Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSXA Läkartidningen 49/2015
Lakartidningen.se 2015-11-11

Naturligt åldrande kan förklara minskad allergisk sensibilisering

Katja Warm, med dr, överläkare, Karl-Hansen-Klinik, Bad Lippspringe, Tyskland

Avhandling. Sensibilisering mot luftvägsallergener är den viktigaste riskfaktorn för utvecklingen av astma och allergisk rinit bland barn, ungdomar och unga vuxna. I en ny avhandling beskrivs utbredning och uppkomst av samt remission från allergisk sensibilisering bland barn, ungdomar och vuxna. Även förändringen i prevalens över tid bland vuxna, riskfaktorer för sensibilisering samt sambandet mellan astma och rinit har studerats. Avhandlingen syftar till att fylla en kunskapslucka, eftersom endast ett fåtal publicerade studier på området baserar sig på objektiva kliniska metoder.

Incidens av och remission från allergisk sensibilisering bland barn och ungdomar samt bland vuxna undersöktes med longitudinell studiedesign. Förändringar i förekomsten av allergisk sensibilisering över tid kartlades genom att jämföra två tvärsnitt av kohorter med vuxna. I en av kohorterna analyserades också sambandet mellan allergisk sensibilisering och astma samt rinit. Både pricktest och analys av specifik IgE (Phadiatop) användes för att fastställa en sensibilisering bland individerna. Strukturerade intervjuer gjordes för att identifiera potentiella riskfaktorer och individer med luftvägssymtom.

Under en 10-årsperiod sågs låg incidens av allergisk sensibilisering bland vuxna (5 procent), medan remission var klart vanligare (32 procent). Prevalensen av allergisk sensibilisering var högst bland unga vuxna i åldern 20–29 år (55 procent) och minskade tydligt med stigande ålder. Bland barn och ungdomar var både incidensen och andelen bestående sensibilisering hög. Förekomst av sensibilisering ökade från 7–8 år (21 procent) till 19 års ålder (42 procent). Sensibiliseringen mot pollen och pälsdjur samt mot flera allergen samtidigt ökade signifikant mellan 1994 och 2009. Ärftlighet för allergi var den starkaste riskfaktorn för allergisk sensibilisering i alla åldrar. Urbant boende var associerat med sensibilisering bland barn och vuxna. Astma var associerad med sensibilisering mot pälsdjur, medan rinit var associerad med sensibilisering mot både pollen och pälsdjur. Sambandet mellan sensibilisering och rinit var starkast bland unga vuxna och minskade med stigande ålder. Associationen mellan astma och sensibilisering mot pälsdjur var lika stark i alla åldrar. Bland vuxna astmatiker minskade andelen sensibiliserade ju äldre individerna var vid insjuknandet i astma.

Hög incidens av och låg remission från allergisk sensibilisering bland barn och ungdomar förklarar den höga förekomsten av sensibilisering vid 19 år. Bland vuxna ses ett omvänt mönster med låg incidens och hög remission. Minskningen av allergisk sensibilisering med stigande ålder bland vuxna förklaras därför delvis av naturligt åldrande. Den signifikanta ökningen av sensibilisering mot enskilda allergener förklarar ökningen av multisensibilisering från 1994 och 2009.

Referenser

Warm K. The epidemiology of allergic sensitization and the relation to asthma and rhinitis [avhandling]. Umeå: Umeå universitet; 2015.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016