Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSZL Lakartidningen.se 2015-12-28

Telefonuppföljning minskade strokerisker hos högriskpatienter

Stina Jakobsson, doktorand, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus

Avhandling. Patienter med diabetes eller kronisk njursvikt som drabbats av hjärt–kärlsjukdom har en ökad risk för återinsjuknande och död. Förebyggande insatser för återinsjuknande i hjärt–kärlsjukdom är av största vikt, men tidigare studier har visat dålig följsamhet till aktuella riktlinjer. I en ny avhandling redovisas risk för stroke efter hjärtinfarkt i två grupper med hög risk samt hur förebyggande insatser förbättrades genom sjuksköterskeledd telefonuppföljning för patienter med diabetes eller kronisk njursvikt.

Data från databasen Swedeheart visade att 19 procent av 173 000 patienter med akut hjärtinfarkt under 1998–2008 hade diabetes, och 34 procent av 118 000 patienter med akut hjärtinfarkt 2003–2010 hade kronisk njursvikt. Risken för ischemisk stroke inom ett år efter insjuknande i hjärtinfarkt var högre för patienter med diabetes än för dem utan, men minskade över tid i båda grupperna. Bland patienter med diabetes sågs en kumulativ incidens på 7,1 procent 1998–2000 och 4,7 procent 2007–2008. Inom ett år efter utskrivning från sjukhus efter vård för hjärtinfarkt sågs även förhöjd risk för ischemisk stroke för patienter med kronisk njursvikt i förhållande till patienter med normal njurfunktion. Risken minskade dock över tid, från 4,1 procent 2003–2004 till 2,5 procent 2009–2010.

Patienter som vårdats på Östersunds sjukhus för akut koronart syndrom eller stroke randomiserades till antingen intervention med sjuksköterskeledd telefonuppföljning eller till kontroll med rutinmässig uppföljning i primärvården. Första riskfaktorkontrollen skedde 1 månad efter det initiala insjuknandet. För patienter med förhöjda LDL- eller blodtrycksvärden skedde läkemedelstitreringar i interventionsgruppen. Riskfaktorvärden för patienter i kontrollgruppen vidarebefordrades till hemmahörande hälsocentral. Vid 12-månadersuppföljningen uppnåddes målvärden för både LDL och blodtryck hos 40 procent av de 225 patienterna i interventionsgruppen och för 28 procent av de 215 patienterna i kontrollgruppen. Hos patienter med förhöjda riskfaktorvärden vid 1 månad var telefonuppföljning associerad med ett lägre LDL efter 12 månader jämfört med uppföljning i primärvård (2,2 respektive 3,0 mmol/l).

Under studiens gång skedde en förändring i riktlinjer, med sänkning av LDL-målvärdet för patienter med diabetes. Genom sjuksköterskeledd telefonuppföljning implementerades förändringen bättre än i gängse primärvård. Av patienterna i interventionsgruppen uppnådde 65 procent det nya målvärdet under året efter förändringen, medan motsvarande andel patienter i primärvården var 36 procent.

Sammanfattningsvis ses att risken för ischemisk stroke efter en hjärtinfarkt har minskat under första årtiondet av 2000-talet. Förebyggande behandling kan troligen delvis förklara den minskade risken. Sjuksköterskeledd telefonuppföljning visar lovande resultat för att förbättra förebyggande insatser efter hjärt–kärlsjukdom och på så sätt minska risken för återinsjuknande i såväl ischemisk stroke som annan hjärt–kärlsjukdom.

Referenser

Jakobsson S. Cardiovascular disease and diabetes or renal insufficiency: the risk of ischemic stroke and risk factor intervention [avhandling]. Umeå: Umeå universitet, 2015.

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016