Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS4U Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-02

Större andel cyklister – färre sjukhusinläggningar

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

En större procentuell andel cyklister i populationen var associerad med färre sjukhusinläggningar efter trafikrelaterade skador. Däremot var hjälmlagar inte associerade med färre sjukhusinläggningar. Det visar en kanadensisk populationsbaserad studie publicerad i BMJ.

Studien omfattade alla sjukhusinläggningar efter olyckor med cykel i Kanada mellan 2006 och 2011, och sjukhusinläggning definierades som inneliggande minst en natt på sjukhuset på en annan avdelning än akuten. Deltagarna delades in i åldersgrupperna vuxen (>18 år) och ungdom (12–17 år). De skadade kroppsregionerna som utvärderades innefattade hjärna, huvud, skalp, skalle, ansikte, nacke, torso, övre extremiteter samt nedre extremiteter. Statistik om cykelresor hämtades från Canadian Community Health Survey.

I snitt uppskattades att det gjordes 592 miljoner cykelresor av vuxna och ungdomar varje år (95 procents konfidensintervall [KI] 583–604 miljoner). Män gjorde fler resor än kvinnor (71,0 procent män 12–17 år, 63,5 procent vuxna män). Mellan 2006 och 2011 skedde 3 690 sjukhusinläggningar för skador under cykelresor hos personer över 12 år.

En majoritet – 53 procent – av alla skador hos personer över 18 år var trafikrelaterade; för ungdomar 41 procent. En större andel av de skadade var män (88,6 procent ungdomar; 73,4 procent vuxna).

Frekvensen av sjukhusinläggning för alla skador var 622 per 100 miljoner cykelresor (1 sjukhusinläggning per 161 000 resor). Städer där en större andel av befolkningen cyklade hade en lägre genomsnittlig frekvens sjukhusinläggningar. Lagar om cykelhjälm korrelerade varken positivt eller negativt med antalet sjukhusinläggningar eller skadepanorama.

En fördel med studien är det stora studiematerialet. En brist är att lag om cykelhjälm inte nödvändigtvis innebär att hjälm används, eller vice versa. Författarnas slutsats är dock att beslutsfattare som vill skydda cyklister från skada snarare bör satsa på att öka andelen cyklister genom infrastruktursatsningar och i högre utsträckning uppmuntra kvinnor att cykla, än att lagstifta om hjälmanvändning.

Referenser

Teschke K, et al. BMJ Open. 2015;5:e008052.

Kommentarer (7)

 • Flera sätt att tolka studien?

  2015-12-03 04:39 | Detta är intressanta data då vi i Sverige brottas med en stor och ökande andel dödade och svårt skadade cyklister. Som det tolkats beror det på den betydligt större andelen cyklister i trafiken i Sverige än tidigare. Alltså motsatsen till det som denna studie tycks visa. Mina intryck från Kanada (Quebec city och Vancouver) är att det är mycket ovanligare att cykla i Kanada än i Sverige. Om vi ska kunna använda kunskapen från den här studien till svenska slutsatser vore en jämförelse med svenska data för antalet cykelresor bra. Kanske Oskar Swartling kan kommentera det?

  Lars Englund, Chefsläkare, Transportstyrelsen

  Jäv:

 • Lägre andel, högre antal

  2015-12-03 12:16 | Angående frågan som Lars Englund ställt: Antalet cykelolyckor har ökat, som en följd av att antalet cyklister ökat. Det är ett ganska naturligt samband. Däremot har ANDELEN skadade cyklister minskat, eftersom det blir säkrare att cykla, ju fler som cyklar. Att få cyklister innebär farligare cykling är den troliga orsaken till att antalet cyklister med huvudskador inte gick ner i Australien efter att man införde hjälmlag där. Trots att andelen hjälmbärare gick upp, och antalet cyklister gick ner, så minskade inte antalet huvudskador. Och andelen skadade cyklister gick alltså upp kraftigt.

  Joakim von Scheele, Civ. Ing. Teknisk fysik, .

  Jäv:

 • Andel av vad?

  2015-12-04 12:20 | Jo, i Sverige har andelen av alla som dödas och skadas svårt i trafiken och som är cyklister, jämfört med andra trafikanter, ökat. Det var det jag menade. Men annars är ju Joakim von Scheeles påpekande riktigt. Finns det alltså studier som visat ett så enkelt samband som att få cyklister betyder att det är en större andel av dessa som skadas men att många cyklister innebär att det är en liten andel av alla dessa som råkar ut för cykelolyckor? Är det för att det blir så trångt att hastigheten sjunker?

  Lars Englund, Chefsläkare, Transportstyrelsen

  Jäv:

 • Sambandet fler cyklister - säkrare cykling

  2015-12-05 13:39 | Lars Englund: Förutom den kanadensiska studie som artikelförfattaren hänvisar till finns det även andra studier som påvisar sambandet mellan större andel cyklar i trafiken och minskad andel cyklister som skadas, dvs att för cyklingen gäller "safety in numbers" - det är säkrare att cykla ju fler som gör det. Bifogar länk till en studie med resultatet att det blir färre kollisioner mellan motorfordon och cyklar, ju större andel cyklar det är i trafiken. Och som drar slutsatsen att det är en föränding i bilisternas beteende som är orsaken till förbättringen. Alltså inte att cyklisterna beter sig annorlunda, utan att bilisterna blir mer medvetna om cykeltrafiken.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1731007/

