Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT34 Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2015-12-11

STHLM3-testet kan vara alternativ till PSA

Tobias Nordström, med dr, urolog, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Markus Aly, med dr, urolog

Henrik Grönberg, professor, onkolog; samtliga institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet

Autoreferat. Cirka var femte man diagnostiseras med prostatacancer under sin livstid och sjukdomen anges som dödsorsak för 5 procent av svenska män. Vi har visat att bruk av prostataspecifikt antigen (PSA) för detektion av prostatacancer är utbrett [1], men bristande specificitet resulterar i en hög andel vävnadsprovtagningar med benignt resultat och diagnostisering av många ofarliga tumörer. 

I arbetet för en förbättrad diagnostisk kedja för prostatacancer har vi utvecklat STHLM3-testet, vilket inkluderar en kombination av plasmaproteiner (PSA, fritt PSA, intakt PSA, hK2, MIC-1 och MSMB), genetiska polymorfer (SNP) och klinisk information (ålder, familjehistoria, tidigare vävnadsprovtagning, palpationsfynd och prostatavolym). Vi har sedan studerat hur STHLM3-testet presterar beträffande detektion av prostatacancer jämfört med PSA under förutsättning att man finner lika många män med mer höggradig sjukdom, som ofta är aktuell för kurativt syftande behandling (Gleasonsumma, GS, ≥ 7).

STHLM3-studien är en prospektiv, populationsbaserad, diagnostisk studie genomförd med parad design [2]. 58 818 män utan känd prostatacancer i åldrarna 50–69 år deltog i studien och 6 777 genomgick vävnadsprovtagning av prostata. STHLM3-testet presterade bättre (P < 0,001) än PSA för detektion av prostatacancer med GS ≥ 7. Alla variabler som används i STHLM3-testet var oberoende associerade med förekomsten av GS ≥ 7-tumörer (multipel logistisk regression; P < 0,05).

Användes samma sensitivitet för GS ≥ 7-tumörer som för PSA ≥ 3 ng/ml undvek man med STHLM3-testet 32 procent (95 procents konfidensintervall [KI] 24–39 procent) av vävnadsprovtagningarna och 44 procent (95 procents KI 35–54 procent) av vävnadsprovtagningarna med benignt utfall, samtidigt som diagnostisering av 17 procent (95 procents KI 7–26 procent) av låggradiga tumörer (GS ≤ 6) undveks. 

Alla cancertumörer med GS ≤ 6 som inte identifierades med STHLM3-testet var små (< 10 mm). Vidare var STHLM3-testet robust även för användande av andra definitioner av högrisksjukdom, till exempel GS ≥ 4+3 (D'Amico-klassificering).

Sammanfattningsvis visar studien att mätningar av proteinnivåer och genetiska markörer tillsammans med klinisk information kan öka precisionen för prostatacancerscreening substantiellt jämfört med PSA för män i åldrarna 50–69 år. Vår slutsats är att screening med STHLM3-testet kan minska antalet genomförda vävnadsprovtagningar med en tredjedel och minska antalet diagnostiserade låggradiga tumörer (GS ≤ 6) med en sjättedel jämfört med PSA-screening, utan att detektionen av mer höggradiga tumörer (GS ≥ 7) äventyras. Det gör STHLM3-testet till det enda alternativet till PSA som är prospektivt validerat i en stor studie och vars sensitivitet för höggradig sjukdom inte är försämrad.

Flera studier genomförs nu för att tydliggöra hur STHLM3-testet presterar ur olika perspektiv. Vi genomför bland annat beräkningar både av de hälsoekonomiska konsekvenserna av ett införande av STHLM3-testet och av hur testet presterar även i den oorganiserade testsituation vi har i Sverige i dag.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Henrik Grönberg har patent relaterade till prostatacancerdiagnostik och STHLM3-modellen.

Referenser

 1. Nordström T, Aly M, Clements M, Weibull C, Adolfsson J, Grönberg H. Eur Urol. 2013;63(3):419–25.
 2. Grönberg H, Adolfsson J, Aly M, Nordström T, et al. Lancet Oncol. Epub 10 nov 2015. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00361-7.

Kommentarer (3)

 • STHLM3

  2015-12-11 17:26 | När finns detta tillgängligt i klinisk praxis?

  Göran Holmberg, Allmänläkare, Läkarhuset Karlstad

  Jäv:

 • I primärvård eller på urologmottagning?

  2015-12-14 17:16 | Vad kostar analyspaketet? Prostatavolym ingår i algoritmen. Därmed bara användbar på urologmottagning?

  Mikael Bellander, Distriktsläkare, Bergnäsets hälsocentral, LUleå

  Jäv:

 • Statistik

  2015-12-15 07:10 | Den statistiska jämförelsen mellan STHLM3 och PSA är ju ganska irrelevant i och med att PSA ingår i STHLM3. Det är ju ungefär som att säga att ALP & GT + Ultraljud är mer sensitivt att detektera gallvägssjukdomar än endast ALP & GT, vilket ju är en självklarhet. Ju fler tester du lägger till ju känsligare blir det ju. Det intressanta är ju att jämföra STHLM3 med Gold Standard, vävnadsprover. Precis som Dr. Bellander ovan nämner är det ju i detta fallet mer intressant med hur mycket mer detta kostar och ifall det kan komma att användas som screening i primärvård. Ifall det inte kan användas är ju jämförelsen med PSA ännu mer ointressant.

  Carl Norén, Leg. Läk, VC Bagaregatan

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Extremvärme ökande problem för folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domtol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016

Domen uppskjuten ännu
en gång för Fikru Maru

Nyheter | Kardiologen Fikru Maru sitter fortfarande fängslad i Etiopien. Och ännu en gång har domen mot honom skjutits upp. () 20 JUL 2016