Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS43 Lakartidningen.se 2015-11-19

Kortare antibiotikabehandling vid komplicerade bukinfektioner möjlig

Gunnar Jacobsson, med dr, överläkare, infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde; Regionala Strama, Västra Götalandsregionen

Kortare behandlingstid med antibiotika är möjligt vid komplicerade bukinfektioner om det kombineras med dränage av primärfokus. Det visar en randomiserad multicenterstudie publicerad i New England Journal of Medicine [1].

Väl känt är att en komplicerad infektion i buken inte kan behandlas utan dränage. Hur länge behandling med antibiotika ska pågå är dock oklart. Författarna ville jämföra kort terapitid (4 dagar) med längre tids behandling med avseende på normalisering av inflammatoriska markörer som feber, leukocytos samt ileus. Med komplicerad bukinfektion menades att någon av dessa tre parametrar förelåg, samt att patienten hade genomgått en dränageprocedur.  Studien genomfördes vid 23 centrum i USA och Kanada. Totalt inkluderades 518 patienter (258 respektive 260). Grupperna var likvärdiga vad gäller ålder, kön och övrig sjuklighet. Kolon eller rektum var vanligaste fokus för infektion i båda grupperna (30,8 respektive 37,6 procent), och oftast användes perkutant dränage (33,1 respektive 33,3 procent).

I experimentgruppen uppträdde en komplikation (sårinfektion, recidiv av primärinfektion eller död inom 30 dagar) hos 21,8 procent av patienterna, mot 22,3 procent i kontrollgruppen (P = 0,97). Behandlingstid med antibiotika var 4 dagar (interkvartilavstånd 4–5 dagar) respektive 8 dagar (interkvartilavstånd 5–10 dagar), och absolut skillnad var –4 dagar (95 procents konfidensintervall [KI] –4,7 till –3,3 dagar; P<0,001). Följsamheten till behandlingsprotokollet var måttlig; 18 procent av patienterna i experimentgruppen behandlades längre tid än 4 dagar.

Författarnas slutsats är att nyttan av systemisk antibiotikaterapi efter dränage är begränsad till de första dagarna.Traditionella inflammationsmarkörer är dåliga verktyg för att utvärdera antibiotikabehandling. När övergår exempelvis C-reaktivt protein (CRP) från att vara markör för bakteriell infektion till att endast markera kvarstående inflammation?

Studiens resultat beträffande kortare behandlingstid överensstämmer med trender för behandlingstid vid helt andra infektionstyper, exempelvis kortare behandlingstid (3 dagar) vid pneumoni [2]. 

Referenser

 1. Sawyer RG, et al. N Engl J Med. 2015;372:1996-2005.
 2. El Moussaoui R, et al. BMJ. 2006;332:1355.

Kommentarer (2)

 • Vad har egentligen studien visat? Inte helt lätt att begripa...

  2015-11-23 10:35 | Jag har läst denna studie och det kompletterande materialet som NEJM tillhandahåller. Jag blir inte riktigt klok på vilken typ av patienter som egentligen ingår i denna studie av komplicerade bukinfektioner. Majoriteten av patienterna behandlades med perkutant eller kirurgiskt dränage utan ytterligare “source control”. I endast 39% gjordes någon form av resektion eller lagning som vid tarmperforation. Uppenbarligen rör det sig om många patienter med abscesser. Samtidigt kom 62 % av patienterna hemifrån. Det framgår inte hur många patienter som nyligen opererats och uppvisar postoperative abscesser. Man kan misstänka att en stor del av patienterna hade perianala eller rektala abscesser som inciderades annars är det svårt att förstå hur man kan uppnå source control med bara dränage/kirurgisk dränage på så många patienter. Dödlighet 28 dagar var bara 1 % vilket är mycket lågt för komplicerade bukinfektioner. I studien förekommer längre behandlingstider (mer än 5 dagar) för 18% av patienterna som randomiserade till kort antibiotikaduration vilket kanske är de mer komplicerade fallen med terapisvikt. Den gruppen visar som förväntat en mycket högre frekvens av infektionskomplikationer.
  Sammanfattningsvis kan vi nog känna oss fortsatt trygga I att avsluta antibiotika efter 4-5 dagar om man har adekvat dränage av abscesser och uppnått source control. I visa fall kan ännu kortare behandlingstider rekommenderas som tex opererad akut kolecystit eller opererad perforerad appendicit som mår bra och där magen är igång. För de egentliga komplicerade bukinfektioner med sviktande organfunktioner, persisterande septisk bild och oklar kirurgisk source control är vi inte hjälpta av denna studie av Sawyers et al.

  Bengt Gårdlund, Doc Öl, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  Jäv:

 • Nej, studien omfattade inte patienter med "oklar kirurgisk source control", eller?

  2015-11-23 14:19 | Studien omfattade patienter som genomgått adekvat source control (enligt prövaren), därmed bortfaller patienter med okontrollerad infektion och svårare sjukdomsförlopp. Som Gårdlund påpekar var också dödligheten låg. Komplikationsfrekvensen var dock över 20 % i båda grupperna vilket talar emot att varken kortare eller längre tid med antibiotika skulle hjälpa. Övrig sjuklighet kan ha bidragit till detta men kanske inte source control var adekvat? Värdet av studien ligger hos den stora grupp av patienter med mindre allvarlig sjukdom (även om en subgruppsanalys visade samma resultat hos de med högre APACHE II poäng) som erhåller slentrianmässigt en vecka eller längre tids antibiotika behandling. Tyvärr så är riktlinjer inte uppdaterade och inte praxis heller hos många kliniker. Dessutom pekar studien på bristen på effektiva diagnostiska test för att kunna styra/avsluta behandlingen, ex feber, vita blodkroppar eller att tarmen har kommit igång.

  Gunnar Jacobsson, Med dr överläkare, infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde; Regionala Strama, Västra Götalandsregionen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Liraglutid minskade mortalitet i grupp
av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

bild

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

Annons Annons
bild

»Hitintills förskonad från allvarlig sjukdom utanför mitt professionella liv blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. () 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016