Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:CU3S Läkartidningen 20/2014
Lakartidningen.se 2014-04-17

Sju Borreliaarter i svenska fästingar

Thomas G T Jaenson, professor, medicinsk entomologi, Uppsala universitet

Flera betydelsefulla upptäckter om de fästingöverförda infektionerna Lyme-borrelios och fästingöverförd hjärninflammation (TBE) har under de senaste åren gjorts inom det så kallade Stingprojektet vid Linköpings universitet. En av gruppens forskare, Peter Wilhelmsson, presenterade i sin doktorsavhandling flera nya betydelsefulla upptäckter om Borreliabakteriernas biologi, speciellt rörande deras överföring från fästingen till människan. Resultaten är viktiga eftersom de ger vägledning om hur vi lämpligast kan minska risken att drabbas av fästingöverförda sjukdomsorsakande mikrober.

Avhandlingen baseras på mikrobiologiska analyser av drygt 2 000 fästingar, som ca 1 500 fästingbitna personer lämnade in till totalt 34 olika vårdcentraler i främst södra Sverige och på Åland under 2007 och 2008. Betydligt fler kvinnor än män lämnade in fästingar.

Dessutom analyserades från varje fästingbiten person två blodprov avseende antikroppar mot Borrelia. Det första blodprovet togs strax efter det att en person tagit bort en fästing från sin hud och lämnat in fästingen till en vårdcentral, det andra blodprovet togs tre månader senare.

Information om eventuella sjukdomssymtom till följd av fästingbetten erhölls genom enkäter och patientjournaler.

Sju arter av Borreliaspiroketer påvisades i fästingarna. Sex av dessa Borreliaarter tillhör artkomplexet Borrelia burgdorferi sensu lato, som kan ge upphov till det sjukdomssyndrom som brukar benämnas Lyme-borrelios, eller i vardagligt tal borrelia. Den sjunde arten, Borrelia miyamotoi, orsakar fästingburen återfallsfeber.

Borreliabakterier påvisades i genomsnitt i var fjärde avlägsnad fästing. Trots detta utvecklade endast 2 procent av de bitna personerna symtom eller tecken på Lyme-borrelios. Av de fästingbitna personerna utvecklade 2,5 procent antikroppar mot Borrelia, trots att man inte fann några sjukdomssymtom av infektionen. Majoriteten av fästingarna, 72 procent, var nymfer, dvs i stadiet mellan larv och vuxen fästing, och hade vanligtvis bitit fast sig på benen.

Genom att i mikroskop mäta avstånden mellan speciella strukturer på en fästing går det att avgöra hur länge den sugit blod. Tiden som fästingen suttit förankrad i huden är starkt positivt korrelerad till sannolikheten att spiroketer överförts från fästing till människa, dvs att en infektion ägt rum. De Borreliainfekterade fästingar som suttit länge i huden (>36 timmar) innehöll färre spiroketer än de som suttit fast en kortare tid. Och de personer som utvecklade antikroppar mot Borreliabakterierna hade tagit bort »sina« fästingar från huden betydligt senare (efter i genomsnitt 58 timmar) jämfört med dem som inte serokonverterade (29 timmar). Yngre personer och kvinnor avlägsnade fästingarna snabbast, äldre personer och män långsammast. Fästingar som fäst sig i huden på huvudet eller i underlivet upptäcktes i allmänhet betydligt senare än de som fäst sig på andra områden på kroppen.

Sammantagna ger resultaten starkt stöd för att noggrant och ofta undersöka sin hud när man har vistats i fästingmarker. Och finner man en fästing bör den avlägsnas så snart som möjligt. Men, det bör ändå betonas att risken att utveckla sjukdomssymtom till följd av ett fästingbett är mycket liten.

Referenser

Wilhelmsson P. A sting from a tick: epidemiology, ecology and clinical aspects of Lyme borreliosis [avhandling]. Linköpings universitet, Linköping; 2014. http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:707600

Kommentarer (1)

 • Borttagningsmetod sedan minst 15 år.

  2014-04-19 22:00 | Material: Färsk tändsticka + salva. (Kenacutan bäst så länge den fanns - nu Betnovat med chinoform eller valfritt)
  Metod: Salva på svavlet. Stryk lite på fästingen och snurra runt många varv så nära som möjligt och med salva på huden. Berör gärna fästingen lite på och stryk då o då bakifrån upp.
  Resultat: Fästingen släpper så gott som undantagslöst -ibland efter ganska många varv. Den kryper dock ut! Fånga den på det klibbiga svavlet och tänd stickan. Så är också kremeringen klar.
  Tror vi haft 2 lättbehandlade Borrelia bland hundratals fästingar.
  Vill gärna ha kommentar på metoden. Fördelarna uppenbara - men har någon några kritiska synpunkter?? Risker??
  Hans Frykman

  Hans Frykman, Dr, Med-Hav AB

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons