Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2015;112:DS4U Läkartidningen 50/2015
Lakartidningen.se 2015-12-02

Större andel cyklister – färre sjukhusinläggningar

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus

En större procentuell andel cyklister i populationen var associerad med färre sjukhusinläggningar efter trafikrelaterade skador. Däremot var hjälmlagar inte associerade med färre sjukhusinläggningar. Det visar en kanadensisk populationsbaserad studie publicerad i BMJ.

Studien omfattade alla sjukhusinläggningar efter olyckor med cykel i Kanada mellan 2006 och 2011, och sjukhusinläggning definierades som inneliggande minst en natt på sjukhuset på en annan avdelning än akuten. Deltagarna delades in i åldersgrupperna vuxen (>18 år) och ungdom (12–17 år). De skadade kroppsregionerna som utvärderades innefattade hjärna, huvud, skalp, skalle, ansikte, nacke, torso, övre extremiteter samt nedre extremiteter. Statistik om cykelresor hämtades från Canadian Community Health Survey.

I snitt uppskattades att det gjordes 592 miljoner cykelresor av vuxna och ungdomar varje år (95 procents konfidensintervall [KI] 583–604 miljoner). Män gjorde fler resor än kvinnor (71,0 procent män 12–17 år, 63,5 procent vuxna män). Mellan 2006 och 2011 skedde 3 690 sjukhusinläggningar för skador under cykelresor hos personer över 12 år.

En majoritet – 53 procent – av alla skador hos personer över 18 år var trafikrelaterade; för ungdomar 41 procent. En större andel av de skadade var män (88,6 procent ungdomar; 73,4 procent vuxna).

Frekvensen av sjukhusinläggning för alla skador var 622 per 100 miljoner cykelresor (1 sjukhusinläggning per 161 000 resor). Städer där en större andel av befolkningen cyklade hade en lägre genomsnittlig frekvens sjukhusinläggningar. Lagar om cykelhjälm korrelerade varken positivt eller negativt med antalet sjukhusinläggningar eller skadepanorama.

En fördel med studien är det stora studiematerialet. En brist är att lag om cykelhjälm inte nödvändigtvis innebär att hjälm används, eller vice versa. Författarnas slutsats är dock att beslutsfattare som vill skydda cyklister från skada snarare bör satsa på att öka andelen cyklister genom infrastruktursatsningar och i högre utsträckning uppmuntra kvinnor att cykla, än att lagstifta om hjälmanvändning.

Referenser

Teschke K, et al. BMJ Open. 2015;5:e008052.

Kommentarer (7)

 • Flera sätt att tolka studien?

  2015-12-03 04:39 | Detta är intressanta data då vi i Sverige brottas med en stor och ökande andel dödade och svårt skadade cyklister. Som det tolkats beror det på den betydligt större andelen cyklister i trafiken i Sverige än tidigare. Alltså motsatsen till det som denna studie tycks visa. Mina intryck från Kanada (Quebec city och Vancouver) är att det är mycket ovanligare att cykla i Kanada än i Sverige. Om vi ska kunna använda kunskapen från den här studien till svenska slutsatser vore en jämförelse med svenska data för antalet cykelresor bra. Kanske Oskar Swartling kan kommentera det?

  Lars Englund, Chefsläkare, Transportstyrelsen

  Jäv:

 • Lägre andel, högre antal

  2015-12-03 12:16 | Angående frågan som Lars Englund ställt: Antalet cykelolyckor har ökat, som en följd av att antalet cyklister ökat. Det är ett ganska naturligt samband. Däremot har ANDELEN skadade cyklister minskat, eftersom det blir säkrare att cykla, ju fler som cyklar. Att få cyklister innebär farligare cykling är den troliga orsaken till att antalet cyklister med huvudskador inte gick ner i Australien efter att man införde hjälmlag där. Trots att andelen hjälmbärare gick upp, och antalet cyklister gick ner, så minskade inte antalet huvudskador. Och andelen skadade cyklister gick alltså upp kraftigt.

  Joakim von Scheele, Civ. Ing. Teknisk fysik, .

  Jäv:

 • Andel av vad?

  2015-12-04 12:20 | Jo, i Sverige har andelen av alla som dödas och skadas svårt i trafiken och som är cyklister, jämfört med andra trafikanter, ökat. Det var det jag menade. Men annars är ju Joakim von Scheeles påpekande riktigt. Finns det alltså studier som visat ett så enkelt samband som att få cyklister betyder att det är en större andel av dessa som skadas men att många cyklister innebär att det är en liten andel av alla dessa som råkar ut för cykelolyckor? Är det för att det blir så trångt att hastigheten sjunker?

  Lars Englund, Chefsläkare, Transportstyrelsen

  Jäv:

 • Sambandet fler cyklister - säkrare cykling

  2015-12-05 13:39 | Lars Englund: Förutom den kanadensiska studie som artikelförfattaren hänvisar till finns det även andra studier som påvisar sambandet mellan större andel cyklar i trafiken och minskad andel cyklister som skadas, dvs att för cyklingen gäller "safety in numbers" - det är säkrare att cykla ju fler som gör det. Bifogar länk till en studie med resultatet att det blir färre kollisioner mellan motorfordon och cyklar, ju större andel cyklar det är i trafiken. Och som drar slutsatsen att det är en föränding i bilisternas beteende som är orsaken till förbättringen. Alltså inte att cyklisterna beter sig annorlunda, utan att bilisterna blir mer medvetna om cykeltrafiken.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1731007/

  Lägger man därtill kunskapen om att hjälmlagar och andra restriktiva åtgärder riktade mot cyklister medför ett minskat cyklande, så blir slutsatsen att de är ineffektiva, för att inte säga kontraproduktiva. Vill man öka trafiksäkerheten bör man istället satsa på förbättrad infrastruktur för cyklar, vilket leder till både säkrare trafikmiljö och fler cyklister - en dubbel effekt. En anpassning av regelsystemet med syfte att underlätta för cyklister är sannolikt också en effektiv åtgärd. Samt, enligt ovan, åtgärder för att öka bilisters medvetenhet om cykeltrafiken.
  Dessutom är ju, vilket du säkert känner till, de positiva hälsoeffekterna av cykling runt 20 ggr större än de negativa vilket gör slutsatsen än tydligare. Förvisso är hjärt-kärlsjukdomar och liknande inte Transportstyrelsens ansvar, men det kan ändå vara bra att ha i åtanke när man diskuterar trafik och sjukvård, även om det bara är en bonus i sammanhanget.

  Joakim von Scheele, Civ. Ing. Teknisk fysik, KTH

  Jäv:

 • Safety in numbers -SIN

  2015-12-05 23:09 | Det får väl betraktas som allmänt känt att det finns ett sådant samband mellan andelen/antalet cyklister (och fotgängare) och risken för olyckor. Detta samband benämns vanligen "safety in numbers" (SIN). Björnskau från TÖI (2013)sammanfattar befintlig forskning med att "Vi kan mao. slå fast at det finnes en SIN effekt og at mekanismen sannsynligvis er at når det kommer mange syklister eller fotgjengere inn i trafikken, blir andre trafikanter (bilister) mer oppmerksomme på dem". Det stämmer visserligen att cyklisterna är den andel med flest allvarligt skadade i trafiken, men orsaken till detta är att antalet skadade cyklister inte minskar lika snabbt som skadade motortrafikanter och att fotgängares fallolyckor inte räknas som trafikolyckor. Enligt TRAFA 2015:14 finns heller ingen signifikant ökning av transportarbetet på cykel. Det stämmer även att cykeln har en mindre andel av resorna i Kanada(1-2%) än i Sverige (9%) men jag har svårt att se hur det skulle kunna påverka tillämpningen av studiens resultat. Krister Spolander har f ö dragit liknande slutsatser i rapporten "Cykling och cykelsäkerhet- En studie av variationen mellan kommuner"

  Olof Essle, Audionomstudent och cykelfrämjare, Karolinska institutet

  Jäv:

 • Infrastruktur och medvetenhet.

  2015-12-06 13:08 | I städer där cyklandet ökar anpassas även ofta infrastrukturen. Se till Uppsala som ett exempel; här byggs snabbcykelleder mellan de stora stadsdelarna. Dessa kommer även att kompletteras med rödmålade cykelöverfarter där korsande trafik har väjningsplikt. På detta sätt ökar Uppsala framkomligheten för cyklister samtidigt som farliga moment i trafiken byggs bort. Det kan också tänkas att populationen av bilförare i en stad blir mer varse om cyklister när cykeltätheten ökar.

  Mattias Myrnäs, Läkarstuderande, Uppsala universitet

  Jäv:

 • Rapport "Safety in numbers"

  2015-12-06 22:50 | Här finns en rapport, beställd av Trafikverket, om detta med att andelen cyklister som skadas skulle bli mindre ju fler cyklisterna blir. http://www.trafikverket.se/contentassets/e2cb0e0ce34744369e293d6d35d1091d/safety_in_numbers_minskar_risken_for_cykleolyckor_med_fler_cyklister_litteraturstudie.pdf Jag har bara skummat den. Generellt är risken att skadas per cyklad kilometer lägre i länder med mycket cykling men orsakerna till detta är inte klarlagda. Cykelinfrastrukturen är dock viktig. Det är ju mycket större risker att skadas om man cyklar bland motorfordon jämfört med på cykelbanor, men det handlar också om kvalitet på cykelbanor. Finns många hemska exempel på farligheter som hinder på vägen, vägarbeten som skyltas dåligt, dålig vinterväghållning osv osv. Finns en del exempel på denna blogg http://www.bicycling.se/blogs/kristerisaksson/index.htm I länder med bra cykelinfrastruktur cyklar fler (hönan eller ägget?) och det kan ju vara ett tänkbart skäl. Lägre hastigheter bland cyklister när de blir fler förefaller inte vara så trolig förklaring. I Sverige finns väldigt mycket kvar att göra när det gäller infrastrukturen för cykel. De summor som satsas på detta är löjeväckande små i jämförelse med vad som satsas på biltrafiken. Att minska biltrafiken och öka cyklingen är en oerhört viktig hälsobefrämjande åtgärd. Alldeles för få svenskar når upp till rekommendationerna om 30 minuter fysisk aktivitet dagligen men om man cyklar till jobbet + andra sträckor i vardagen som idag ofta görs med bil skulle många hundra liv sparas årligen. Plus att ytterligare hundratals liv skulle sparas till följd av mindre utsläpp från bilavgaser. Självklart måste mycket satsas på att minska olyckorna, främst med bättre infrastuktur, men det är viktigt att komma ihåg att det redan idag är mycket farligare att inte cykla än att göra det!

  Anna Eriksson, leg läk, Klinisk farmakologi, Sahlgrenska

  Jäv:

Kommentera

Kommentera

Nya råd ska förebygga kikhosta hos spädbarn

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. () 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (5 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

bild

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

17 klick för att föra in ett blodtryck

Nyheter | Datajournalsystemet i Landstinget i Kalmar län är svårnavigerat och oöverskådligt, vilket gör att det inte är patientsäkert. Det konstaterar Jean E Stevenson Ågren i sin avhandling. Produktchefen på företaget Cambio känner inte igen sig. Uppdaterad 160824. (7 kommentarer) 19 AUG 2016

Jobb i fokus

137 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons