Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT6E Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2015-12-14

God effekt av intravenös trombolys vid stroke och isolerad afasi

Erik Lundström, överläkare, med dr, neurologkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Autoreferat. Afasi är ett av de svåraste symtomen efter stroke. Det förlänger sjukhusvistelse, ökar risken för depression och minskar livskvalitet. Isolerad afasi ger dock bara 3 poäng på NIHSS-skalan (National Institutes of Health stroke scale), den vanligaste graderingen som används i akutskedet vid stroke. Läkare kan vara tveksamma till att behandla patienter med låga poäng med intravenös trombolys eftersom risk för intrakraniell blödning då kan överväga möjlig vinst med behandling.

Ungefär 30 procent av patienter med låga NIHSS-poäng behandlas inte med intravenös trombolys. Aktuella riktlinjer saknar rekommendationer i fråga om isolerad afasi, och kunskapen om incidens och prognos är begränsad eftersom den mestadels baserar sig på mindre fallserier. En vanlig incidenssiffra som finns i litteraturen är 2,4–7,5 procent, men det finns mycket lite data om behandling med intravenös trombolys bland dessa patienter.

I en observationell retrospektiv studie, nyligen publicerad i BMJ Open, undersökte vi frekvensen och utfallet av isolerad afasi hos strokepatienter som behandlades med intravenös trombolys. Data utgick från det internationella registret Safe Implementation of Treatment in Stroke — International Stroke Thrombolysis Register (SITS-ISTR). Vi jämförde också dessa patienter med de övriga patienterna i registret.

Vi fann isolerad afasi vid insjuknandet hos 1,1 procent (663/58 293). Patienter med isolerad afasi hade längre tid till behandlingsstart, lägre andel infarkter synliga med DT, lägre andel förmaksflimmer och mer sällan ett insjuknande som var klassificerat som storkärlsorsakad stroke jämfört med övriga patienter i registret. Symtomgivande blödning efter behandling inträffade hos 2,3 procent av patienterna, vilket var ungefär lika stor andel som hos övriga patienter. Efter 3 månader var 46 procent av patienterna helt återställda, vilket var en högre andel än bland övriga patienter i SITS-ISTR.

Detta är den största studien av isolerad afasi hos strokepatienter som behandlas med intravenös trombolys. Risken för symtomgivande intrakraniell blödning och död är låg, och baserat på dessa resultat är det vår uppfattning att denna patientgrupp bör erbjudas intravenös trombolys på samma grunder som övriga strokepatienter.

Referenser

Lundström E, et al. BMJ Open. 2015;5(11):e009109.

Kommentera

Kommentera

Kvalitet inom klinisk forskning utvärderas

Nyheter | Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enligt ALF-avtalet. () 27 JUN 2016

bild

Det är dags att se värdet av forskning som är patientnära

Debatt | Värdet av patientnära forskning är stort inom medicinska forskningsfält där sjukdomar utvecklas under lång tid, och där behandling och rehabilitering pågår under månader/år. Det är dags att se vårdens potential som kunskapskälla, skriver Anders Wallin (bilden). () 27 JUN 2016

Läkare åtalas efter dataintrång

Nyheter | En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter. () 27 JUN 2016

bild

Säkerheten vid omskärelse av pojkar måste kunna bli bättre

Debatt | Allvarliga komplikationer förekommer vid omskärelse av små pojkar, och vi föreslår åtgärder för att förbättra säkerheten för barnen, skriver Estelle Naumburg och medförfattare. (1 kommentar) 27 JUN 2016

Guide ska följa upp förskrivning

Nyheter | Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. () 27 JUN 2016

Primärvård vid bruk på 1870-talet Distriktsläkaren August Johan Brandt rapporterade om arbetarnas hälsa

Kultur | Ägaren av Forsmarks bruk i Uppland i slutet av 1800-talet månade om arbetarnas hälsa. Fri sjukvård för arbetarfamiljerna inrättades, besök till badhusen var gratis och goda matvaror utgjorde en del av lönen. Hälsoläget hos bruksborna finns dokumenterat i provinsialläkaren doktor August Johan Brandts årliga rapporter till Medicinalverket i Stockholm. () 27 JUN 2016

bild

Vårdköerna börjar att växa igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. (1 kommentar) 23 JUN 2016

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Annons
Annons Annons Annons