Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS43 Lakartidningen.se 2015-11-19

Kortare antibiotikabehandling vid komplicerade bukinfektioner möjlig

Gunnar Jacobsson, med dr, överläkare, infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde; Regionala Strama, Västra Götalandsregionen

Kortare behandlingstid med antibiotika är möjligt vid komplicerade bukinfektioner om det kombineras med dränage av primärfokus. Det visar en randomiserad multicenterstudie publicerad i New England Journal of Medicine [1].

Väl känt är att en komplicerad infektion i buken inte kan behandlas utan dränage. Hur länge behandling med antibiotika ska pågå är dock oklart. Författarna ville jämföra kort terapitid (4 dagar) med längre tids behandling med avseende på normalisering av inflammatoriska markörer som feber, leukocytos samt ileus. Med komplicerad bukinfektion menades att någon av dessa tre parametrar förelåg, samt att patienten hade genomgått en dränageprocedur.  Studien genomfördes vid 23 centrum i USA och Kanada. Totalt inkluderades 518 patienter (258 respektive 260). Grupperna var likvärdiga vad gäller ålder, kön och övrig sjuklighet. Kolon eller rektum var vanligaste fokus för infektion i båda grupperna (30,8 respektive 37,6 procent), och oftast användes perkutant dränage (33,1 respektive 33,3 procent).

I experimentgruppen uppträdde en komplikation (sårinfektion, recidiv av primärinfektion eller död inom 30 dagar) hos 21,8 procent av patienterna, mot 22,3 procent i kontrollgruppen (P = 0,97). Behandlingstid med antibiotika var 4 dagar (interkvartilavstånd 4–5 dagar) respektive 8 dagar (interkvartilavstånd 5–10 dagar), och absolut skillnad var –4 dagar (95 procents konfidensintervall [KI] –4,7 till –3,3 dagar; P<0,001). Följsamheten till behandlingsprotokollet var måttlig; 18 procent av patienterna i experimentgruppen behandlades längre tid än 4 dagar.

Författarnas slutsats är att nyttan av systemisk antibiotikaterapi efter dränage är begränsad till de första dagarna.Traditionella inflammationsmarkörer är dåliga verktyg för att utvärdera antibiotikabehandling. När övergår exempelvis C-reaktivt protein (CRP) från att vara markör för bakteriell infektion till att endast markera kvarstående inflammation?

Studiens resultat beträffande kortare behandlingstid överensstämmer med trender för behandlingstid vid helt andra infektionstyper, exempelvis kortare behandlingstid (3 dagar) vid pneumoni [2]. 

Referenser

 1. Sawyer RG, et al. N Engl J Med. 2015;372:1996-2005.
 2. El Moussaoui R, et al. BMJ. 2006;332:1355.

Kommentarer (2)

 • Vad har egentligen studien visat? Inte helt lätt att begripa...

  2015-11-23 10:35 | Jag har läst denna studie och det kompletterande materialet som NEJM tillhandahåller. Jag blir inte riktigt klok på vilken typ av patienter som egentligen ingår i denna studie av komplicerade bukinfektioner. Majoriteten av patienterna behandlades med perkutant eller kirurgiskt dränage utan ytterligare “source control”. I endast 39% gjordes någon form av resektion eller lagning som vid tarmperforation. Uppenbarligen rör det sig om många patienter med abscesser. Samtidigt kom 62 % av patienterna hemifrån. Det framgår inte hur många patienter som nyligen opererats och uppvisar postoperative abscesser. Man kan misstänka att en stor del av patienterna hade perianala eller rektala abscesser som inciderades annars är det svårt att förstå hur man kan uppnå source control med bara dränage/kirurgisk dränage på så många patienter. Dödlighet 28 dagar var bara 1 % vilket är mycket lågt för komplicerade bukinfektioner. I studien förekommer längre behandlingstider (mer än 5 dagar) för 18% av patienterna som randomiserade till kort antibiotikaduration vilket kanske är de mer komplicerade fallen med terapisvikt. Den gruppen visar som förväntat en mycket högre frekvens av infektionskomplikationer.
  Sammanfattningsvis kan vi nog känna oss fortsatt trygga I att avsluta antibiotika efter 4-5 dagar om man har adekvat dränage av abscesser och uppnått source control. I visa fall kan ännu kortare behandlingstider rekommenderas som tex opererad akut kolecystit eller opererad perforerad appendicit som mår bra och där magen är igång. För de egentliga komplicerade bukinfektioner med sviktande organfunktioner, persisterande septisk bild och oklar kirurgisk source control är vi inte hjälpta av denna studie av Sawyers et al.

  Bengt Gårdlund, Doc Öl, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

  Jäv:

 • Nej, studien omfattade inte patienter med "oklar kirurgisk source control", eller?

  2015-11-23 14:19 | Studien omfattade patienter som genomgått adekvat source control (enligt prövaren), därmed bortfaller patienter med okontrollerad infektion och svårare sjukdomsförlopp. Som Gårdlund påpekar var också dödligheten låg. Komplikationsfrekvensen var dock över 20 % i båda grupperna vilket talar emot att varken kortare eller längre tid med antibiotika skulle hjälpa. Övrig sjuklighet kan ha bidragit till detta men kanske inte source control var adekvat? Värdet av studien ligger hos den stora grupp av patienter med mindre allvarlig sjukdom (även om en subgruppsanalys visade samma resultat hos de med högre APACHE II poäng) som erhåller slentrianmässigt en vecka eller längre tids antibiotika behandling. Tyvärr så är riktlinjer inte uppdaterade och inte praxis heller hos många kliniker. Dessutom pekar studien på bristen på effektiva diagnostiska test för att kunna styra/avsluta behandlingen, ex feber, vita blodkroppar eller att tarmen har kommit igång.

  Gunnar Jacobsson, Med dr överläkare, infektionskliniken, Skaraborgs sjukhus, Skövde; Regionala Strama, Västra Götalandsregionen

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annons
Annons Annons