Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT6E Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2015-12-14

God effekt av intravenös trombolys vid stroke och isolerad afasi

Erik Lundström, överläkare, med dr, neurologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Autoreferat. Afasi är ett av de svåraste symtomen efter stroke. Det förlänger sjukhusvistelse, ökar risken för depression och minskar livskvalitet. Isolerad afasi ger dock bara 3 poäng på NIHSS-skalan (National Institutes of Health stroke scale), den vanligaste graderingen som används i akutskedet vid stroke. Läkare kan vara tveksamma till att behandla patienter med låga poäng med intravenös trombolys eftersom risk för intrakraniell blödning då kan överväga möjlig vinst med behandling.

Ungefär 30 procent av patienter med låga NIHSS-poäng behandlas inte med intravenös trombolys. Aktuella riktlinjer saknar rekommendationer i fråga om isolerad afasi, och kunskapen om incidens och prognos är begränsad eftersom den mestadels baserar sig på mindre fallserier. En vanlig incidenssiffra som finns i litteraturen är 2,4–7,5 procent, men det finns mycket lite data om behandling med intravenös trombolys bland dessa patienter.

I en observationell retrospektiv studie, nyligen publicerad i BMJ Open, undersökte vi frekvensen och utfallet av isolerad afasi hos strokepatienter som behandlades med intravenös trombolys. Data utgick från det internationella registret Safe Implementation of Treatment in Stroke — International Stroke Thrombolysis Register (SITS-ISTR). Vi jämförde också dessa patienter med de övriga patienterna i registret.

Vi fann isolerad afasi vid insjuknandet hos 1,1 procent (663/58 293). Patienter med isolerad afasi hade längre tid till behandlingsstart, lägre andel infarkter synliga med DT, lägre andel förmaksflimmer och mer sällan ett insjuknande som var klassificerat som storkärlsorsakad stroke jämfört med övriga patienter i registret. Symtomgivande blödning efter behandling inträffade hos 2,3 procent av patienterna, vilket var ungefär lika stor andel som hos övriga patienter. Efter 3 månader var 46 procent av patienterna helt återställda, vilket var en högre andel än bland övriga patienter i SITS-ISTR.

Detta är den största studien av isolerad afasi hos strokepatienter som behandlas med intravenös trombolys. Risken för symtomgivande intrakraniell blödning och död är låg, och baserat på dessa resultat är det vår uppfattning att denna patientgrupp bör erbjudas intravenös trombolys på samma grunder som övriga strokepatienter.

Referenser

Lundström E, et al. BMJ Open. 2015;5(11):e009109.

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons