Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT4H Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2015-12-21

RAS-antagonister kan gynna hjärtsviktspatienter med grav njursvikt

Magnus Edner, docent, leg läkare, hjärtforskningsenheten

Lars H Lund, docent, bitr överläkare, kardiologkliniken; båda Karolinska universitetssjukhuset, Solna; Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. För patienter med hjärtsvikt (ejektionsfraktion [EF] < 40 procent) och samtidig svår njursvikt är RAS-antagonister (ACE-hämmare och/eller angiotensinreceptorblockerare) associerade med minskad totalmortalitet. Det visar en ny observationsstudie med metodik som minimerar urvalspåverkan, publicerad i European Heart Journal. Resultaten bör helst bekräftas i en randomiserad studie.

RAS-antagonister utgör kanske den viktigaste basmedicineringen vid hjärtsvikt med minskad ejektionsfraktion (EF < 40 procent). Mellan 10 och 15 procent av dessa patienter har dessvärre samtidigt grav njursvikt, vilket är känt som en oberoende riskfaktor med ökad mortalitet som följd. Patientgruppen har exkluderats från randomiserade studier och de rekommenderade gränser som används i gällande riktlinjer för läkemedelsbehandling är S-kreatinin > 221 µmol/l (Europa) och > 265 µmol/l (USA), eller kreatininclearence < 30 ml/min.

I det prospektiva nationella kvalitetsregistret RiksSvikt fanns 2 410 patienter (9,9 procent) med EF < 40 procent och njursvikt enligt ovan angivna kriterier. Medelåldern var 82 år (standardavvikelse [SD] 9 år) och 45 procent var kvinnor. Med metodik för minskad urvalspåverkan genererades en population av 1 204 patienter, matchade mot 36 betydelsefulla kliniska variabler. Medelåldern i denna grupp var 83 år (SD 8 år) och 42 procent var kvinnor. Som »positiv kontroll« gjordes också en överensstämmelseanalys av 21 873 hjärtsviktspatienter totalt och 1 140 matchade patienter, alla med normal njurfunktion.

För patienter med njursvikt var ettårsöverlevnaden utan RAS-antagonist 42 procent, jämfört med 69 procent för dem med RAS-antagonistbehandling. I den matchade kohorten var ettårsöverlevnaden 55 procent bland patienter med RAS-behandling (95 procents konfidensintervall [KI] 51–59 procent) och 45 procent bland patienter utan RAS-behandling (95 procents KI 41–49 procent); hazardkvot (HR) 0,76 (95 procents KI 0,67–0,86, P < 0,001). Den relativa riskreduktionen var 24 procent. Anmärkningsvärt var att cirka 60 procent av patienterna med njursvikt också hade behandling med RAS-antagonist.

Bland »positiva kontroller« utan grav njursvikt var motsvarande matchad hazardkvot 0,79 (95 procents KI 0,72–0,86, P < 0,001).

Resultaten talar för att hjärtsviktspatienter med EF < 40 procent som samtidigt har grav njursvikt kan ha lika mycket att vinna som övriga hjärtsviktspatienter på behandling med RAS-antagonister. Dock behövs en randomiserad studie för att bekräfta fyndet och behandling kräver förstås noggrann fortlöpande kontroll av njurfunktion och S-kalium.

Referenser

  1. Edner M, Benson L, Dahlström U, Lund LH. Eur Heart J. 2015;36:2318-26.
  2. Brenner BM, et al. N Engl J Med. 2001;345:861-9.

Kommentera

Kommentera
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Annons Annons

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons