Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CH4S Läkartidningen 47/2013
Lakartidningen.se 2013-10-28

Vanliga muskuloskeletala åkommor bör behandlas med naprapati

Stina Lilje, doktorand, Blekinge Tekniska Högskola

titti.lilje@bth.se

Autoreferat. Den allra första hälsoekonomiska studien om behandlings- och kostnadseffekter av specialiserad manuell behandling för så kallade oprioriterade ortopediska öppenvårdspatienter har nyligen publicerats i Clinical Journal of Pain. I en randomiserad klinisk prövning, där 78 patienter inkluderats, visades att behandlingseffekten av naprapati var bättre än konventionellt ortopediskt omhändertagande vid olika typer av vanliga muskuloskeletala besvär i framför allt axel/arm och knä/fot. En hälsoekonomisk utvärdering visade också att naprapati var billigare. Studien gjordes i samarbete med Institutet för hälsoekonomi och Karolinska institutet.

Köerna till ortopedisk behandling är ofta långa, och alltför många remisser rör åkommor som inte kräver den specifika kompetens som finns på en ortopedimottagning, till exempel rotatorkuffsyndrom, epikondylit, patellofemorala syndrom, periosteit och akillestendinit med mera. När en patient med en sådan remiss får tid hos en ortoped görs inte sällan flera åtgärder utifrån befintliga resutser.

Förutom uteblivna behandlingseffekter kan detta även bli kostsamt. Inom hälsoekonomi räknar man både rena kostnader och kostnadsnytta, den hälsovinst som åstadkoms genom att patienter blir bättre. I sjukvården är det vanligt att en viss behandlingsmetod är bättre men dyrare än en redan existerande. Om en behandling är bättre och billigare säger man att resultatet är dominant, något som är ganska ovanligt. Resultatet i denna studie var dominant.

Kostnaderna i respektive grupper för samtliga interventioner under studiens gång specificerades, periodiserades och kostnadsberäknades med hjälp av DRG (diagnosrelaterade grupper). Hälsovinsterna i form av minskad smärta och förbättrad fysisk funktion beräknades genom omkodning av SF-36-enkäten från den kliniska studien till QALY.

Den totala kostnaden i kontrollgruppen blev 538 754 SEK (medelkostnad per patient 14 298 SEK) och i experimentgruppen 216 820 SEK (medelkostnad per patient 5 427 SEK). Resultaten i QALY för kontrollgruppen blev 0,026 och för experimentgruppen 0,066. Vid tremånadersuppföljningen (enbart ortopedi respektive enbart naprapati – utan överlappande patienter) var medelkostnaden per månad för kontrollgruppen 2 827 SEK och för experimentgruppen 987 SEK. Den enskilt vanligaste insatsen i kontrollgruppen var sjukgymnastik (33 procent), den minst vanliga operation (18 procent). Sex patienter i kontrollgruppen respektive fyra i experimentgruppen bedömdes vara i behov av operation, men majoriteten (tre) av dessa i experimentgruppen valde att inte opereras. De dyraste insatserna i studien var operation och sjukgymnastik. När studien avslutades efter 12 månader fick en tredjedel av kontrollgruppen fortfarande någon form av behandling (sjukgymnastik). I experimentgruppen var motsvarande siffra 2 procent (massage).  

Studien indikerar att förbättrade hälsoeffekter (minskad smärta, förbättrad fysisk funktion, upplevd förbättring och livskvalitet) för patienter som lider av vanliga muskuloskeletala åkommor, liksom avsevärda kostnadsbesparingar, skulle kunna åstadkommas om specialiserad manuell behandling såsom naprapati vore ett möjligt vårdval på ortopedimottagningar.

Referenser

Lilje S, et al. Clin J Pain. 2013.

doi:10.1097/AJP.0000000000000000

Kommentarer (4)

 • Ökad effektivitet alltid intressant men ...

  2013-10-31 14:30 | Ökad effektivitet är alltid intressant, men i sammanfattningen saknas inklusionskriterierna för de båda grupperna. Att kostnaderna extrapolerades med DRG är en ovanlig metod men visar på en svaghet i den jämförande studien eftersom DRG-kostnaderna var avsevärt lägre i "experimentgruppen". Lägre DRG-kostnad indikerar förstås lindrigare skador enligt DRG-systemet. Inte konstigt då att de klarade sig utan fortsatt behandling tidigare.
  Göran Svensson, specialist i allmän medicin , pensionerad

  Jäv:

 • Resurserna och kompetensen finns redan inom skolmedicinen

  2013-11-21 14:35 | Studien rapporterar goda resultat och inte minst lägre vårdkostnader för experimentgruppen än för kontrollgruppen som erhållit sjukgymnastik. Av referatet framgår inte vad kontrollgruppens sjukgymnastik innehållit. Om det skulle så vara, att OMT-metoder (ortopedisk manuell terapi) exkluderats ur kontrollgruppens arsenal blir resultatet missvisande!

