Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSXA Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-11

Naturligt åldrande kan förklara minskad allergisk sensibilisering

Katja Warm, med dr, överläkare, Karl-Hansen-Klinik, Bad Lippspringe, Tyskland

Avhandling. Sensibilisering mot luftvägsallergener är den viktigaste riskfaktorn för utvecklingen av astma och allergisk rinit bland barn, ungdomar och unga vuxna. I en ny avhandling beskrivs utbredning och uppkomst av samt remission från allergisk sensibilisering bland barn, ungdomar och vuxna. Även förändringen i prevalens över tid bland vuxna, riskfaktorer för sensibilisering samt sambandet mellan astma och rinit har studerats. Avhandlingen syftar till att fylla en kunskapslucka, eftersom endast ett fåtal publicerade studier på området baserar sig på objektiva kliniska metoder.

Incidens av och remission från allergisk sensibilisering bland barn och ungdomar samt bland vuxna undersöktes med longitudinell studiedesign. Förändringar i förekomsten av allergisk sensibilisering över tid kartlades genom att jämföra två tvärsnitt av kohorter med vuxna. I en av kohorterna analyserades också sambandet mellan allergisk sensibilisering och astma samt rinit. Både pricktest och analys av specifik IgE (Phadiatop) användes för att fastställa en sensibilisering bland individerna. Strukturerade intervjuer gjordes för att identifiera potentiella riskfaktorer och individer med luftvägssymtom.

Under en 10-årsperiod sågs låg incidens av allergisk sensibilisering bland vuxna (5 procent), medan remission var klart vanligare (32 procent). Prevalensen av allergisk sensibilisering var högst bland unga vuxna i åldern 20–29 år (55 procent) och minskade tydligt med stigande ålder. Bland barn och ungdomar var både incidensen och andelen bestående sensibilisering hög. Förekomst av sensibilisering ökade från 7–8 år (21 procent) till 19 års ålder (42 procent). Sensibiliseringen mot pollen och pälsdjur samt mot flera allergen samtidigt ökade signifikant mellan 1994 och 2009. Ärftlighet för allergi var den starkaste riskfaktorn för allergisk sensibilisering i alla åldrar. Urbant boende var associerat med sensibilisering bland barn och vuxna. Astma var associerad med sensibilisering mot pälsdjur, medan rinit var associerad med sensibilisering mot både pollen och pälsdjur. Sambandet mellan sensibilisering och rinit var starkast bland unga vuxna och minskade med stigande ålder. Associationen mellan astma och sensibilisering mot pälsdjur var lika stark i alla åldrar. Bland vuxna astmatiker minskade andelen sensibiliserade ju äldre individerna var vid insjuknandet i astma.

Hög incidens av och låg remission från allergisk sensibilisering bland barn och ungdomar förklarar den höga förekomsten av sensibilisering vid 19 år. Bland vuxna ses ett omvänt mönster med låg incidens och hög remission. Minskningen av allergisk sensibilisering med stigande ålder bland vuxna förklaras därför delvis av naturligt åldrande. Den signifikanta ökningen av sensibilisering mot enskilda allergener förklarar ökningen av multisensibilisering från 1994 och 2009.

Referenser

Warm K. The epidemiology of allergic sensitization and the relation to asthma and rhinitis [avhandling]. Umeå: Umeå universitet; 2015.

Kommentera

Kommentera

SLF ska utreda nyttan med medlemskap i Saco

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco.  () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons