Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DSZL Lakartidningen.se 2015-12-28

Telefonuppföljning minskade strokerisker hos högriskpatienter

Stina Jakobsson, doktorand, institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, Norrlands universitetssjukhus

Avhandling. Patienter med diabetes eller kronisk njursvikt som drabbats av hjärt–kärlsjukdom har en ökad risk för återinsjuknande och död. Förebyggande insatser för återinsjuknande i hjärt–kärlsjukdom är av största vikt, men tidigare studier har visat dålig följsamhet till aktuella riktlinjer. I en ny avhandling redovisas risk för stroke efter hjärtinfarkt i två grupper med hög risk samt hur förebyggande insatser förbättrades genom sjuksköterskeledd telefonuppföljning för patienter med diabetes eller kronisk njursvikt.

Data från databasen Swedeheart visade att 19 procent av 173 000 patienter med akut hjärtinfarkt under 1998–2008 hade diabetes, och 34 procent av 118 000 patienter med akut hjärtinfarkt 2003–2010 hade kronisk njursvikt. Risken för ischemisk stroke inom ett år efter insjuknande i hjärtinfarkt var högre för patienter med diabetes än för dem utan, men minskade över tid i båda grupperna. Bland patienter med diabetes sågs en kumulativ incidens på 7,1 procent 1998–2000 och 4,7 procent 2007–2008. Inom ett år efter utskrivning från sjukhus efter vård för hjärtinfarkt sågs även förhöjd risk för ischemisk stroke för patienter med kronisk njursvikt i förhållande till patienter med normal njurfunktion. Risken minskade dock över tid, från 4,1 procent 2003–2004 till 2,5 procent 2009–2010.

Patienter som vårdats på Östersunds sjukhus för akut koronart syndrom eller stroke randomiserades till antingen intervention med sjuksköterskeledd telefonuppföljning eller till kontroll med rutinmässig uppföljning i primärvården. Första riskfaktorkontrollen skedde 1 månad efter det initiala insjuknandet. För patienter med förhöjda LDL- eller blodtrycksvärden skedde läkemedelstitreringar i interventionsgruppen. Riskfaktorvärden för patienter i kontrollgruppen vidarebefordrades till hemmahörande hälsocentral. Vid 12-månadersuppföljningen uppnåddes målvärden för både LDL och blodtryck hos 40 procent av de 225 patienterna i interventionsgruppen och för 28 procent av de 215 patienterna i kontrollgruppen. Hos patienter med förhöjda riskfaktorvärden vid 1 månad var telefonuppföljning associerad med ett lägre LDL efter 12 månader jämfört med uppföljning i primärvård (2,2 respektive 3,0 mmol/l).

Under studiens gång skedde en förändring i riktlinjer, med sänkning av LDL-målvärdet för patienter med diabetes. Genom sjuksköterskeledd telefonuppföljning implementerades förändringen bättre än i gängse primärvård. Av patienterna i interventionsgruppen uppnådde 65 procent det nya målvärdet under året efter förändringen, medan motsvarande andel patienter i primärvården var 36 procent.

Sammanfattningsvis ses att risken för ischemisk stroke efter en hjärtinfarkt har minskat under första årtiondet av 2000-talet. Förebyggande behandling kan troligen delvis förklara den minskade risken. Sjuksköterskeledd telefonuppföljning visar lovande resultat för att förbättra förebyggande insatser efter hjärt–kärlsjukdom och på så sätt minska risken för återinsjuknande i såväl ischemisk stroke som annan hjärt–kärlsjukdom.

Referenser

Jakobsson S. Cardiovascular disease and diabetes or renal insufficiency: the risk of ischemic stroke and risk factor intervention [avhandling]. Umeå: Umeå universitet, 2015.

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en w som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons