Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUHA Lakartidningen.se 2015-12-16

Kommunikation i operationssalen påverkar risken för sårinfektion

Jon Ahlberg, docent; senior medicinsk rådgivare, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

Sårinfektioner är en vanlig komplikation efter kirurgi trots att evidensbaserade åtgärder tillämpas. En del riskfaktorer ligger hos patienten (t ex samsjuklighet, obesitas och rökning), andra ligger i ingreppet (kontamination, operationstid, blodtillförsel m fl). Personalens beteenden har studerats med fokus på hygienrutiner, följsamhet till checklistor och liknande, men inte med fokus på samverkan och kommunikation i operationssalen.

I en prospektiv observationsstudie publicerad i British Journal of Surgery följdes den sterilklädda personalens kommunikation under 167 bukoperationer, som alla varade i minst 60 minuter, med ett validerat observationsprotokoll. Observatörerna klassade kommunikationen i salen som relevant eller irrelevant. Relevant kommunikation gällde patienten, ingreppet, anestesin och utbildning. Irrelevant kommunikation berörde ämnen som inte hade med ingreppet eller patienten att göra, skämt och skratt. Man registrerade även distraktioner som spring i dörrar, buller och dylikt.

Av de 167 patienterna utvecklade 24 sårinfektioner.

Efter korrektion för kända riskfaktorer visade sig relevant kommunikation ge en signifikant lägre risk för sårinfektion. Irrelevant kommunikation, särskilt då såret slöts, gav signifikant högre risk för sårinfektion. Under detta skede av operationen var irrelevanta samtal mest förekommande. Distraktioner påverkade inte infektionsrisken.

Att relevant kommunikation hjälper operationslaget att fokusera, vara informerat om nästa steg och därigenom bli bättre koordinerat är lätt att förstå. Irrelevant kommunikation kan bidra till att skapa en god laganda och en avslappnad stämning. Att den förekommer mest under avslutningen är naturligt, men den kan också minska uppmärksamhet och koncentration.

Författarna menar att man inte bör bannlysa irrelevanta samtal utan föreslår att man i stället tar en kort paus för avslappning innan man övergår till operationens sista fas.

Referenser

Tschan F, et al. BJS 2015;102:1718-25. DOI: 10.1002/bjs.9927

Kommentarer (1)

  • Trumvirvel

    2015-12-16 18:05 | Man kan tycka att det vore relevant att berätta hur mycket (eller lite) som den signifikanta riskökningen bestod i?

    Mats Jansson, Läkare, Norrland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016