Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DUIZ Lakartidningen.se 2015-12-29

Djupa depressioner följda över tid

Lisa Crona, doktorand, ST-läkare, Lunds universitet; Rosenhälsans Vårdcentral, Huskvarna

Avhandling. Depressionssjukdomar är vanligt. De djupa depressionerna (med melankoliska eller psykotiska drag) anses som de svåraste formerna och personer som drabbas löper större självmordsrisk. Vad som händer i det riktigt långa förloppet av djup depression är inte så väl studerat. Studier har gjorts upp till 25–30 år. Syftet med avhandlingen var att studera långtidsförloppet av djup depression, med avseende på förlopp och suicidalitet, i en uppföljning 37–56 år efter insjuknandet.

Mellan 1949 och 1969 skattades alla patienter inlagda på psykiatriska kliniken i Lund enligt ett multiaxialt skattningsschema, initierat av professor Erik Essen-Möller. Skattningarna gjordes av överläkare på avdelning. Totalt fick 1 206 personer diagnosen djup depression/melankoli. Diagnoserna har senare visats ha god överensstämmelse med DSM-IV-diagnoser.

Uppföljningen startade 2006. Då var 169 av de födda på 1920-talet och framåt fortfarande i livet och kunde spåras. Vi bedömde att 150 av dessa var friska nog att delta i studien, 75 tackade ja. Intervjuer enligt »life chart«-modell gjordes per telefon. Vi fick information om uppväxt, samsjuklighet, depressionsförlopp och suicidalitet. Sammanlagt 36 journaler kunde hittas av dem vi fick tillstånd att läsa. År 2013 togs ny kontakt med de studiedeltagare som någon gång i depressionsförloppet gjort ett eller flera självmordsförsök. Tretton kvalitativa intervjuer gjordes i personligt möte och analyserades enligt grundad teori.

Det fanns i huvudsak två typförlopp: ett kort förlopp av depressionen med eller utan sent återfall, och ett kroniskt förlopp med eller utan långvarigt tillfrisknande.

Ärftlighet var kopplat till kroniskt förlopp. Ett oväntat fynd var att 11 intervjuade hade ett kroniskt förlopp med upprepade depressionsepisoder under flera decennier, men sedan tillfrisknade i ett decennium eller mer. Två kvinnor hade varit sjuka i 16 respektive 29 år, och båda hade självmordsförsök i anamnesen. Därefter hade de gått i remission och fortsatte vara friska i 30 respektive 25 år utan antidepressiv behandling.

Vi såg att självmordsförsöken gjordes tidigt i depressionsförloppet och att depressionen kunde fortsätta i många år utan fler självmordsförsök. Förbättring kunde ske med eller utan behandling. I den kvalitativa analysen visade det sig att vård och behandling, socialt stöd och lättnad från en egen svår situation var viktiga. Många angav att en särskild person blev extra betydelsefull. Vidare var det viktigt att fatta ett personligt beslut att fortsätta leva, ofta utan att tala med någon. Detta ledde till en känsla av återvunnen kontroll, och intervjupersonerna beskrev att de åter kunde börja ta hand om sig. Dessa faktorer av mer existentiell karaktär verkar vara viktiga i det långa perspektivet.

Referenser

Crona L. The very long-term course of severe depression, with focus on suicidality [avhandling]. Lund: Lunds universitet; 2015.

Kommentera

Kommentera

Ännu ett visslarpris
till de fyra KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (1 kommentar) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Anna Sarkadi, ny ordförande för Svensk socialmedicinsk förening: Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

bild

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande: »Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (5 kommentarer) 19 AUG 2016

Regeringen tar tillbaka förslag om hälsoväxling efter partsinitiativ

Nyheter | Regeringen drar tillbaka sitt förslag om ökat sjuklöneansvar för arbetsgivare i kombination med sänkta arbetsgivaravgifter, detta efter att arbetsgivare och fackförbund lämnat ett alternativt förslag. () 24 AUG 2016

ATLS – om hur tragedin vändes till framgång

Kommentaren | ATLS, som är ett strukturerat sätt att omhänderta och behandla patienter med trauma, har funnits i Sverige i 20 år och har kommit att helt förändra arbetssätten i traumarummet. Troligen finns mycket att lära av hur konceptet infördes och spreds. () 23 AUG 2016

Datainspektionen överklagar på nytt anhörigas tillgång till journal

Nyheter | Datainspektionen vill att Högsta förvaltningsdomstolen prövar om patienter ska kunna låta anhöriga ta del av nätjournalen.  () 23 AUG 2016

Far och dotter, båda läkare – då föddes »Medicinpodden«

Människor & möten | Rebecca Levi, 27, och Richard Levi, 57, är båda läkare. De har startat den medicinska podcasten »Medicinpodden« som redan hörts av över 25 000 lyssnare. Målgruppen är främst medicinstuderande och unga läkare. () 23 AUG 2016

Ny stopplag föreslås

Nyheter | Ett förslag till ny stopplag som ska hindra privatiseringar av universitetssjukhus skickas ut på remiss i dag, tisdag. (1 kommentar) 23 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons