Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CDLC Lakartidningen.se 2013-07-08

Fler diabetiker nådde målvärden efter gastrisk bypass

Anders Hansen, leg läkare, frilansjournalist

I vilken utsträckning överviktskirurgi kan bidra till bättre glykemisk kontroll för överviktiga typ 2-diabetiker har undersökts i en studie som presenteras i JAMA. Studien har bedrivits vid fyra centra i USA och Taiwan och omfattar 120 patienter med fetma (BMI 30–40). När studien påbörjades hade samtliga deltagare ett HbA1c som översteg 8,0 procent och C-peptid över 1,0 ng/ml. De hade också minst sex månader före studiestarten blivit diagnostiserade med typ 2-diabetes.

 

Deltagarna lottades till två grupper med vardera 60 patienter. Den ena gruppen fick livsstilråd, däribland regelbunden kost- och motionsrådgivning, samt optimerad diabetesmedicinering enligt ett förutbestämt protokoll. Den andra gruppen genomgick vid sidan av detta (dvs vid sidan av både livsstilsråd och optimerad medicinering) gastrisk bypass-kirurgi (Roux-en-Y). Primärt effektmått var antal patienter i respektive grupp som uppnådde samtliga tre följande mål efter tolv månader: HbA1c under 7,0 procent, LDL under 100 mg/dl och systoliskt blodtryck under 130 mm Hg. Efter tolv månader hade samtliga dessa tre mål uppnåtts av 28 personer (49 procent) i gruppen som både fått kirurgi och livsstilsbehandling/medicinering. I gruppen som bara fått livsstilsbehandling och medicinering uppnåddes målen av 11 patienter (19 procent).

Tittar man på de enskilda komponenterna i det sammansatta måttet (C-peptid, HbA1c och systoliskt blodtryck) noterades störst skillnad mellan grupperna vad gäller HbA1c. Vad gäller viktutvecklingen var det stora skillnader mellan grupperna. I båda grupper var snittvikten närmare 98 kilo då studien påbörjades. Gruppen som opererats vägde i genomsnitt 73 kilo (BMI = 25,8) efter ett år jämfört med 90 kilo (BMI = 31,6) i gruppen som inte opererats (en genomsnittlig viktnedgång på 8 kilo är naturligtvis imponerande i sig för patienterna som inte opererats). Tittar man på biverkningssidan noterades 22 fall av allvarliga händelser (serious adverse events) i gruppen som opererats, jämfört med 15 fall i gruppen som inte opererats.

Värt att notera är att det skedde fyra fall av perioperativa komplikationer och sex fall av sena postoperativa komplikationer i gruppen som genomgått gastrisk bypass. Författarna konstaterar att gastrisk bypass förbättrar oddsen för att uppnå bättre kontroll vid typ 2-diabetes för individer med BMI mellan 30 och 40, men fördelarna måste i varje enskilt fall vägas mot riskerna i termer av allvarliga biverkningar.

Referenser

Ikramuddin S, et al. JAMA. 2013;309(21):2240-9.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons