Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT6E Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2015-12-14

God effekt av intravenös trombolys vid stroke och isolerad afasi

Erik Lundström, överläkare, med dr, neurologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Autoreferat. Afasi är ett av de svåraste symtomen efter stroke. Det förlänger sjukhusvistelse, ökar risken för depression och minskar livskvalitet. Isolerad afasi ger dock bara 3 poäng på NIHSS-skalan (National Institutes of Health stroke scale), den vanligaste graderingen som används i akutskedet vid stroke. Läkare kan vara tveksamma till att behandla patienter med låga poäng med intravenös trombolys eftersom risk för intrakraniell blödning då kan överväga möjlig vinst med behandling.

Ungefär 30 procent av patienter med låga NIHSS-poäng behandlas inte med intravenös trombolys. Aktuella riktlinjer saknar rekommendationer i fråga om isolerad afasi, och kunskapen om incidens och prognos är begränsad eftersom den mestadels baserar sig på mindre fallserier. En vanlig incidenssiffra som finns i litteraturen är 2,4–7,5 procent, men det finns mycket lite data om behandling med intravenös trombolys bland dessa patienter.

I en observationell retrospektiv studie, nyligen publicerad i BMJ Open, undersökte vi frekvensen och utfallet av isolerad afasi hos strokepatienter som behandlades med intravenös trombolys. Data utgick från det internationella registret Safe Implementation of Treatment in Stroke — International Stroke Thrombolysis Register (SITS-ISTR). Vi jämförde också dessa patienter med de övriga patienterna i registret.

Vi fann isolerad afasi vid insjuknandet hos 1,1 procent (663/58 293). Patienter med isolerad afasi hade längre tid till behandlingsstart, lägre andel infarkter synliga med DT, lägre andel förmaksflimmer och mer sällan ett insjuknande som var klassificerat som storkärlsorsakad stroke jämfört med övriga patienter i registret. Symtomgivande blödning efter behandling inträffade hos 2,3 procent av patienterna, vilket var ungefär lika stor andel som hos övriga patienter. Efter 3 månader var 46 procent av patienterna helt återställda, vilket var en högre andel än bland övriga patienter i SITS-ISTR.

Detta är den största studien av isolerad afasi hos strokepatienter som behandlas med intravenös trombolys. Risken för symtomgivande intrakraniell blödning och död är låg, och baserat på dessa resultat är det vår uppfattning att denna patientgrupp bör erbjudas intravenös trombolys på samma grunder som övriga strokepatienter.

Referenser

Lundström E, et al. BMJ Open. 2015;5(11):e009109.

Kommentera

Kommentera
bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Hearing: »Ersättningssystemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons