Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTDL Lakartidningen.se 2015-11-26

Nya fynd kring ECT vid depression

Pia Nordanskog, med dr, överläkare, psykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset Linköping

Avhandling. Elektrokonvulsiv terapi (ECT) används över hela världen vid svåra och ibland livshotande tillstånd inom psykiatrin, exempelvis allvarlig depression. Verkningsmekanismerna för ECT är ofullständigt kända. Den kliniska användningen av ECT i Sverige har inte undersökts systematiskt sedan 1975.

Fjorton patienter som fick behandling med ECT för depression undersöktes med magnetkamera (3T-MRI) före och direkt efter behandling med ECT, samt vid uppföljning efter 6 och 12 månader. Skattningar av depressionssymtom och neuropsykologiska test av minnesfunktioner gjordes vid alla fyra tillfällen.

Vi kunde visa att volymen av hippokampus ökade signifikant bilateralt direkt efter ECT, men också en återgång till ursprungliga värden efter 6 månader. Resultaten var unika i samband med publikation, men flera oberoende forskargrupper har nu replikerat fynden.

Baserat på prekliniska data är en teori att den övergående volymökningen har sin grund i att ECT stimulerar återväxt av celler som varit skadade under depressionen. Återgången kan förklaras av normala reduktionsmekanismer efter snabb proliferation, men då depression ofta är en periodiskt återkommande sjukdom kan en koppling till predisponerande patofysiologi inte uteslutas. Vi fann inte något statistiskt samband mellan volymförändringar och klinisk effekt eller minnesbiverkningar. 

Av 14 undersökta patienter förbättrades 13 kliniskt efter ECT, och av dem var 8 helt symtomfria direkt efter att behandlingsserien avslutades. Blodflödesmätning med magnetkamera (DSC-MRI) påvisade att det endast var dessa 8 individer som hade ett signifikant sänkt blodflöde i höger pannlob efter ECT. Fyndet skulle kunna markera behandlingseffekt och skapar intressanta följdhypoteser kring bakomliggande biologi.

Vissa delar av minnesförmågan var markant försämrade direkt efter ECT (språkligt händelseminne och förmågan att planera och utföra uppgifter), medan andra delar tenderade att förbättras (uppmärksamhet och mental snabbhet). Vid uppföljning fanns ingen kvarstående sänkt prestation i något neuropsykologiskt deltest. Detta resultat överensstämmer med tidigare och metodologiskt liknande minnesforskning vid ECT.

Analys av data från nationellt ECT-kvalitetsregister och patientregister visade att den svenska ECT-användningen år 2013 var oförändrad sedan 1975 (41 respektive 42/100 000). Det är en internationellt sett relativt hög användning, men metodologiska skillnader begränsar säkerheten i jämförelser.

I Sverige är svår depression den vanligaste indikationen. Fler kvinnor än män får behandlingen, medelåldern är 55 år och i genomsnitt ges 7 behandlingar i en serie. Vi fann också att ECT i 20 procent av fallen används på indikation som inte listas i kliniska riktlinjer för ECT. Samtidigt ges behandlingen till en lägre andel än förväntat, 38 procent, av slutenvårdade patienter med tillstånd där ECT rekommenderas som förstahandsval. En slutsats är därför att urvalet av patienter bör preciseras bättre i klinisk verksamhet.

Referenser

Nordanskog P. On electroconvulsive therapy in depression – clinical, cognitive and neurobiological aspects [avhandling]. Linköping: Linköpings universitet; 2015.

Kommentarer (1)

  • Har reparativ reaktion efter ECT beaktats?

    2015-11-26 16:43 | I studien antar man att volymökningen i hippokampus beror på att ECT stimulerar återväxt av celler "som varit skadade under depressionen" (underlag för detta?). ECT är dock en mycket onaturlig påverkan på hjärnan, och kan inte en trolig hypotes vara, att effekten av ECT är en reparativ reaktion i hjärnan, dvs. att kroppen uppfattar ECT som ett trauma, som därefter måste motverkas?

    Hannes Qvarfordt, brukarföreträdare, Ombud för föreningarna RSMH-Livet/-Näckrosen, Göteborg

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare med aromatas-hämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. () 25 JUL 2016

Annons Annons
bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016