Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DT34 Läkartidningen 01-02/2016
Lakartidningen.se 2015-12-11

STHLM3-testet kan vara alternativ till PSA

Tobias Nordström, med dr, urolog, institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus

Markus Aly, med dr, urolog

Henrik Grönberg, professor, onkolog; samtliga institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska institutet

Autoreferat. Cirka var femte man diagnostiseras med prostatacancer under sin livstid och sjukdomen anges som dödsorsak för 5 procent av svenska män. Vi har visat att bruk av prostataspecifikt antigen (PSA) för detektion av prostatacancer är utbrett [1], men bristande specificitet resulterar i en hög andel vävnadsprovtagningar med benignt resultat och diagnostisering av många ofarliga tumörer. 

I arbetet för en förbättrad diagnostisk kedja för prostatacancer har vi utvecklat STHLM3-testet, vilket inkluderar en kombination av plasmaproteiner (PSA, fritt PSA, intakt PSA, hK2, MIC-1 och MSMB), genetiska polymorfer (SNP) och klinisk information (ålder, familjehistoria, tidigare vävnadsprovtagning, palpationsfynd och prostatavolym). Vi har sedan studerat hur STHLM3-testet presterar beträffande detektion av prostatacancer jämfört med PSA under förutsättning att man finner lika många män med mer höggradig sjukdom, som ofta är aktuell för kurativt syftande behandling (Gleasonsumma, GS, ≥ 7).

STHLM3-studien är en prospektiv, populationsbaserad, diagnostisk studie genomförd med parad design [2]. 58 818 män utan känd prostatacancer i åldrarna 50–69 år deltog i studien och 6 777 genomgick vävnadsprovtagning av prostata. STHLM3-testet presterade bättre (P < 0,001) än PSA för detektion av prostatacancer med GS ≥ 7. Alla variabler som används i STHLM3-testet var oberoende associerade med förekomsten av GS ≥ 7-tumörer (multipel logistisk regression; P < 0,05).

Användes samma sensitivitet för GS ≥ 7-tumörer som för PSA ≥ 3 ng/ml undvek man med STHLM3-testet 32 procent (95 procents konfidensintervall [KI] 24–39 procent) av vävnadsprovtagningarna och 44 procent (95 procents KI 35–54 procent) av vävnadsprovtagningarna med benignt utfall, samtidigt som diagnostisering av 17 procent (95 procents KI 7–26 procent) av låggradiga tumörer (GS ≤ 6) undveks. 

Alla cancertumörer med GS ≤ 6 som inte identifierades med STHLM3-testet var små (< 10 mm). Vidare var STHLM3-testet robust även för användande av andra definitioner av högrisksjukdom, till exempel GS ≥ 4+3 (D'Amico-klassificering).

Sammanfattningsvis visar studien att mätningar av proteinnivåer och genetiska markörer tillsammans med klinisk information kan öka precisionen för prostatacancerscreening substantiellt jämfört med PSA för män i åldrarna 50–69 år. Vår slutsats är att screening med STHLM3-testet kan minska antalet genomförda vävnadsprovtagningar med en tredjedel och minska antalet diagnostiserade låggradiga tumörer (GS ≤ 6) med en sjättedel jämfört med PSA-screening, utan att detektionen av mer höggradiga tumörer (GS ≥ 7) äventyras. Det gör STHLM3-testet till det enda alternativet till PSA som är prospektivt validerat i en stor studie och vars sensitivitet för höggradig sjukdom inte är försämrad.

Flera studier genomförs nu för att tydliggöra hur STHLM3-testet presterar ur olika perspektiv. Vi genomför bland annat beräkningar både av de hälsoekonomiska konsekvenserna av ett införande av STHLM3-testet och av hur testet presterar även i den oorganiserade testsituation vi har i Sverige i dag.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Henrik Grönberg har patent relaterade till prostatacancerdiagnostik och STHLM3-modellen.

Referenser

 1. Nordström T, Aly M, Clements M, Weibull C, Adolfsson J, Grönberg H. Eur Urol. 2013;63(3):419–25.
 2. Grönberg H, Adolfsson J, Aly M, Nordström T, et al. Lancet Oncol. Epub 10 nov 2015. doi: 10.1016/S1470-2045(15)00361-7.

Kommentarer (3)

 • STHLM3

  2015-12-11 17:26 | När finns detta tillgängligt i klinisk praxis?

  Göran Holmberg, Allmänläkare, Läkarhuset Karlstad

  Jäv:

 • I primärvård eller på urologmottagning?

  2015-12-14 17:16 | Vad kostar analyspaketet? Prostatavolym ingår i algoritmen. Därmed bara användbar på urologmottagning?

  Mikael Bellander, Distriktsläkare, Bergnäsets hälsocentral, LUleå

  Jäv:

 • Statistik

  2015-12-15 07:10 | Den statistiska jämförelsen mellan STHLM3 och PSA är ju ganska irrelevant i och med att PSA ingår i STHLM3. Det är ju ungefär som att säga att ALP & GT + Ultraljud är mer sensitivt att detektera gallvägssjukdomar än endast ALP & GT, vilket ju är en självklarhet. Ju fler tester du lägger till ju känsligare blir det ju. Det intressanta är ju att jämföra STHLM3 med Gold Standard, vävnadsprover. Precis som Dr. Bellander ovan nämner är det ju i detta fallet mer intressant med hur mycket mer detta kostar och ifall det kan komma att användas som screening i primärvård. Ifall det inte kan användas är ju jämförelsen med PSA ännu mer ointressant.

  Carl Norén, Leg. Läk, VC Bagaregatan

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Kan åtalas för uppgifter om patient på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar. () 26 MAJ 2016

Annons Annons

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco.  () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. () 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

bild

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Alla valdes enhälligt om

Nyheter | Ordförande Heidi Stensmyren, andre vice ordförande Ove Andersson och övriga ledamöter i förbundsstyrelsen vars poster var uppe till val – alla valdes om. Allt enligt valberedningens förslag. () 25 MAJ 2016

Kontinuitet bör bli kvalitetsmått

Nyheter | Malmö läkareförening hade inga problem att få stöd för en motion om att Läkarförbundet ska verka för att kontinuitet i vården ska få status som kvalitetsindikator. () 26 MAJ 2016

Nej till förslag om momsfrihet

Nyheter | Malmö läkareförening fick inte gehör för sin motion att Läkarförbundet ska verka för momsbefrielse för frukt och grönt. () 26 MAJ 2016

Forskarutbildning ska kunna börja under grundutbildning

Nyheter | Fullmäktige beslutade att Läkarförbundet ska verka för att formaliserade program som möjliggör påbörjande av forskarutbildning under grundutbildningen införs vid samtliga lärosäten. () 26 MAJ 2016

Läkare ska slippa krav på att remittera till »alternativ« vård

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för att huvudmän inte ska kunna kräva att läkare skriver remisser till vårdgivare där behandling med specifik terapeutisk indikation sker med substanser som inte genomgått vetenskaplig prövning. () 26 MAJ 2016

Ögonskador från innebandy – skyddsglasögon minimerar risken

Nya rön | Innebandy är fortfarande en vanlig orsak till ögonskador. En nyligen publicerad svensk studie talar för att skyddsglas har en god skyddande effekt. () 26 MAJ 2016

Problem att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons