Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DCSP Läkartidningen 07/2015
Lakartidningen.se 2015-01-28

Tveksam effekt av paracetamol vid knäledsartros

En metaanalys publicerad i Annals of Internal Medicine jämförde effekten i befintliga behandlingsregimer vid knäledsartros. Analysen utgick från randomiserade kliniska studier som jämförde olika regimer av monoterapi mot knäledsartros hos vuxna. Preparaten som jämfördes var paracetamol, diklofenak, ibuprofen, naproxen, celecoxib, kortikosteroider i ledinjektion, hyaluronsyra i ledinjektion samt placebo i ledinjektion eller oralt.

Data hämtades från publicerade behandlingsstudier som genomförts fram till den 15 augusti 2014. Två forskare arbetade oberoende av varandra med att skörda data från studierna och bedöma den vetenskapliga kvaliteten. Standardiserade medelvärden på skillnader i terapieffekter bestämdes för utfallsmåtten smärta, funktion och stelhet vid tre månaders uppföljning.

Med hjälp av bayesiansk prediktionsanalys utvärderades totalt 137 studier omfattande 33 243 patienter. Avseende utfallsmåttet nådde samtliga behandlingar statistiskt signifikanta positiva resultat, med effektvärdet 0,63 (95 procents prediktionsintervall [PI] 0,39–0,88) för den mest effektiva behandlingen (hyaluronsyra), och effektvärdet 0,18 (PI 0,04–0,33) för den minst effektiva behandlingen (paracetamol). Den blygsamma effekten av paracetamol bedömdes dock inte uppnå det på förhand bestämda kriteriet för klinisk relevans (20 poäng på skattningsskalan WOMAC VAS).

För utfallsmåttet funktion var alla behandlingsregimer utom ledinjektioner med kortikosteroider överlägsna oral placebo med effektmått 0,15–0,45. Ingen nämnvärd skillnad i effekt avseende stelhet noterades mellan olika behandlingsregimer. Varken för funktion eller stelhet var intraartikulärt administrerad placebo bättre än oral placebo.

Författarna lyfter fram att läkemedel som administreras genom ledinjektion visade störst effekt mot smärta vid knäledsartros. Det gällde i synnerhet hyaluronsyra, en behandling som expertpaneler ansett har minimal effekt och klinisk relevans. Hyaluronsyrans ovanliga potens i den här metaanalysen kan enligt författarna tillskrivas en placeboeffekt av den intraartikulära injektion som i sig visade sig vara bättre än oralt administrerad placebo avseende smärtlindring.

Svagheter i studien är, enligt författarna, bl a avsaknad av långtidsdata och ofullständig säkerhetsrapportering. Detta beror på skillnader i upplägg och utvärdering i de studier som togs med i metaanalysen. Noteras bör också att jämförelser mellan kombinationsterapier mot knäledsartros uteslöts i denna metaanalys, trots att kombinationsterapi är vanligt. Förklaringen är det stora antal kombinationsmöjligheter av preparat som finns och den låga förekomst i databaserna av studier som rapporterar sådana jämförelser.

Referenser

Bannuru RB, et al. Ann Intern Med. 2015;162:46-54.

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons