Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUIZ Lakartidningen.se 2015-12-29

Djupa depressioner följda över tid

Lisa Crona, doktorand, ST-läkare, Lunds universitet; Rosenhälsans Vårdcentral, Huskvarna

Avhandling. Depressionssjukdomar är vanligt. De djupa depressionerna (med melankoliska eller psykotiska drag) anses som de svåraste formerna och personer som drabbas löper större självmordsrisk. Vad som händer i det riktigt långa förloppet av djup depression är inte så väl studerat. Studier har gjorts upp till 25–30 år. Syftet med avhandlingen var att studera långtidsförloppet av djup depression, med avseende på förlopp och suicidalitet, i en uppföljning 37–56 år efter insjuknandet.

Mellan 1949 och 1969 skattades alla patienter inlagda på psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema, initierat av professor Erik Essen-Möller. Skattningarna gjordes av överläkare på avdelning. Totalt fick 1 206 personer diagnosen djup depression/melankoli. Diagnoserna har senare visats ha god överensstämmelse med DSM-IV-diagnoser.

Uppföljningen startade 2006. Då var 169 av de födda på 1920-talet och framåt fortfarande i livet och kunde spåras. Vi bedömde att 150 av dessa var friska nog att delta i studien, 75 tackade ja. Intervjuer enligt »life chart«-modell gjordes per telefon. Vi fick information om uppväxt, samsjuklighet, depressionsförlopp och suicidalitet. Sammanlagt 36 journaler kunde hittas av dem vi fick tillstånd att läsa. År 2013 togs ny kontakt med de studiedeltagare som någon gång i depressionsförloppet gjort ett eller flera självmordsförsök. Tretton kvalitativa intervjuer gjordes i personligt möte och analyserades enligt grundad teori.

Det fanns i huvudsak två typförlopp: ett kort förlopp av depressionen med eller utan sent återfall, och ett kroniskt förlopp med eller utan långvarigt tillfrisknande.

Ärftlighet var kopplat till kroniskt förlopp. Ett oväntat fynd var att 11 intervjuade hade ett kroniskt förlopp med upprepade depressionsepisoder under flera decennier, men sedan tillfrisknade i ett decennium eller mer. Två kvinnor hade varit sjuka i 16 respektive 29 år, och båda hade självmordsförsök i anamnesen. Därefter hade de gått i remission och fortsatte vara friska i 30 respektive 25 år utan antidepressiv behandling.

Vi såg att självmordsförsöken gjordes tidigt i depressionsförloppet och att depressionen kunde fortsätta i många år utan fler självmordsförsök. Förbättring kunde ske med eller utan behandling. I den kvalitativa analysen visade det sig att vård och behandling, socialt stöd och lättnad från en egen svår situation var viktiga. Många angav att en särskild person blev extra betydelsefull. Vidare var det viktigt att fatta ett personligt beslut att fortsätta leva, ofta utan att tala med någon. Detta ledde till en känsla av återvunnen kontroll, och intervjupersonerna beskrev att de åter kunde börja ta hand om sig. Dessa faktorer av mer existentiell karaktär verkar vara viktiga i det långa perspektivet.

Referenser

Crona L. The very long-term course of severe depression, with focus on suicidality [avhandling]. Lund: Lunds universitet; 2015.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons