Även de obesa personer som inte lider av metabola syndromet har på sikt ökad morbiditet och mortalitet, enligt en metaanalys som publiceras i Annals of Internal Medicine.

Personer med fetma (obesitas; BMI ≥ 30) har ökad mortalitet, men enligt tidigare studier tycks däremot personer med enbart övervikt (BMI 25–30) ha en lägre mortalitet än normalviktiga (BMI 18,5–25). Metabola syndromet, i form av förhöjda blodlipider, sänkt glukostolerans, förhöjt blodtryck och/eller ökat midjemått, tycks inte stå i direkt korrelation till BMI. Så påverkar metabola syndromet i sig, oavsett BMI, risken för mortalitet/morbiditet?

En grupp kanadensiska forskare gjorde en metaanalys av åtta studier som undersökt vuxna individer med avseende på BMI och metabola syndromet, med kardiovaskulära händelser som utfallsmått. Med kardiovaskulära händelser avsågs kardiovaskulär död, akut koronart syndrom, hjärtsvikt, stroke, TIA eller claudicatio intermittens. Kontrollgruppen var normalviktiga individer utan metabola syndromet.

Överviktiga individer (BMI 25–30) utan metabola syndromet hade ingen ökad risk för kardiovaskulär sjukdom. För obesa individer (BMI ≥30) utan metabola syndromet framkom, då metaanalysen begränsades till studier med tio års uppföljning eller mer, en riskökning (relativ risk [RR] 1,24, 95 procents konfidensintervall [KI] 1,02–1,55).

Hos individer med metabola syndromet fanns intressant nog en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom oavsett vikt, och riskökningen var jämförbar mellan normalviktiga (RR 3,14, 95 procents KI 2,36–3,93), överviktiga (RR 2,70, 95 procents KI 2,08–3,30) och obesa (RR 2,65, 95 procents KI 2,18–3,12).

Metabola syndromet innebär således alltid en ökad risk för kardiovaskulär sjukdom, och även obesa individer utan metabola syndromet har på sikt en ökad risk.