Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DCSP Läkartidningen 07/2015
Lakartidningen.se 2015-01-28

Tveksam effekt av paracetamol vid knäledsartros

En metaanalys publicerad i Annals of Internal Medicine jämförde effekten i befintliga behandlingsregimer vid knäledsartros. Analysen utgick från randomiserade kliniska studier som jämförde olika regimer av monoterapi mot knäledsartros hos vuxna. Preparaten som jämfördes var paracetamol, diklofenak, ibuprofen, naproxen, celecoxib, kortikosteroider i ledinjektion, hyaluronsyra i ledinjektion samt placebo i ledinjektion eller oralt.

Data hämtades från publicerade behandlingsstudier som genomförts fram till den 15 augusti 2014. Två forskare arbetade oberoende av varandra med att skörda data från studierna och bedöma den vetenskapliga kvaliteten. Standardiserade medelvärden på skillnader i terapieffekter bestämdes för utfallsmåtten smärta, funktion och stelhet vid tre månaders uppföljning.

Med hjälp av bayesiansk prediktionsanalys utvärderades totalt 137 studier omfattande 33 243 patienter. Avseende utfallsmåttet nådde samtliga behandlingar statistiskt signifikanta positiva resultat, med effektvärdet 0,63 (95 procents prediktionsintervall [PI] 0,39–0,88) för den mest effektiva behandlingen (hyaluronsyra), och effektvärdet 0,18 (PI 0,04–0,33) för den minst effektiva behandlingen (paracetamol). Den blygsamma effekten av paracetamol bedömdes dock inte uppnå det på förhand bestämda kriteriet för klinisk relevans (20 poäng på skattningsskalan WOMAC VAS).

För utfallsmåttet funktion var alla behandlingsregimer utom ledinjektioner med kortikosteroider överlägsna oral placebo med effektmått 0,15–0,45. Ingen nämnvärd skillnad i effekt avseende stelhet noterades mellan olika behandlingsregimer. Varken för funktion eller stelhet var intraartikulärt administrerad placebo bättre än oral placebo.

Författarna lyfter fram att läkemedel som administreras genom ledinjektion visade störst effekt mot smärta vid knäledsartros. Det gällde i synnerhet hyaluronsyra, en behandling som expertpaneler ansett har minimal effekt och klinisk relevans. Hyaluronsyrans ovanliga potens i den här metaanalysen kan enligt författarna tillskrivas en placeboeffekt av den intraartikulära injektion som i sig visade sig vara bättre än oralt administrerad placebo avseende smärtlindring.

Svagheter i studien är, enligt författarna, bl a avsaknad av långtidsdata och ofullständig säkerhetsrapportering. Detta beror på skillnader i upplägg och utvärdering i de studier som togs med i metaanalysen. Noteras bör också att jämförelser mellan kombinationsterapier mot knäledsartros uteslöts i denna metaanalys, trots att kombinationsterapi är vanligt. Förklaringen är det stora antal kombinationsmöjligheter av preparat som finns och den låga förekomst i databaserna av studier som rapporterar sådana jämförelser.

Referenser

Bannuru RB, et al. Ann Intern Med. 2015;162:46-54.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons