Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTMP Lakartidningen.se 2015-11-30

Stöd för ljusterapi vid depression

Anders Hansen, specialistläkare, psykiatri, Stockholm

Huruvida ljusterapi kan ge effekt vid depression är oklart. SBU konstaterade 2007 att det varken går att bekräfta eller förkasta värdet av ljusterapi vid årstidsbunden depression. I JAMA Psychiatry presenteras en undersökning som ger stöd för att metoden faktiskt skulle kunna ha en antidepressiv verkan.

122 individer mellan 19 och 60 år med icke säsongsbunden depression (major depression) har ingått, samtliga med minst 20 poäng på den så kallade Hamilton-skalan (skattningsskala för depression) vilket innebär minst medelsvår (moderate) depression. Ingen av deltagarna var inlagd för psykiatrisk slutenvård och ingen av dem stod på antidepressiv behandling. Studien pågick under åtta veckor.

Deltagarna lottades till fyra grupper omfattande runt 30 personer vardera, där respektive grupp gavs antingen

  1. ljusterapi, dagligen 30 minuter per gång med ljusstyrkan 10 000 lux, och farmakologisk placebo,
  2. farmakologisk antidepressiv behandling (20 mg fluoxetin) och placebo för ljusterapi,
  3. ljusterapi och farmakologisk behandling eller
  4. placebo avseende både farmaka och ljusterapi.

Som placebo för ljusterapi placerade författarna deltagarna i en situation där de i stället för att exponeras för starkt ljus utsattes för ett brummande ljud, »jonbehandling«. Jonbehandlingen, som var totalt verkningslös, gavs lika ofta och under lika lång tid som ljusterapin och med samma instruktioner som vid ljusterapin.

Utfallet följdes med depressionsskattningsskalan MADRS (Montgomery–Åsberg depression rating scale, och primärt effektmått var hur mycket MADRS-poängen sjönk under perioden. Deltagarna i kombinationsgruppen – som fick både medicin och ljusterapi – noterade bäst resultat. Där sjönk MADRS med i genomsnitt 16,9 poäng. För gruppen som fick ljusterapi och farmakologisk placebo minskade poängen med 13,4. I gruppen som fick medicin och jonbehandling minskade skattningen med 8,8 poäng. För gruppen som fick placebomedicin och placeboljusterapi minskade MADRS-poängen med 6,5.

Sekundärt effektmått var hur stor andel i respektive grupp som hade en MADRS-poäng på 10 eller lägre efter studien, vilket ses som remission. Denna andel var 59 procent i kombinationsgruppen (medicin och ljusterapi), och 44 procent i gruppen som fick ljusterapi och placebomedicin. I gruppen som fick medicin och placeboljusterapi var den 19 procent och 30 procent i gruppen som fick både placebomedicin och placeboljusterapi.

Resultaten visar således att ljusterapi gav effekt i studien, både i monoterapi och tillsammans med farmakologisk behandling. Enbart antidepressiv behandling gav dålig effekt, men det är viktigt att notera att fluoxetindosen inte höjdes från 20 mg, något som i praktiken normalt brukar göras vid utebliven effekt.

Referenser

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en w som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons