Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUIZ Lakartidningen.se 2015-12-29

Djupa depressioner följda över tid

Lisa Crona, doktorand, ST-läkare, Lunds universitet; Rosenhälsans Vårdcentral, Huskvarna

Avhandling. Depressionssjukdomar är vanligt. De djupa depressionerna (med melankoliska eller psykotiska drag) anses som de svåraste formerna och personer som drabbas löper större självmordsrisk. Vad som händer i det riktigt långa förloppet av djup depression är inte så väl studerat. Studier har gjorts upp till 25–30 år. Syftet med avhandlingen var att studera långtidsförloppet av djup depression, med avseende på förlopp och suicidalitet, i en uppföljning 37–56 år efter insjuknandet.

Mellan 1949 och 1969 skattades alla patienter inlagda på psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema, initierat av professor Erik Essen-Möller. Skattningarna gjordes av överläkare på avdelning. Totalt fick 1 206 personer diagnosen djup depression/melankoli. Diagnoserna har senare visats ha god överensstämmelse med DSM-IV-diagnoser.

Uppföljningen startade 2006. Då var 169 av de födda på 1920-talet och framåt fortfarande i livet och kunde spåras. Vi bedömde att 150 av dessa var friska nog att delta i studien, 75 tackade ja. Intervjuer enligt »life chart«-modell gjordes per telefon. Vi fick information om uppväxt, samsjuklighet, depressionsförlopp och suicidalitet. Sammanlagt 36 journaler kunde hittas av dem vi fick tillstånd att läsa. År 2013 togs ny kontakt med de studiedeltagare som någon gång i depressionsförloppet gjort ett eller flera självmordsförsök. Tretton kvalitativa intervjuer gjordes i personligt möte och analyserades enligt grundad teori.

Det fanns i huvudsak två typförlopp: ett kort förlopp av depressionen med eller utan sent återfall, och ett kroniskt förlopp med eller utan långvarigt tillfrisknande.

Ärftlighet var kopplat till kroniskt förlopp. Ett oväntat fynd var att 11 intervjuade hade ett kroniskt förlopp med upprepade depressionsepisoder under flera decennier, men sedan tillfrisknade i ett decennium eller mer. Två kvinnor hade varit sjuka i 16 respektive 29 år, och båda hade självmordsförsök i anamnesen. Därefter hade de gått i remission och fortsatte vara friska i 30 respektive 25 år utan antidepressiv behandling.

Vi såg att självmordsförsöken gjordes tidigt i depressionsförloppet och att depressionen kunde fortsätta i många år utan fler självmordsförsök. Förbättring kunde ske med eller utan behandling. I den kvalitativa analysen visade det sig att vård och behandling, socialt stöd och lättnad från en egen svår situation var viktiga. Många angav att en särskild person blev extra betydelsefull. Vidare var det viktigt att fatta ett personligt beslut att fortsätta leva, ofta utan att tala med någon. Detta ledde till en känsla av återvunnen kontroll, och intervjupersonerna beskrev att de åter kunde börja ta hand om sig. Dessa faktorer av mer existentiell karaktär verkar vara viktiga i det långa perspektivet.

Referenser

Crona L. The very long-term course of severe depression, with focus on suicidality [avhandling]. Lund: Lunds universitet; 2015.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons