Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT4H Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2015-12-21

RAS-antagonister kan gynna hjärtsviktspatienter med grav njursvikt

Magnus Edner, docent, leg läkare, hjärtforskningsenheten

Lars H Lund, docent, bitr överläkare, kardiologkliniken; båda Karolinska universitetssjukhuset, Solna; Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. För patienter med hjärtsvikt (ejektionsfraktion [EF] < 40 procent) och samtidig svår njursvikt är RAS-antagonister (ACE-hämmare och/eller angiotensinreceptorblockerare) associerade med minskad totalmortalitet. Det visar en ny observationsstudie med metodik som minimerar urvalspåverkan, publicerad i European Heart Journal. Resultaten bör helst bekräftas i en randomiserad studie.

RAS-antagonister utgör kanske den viktigaste basmedicineringen vid hjärtsvikt med minskad ejektionsfraktion (EF < 40 procent). Mellan 10 och 15 procent av dessa patienter har dessvärre samtidigt grav njursvikt, vilket är känt som en oberoende riskfaktor med ökad mortalitet som följd. Patientgruppen har exkluderats från randomiserade studier och de rekommenderade gränser som används i gällande riktlinjer för läkemedelsbehandling är S-kreatinin > 221 µmol/l (Europa) och > 265 µmol/l (USA), eller kreatininclearence < 30 ml/min.

I det prospektiva nationella kvalitetsregistret RiksSvikt fanns 2 410 patienter (9,9 procent) med EF < 40 procent och njursvikt enligt ovan angivna kriterier. Medelåldern var 82 år (standardavvikelse [SD] 9 år) och 45 procent var kvinnor. Med metodik för minskad urvalspåverkan genererades en population av 1 204 patienter, matchade mot 36 betydelsefulla kliniska variabler. Medelåldern i denna grupp var 83 år (SD 8 år) och 42 procent var kvinnor. Som »positiv kontroll« gjordes också en överensstämmelseanalys av 21 873 hjärtsviktspatienter totalt och 1 140 matchade patienter, alla med normal njurfunktion.

För patienter med njursvikt var ettårsöverlevnaden utan RAS-antagonist 42 procent, jämfört med 69 procent för dem med RAS-antagonistbehandling. I den matchade kohorten var ettårsöverlevnaden 55 procent bland patienter med RAS-behandling (95 procents konfidensintervall [KI] 51–59 procent) och 45 procent bland patienter utan RAS-behandling (95 procents KI 41–49 procent); hazardkvot (HR) 0,76 (95 procents KI 0,67–0,86, P < 0,001). Den relativa riskreduktionen var 24 procent. Anmärkningsvärt var att cirka 60 procent av patienterna med njursvikt också hade behandling med RAS-antagonist.

Bland »positiva kontroller« utan grav njursvikt var motsvarande matchad hazardkvot 0,79 (95 procents KI 0,72–0,86, P < 0,001).

Resultaten talar för att hjärtsviktspatienter med EF < 40 procent som samtidigt har grav njursvikt kan ha lika mycket att vinna som övriga hjärtsviktspatienter på behandling med RAS-antagonister. Dock behövs en randomiserad studie för att bekräfta fyndet och behandling kräver förstås noggrann fortlöpande kontroll av njurfunktion och S-kalium.

Referenser

  1. Edner M, Benson L, Dahlström U, Lund LH. Eur Heart J. 2015;36:2318-26.
  2. Brenner BM, et al. N Engl J Med. 2001;345:861-9.

Kommentera

Kommentera

Wikström svarar
på styrningskritik

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. () 26 JUL 2016

bild

Läkarförbundet för tredje året på Pridefestivalen i Stockholm

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Fler hiv-test vid möte öga mot öga

Nyheter | Gratis kondomer, prat med en informatör på en festival eller annan mötesplats och vetskap om att det går att testa sig med kort varsel ökar motivationen att göra ett hiv-test, enligt en enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten. Förebyggande information på nätet eller i broschyrer har inte samma effekt. () 26 JUL 2016

bild

Första fallet i Europa av zika-
virusrelaterad mikrocefali

Nyheter | En spansk kvinna som blivit infekterad av zikavirus utomlands har fött ett barn som uppges lida av mikrocefali. Det är det första fallet i Europa, rapporterar BBC. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016