Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CDLC Lakartidningen.se 2013-07-08

Fler diabetiker nådde målvärden efter gastrisk bypass

Anders Hansen, leg läkare, frilansjournalist

I vilken utsträckning överviktskirurgi kan bidra till bättre glykemisk kontroll för överviktiga typ 2-diabetiker har undersökts i en studie som presenteras i JAMA. Studien har bedrivits vid fyra centra i USA och Taiwan och omfattar 120 patienter med fetma (BMI 30–40). När studien påbörjades hade samtliga deltagare ett HbA1c som översteg 8,0 procent och C-peptid över 1,0 ng/ml. De hade också minst sex månader före studiestarten blivit diagnostiserade med typ 2-diabetes.

 

Deltagarna lottades till två grupper med vardera 60 patienter. Den ena gruppen fick livsstilråd, däribland regelbunden kost- och motionsrådgivning, samt optimerad diabetesmedicinering enligt ett förutbestämt protokoll. Den andra gruppen genomgick vid sidan av detta (dvs vid sidan av både livsstilsråd och optimerad medicinering) gastrisk bypass-kirurgi (Roux-en-Y). Primärt effektmått var antal patienter i respektive grupp som uppnådde samtliga tre följande mål efter tolv månader: HbA1c under 7,0 procent, LDL under 100 mg/dl och systoliskt blodtryck under 130 mm Hg. Efter tolv månader hade samtliga dessa tre mål uppnåtts av 28 personer (49 procent) i gruppen som både fått kirurgi och livsstilsbehandling/medicinering. I gruppen som bara fått livsstilsbehandling och medicinering uppnåddes målen av 11 patienter (19 procent).

Tittar man på de enskilda komponenterna i det sammansatta måttet (C-peptid, HbA1c och systoliskt blodtryck) noterades störst skillnad mellan grupperna vad gäller HbA1c. Vad gäller viktutvecklingen var det stora skillnader mellan grupperna. I båda grupper var snittvikten närmare 98 kilo då studien påbörjades. Gruppen som opererats vägde i genomsnitt 73 kilo (BMI = 25,8) efter ett år jämfört med 90 kilo (BMI = 31,6) i gruppen som inte opererats (en genomsnittlig viktnedgång på 8 kilo är naturligtvis imponerande i sig för patienterna som inte opererats). Tittar man på biverkningssidan noterades 22 fall av allvarliga händelser (serious adverse events) i gruppen som opererats, jämfört med 15 fall i gruppen som inte opererats.

Värt att notera är att det skedde fyra fall av perioperativa komplikationer och sex fall av sena postoperativa komplikationer i gruppen som genomgått gastrisk bypass. Författarna konstaterar att gastrisk bypass förbättrar oddsen för att uppnå bättre kontroll vid typ 2-diabetes för individer med BMI mellan 30 och 40, men fördelarna måste i varje enskilt fall vägas mot riskerna i termer av allvarliga biverkningar.

Referenser

Ikramuddin S, et al. JAMA. 2013;309(21):2240-9.

Kommentera

Kommentera
bild

Migrän ligger bakom stor del av ökande sjukfrånvaro Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenstedt, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

Jobb i fokus

135 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons