Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS43 Lakartidningen.se 2015-11-19

Kortare antibiotikabehandling vid komplicerade bukinfektioner möjlig

Gunnar Jacobsson, med dr, överläkare, infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde; Regionala Strama, Västra Götalandsregionen

Kortare behandlingstid med antibiotika är möjligt vid komplicerade bukinfektioner om det kombineras med dränage av primärfokus. Det visar en randomiserad multicenterstudie publicerad i New England Journal of Medicine [1].

Väl känt är att en komplicerad infektion i buken inte kan behandlas utan dränage. Hur länge behandling med antibiotika ska pågå är dock oklart. Författarna ville jämföra kort terapitid (4 dagar) med längre tids behandling med avseende på normalisering av inflammatoriska markörer som feber, leukocytos samt ileus. Med komplicerad bukinfektion menades att någon av dessa tre parametrar förelåg, samt att patienten hade genomgått en dränageprocedur.  Studien genomfördes vid 23 centrum i USA och Kanada. Totalt inkluderades 518 patienter (258 respektive 260). Grupperna var likvärdiga vad gäller ålder, kön och övrig sjuklighet. Kolon eller rektum var vanligaste fokus för infektion i båda grupperna (30,8 respektive 37,6 procent), och oftast användes perkutant dränage (33,1 respektive 33,3 procent).

I experimentgruppen uppträdde en komplikation (sårinfektion, recidiv av primärinfektion eller död inom 30 dagar) hos 21,8 procent av patienterna, mot 22,3 procent i kontrollgruppen (P = 0,97). Behandlingstid med antibiotika var 4 dagar (interkvartilavstånd 4–5 dagar) respektive 8 dagar (interkvartilavstånd 5–10 dagar), och absolut skillnad var –4 dagar (95 procents konfidensintervall [KI] –4,7 till –3,3 dagar; P<0,001). Följsamheten till behandlingsprotokollet var måttlig; 18 procent av patienterna i experimentgruppen behandlades längre tid än 4 dagar.

Författarnas slutsats är att nyttan av systemisk antibiotikaterapi efter dränage är begränsad till de första dagarna.Traditionella inflammationsmarkörer är dåliga verktyg för att utvärdera antibiotikabehandling. När övergår exempelvis C-reaktivt protein (CRP) från att vara markör för bakteriell infektion till att endast markera kvarstående inflammation?

Studiens resultat beträffande kortare behandlingstid överensstämmer med trender för behandlingstid vid helt andra infektionstyper, exempelvis kortare behandlingstid (3 dagar) vid pneumoni [2]. 

Referenser

 1. Sawyer RG, et al. N Engl J Med. 2015;372:1996-2005.
 2. El Moussaoui R, et al. BMJ. 2006;332:1355.

Kommentarer (2)

 • Vad har egentligen studien visat? Inte helt lätt att begripa...

  2015-11-23 10:35 | Jag har läst denna studie och det kompletterande materialet som NEJM tillhandahåller. Jag blir inte riktigt klok på vilken typ av patienter som egentligen ingår i denna studie av komplicerade bukinfektioner. Majoriteten av patienterna behandlades med perkutant eller kirurgiskt dränage utan ytterligare “source control”. I endast 39% gjordes någon form av resektion eller lagning som vid tarmperforation. Uppenbarligen rör det sig om många patienter med abscesser. Samtidigt kom 62 % av patienterna hemifrån. Det framgår inte hur många patienter som nyligen opererats och uppvisar postoperative abscesser. Man kan misstänka att en stor del av patienterna hade perianala eller rektala abscesser som inciderades annars är det svårt att förstå hur man kan uppnå source control med bara dränage/kirurgisk dränage på så många patienter. Dödlighet 28 dagar var bara 1 % vilket är mycket lågt för komplicerade bukinfektioner. I studien förekommer längre behandlingstider (mer än 5 dagar) för 18% av patienterna som randomiserade till kort antibiotikaduration vilket kanske är de mer komplicerade fallen med terapisvikt. Den gruppen visar som förväntat en mycket högre frekvens av infektionskomplikationer.
  Sammanfattningsvis kan vi nog känna oss fortsatt trygga I att avsluta antibiotika efter 4-5 dagar om man har adekvat dränage av abscesser och uppnått source control. I visa fall kan ännu kortare behandlingstider rekommenderas som tex opererad akut kolecystit eller opererad perforerad appendicit som mår bra och där magen är igång. För de egentliga komplicerade bukinfektioner med sviktande organfunktioner, persisterande septisk bild och oklar kirurgisk source control är vi inte hjälpta av denna studie av Sawyers et al.

  Bengt Gårdlund, Doc Öl, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  Jäv:

 • Nej, studien omfattade inte patienter med "oklar kirurgisk source control", eller?

  2015-11-23 14:19 | Studien omfattade patienter som genomgått adekvat source control (enligt prövaren), därmed bortfaller patienter med okontrollerad infektion och svårare sjukdomsförlopp. Som Gårdlund påpekar var också dödligheten låg. Komplikationsfrekvensen var dock över 20 % i båda grupperna vilket talar emot att varken kortare eller längre tid med antibiotika skulle hjälpa. Övrig sjuklighet kan ha bidragit till detta men kanske inte source control var adekvat? Värdet av studien ligger hos den stora grupp av patienter med mindre allvarlig sjukdom (även om en subgruppsanalys visade samma resultat hos de med högre APACHE II poäng) som erhåller slentrianmässigt en vecka eller längre tids antibiotika behandling. Tyvärr så är riktlinjer inte uppdaterade och inte praxis heller hos många kliniker. Dessutom pekar studien på bristen på effektiva diagnostiska test för att kunna styra/avsluta behandlingen, ex feber, vita blodkroppar eller att tarmen har kommit igång.

  Gunnar Jacobsson, Med dr överläkare, infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde; Regionala Strama, Västra Götalandsregionen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons