Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DCSP Läkartidningen 07/2015
Lakartidningen.se 2015-01-28

Tveksam effekt av paracetamol vid knäledsartros

En metaanalys publicerad i Annals of Internal Medicine jämförde effekten i befintliga behandlingsregimer vid knäledsartros. Analysen utgick från randomiserade kliniska studier som jämförde olika regimer av monoterapi mot knäledsartros hos vuxna. Preparaten som jämfördes var paracetamol, diklofenak, ibuprofen, naproxen, celecoxib, kortikosteroider i ledinjektion, hyaluronsyra i ledinjektion samt placebo i ledinjektion eller oralt.

Data hämtades från publicerade behandlingsstudier som genomförts fram till den 15 augusti 2014. Två forskare arbetade oberoende av varandra med att skörda data från studierna och bedöma den vetenskapliga kvaliteten. Standardiserade medelvärden på skillnader i terapieffekter bestämdes för utfallsmåtten smärta, funktion och stelhet vid tre månaders uppföljning.

Med hjälp av bayesiansk prediktionsanalys utvärderades totalt 137 studier omfattande 33 243 patienter. Avseende utfallsmåttet nådde samtliga behandlingar statistiskt signifikanta positiva resultat, med effektvärdet 0,63 (95 procents prediktionsintervall [PI] 0,39–0,88) för den mest effektiva behandlingen (hyaluronsyra), och effektvärdet 0,18 (PI 0,04–0,33) för den minst effektiva behandlingen (paracetamol). Den blygsamma effekten av paracetamol bedömdes dock inte uppnå det på förhand bestämda kriteriet för klinisk relevans (20 poäng på skattningsskalan WOMAC VAS).

För utfallsmåttet funktion var alla behandlingsregimer utom ledinjektioner med kortikosteroider överlägsna oral placebo med effektmått 0,15–0,45. Ingen nämnvärd skillnad i effekt avseende stelhet noterades mellan olika behandlingsregimer. Varken för funktion eller stelhet var intraartikulärt administrerad placebo bättre än oral placebo.

Författarna lyfter fram att läkemedel som administreras genom ledinjektion visade störst effekt mot smärta vid knäledsartros. Det gällde i synnerhet hyaluronsyra, en behandling som expertpaneler ansett har minimal effekt och klinisk relevans. Hyaluronsyrans ovanliga potens i den här metaanalysen kan enligt författarna tillskrivas en placeboeffekt av den intraartikulära injektion som i sig visade sig vara bättre än oralt administrerad placebo avseende smärtlindring.

Svagheter i studien är, enligt författarna, bl a avsaknad av långtidsdata och ofullständig säkerhetsrapportering. Detta beror på skillnader i upplägg och utvärdering i de studier som togs med i metaanalysen. Noteras bör också att jämförelser mellan kombinationsterapier mot knäledsartros uteslöts i denna metaanalys, trots att kombinationsterapi är vanligt. Förklaringen är det stora antal kombinationsmöjligheter av preparat som finns och den låga förekomst i databaserna av studier som rapporterar sådana jämförelser.

Referenser

Bannuru RB, et al. Ann Intern Med. 2015;162:46-54.

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons