Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTDI Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-11-26

Ultramjukt vatten kanske kan lindra eksem

Maria Bradley, docent, överläkare, hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Vattens hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, och främst är det joniserat kalcium (Ca2+) men även magnesium (Mg2+) som avses. Vatten med hög halt av Ca2+ och Mg2+ klassas som hårt vatten. Många människor upplever att huden blir torrare och mer irriterad vid tvätt med hårt vatten jämfört med mjukt vatten. Patienter med atopiskt eksem verkar särskilt känsliga, speciellt i kombination med ett kallt och torrt vinterklimat.

I en randomiserad, kontrollerad brittisk multicenterstudie från 2011 undersöktes fenomenet i en studie på 336 barn med atopiskt eksem. Patienterna visade dock ingen signifikant förbättring vid byte från hårt kranvatten till avjoniserat vatten (med mindre än 20 mg kalciumkarbonat, CaCO3, per liter) [1].

I en ny studie har man emellertid visat att fettsyror som finns i tvålar binder sig till Ca2+ och Mg2+ och bildar en sorts »metallisk tvål« som kan lagras in i huden [2]. Man har studerat dels en musmodell för atopiskt eksem och dels patienter med atopiskt eksem. I musmodellen kunde forskarna visa att mössen som utsatts för metallisk tvål fick en barriärskada, mätt som vattenförlust genom huden (transepidermal water loss), en ökning av proinflammatoriska cytokiner samt ökade nivåer av serum-IgE. Mekanismen är inte klarlagd.

Dessutom kunde två veckors tvätt med ultramjukt vatten (kranvatten exponerat för katjonbytesharts, mindre än 1 mg/l av Ca2+ och Mg2+) minska barriärskadan, samtidigt som inlagringarna av metallisk tvål nästan helt försvann från hudytan på mössen. Därtill undersöktes även 8 patienter med atopiskt eksem och klåda som fick duscha med ultramjukt vatten dagligen under 4 veckor. Patienternas hudbarriär förbättrades och klådan minskade, liksom nivåerna av metallisk tvål i huden.

Författarna menar att nivåerna av metallisk tvål förmodligen måste vara väldigt låga innan någon positiv effekt kan ses av tvätt med mjukt vatten, vilket kan förklara att tidigare studier inte sett någon förbättring vid enbart byte till mjukt vatten. Givetvis kommer dessa preliminära data behöva upprepas i nya och större studier, men att patienter med den vanliga åkomman atopiskt eksem skulle kunna gynnas genom att byta vattenkälla är helt klart intressant.

I Sverige är det kommunala vattnet mjukt, förutom i landets kalkrika områden såsom Uppsalaslätten, Öland, Gotland och större delen av Skåne. 

Referenser

  1. Thomas KS, et al. PLoS Med. Epub 8 feb 2011. doi: 10.1371/journal.pmed.1000395
  2. Tanaka A, et al. Acta Derm Venereol. 2015;95:787-91.

Kommentera

Kommentera
bild

NIPT är ett genombrott i fosterdiagnostiken Träffsäker metod ger färre invasiva provtagningar – men gamla etiska frågor blir åter aktuella

Översikt | Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod (NIPT) kan man med mycket stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. NIPT är ett genombrott, men den övergripande bilden av det fosterdiagnostiska området är komplicerad, och flera kunskapsområden utvecklas parallellt. () 31 MAJ 2016

bild

3 frågor till
Bo Jacobsson

Författarintervjun | Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser.  () 31 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

bild

»Finns det ingenting som du kan ge oss som gör att vi bara kan somna in tillsammans?«

Krönika | Det är inte svårt för en underläkare att förstå att man som doktor jobbar med livet, inte döden. Svårt blir det först när en terminalt sjuk 90-åring ber att få »någonting« som gör att hon och jämnårige maken kan somna in tillsammans. Olivia Marsh Landen, underläkare, berättar.   () 31 MAJ 2016

Elbehandlade kan få ökat stöd

Nyheter | Patienter kan få minnesstörningar i samband med elbehandling, ECT. Därför framhåller nu Socialstyrelsen vikten av ökat stöd till dessa patienter. () 31 MAJ 2016

bild

Sommaren är här – och huggormen

Kultur | Nu på sommaren kan det hända att man råkar huggormen, den enda giftiga av Sveriges tre ormarter. Dan-Axel Hallbäck, överläkare på Karlskoga lasarett, berättar om den sicksack-mönstrade reptilen, lär oss hur man känner igen symtomen efter ormbett och tipsar om sätt att behandla det. () 31 MAJ 2016

Nu förbjuds Uppsala län vid vite att överskrida övertidstaket

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons