Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2013;110:CH4S Läkartidningen 47/2013
Lakartidningen.se 2013-10-28

Vanliga muskuloskeletala åkommor bör behandlas med naprapati

Stina Lilje, doktorand, Blekinge Tekniska Högskola

titti.lilje@bth.se

Autoreferat. Den allra första hälsoekonomiska studien om behandlings- och kostnadseffekter av specialiserad manuell behandling för så kallade oprioriterade ortopediska öppenvårdspatienter har nyligen publicerats i Clinical Journal of Pain. I en randomiserad klinisk prövning, där 78 patienter inkluderats, visades att behandlingseffekten av naprapati var bättre än konventionellt ortopediskt omhändertagande vid olika typer av vanliga muskuloskeletala besvär i framför allt axel/arm och knä/fot. En hälsoekonomisk utvärdering visade också att naprapati var billigare. Studien gjordes i samarbete med Institutet för hälsoekonomi och Karolinska institutet.

Köerna till ortopedisk behandling är ofta långa, och alltför många remisser rör åkommor som inte kräver den specifika kompetens som finns på en ortopedimottagning, till exempel rotatorkuffsyndrom, epikondylit, patellofemorala syndrom, periosteit och akillestendinit med mera. När en patient med en sådan remiss får tid hos en ortoped görs inte sällan flera åtgärder utifrån befintliga resutser.

Förutom uteblivna behandlingseffekter kan detta även bli kostsamt. Inom hälsoekonomi räknar man både rena kostnader och kostnadsnytta, den hälsovinst som åstadkoms genom att patienter blir bättre. I sjukvården är det vanligt att en viss behandlingsmetod är bättre men dyrare än en redan existerande. Om en behandling är bättre och billigare säger man att resultatet är dominant, något som är ganska ovanligt. Resultatet i denna studie var dominant.

Kostnaderna i respektive grupper för samtliga interventioner under studiens gång specificerades, periodiserades och kostnadsberäknades med hjälp av DRG (diagnosrelaterade grupper). Hälsovinsterna i form av minskad smärta och förbättrad fysisk funktion beräknades genom omkodning av SF-36-enkäten från den kliniska studien till QALY.

Den totala kostnaden i kontrollgruppen blev 538 754 SEK (medelkostnad per patient 14 298 SEK) och i experimentgruppen 216 820 SEK (medelkostnad per patient 5 427 SEK). Resultaten i QALY för kontrollgruppen blev 0,026 och för experimentgruppen 0,066. Vid tremånadersuppföljningen (enbart ortopedi respektive enbart naprapati – utan överlappande patienter) var medelkostnaden per månad för kontrollgruppen 2 827 SEK och för experimentgruppen 987 SEK. Den enskilt vanligaste insatsen i kontrollgruppen var sjukgymnastik (33 procent), den minst vanliga operation (18 procent). Sex patienter i kontrollgruppen respektive fyra i experimentgruppen bedömdes vara i behov av operation, men majoriteten (tre) av dessa i experimentgruppen valde att inte opereras. De dyraste insatserna i studien var operation och sjukgymnastik. När studien avslutades efter 12 månader fick en tredjedel av kontrollgruppen fortfarande någon form av behandling (sjukgymnastik). I experimentgruppen var motsvarande siffra 2 procent (massage).  

Studien indikerar att förbättrade hälsoeffekter (minskad smärta, förbättrad fysisk funktion, upplevd förbättring och livskvalitet) för patienter som lider av vanliga muskuloskeletala åkommor, liksom avsevärda kostnadsbesparingar, skulle kunna åstadkommas om specialiserad manuell behandling såsom naprapati vore ett möjligt vårdval på ortopedimottagningar.

Referenser

Lilje S, et al. Clin J Pain. 2013.

doi:10.1097/AJP.0000000000000000

Kommentarer (4)

 • Ökad effektivitet alltid intressant men ...

  2013-10-31 14:30 | Ökad effektivitet är alltid intressant, men i sammanfattningen saknas inklusionskriterierna för de båda grupperna. Att kostnaderna extrapolerades med DRG är en ovanlig metod men visar på en svaghet i den jämförande studien eftersom DRG-kostnaderna var avsevärt lägre i "experimentgruppen". Lägre DRG-kostnad indikerar förstås lindrigare skador enligt DRG-systemet. Inte konstigt då att de klarade sig utan fortsatt behandling tidigare.
  Göran Svensson, specialist i allmän medicin , pensionerad

  Jäv:

 • Resurserna och kompetensen finns redan inom skolmedicinen

  2013-11-21 14:35 | Studien rapporterar goda resultat och inte minst lägre vårdkostnader för experimentgruppen än för kontrollgruppen som erhållit sjukgymnastik. Av referatet framgår inte vad kontrollgruppens sjukgymnastik innehållit. Om det skulle så vara, att OMT-metoder (ortopedisk manuell terapi) exkluderats ur kontrollgruppens arsenal blir resultatet missvisande!