  Lägger man därtill kunskapen om att hjälmlagar och andra restriktiva åtgärder riktade mot cyklister medför ett minskat cyklande, så blir slutsatsen att de är ineffektiva, för att inte säga kontraproduktiva. Vill man öka trafiksäkerheten bör man istället satsa på förbättrad infrastruktur för cyklar, vilket leder till både säkrare trafikmiljö och fler cyklister - en dubbel effekt. En anpassning av regelsystemet med syfte att underlätta för cyklister är sannolikt också en effektiv åtgärd. Samt, enligt ovan, åtgärder för att öka bilisters medvetenhet om cykeltrafiken.
  Dessutom är ju, vilket du säkert känner till, de positiva hälsoeffekterna av cykling runt 20 ggr större än de negativa vilket gör slutsatsen än tydligare. Förvisso är hjärt-kärlsjukdomar och liknande inte Transportstyrelsens ansvar, men det kan ändå vara bra att ha i åtanke när man diskuterar trafik och sjukvård, även om det bara är en bonus i sammanhanget.

  Joakim von Scheele, Civ. Ing. Teknisk fysik, KTH

  Jäv:

 • Safety in numbers -SIN

  2015-12-05 23:09 | Det får väl betraktas som allmänt känt att det finns ett sådant samband mellan andelen/antalet cyklister (och fotgängare) och risken för olyckor. Detta samband benämns vanligen "safety in numbers" (SIN). Björnskau från TÖI (2013)sammanfattar befintlig forskning med att "Vi kan mao. slå fast at det finnes en SIN effekt og at mekanismen sannsynligvis er at når det kommer mange syklister eller fotgjengere inn i trafikken, blir andre trafikanter (bilister) mer oppmerksomme på dem". Det stämmer visserligen att cyklisterna är den andel med flest allvarligt skadade i trafiken, men orsaken till detta är att antalet skadade cyklister inte minskar lika snabbt som skadade motortrafikanter och att fotgängares fallolyckor inte räknas som trafikolyckor. Enligt TRAFA 2015:14 finns heller ingen signifikant ökning av transportarbetet på cykel. Det stämmer även att cykeln har en mindre andel av resorna i Kanada(1-2%) än i Sverige (9%) men jag har svårt att se hur det skulle kunna påverka tillämpningen av studiens resultat. Krister Spolander har f ö dragit liknande slutsatser i rapporten "Cykling och cykelsäkerhet- En studie av variationen mellan kommuner"

  Olof Essle, Audionomstudent och cykelfrämjare, Karolinska institutet

  Jäv:

 • Infrastruktur och medvetenhet.

  2015-12-06 13:08 | I städer där cyklandet ökar anpassas även ofta infrastrukturen. Se till Uppsala som ett exempel; här byggs snabbcykelleder mellan de stora stadsdelarna. Dessa kommer även att kompletteras med rödmålade cykelöverfarter där korsande trafik har väjningsplikt. På detta sätt ökar Uppsala framkomligheten för cyklister samtidigt som farliga moment i trafiken byggs bort. Det kan också tänkas att populationen av bilförare i en stad blir mer varse om cyklister när cykeltätheten ökar.

  Mattias Myrnäs, Läkarstuderande, Uppsala universitet

  Jäv:

 • Rapport "Safety in numbers"

  2015-12-06 22:50 | Här finns en rapport, beställd av Trafikverket, om detta med att andelen cyklister som skadas skulle bli mindre ju fler cyklisterna blir. http://www.trafikverket.se/contentassets/e2cb0e0ce34744369e293d6d35d1091d/safety_in_numbers_minskar_risken_for_cykleolyckor_med_fler_cyklister_litteraturstudie.pdf Jag har bara skummat den. Generellt är risken att skadas per cyklad kilometer lägre i länder med mycket cykling men orsakerna till detta är inte klarlagda. Cykelinfrastrukturen är dock viktig. Det är ju mycket större risker att skadas om man cyklar bland motorfordon jämfört med på cykelbanor, men det handlar också om kvalitet på cykelbanor. Finns många hemska exempel på farligheter som hinder på vägen, vägarbeten som skyltas dåligt, dålig vinterväghållning osv osv. Finns en del exempel på denna blogg http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/index.htm I länder med bra cykelinfrastruktur cyklar fler (hönan eller ägget?) och det kan ju vara ett tänkbart skäl. Lägre hastigheter bland cyklister när de blir fler förefaller inte vara så trolig förklaring. I Sverige finns väldigt mycket kvar att göra när det gäller infrastrukturen för cykel. De summor som satsas på detta är löjeväckande små i jämförelse med vad som satsas på biltrafiken. Att minska biltrafiken och öka cyklingen är en oerhört viktig hälsobefrämjande åtgärd. Alldeles för få svenskar når upp till rekommendationerna om 30 minuter fysisk aktivitet dagligen men om man cyklar till jobbet + andra sträckor i vardagen som idag ofta görs med bil skulle många hundra liv sparas årligen. Plus att ytterligare hundratals liv skulle sparas till följd av mindre utsläpp från bilavgaser. Självklart måste mycket satsas på att minska olyckorna, främst med bättre infrastuktur, men det är viktigt att komma ihåg att det redan idag är mycket farligare att inte cykla än att göra det!

  Anna Eriksson, leg läk, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska

  Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons