grupper av utlandsfödda svenskar har en högre risk för njursvikt. Det visar en studie som undersökt förekomsten av njursvikt hos första och andra generationens invandrare i Sverige. ()

Fysisk funktion hos äldre – nuvarande och tidigare aktivitet har betydelse

Nya rön 22 MAR 2019 En studie visar att nuvarande och tidigare motionsvanor, oberoende av varandra, har betydelse för fysisk funktionsförmåga hos äldre. Detta innebär att en fysiskt aktiv livsstil som äldre är kopplad till en positiv fysisk funktionsförmåga, även om motionsvanor tidigare i livet varit bristande. ()

Svårupptäckt antibiotikaresistens med klinisk relevans

Nya rön 19 MAR 2019 Heteroresistens är en hittills bristfälligt undersökt förklaring till att antibiotikabehandling inte fungerar, trots att bakterierna verkar vara antibiotikakänsliga. I en aktuell studie visades att 27 procent av undersökta bakterie–antibiotikakombinationer uppvisade heteroresistens. ()

Böcker


Beställ en bok från Läkartidningen!

Arkivet


Ett enda arkiv. 45 000 artiklar. I fulltext från och med år 1996.

Läkartidningen arrangerar


Ta del av de senaste rönen. Träffa kollegor. Knyt kontakt med nya arbetsgivare.

Om läsarkommentarer


Välkommen att delge övriga läsare synpunkter på innehållet i en artikel.