Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTCY Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-11-26

Färre hade barnastma vid uppväxt med hund

Tove Fall, forskarassistent, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala

Catarina Almqvist Malmros, professor, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. Tidigare studier har visat att barn som växer upp på lantgård har halverad risk för att utveckla astma. Målet med vår studie var att undersöka hur uppväxt med hund i hemmet påverkar barns risk för astma. Tidigare studier har gett motstridiga resultat.

Ägarregistrering av hundar är obligatorisk sedan 2001 och sker vanligtvis när valparna undersöks och id-märks inför försäljning. Anmälan sker till Jordbruksverket.

Information från nio olika nationella register, inklusive Jordbruksverkets och Svenska kennelklubbens två hundägarregister (som tidigare inte använts för medicinsk forskning) länkades samman med barn födda i Sverige 2001 och 2010. Allt material avidentifierades.

Astma hos barnen och deras föräldrar definierades genom information från Läkemedelsregistret och Patientregistret. Sambanden mellan hundägande under första året och senare astma utvärderades med regressionsmodeller på nationell nivå, med möjlighet att ta hänsyn till möjliga förväxlingsfaktorer såsom bostadsort och föräldrarnas astma.

Barn med hund i familjen löpte 13 procents lägre risk för astma i skolåldern (oddskvot 0,87; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,81–0,93). Resultaten var liknande i familjer med och utan föräldrar med astma och även i analyser som enbart inkluderade förstfödda. Dessa analyser gjordes för att utesluta att fyndet berodde på att familjerna undvek hund på grund av föräldrars eller äldre syskons astma. För yngre barn (upp till 3 års ålder) sågs ingen association mellan hundägande och astma. Mellan 3 och 5 års ålder sågs en riskminskning med 10 procent (hasardkvot 0,90; 95 procents KI 0,93–0,99).

Register över befolkningen och hälsoregister hos Socialstyrelsen håller i regel hög kvalitet och har god täckning. Den här sortens studier kan visa på samband mellan omgivningsfaktorer och sjukdomar i stora befolkningsgrupper, men inte ge svar på om och hur djur faktiskt skyddar barn från astma. Barn som redan har allergi mot katt eller hund ska undvika kontakt, men våra resultat ger en indikation om att barn som växer upp med hundar har en minskad risk för astma senare i livet. Tack vare studiedesignen, som under perioden i princip innefattar hela den svenska barnbefolkningen, går resultaten att generalisera till andra europeiska länder med liknande kultur vad gäller hundägande. 

Referenser

Fall T, Lundholm C, Örtqvist AK, Fall K, Fang F, Hedhammar Å, Kämpe O, Ingelsson E, Almqvist C. JAMA Pediatr. 2015;169(11):e153219.

Kommentera

Kommentera

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons