Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT6E Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2015-12-14

God effekt av intravenös trombolys vid stroke och isolerad afasi

Erik Lundström, överläkare, med dr, neurologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Autoreferat. Afasi är ett av de svåraste symtomen efter stroke. Det förlänger sjukhusvistelse, ökar risken för depression och minskar livskvalitet. Isolerad afasi ger dock bara 3 poäng på NIHSS-skalan (National Institutes of Health stroke scale), den vanligaste graderingen som används i akutskedet vid stroke. Läkare kan vara tveksamma till att behandla patienter med låga poäng med intravenös trombolys eftersom risk för intrakraniell blödning då kan överväga möjlig vinst med behandling.

Ungefär 30 procent av patienter med låga NIHSS-poäng behandlas inte med intravenös trombolys. Aktuella riktlinjer saknar rekommendationer i fråga om isolerad afasi, och kunskapen om incidens och prognos är begränsad eftersom den mestadels baserar sig på mindre fallserier. En vanlig incidenssiffra som finns i litteraturen är 2,4–7,5 procent, men det finns mycket lite data om behandling med intravenös trombolys bland dessa patienter.

I en observationell retrospektiv studie, nyligen publicerad i BMJ Open, undersökte vi frekvensen och utfallet av isolerad afasi hos strokepatienter som behandlades med intravenös trombolys. Data utgick från det internationella registret Safe Implementation of Treatment in Stroke — International Stroke Thrombolysis Register (SITS-ISTR). Vi jämförde också dessa patienter med de övriga patienterna i registret.

Vi fann isolerad afasi vid insjuknandet hos 1,1 procent (663/58 293). Patienter med isolerad afasi hade längre tid till behandlingsstart, lägre andel infarkter synliga med DT, lägre andel förmaksflimmer och mer sällan ett insjuknande som var klassificerat som storkärlsorsakad stroke jämfört med övriga patienter i registret. Symtomgivande blödning efter behandling inträffade hos 2,3 procent av patienterna, vilket var ungefär lika stor andel som hos övriga patienter. Efter 3 månader var 46 procent av patienterna helt återställda, vilket var en högre andel än bland övriga patienter i SITS-ISTR.

Detta är den största studien av isolerad afasi hos strokepatienter som behandlas med intravenös trombolys. Risken för symtomgivande intrakraniell blödning och död är låg, och baserat på dessa resultat är det vår uppfattning att denna patientgrupp bör erbjudas intravenös trombolys på samma grunder som övriga strokepatienter.

Referenser

Lundström E, et al. BMJ Open. 2015;5(11):e009109.

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016