Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUHA Lakartidningen.se 2015-12-16

Kommunikation i operationssalen påverkar risken för sårinfektion

Jon Ahlberg, docent; senior medicinsk rådgivare, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

Sårinfektioner är en vanlig komplikation efter kirurgi trots att evidensbaserade åtgärder tillämpas. En del riskfaktorer ligger hos patienten (t ex samsjuklighet, obesitas och rökning), andra ligger i ingreppet (kontamination, operationstid, blodtillförsel m fl). Personalens beteenden har studerats med fokus på hygienrutiner, följsamhet till checklistor och liknande, men inte med fokus på samverkan och kommunikation i operationssalen.

I en prospektiv observationsstudie publicerad i British Journal of Surgery följdes den sterilklädda personalens kommunikation under 167 bukoperationer, som alla varade i minst 60 minuter, med ett validerat observationsprotokoll. Observatörerna klassade kommunikationen i salen som relevant eller irrelevant. Relevant kommunikation gällde patienten, ingreppet, anestesin och utbildning. Irrelevant kommunikation berörde ämnen som inte hade med ingreppet eller patienten att göra, skämt och skratt. Man registrerade även distraktioner som spring i dörrar, buller och dylikt.

Av de 167 patienterna utvecklade 24 sårinfektioner.

Efter korrektion för kända riskfaktorer visade sig relevant kommunikation ge en signifikant lägre risk för sårinfektion. Irrelevant kommunikation, särskilt då såret slöts, gav signifikant högre risk för sårinfektion. Under detta skede av operationen var irrelevanta samtal mest förekommande. Distraktioner påverkade inte infektionsrisken.

Att relevant kommunikation hjälper operationslaget att fokusera, vara informerat om nästa steg och därigenom bli bättre koordinerat är lätt att förstå. Irrelevant kommunikation kan bidra till att skapa en god laganda och en avslappnad stämning. Att den förekommer mest under avslutningen är naturligt, men den kan också minska uppmärksamhet och koncentration.

Författarna menar att man inte bör bannlysa irrelevanta samtal utan föreslår att man i stället tar en kort paus för avslappning innan man övergår till operationens sista fas.

Referenser

Tschan F, et al. BJS 2015;102:1718-25. DOI: 10.1002/bjs.9927

Kommentarer (1)

  • Trumvirvel

    2015-12-16 18:05 | Man kan tycka att det vore relevant att berätta hur mycket (eller lite) som den signifikanta riskökningen bestod i?

    Mats Jansson, Läkare, Norrland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons