Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTDI Läkartidningen 51-53/2015
Lakartidningen.se 2015-11-26

Ultramjukt vatten kanske kan lindra eksem

Maria Bradley, docent, överläkare, hudkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm

Vattens hårdhet är ett mått på hur mycket mineraler vattnet innehåller, och främst är det joniserat kalcium (Ca2+) men även magnesium (Mg2+) som avses. Vatten med hög halt av Ca2+ och Mg2+ klassas som hårt vatten. Många människor upplever att huden blir torrare och mer irriterad vid tvätt med hårt vatten jämfört med mjukt vatten. Patienter med atopiskt eksem verkar särskilt känsliga, speciellt i kombination med ett kallt och torrt vinterklimat.

I en randomiserad, kontrollerad brittisk multicenterstudie från 2011 undersöktes fenomenet i en studie på 336 barn med atopiskt eksem. Patienterna visade dock ingen signifikant förbättring vid byte från hårt kranvatten till avjoniserat vatten (med mindre än 20 mg kalciumkarbonat, CaCO3, per liter) [1].

I en ny studie har man emellertid visat att fettsyror som finns i tvålar binder sig till Ca2+ och Mg2+ och bildar en sorts »metallisk tvål« som kan lagras in i huden [2]. Man har studerat dels en musmodell för atopiskt eksem och dels patienter med atopiskt eksem. I musmodellen kunde forskarna visa att mössen som utsatts för metallisk tvål fick en barriärskada, mätt som vattenförlust genom huden (transepidermal water loss), en ökning av proinflammatoriska cytokiner samt ökade nivåer av serum-IgE. Mekanismen är inte klarlagd.

Dessutom kunde två veckors tvätt med ultramjukt vatten (kranvatten exponerat för katjonbytesharts, mindre än 1 mg/l av Ca2+ och Mg2+) minska barriärskadan, samtidigt som inlagringarna av metallisk tvål nästan helt försvann från hudytan på mössen. Därtill undersöktes även 8 patienter med atopiskt eksem och klåda som fick duscha med ultramjukt vatten dagligen under 4 veckor. Patienternas hudbarriär förbättrades och klådan minskade, liksom nivåerna av metallisk tvål i huden.

Författarna menar att nivåerna av metallisk tvål förmodligen måste vara väldigt låga innan någon positiv effekt kan ses av tvätt med mjukt vatten, vilket kan förklara att tidigare studier inte sett någon förbättring vid enbart byte till mjukt vatten. Givetvis kommer dessa preliminära data behöva upprepas i nya och större studier, men att patienter med den vanliga åkomman atopiskt eksem skulle kunna gynnas genom att byta vattenkälla är helt klart intressant.

I Sverige är det kommunala vattnet mjukt, förutom i landets kalkrika områden såsom Uppsalaslätten, Öland, Gotland och större delen av Skåne. 

Referenser

  1. Thomas KS, et al. PLoS Med. Epub 8 feb 2011. doi: 10.1371/journal.pmed.1000395
  2. Tanaka A, et al. Acta Derm Venereol. 2015;95:787-91.

Kommentera

Kommentera
bild

Depression och höft-fraktur kan föregå debut av Parkinsons sjukdom

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. () 27 JUL 2016

bild

Kvinnor med urinvägsinfektion
i barndomen
följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Annons Annons

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (1 kommentar) 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

»Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016