Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DTCY Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-11-26

Färre hade barnastma vid uppväxt med hund

Tove Fall, forskarassistent, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Uppsala

Catarina Almqvist Malmros, professor, institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. Tidigare studier har visat att barn som växer upp på lantgård har halverad risk för att utveckla astma. Målet med vår studie var att undersöka hur uppväxt med hund i hemmet påverkar barns risk för astma. Tidigare studier har gett motstridiga resultat.

Ägarregistrering av hundar är obligatorisk sedan 2001 och sker vanligtvis när valparna undersöks och id-märks inför försäljning. Anmälan sker till Jordbruksverket.

Information från nio olika nationella register, inklusive Jordbruksverkets och Svenska kennelklubbens två hundägarregister (som tidigare inte använts för medicinsk forskning) länkades samman med barn födda i Sverige 2001 och 2010. Allt material avidentifierades.

Astma hos barnen och deras föräldrar definierades genom information från Läkemedelsregistret och Patientregistret. Sambanden mellan hundägande under första året och senare astma utvärderades med regressionsmodeller på nationell nivå, med möjlighet att ta hänsyn till möjliga förväxlingsfaktorer såsom bostadsort och föräldrarnas astma.

Barn med hund i familjen löpte 13 procents lägre risk för astma i skolåldern (oddskvot 0,87; 95 procents konfidensintervall [KI] 0,81–0,93). Resultaten var liknande i familjer med och utan föräldrar med astma och även i analyser som enbart inkluderade förstfödda. Dessa analyser gjordes för att utesluta att fyndet berodde på att familjerna undvek hund på grund av föräldrars eller äldre syskons astma. För yngre barn (upp till 3 års ålder) sågs ingen association mellan hundägande och astma. Mellan 3 och 5 års ålder sågs en riskminskning med 10 procent (hasardkvot 0,90; 95 procents KI 0,93–0,99).

Register över befolkningen och hälsoregister hos Socialstyrelsen håller i regel hög kvalitet och har god täckning. Den här sortens studier kan visa på samband mellan omgivningsfaktorer och sjukdomar i stora befolkningsgrupper, men inte ge svar på om och hur djur faktiskt skyddar barn från astma. Barn som redan har allergi mot katt eller hund ska undvika kontakt, men våra resultat ger en indikation om att barn som växer upp med hundar har en minskad risk för astma senare i livet. Tack vare studiedesignen, som under perioden i princip innefattar hela den svenska barnbefolkningen, går resultaten att generalisera till andra europeiska länder med liknande kultur vad gäller hundägande. 

Referenser

Fall T, Lundholm C, Örtqvist AK, Fall K, Fang F, Hedhammar Å, Kämpe O, Ingelsson E, Almqvist C. JAMA Pediatr. 2015;169(11):e153219.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet för tredje året på Pride

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

Annons Annons
bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016