  Detta ifrågasättande är berättigat inte minst på grund av att många, om ej alla, ortopedmottagningar med öppenvårdsverksamhet sedan länge har sjukgymnaster/fysioterapeuter med såväl formell som reell kompetens i manuell diagnostik och terapi.

  Inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund finns en specialistordning. Specialistbehörighet för legitimerade sjukgymnaster inriktade på just den patientkategori som den refererade studien beskriver, finns och inkluderar bl a magisterexamen. Ett relativt stort antal legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter med universitets- och högskoleutbildning i manuella behandlingsmetoder existerar således redan.

  Ortopediska öppenvårdspatienter har således i dag direkt eller genom remissförfarande tillgång till universitets- och högskolebaserad manuell terapi, vilket åtminstone inte referatet i LT informerar om.

  Dan Wallin, leg sjukgymnast, OMT (ortopedisk manuell terapi), Rehabtjänst, Stockholm

  Jäv:

 • Angående DRG i referat om hälsoekonomisk studie

  2013-12-16 10:12 | På grund av platsbrist tvingades vi utelämna inklusionskriterierna i studien i vårt referat.

  Inklusionskriter: Patienter remitterade till ortoped, vilkas remisser bedömts som oprioriterade” innan studien planerats, i åldern 18-65 år och svensktalande.

  Exklusionskriterier: Operationsfall, 100% sjukskrivning, graviditet, nyligen genomgången kirurgi i det besvärande området, kontraindikationer för manuell manipulationsbehandling och uttalat önskemål om att få en ortopedisk bedömning.

  Designen är en randomiserad kontrollerad studie där studiepersonerna har lottats till en av de två behandlingsarmarna. Detta syftar till att grupperna skall vara så lika som möjligt före behandlingen avseende faktorer som kan ha betydelse för prognosen.

  Patienterna i experimentgruppen hade inte ”lindrigare skador” än patienterna i kontrollgruppen, utan skattade sin smärta något högre vid baslinjen, vilket framgår av tabell 1 i originalpublikationen (Lilje et al Clin J Pain 2010). Detta tog vi hänsyn till i de statistiska analyserna. Det var fler patienter i kontrollgruppen som opererades, då majoriteten av patienterna i experimentgruppen som av ortoped och naprapat bedömdes kunna bli hjälpta av operation valde att inte opereras.

  Vår studie belyser att det görs många insatser för oprioriterade patienter i ortopedkö. Om dessa insatser inte är de mest passande så blir behandlingseffekterna inte stora; det är helt enkelt inte kostnadseffektivt. Vi förstår inte vad insändaren avser med ”extrapolering” av DRG i kommentaren; DRG kan kopplas såväl till en viss typ av operation som till en viss typ av röntgen.

  Stina Lilje, doktorand, Blekinge Tekniska Högskola

  Jäv:

 • Specialister i manuell terapi ovanligt i sjukvården

  2013-12-16 11:34 | Syftet med den refererade hälsoekonomiska studien var att jämföra kostnader och hälsoutfall mellan dels naprapatisk manuell terapi dels den vård som erbjuds oprioriterade patienter i ortopedkö. I studien har vi beskrivit vilken typ av interventioner som skedde i respektive grupper, men vårt syfte har inte varit att undersöka i vilken form manuell behandling bedrivs i Sverige idag.

  En styrka med studien är att omhändertagandet i kontrollgruppen bedrevs som ”standard care”, det vill säga att arbetet i kontrollgruppen bedrevs precis som vanligt. Det innebar att den tredjedel av patienterna i kontrollgruppen som remitterades till sjukgymnast precis som vanligt kom till såväl privata sjukgymnaster som sjukgymnaster anställda inom landstinget och sjukgymnaster med någon form av specialisering. I ortopedernas remisser gjordes inga distinktioner huruvida sjukgymnastens kompetens skulle grunda sig på någon påbyggnadsutbildning eller inte.

  Någon exkludering av den typ av sjukgymnaster som har vidareutbildning inom OMT har inte skett, vare sig före studiens start eller därefter. En betydande del (43 procent) av samtliga studiepatienter hade varit hos sjukgymnast innan de remitterades till ortoped, varav vissa var utbildade inom OMT. En tredjedel av patienterna i kontrollgruppen remitterades till sjukgymnast efter ortopedbesöket, och nästan lika många besökte fortfarande sjukgymnast då studien avslutades efter ett år.

  Vid tidpunkten för publiceringen av huvudstudien fanns totalt omkring 150 sjukgymnaster i Sverige med utbildning i manuell terapi på den nivå som motsvarar naprapatisk manuell terapi, vilket är det som utvärderas i studierna. Vid samma tid fanns ca 1000 legitimerade naprapater med kompetens i den behandling som studierna utvärderar.

  Våra studier visar att det blev både bättre och billigare med naprapati än med ”standard care” för den studiepopulation ur ortopedkön som vi hade valt att undersöka.

  Stina Lilje, doktorand, Blekinge Tekniska Högskola

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons