Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTS Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-01-29

Allvarliga händelser efter hemgång med oklar bröstsmärta ovanliga

Åsa Omstedt, läkarstudent termin 10
Per Svensson, docent, lektor, överläkare, akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna; institutionen för medicin; båda Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. Bröstsmärta som sökorsak på akuten är vanligt. I många fall finner man inte någon klar orsak till smärtan och patienten skickas hem med diagnosen oklar bröstsmärta. Hur många av dessa patienter som på kort sikt får en allvarlig kardiovaskulär händelse är oklart.

På akuten kan riskbedömningsprotokoll (till exempel HEART-score) användas för att bedöma patienter som söker med bröstsmärta. Dessa bygger delvis på riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, till exempel hypertoni. Vad riskfaktorerna har för prediktivt värde i den akuta situationen är dock inte tillräckligt noggrant studerat.

Mot denna bakgrund genomförde vi därför en registerbaserad retrospektiv studie som inkluderade alla patienter utskrivna med ospecificerad bröstsmärta (ICD-10: R07.1-4) från 35 svenska akutmottagningar mellan 2006 och 2013. Vi studerade kopplingen mellan tidigare diagnoser och läkemedelsförskrivningar samt allvarliga kardiovaskulära händelser inom 30 dagar från hemgång. Totalt 74 329 patienter inkluderades, och av dessa drabbades 0,8 procent (619 patienter) av en allvarlig kardiovaskulär händelse (hjärtinfarkt, oplanerad revaskularisering och/eller död) inom 30 dagar. 

I resultaten kunde utläsas att hypertoni (oddskvot [OR] 4,7; 95 procents konfidensintervall [KI] 4,0–5,6), diabetes (OR 3,8; 95 procents KI  3,1–4,6), hyperlipidemi (OR 1,9; 95 procents KI 1,5–2,4) och tidigare kardiovaskulär sjukdom var associerade med allvarlig kardiovaskulär händelse. Med tillägg av variabeln hypertoni till riskfaktormodell sågs förbättrad prediktion (cNRI (improved net reclassification) 53 procent; 95 procents KI 29–67 procent). Vi studerade även kopplingen till delar av HEART-score och fann att variablerna ålder (A) och riskfaktorer (R) båda var oberoende relaterade till allvarliga kardiovaskulära händelser efter hemgång, med ett kombinerat värde på ytan under kurvan (AUC) på 0,8.

Från studien kan konstateras att allvarliga hjärt–kärlhändelser efter hemgång med ospecificerad bröstsmärta är ovanliga. Hypertoni och andra kardiovaskulära riskfaktorer ökar dock risken och bör därför inkluderas i riskbedömningsprotokoll.

Referenser

Omstedt Å, Höijer J, Djärv T, Svensson P. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. Epub 20 jan 2016. doi: 10.1177/2048872615626654

Kommentera

Kommentera
bild

Prognosen sämre för rökare behandlade med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

Annons Annons
bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

bild

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

bild

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

bild

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

bild

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016

Vill att Jordanien öppnar gränsen för skadade syrier

Nyheter | Läkare utan gränser kräver att Jordanien ska öppna gränsen mot Syrien så att krigsskadade syrier kan få vård. () 21 JUL 2016

Hiv-incidensen
ökade i 74 länder

Nyheter | Andelen hiv-smittade som får behandling ökar och dödligheten minskar globalt. Men incidensen går bara långsamt nedåt, och i 74 länder ökade den mellan 2005 och 2015, visar en nyligen publicerad artikel i Lancet HIV. (1 kommentar) 20 JUL 2016

Kontaktallergi mot metallimplantat
är svårbedömd

Kommentaren | Komplikationer vid kontaktallergi mot metaller i ortopediska implantat förekommer men är sannolikt ovanliga. Vissa patienter bör utredas för kontakt­allergi mot metaller, och vissa bör få implantat av titan utan kobolt, krom eller nickel. Bedömning bör göras i samråd mellan dermatolog och ortoped. () 20 JUL 2016

Intorkning gav högre dödlighet hos geriatriska patienter

Nya rön | Hos patienter inom akut geriatrisk vård var dödligheten högre för dem som uppfyllde idrottsmedicinens kriterium för intorkning, enligt en studie gjord på Södertälje sjukhus. () 20 JUL 2016

Satsningar på språkkunskaper hos utlandsutbildade läkare bör öka

Debatt | Sverige bör ställa höga krav på och erbjuda ökade resurser till utlandsutbildade läkare. Bättre språkkunskaper och pedagogik kan leda till ökad patientsäkerhet, ökad ordinationsföljsamhet och minskad vårdkonsumtion, menar Viktor Madsen i en debattartikel. (3 kommentarer) 20 JUL 2016