  Detta ifrågasättande är berättigat inte minst på grund av att många, om ej alla, ortopedmottagningar med öppenvårdsverksamhet sedan länge har sjukgymnaster/fysioterapeuter med såväl formell som reell kompetens i manuell diagnostik och terapi.

  Inom Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund finns en specialistordning. Specialistbehörighet för legitimerade sjukgymnaster inriktade på just den patientkategori som den refererade studien beskriver, finns och inkluderar bl a magisterexamen. Ett relativt stort antal legitimerade sjukgymnaster/fysioterapeuter med universitets- och högskoleutbildning i manuella behandlingsmetoder existerar således redan.

  Ortopediska öppenvårdspatienter har således i dag direkt eller genom remissförfarande tillgång till universitets- och högskolebaserad manuell terapi, vilket åtminstone inte referatet i LT informerar om.

  Dan Wallin, leg sjukgymnast, OMT (ortopedisk manuell terapi), Rehabtjänst, Stockholm

  Jäv:

 • Angående DRG i referat om hälsoekonomisk studie

  2013-12-16 10:12 | På grund av platsbrist tvingades vi utelämna inklusionskriterierna i studien i vårt referat.

  Inklusionskriter: Patienter remitterade till ortoped, vilkas remisser bedömts som oprioriterade” innan studien planerats, i åldern 18-65 år och svensktalande.

  Exklusionskriterier: Operationsfall, 100% sjukskrivning, graviditet, nyligen genomgången kirurgi i det besvärande området, kontraindikationer för manuell manipulationsbehandling och uttalat önskemål om att få en ortopedisk bedömning.

  Designen är en randomiserad kontrollerad studie där studiepersonerna har lottats till en av de två behandlingsarmarna. Detta syftar till att grupperna skall vara så lika som möjligt före behandlingen avseende faktorer som kan ha betydelse för prognosen.

  Patienterna i experimentgruppen hade inte ”lindrigare skador” än patienterna i kontrollgruppen, utan skattade sin smärta något högre vid baslinjen, vilket framgår av tabell 1 i originalpublikationen (Lilje et al Clin J Pain 2010). Detta tog vi hänsyn till i de statistiska analyserna. Det var fler patienter i kontrollgruppen som opererades, då majoriteten av patienterna i experimentgruppen som av ortoped och naprapat bedömdes kunna bli hjälpta av operation valde att inte opereras.

  Vår studie belyser att det görs många insatser för oprioriterade patienter i ortopedkö. Om dessa insatser inte är de mest passande så blir behandlingseffekterna inte stora; det är helt enkelt inte kostnadseffektivt. Vi förstår inte vad insändaren avser med ”extrapolering” av DRG i kommentaren; DRG kan kopplas såväl till en viss typ av operation som till en viss typ av röntgen.

  Stina Lilje, doktorand, Blekinge Tekniska Högskola

  Jäv:

 • Specialister i manuell terapi ovanligt i sjukvården

  2013-12-16 11:34 | Syftet med den refererade hälsoekonomiska studien var att jämföra kostnader och hälsoutfall mellan dels naprapatisk manuell terapi dels den vård som erbjuds oprioriterade patienter i ortopedkö. I studien har vi beskrivit vilken typ av interventioner som skedde i respektive grupper, men vårt syfte har inte varit att undersöka i vilken form manuell behandling bedrivs i Sverige idag.

  En styrka med studien är att omhändertagandet i kontrollgruppen bedrevs som ”standard care”, det vill säga att arbetet i kontrollgruppen bedrevs precis som vanligt. Det innebar att den tredjedel av patienterna i kontrollgruppen som remitterades till sjukgymnast precis som vanligt kom till såväl privata sjukgymnaster som sjukgymnaster anställda inom landstinget och sjukgymnaster med någon form av specialisering. I ortopedernas remisser gjordes inga distinktioner huruvida sjukgymnastens kompetens skulle grunda sig på någon påbyggnadsutbildning eller inte.

  Någon exkludering av den typ av sjukgymnaster som har vidareutbildning inom OMT har inte skett, vare sig före studiens start eller därefter. En betydande del (43 procent) av samtliga studiepatienter hade varit hos sjukgymnast innan de remitterades till ortoped, varav vissa var utbildade inom OMT. En tredjedel av patienterna i kontrollgruppen remitterades till sjukgymnast efter ortopedbesöket, och nästan lika många besökte fortfarande sjukgymnast då studien avslutades efter ett år.

  Vid tidpunkten för publiceringen av huvudstudien fanns totalt omkring 150 sjukgymnaster i Sverige med utbildning i manuell terapi på den nivå som motsvarar naprapatisk manuell terapi, vilket är det som utvärderas i studierna. Vid samma tid fanns ca 1000 legitimerade naprapater med kompetens i den behandling som studierna utvärderar.

  Våra studier visar att det blev både bättre och billigare med naprapati än med ”standard care” för den studiepopulation ur ortopedkön som vi hade valt att undersöka.

  Stina Lilje, doktorand, Blekinge Tekniska Högskola

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons