Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSZL Lakartidningen.se 2015-12-28

Telefonuppföljning minskade strokerisker hos högriskpatienter

Stina Jakobsson, doktorand, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus

Avhandling. Patienter med diabetes eller kronisk njursvikt som drabbats av hjärt–kärlsjukdom har en ökad risk för återinsjuknande och död. Förebyggande insatser för återinsjuknande i hjärt–kärlsjukdom är av största vikt, men tidigare studier har visat dålig följsamhet till aktuella riktlinjer. I en ny avhandling redovisas risk för stroke efter hjärtinfarkt i två grupper med hög risk samt hur förebyggande insatser förbättrades genom sjuksköterskeledd telefonuppföljning för patienter med diabetes eller kronisk njursvikt.

Data från databasen Swedeheart visade att 19 procent av 173 000 patienter med akut hjärtinfarkt under 1998–2008 hade diabetes, och 34 procent av 118 000 patienter med akut hjärtinfarkt 2003–2010 hade kronisk njursvikt. Risken för ischemisk stroke inom ett år efter insjuknande i hjärtinfarkt var högre för patienter med diabetes än för dem utan, men minskade över tid i båda grupperna. Bland patienter med diabetes sågs en kumulativ incidens på 7,1 procent 1998–2000 och 4,7 procent 2007–2008. Inom ett år efter utskrivning från sjukhus efter vård för hjärtinfarkt sågs även förhöjd risk för ischemisk stroke för patienter med kronisk njursvikt i förhållande till patienter med normal njurfunktion. Risken minskade dock över tid, från 4,1 procent 2003–2004 till 2,5 procent 2009–2010.

Patienter som vårdats på Östersunds sjukhus för akut koronart syndrom eller stroke randomiserades till antingen intervention med sjuksköterskeledd telefonuppföljning eller till kontroll med rutinmässig uppföljning i primärvården. Första riskfaktorkontrollen skedde 1 månad efter det initiala insjuknandet. För patienter med förhöjda LDL- eller blodtrycksvärden skedde läkemedelstitreringar i interventionsgruppen. Riskfaktorvärden för patienter i kontrollgruppen vidarebefordrades till hemmahörande hälsocentral. Vid 12-månadersuppföljningen uppnåddes målvärden för både LDL och blodtryck hos 40 procent av de 225 patienterna i interventionsgruppen och för 28 procent av de 215 patienterna i kontrollgruppen. Hos patienter med förhöjda riskfaktorvärden vid 1 månad var telefonuppföljning associerad med ett lägre LDL efter 12 månader jämfört med uppföljning i primärvård (2,2 respektive 3,0 mmol/l).

Under studiens gång skedde en förändring i riktlinjer, med sänkning av LDL-målvärdet för patienter med diabetes. Genom sjuksköterskeledd telefonuppföljning implementerades förändringen bättre än i gängse primärvård. Av patienterna i interventionsgruppen uppnådde 65 procent det nya målvärdet under året efter förändringen, medan motsvarande andel patienter i primärvården var 36 procent.

Sammanfattningsvis ses att risken för ischemisk stroke efter en hjärtinfarkt har minskat under första årtiondet av 2000-talet. Förebyggande behandling kan troligen delvis förklara den minskade risken. Sjuksköterskeledd telefonuppföljning visar lovande resultat för att förbättra förebyggande insatser efter hjärt–kärlsjukdom och på så sätt minska risken för återinsjuknande i såväl ischemisk stroke som annan hjärt–kärlsjukdom.

Referenser

Jakobsson S. Cardiovascular disease and diabetes or renal insufficiency: the risk of ischemic stroke and risk factor intervention [avhandling]. Umeå: Umeå universitet, 2015.

Kommentera

Kommentera

Läkarna uppskattar fristående information

Nyheter | Möjligheten att få oberoende information om läkemedel på sin arbetsplats är mycket uppskattad, enligt en enkätundersökning från Stockholms läns landsting. Från i år har husläkarna inskrivet i sina avtal att de kan få ersättning när de deltar i denna fortbildning. () 01 JUL 2016

bild

Läkarflykt hotar för Sollefteå

Nyheter | Enligt Ångermanlands läkarförening vill en betydande andel av läkarna på Sollefteå sjukhus sluta arbeta där. Anledningen är bristen på framtidstro i och med landstingsfullmäktiges beslut att flytta den akuta ortopedin från sjukhuset. () 01 JUL 2016

Annons Annons

Vidarklinikens avtal avslutas

Nyheter | Stockholms läns landsting har nu bekräftat att ett avtal som landstinget har med den antroposofiska Vidarkliniken kommer att avslutas. () 01 JUL 2016

bild

Lokala vårdbehov driver utvecklingen

Nyheter | Verksamhetschefer inom hälso- och sjukvården prioriterar utvecklingsområden som de har inflytande över. Och lokala behov är en större drivkraft än vad regionala och nationella initiativ är. Det visar en undersökning från Vårdanalys. () 01 JUL 2016

Barnets rättigheter i sjukvården kan säkerställas genom läkare Jämförelse inom Norden visar skillnader i lagstiftning om barnets medbestämmande i medicinska beslut

Kommentaren | Vem som bestämmer i medicinska beslut som rör barn regleras på olika sätt i de nordiska länderna. Lika viktigt som att läkarprofessionen står som garant för den medicinska kvaliteten är att läkaren ser till att barnet får komma till tals och får faktiskt inflytande i beslutet. () 01 JUL 2016

Antroposofiska blir kvar i fem år

Nyheter | Det blir ingen särreglering för de antroposofiska läkemedlen. I stället får tillverkarna fem år på sig att registrera läkemedlen på sedvanligt sätt. () 30 JUN 2016

Skolläkaren överklagar sin dom

Nyheter | Skolläkaren i Falun, som dömdes till fyra års fängelse för bland annat grovt barnpornografibrott, kränkande fotografering och sexuellt utnyttjande, överklagar stora delar av domen till Svea hovrätt. De återstående gärningarna är värda högst åtta månaders fängelse enligt överklagandet. () 30 JUN 2016

Tre nya regioner föreslås 2019

Nyheter | En Norrlandsregion, en Svealandsregion och ett utvidgat Västra Götaland kan bli verklighet om några år. Det bedömer den så kallade indelningskommittén. () 30 JUN 2016

bild

Vidarkliniken kan bli av med vårdavtal

Nyheter | Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna kan komma att förlora sitt avtal med Stockholms läns landsting. Det uppger Ekot i Sveriges Radio. Landstingsrådet Anna Starbrink (bilden) är kritisk till kliniken. () 30 JUN 2016

Universitet ska ge fler utbildning

Nyheter | Lunds universitet och Umeå universitet har i dag fått i uppdrag av regeringen att bygga upp en kompletterande utbildning för personer med avslutad utländsk läkarutbildning.  () 30 JUN 2016

Svårare anmäla fel förskrivning

Nyheter | Apotekspersonalen upplever sig mer hindrad att anmäla överförskrivning i dag än för två år sedan. Det skriver IVO, Inspektionen för vård och omsorg, på sin hemsida. () 30 JUN 2016

Macchiarini-metoden överges

Nyheter | Det företag som tillverkade Paolo Macchiarinis syntetiska luftstrupar har övergivit metoden och lanserar nu »andra generationens« syntetiska strupar, som bara ska sitta inne under en kortare tid. () 29 JUN 2016

Läkarföreningen
på Karolinska oroas
av långa vårdköer

Nyheter | Köerna till neurokirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset är en försmak av Framtidens hälso- och sjukvård, en omorganisation av vården i Stockholm. Det menar läkarföreningen med ordförande Yvonne Dellmark och pekar på en rad problem som måste lösas i hela länet. () 29 JUN 2016

Gonorré och syfilis ökar kraftigt

Nyheter | Antalet inrapporterade fall av gonorré och syfilis ökade kraftigt under 2015, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. () 29 JUN 2016

Stärkt evidens finns nu för interventionell smärtbehandling

Debatt | Smärta är en av våra största folksjukdomar och kostar samhället 87,5 miljarder kronor årligen. Det är dags att börja utreda och behandla patienter interventionellt som i resten av den utvecklade världen, skriver Johan Hambraeus. (1 kommentar) 29 JUN 2016

Gentest för Lynch syndrom ett billigt sätt att förebygga cancer

Nyheter | Ett gentest för Lynch syndrom av den som får tjocktarmscancer före 50 års ålder är en låg kostnad för att förebygga cancer hos nära släktingar, skriver SBU. () 29 JUN 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons