Autoreferat. Bättre förståelse för virusdiagnostik är av stor vikt för att optimera handläggning av och minimera onödig antibiotikaförskrivning till barn med luftvägssjukdom. Vi har genomfört en matchad fall–kontrollstudie på barn med akut luftvägsinfektion och friska symtomfria kontroller som testats för 16 olika luftvägsvirus med PCR, den nuvarande rutindiagnostiska metoden. Flera luftvägsvirus kunde påvisas lika ofta hos de friska kontrollerna som hos de sjuka barnen (fallen), vilket försvårar tolkningen av ett fynds kliniska betydelse.

Drygt 200 barn under 5 år med kliniska tecken på akut luftvägsinfektion provtogs med nasofarynxaspirat på Sachsska barnsjukhusets akutmottagning under »luftvägssäsongen« 2011–2012, utanför influensatoppen som inföll sent detta år. Som kontroller provtogs friska barn longitudinellt på barnavårdscentraler runtom i Stockholm i samband med rutinbesök. Kontrollerna, som av föräldrarna rapporterats vara symtomfria de senaste 7 dagarna, matchades mot fallen efter ålder och tid på året.

Av kontrollerna var 35,4 procent positiva för ett eller flera virus jämfört med 72,3 procent av fallen. Detektion av metapneumovirus, parainfluensavirus och respiratoriskt syncytievirus var starkt associerad till akut luftvägsinfektion, och dessa virus hittades endast sporadiskt hos kontrollerna. För adenovirus, bocavirus och rhinovirus var associationen svagare, och dessa virus återfanns så pass ofta hos friska kontroller att den kliniska tolkningen av ett fynd måste göras med försiktighet. Detektion av coronavirus och enterovirus var inte associerad med akut luftvägsinfektion – dessa virus hittades lika ofta i båda grupperna. Det finns ett behov av att utveckla diagnostiken för flera virus för att kunna avgöra om detektion är kliniskt relevant.

Värt att poängtera är att nuvarande diagnostik med PCR är en mycket känslig metod, men huruvida detektion hos kontrollerna stod för lågvirulent infektion, förlängd virusutsöndring efter en utläkt infektion eller tidiga fynd av en uppseglande infektion kunde inte avgöras.