Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMP Lakartidningen.se 2015-11-30

Stöd för ljusterapi vid depression

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Huruvida ljusterapi kan ge effekt vid depression är oklart. SBU konstaterade 2007 att det varken går att bekräfta eller förkasta värdet av ljusterapi vid årstidsbunden depression. I JAMA Psychiatry presenteras en undersökning som ger stöd för att metoden faktiskt skulle kunna ha en antidepressiv verkan.

122 individer mellan 19 och 60 år med icke säsongsbunden depression (major depression) har ingått, samtliga med minst 20 poäng på den så kallade Hamilton-skalan (skattningsskala för depression) vilket innebär minst medelsvår (moderate) depression. Ingen av deltagarna var inlagd för psykiatrisk slutenvård och ingen av dem stod på antidepressiv behandling. Studien pågick under åtta veckor.

Deltagarna lottades till fyra grupper omfattande runt 30 personer vardera, där respektive grupp gavs antingen

  1. ljusterapi, dagligen 30 minuter per gång med ljusstyrkan 10 000 lux, och farmakologisk placebo,
  2. farmakologisk antidepressiv behandling (20 mg fluoxetin) och placebo för ljusterapi,
  3. ljusterapi och farmakologisk behandling eller
  4. placebo avseende både farmaka och ljusterapi.

Som placebo för ljusterapi placerade författarna deltagarna i en situation där de i stället för att exponeras för starkt ljus utsattes för ett brummande ljud, »jonbehandling«. Jonbehandlingen, som var totalt verkningslös, gavs lika ofta och under lika lång tid som ljusterapin och med samma instruktioner som vid ljusterapin.

Utfallet följdes med depressionsskattningsskalan MADRS (Montgomery–Åsberg depression rating scale, och primärt effektmått var hur mycket MADRS-poängen sjönk under perioden. Deltagarna i kombinationsgruppen – som fick både medicin och ljusterapi – noterade bäst resultat. Där sjönk MADRS med i genomsnitt 16,9 poäng. För gruppen som fick ljusterapi och farmakologisk placebo minskade poängen med 13,4. I gruppen som fick medicin och jonbehandling minskade skattningen med 8,8 poäng. För gruppen som fick placebomedicin och placeboljusterapi minskade MADRS-poängen med 6,5.

Sekundärt effektmått var hur stor andel i respektive grupp som hade en MADRS-poäng på 10 eller lägre efter studien, vilket ses som remission. Denna andel var 59 procent i kombinationsgruppen (medicin och ljusterapi), och 44 procent i gruppen som fick ljusterapi och placebomedicin. I gruppen som fick medicin och placeboljusterapi var den 19 procent och 30 procent i gruppen som fick både placebomedicin och placeboljusterapi.

Resultaten visar således att ljusterapi gav effekt i studien, både i monoterapi och tillsammans med farmakologisk behandling. Enbart antidepressiv behandling gav dålig effekt, men det är viktigt att notera att fluoxetindosen inte höjdes från 20 mg, något som i praktiken normalt brukar göras vid utebliven effekt.

Referenser

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons