Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSZL Lakartidningen.se 2015-12-28

Telefonuppföljning minskade strokerisker hos högriskpatienter

Stina Jakobsson, doktorand, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus

Avhandling. Patienter med diabetes eller kronisk njursvikt som drabbats av hjärt–kärlsjukdom har en ökad risk för återinsjuknande och död. Förebyggande insatser för återinsjuknande i hjärt–kärlsjukdom är av största vikt, men tidigare studier har visat dålig följsamhet till aktuella riktlinjer. I en ny avhandling redovisas risk för stroke efter hjärtinfarkt i två grupper med hög risk samt hur förebyggande insatser förbättrades genom sjuksköterskeledd telefonuppföljning för patienter med diabetes eller kronisk njursvikt.

Data från databasen Swedeheart visade att 19 procent av 173 000 patienter med akut hjärtinfarkt under 1998–2008 hade diabetes, och 34 procent av 118 000 patienter med akut hjärtinfarkt 2003–2010 hade kronisk njursvikt. Risken för ischemisk stroke inom ett år efter insjuknande i hjärtinfarkt var högre för patienter med diabetes än för dem utan, men minskade över tid i båda grupperna. Bland patienter med diabetes sågs en kumulativ incidens på 7,1 procent 1998–2000 och 4,7 procent 2007–2008. Inom ett år efter utskrivning från sjukhus efter vård för hjärtinfarkt sågs även förhöjd risk för ischemisk stroke för patienter med kronisk njursvikt i förhållande till patienter med normal njurfunktion. Risken minskade dock över tid, från 4,1 procent 2003–2004 till 2,5 procent 2009–2010.

Patienter som vårdats på Östersunds sjukhus för akut koronart syndrom eller stroke randomiserades till antingen intervention med sjuksköterskeledd telefonuppföljning eller till kontroll med rutinmässig uppföljning i primärvården. Första riskfaktorkontrollen skedde 1 månad efter det initiala insjuknandet. För patienter med förhöjda LDL- eller blodtrycksvärden skedde läkemedelstitreringar i interventionsgruppen. Riskfaktorvärden för patienter i kontrollgruppen vidarebefordrades till hemmahörande hälsocentral. Vid 12-månadersuppföljningen uppnåddes målvärden för både LDL och blodtryck hos 40 procent av de 225 patienterna i interventionsgruppen och för 28 procent av de 215 patienterna i kontrollgruppen. Hos patienter med förhöjda riskfaktorvärden vid 1 månad var telefonuppföljning associerad med ett lägre LDL efter 12 månader jämfört med uppföljning i primärvård (2,2 respektive 3,0 mmol/l).

Under studiens gång skedde en förändring i riktlinjer, med sänkning av LDL-målvärdet för patienter med diabetes. Genom sjuksköterskeledd telefonuppföljning implementerades förändringen bättre än i gängse primärvård. Av patienterna i interventionsgruppen uppnådde 65 procent det nya målvärdet under året efter förändringen, medan motsvarande andel patienter i primärvården var 36 procent.

Sammanfattningsvis ses att risken för ischemisk stroke efter en hjärtinfarkt har minskat under första årtiondet av 2000-talet. Förebyggande behandling kan troligen delvis förklara den minskade risken. Sjuksköterskeledd telefonuppföljning visar lovande resultat för att förbättra förebyggande insatser efter hjärt–kärlsjukdom och på så sätt minska risken för återinsjuknande i såväl ischemisk stroke som annan hjärt–kärlsjukdom.

Referenser

Jakobsson S. Cardiovascular disease and diabetes or renal insufficiency: the risk of ischemic stroke and risk factor intervention [avhandling]. Umeå: Umeå universitet, 2015.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Annons Annons
bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons