Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTS Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-01-29

Allvarliga händelser efter hemgång med oklar bröstsmärta ovanliga

Åsa Omstedt, läkarstudent termin 10
Per Svensson, docent, lektor, överläkare, akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna; institutionen för medicin; båda Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. Bröstsmärta som sökorsak på akuten är vanligt. I många fall finner man inte någon klar orsak till smärtan och patienten skickas hem med diagnosen oklar bröstsmärta. Hur många av dessa patienter som på kort sikt får en allvarlig kardiovaskulär händelse är oklart.

På akuten kan riskbedömningsprotokoll (till exempel HEART-score) användas för att bedöma patienter som söker med bröstsmärta. Dessa bygger delvis på riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, till exempel hypertoni. Vad riskfaktorerna har för prediktivt värde i den akuta situationen är dock inte tillräckligt noggrant studerat.

Mot denna bakgrund genomförde vi därför en registerbaserad retrospektiv studie som inkluderade alla patienter utskrivna med ospecificerad bröstsmärta (ICD-10: R07.1-4) från 35 svenska akutmottagningar mellan 2006 och 2013. Vi studerade kopplingen mellan tidigare diagnoser och läkemedelsförskrivningar samt allvarliga kardiovaskulära händelser inom 30 dagar från hemgång. Totalt 74 329 patienter inkluderades, och av dessa drabbades 0,8 procent (619 patienter) av en allvarlig kardiovaskulär händelse (hjärtinfarkt, oplanerad revaskularisering och/eller död) inom 30 dagar. 

I resultaten kunde utläsas att hypertoni (oddskvot [OR] 4,7; 95 procents konfidensintervall [KI] 4,0–5,6), diabetes (OR 3,8; 95 procents KI  3,1–4,6), hyperlipidemi (OR 1,9; 95 procents KI 1,5–2,4) och tidigare kardiovaskulär sjukdom var associerade med allvarlig kardiovaskulär händelse. Med tillägg av variabeln hypertoni till riskfaktormodell sågs förbättrad prediktion (cNRI (improved net reclassification) 53 procent; 95 procents KI 29–67 procent). Vi studerade även kopplingen till delar av HEART-score och fann att variablerna ålder (A) och riskfaktorer (R) båda var oberoende relaterade till allvarliga kardiovaskulära händelser efter hemgång, med ett kombinerat värde på ytan under kurvan (AUC) på 0,8.

Från studien kan konstateras att allvarliga hjärt–kärlhändelser efter hemgång med ospecificerad bröstsmärta är ovanliga. Hypertoni och andra kardiovaskulära riskfaktorer ökar dock risken och bör därför inkluderas i riskbedömningsprotokoll.

Referenser

Omstedt Å, Höijer J, Djärv T, Svensson P. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. Epub 20 jan 2016. doi: 10.1177/2048872615626654

Kommentera

Kommentera
bild

Problem i Stockholm att få randa inom gyn

Nyheter | Om ingenting görs kommer ett 30-tal ST-läkare i allmänmedicin i Stockholms län nästa år att få förlänga sin ST för att de inte kunnat randa sig i gynekologi. Läget är akut, enligt Eliya Syed, ST-läkare och ordförande i en grupp som arbetar för att få till en förändring. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Gårdagens hearing: »Ersättnings-systemen motverkar kontinuitet«

Nyheter | Bättre ersättningssystem var en av nyckelfaktorerna som lyftes upp när den bristande kontinuiteten i vården diskuterades under en hearing som inledde årets förbundsfullmäktige. () 25 MAJ 2016

Annons Annons

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Äldre läkare ska slippa jour

Nyheter | Det rådde en stor enighet kring Stockholms läkarförenings motion om äldre läkares rätt att slippa jourarbete. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Möjlighet kontrollera tid ska öka

Nyheter | Läkarförbundet ska arbeta för att arbetad tid redovisas på ett lättfattligt, översiktligt och transparent sätt. () 25 MAJ 2016

bild

»Doktor Gas« tjänade sitt land

Kultur | Forskaren Fritz Habers liv pendlade mellan triumf och tragedi, svek och lojalitet, civilkurage och opportunism. Dels var han inblandad i produktionen av stridsgas som förorsakade massdöd i första världskrigets skyttegravar, dels uppfann han en metod som bidrog till att rädda miljoner människor från svältdöden. För den senare insatsen fick han Nobelpriset 1918. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Tar greppet på ledarskapsfrågan

Nyheter | Läkarförbundet ska bli mer drivande i chefskapsfrågan på tre principiellt olika nivåer, enligt förslag från fyra av förbundets yrkesföreningar och Sveriges läkarförbund student. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Fokus stället på »utsatta gruppers« psykiska ohälsa

Nyheter | Kvinnliga läkares förenings motion om psykisk ohälsa bland kvinnliga läkare fick en ny att-sats under fullmäktigemötet. Andemeningen behölls och fokus ska ligga på utsatta grupper. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Behov av ombudsmän ska utredas

Nyheter | Nordvästra Götalands läkarförenings motion om att Läkarförbundet »åter utreder behovet av lokala/regionala ombudsmän« bifölls. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Motion om lönestatistik bifölls

Nyheter | Skaraborgs läkarförenings motion om att verka för att den partsgemensamma lönestatistiken för föregående år ska komma senast den 10 mars bifölls efter viss diskussion. () 25 MAJ 2016

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2016 Bättre lönepåslag vid chefskap!

Nyheter | När läkare tar på sig chefsskap ska löneökningen få vara 25 procent och uppåt. Det ska Läkarförbundet nu verka för. () 25 MAJ 2016

Krafttag för bättre IT-stöd

Nyheter | Läkarförbundet ska lägga kraft på att förbättra IT-stöden för läkare på sex punkter, enligt ett fullmäktigebeslut. () 25 MAJ 2016

Första steget
mot genetiskt skräddarsydd behandling
av giftstruma

Nya rön | I en studie från Sverige och ytterligare tre europeiska länder sågs ett samband mellan agranulocytos som biverkan av tyreostatika och en del av arvsmassan som kodar för HLA-typer, där den starkaste associationen var med HLA-B*27:05.  () 25 MAJ 2016

Krav på fackligt inflytande över återbetalda premier avslogs

Nyheter | Fackliga organisationer borde få inflytande över hur återbetalda AFA-premier används, tyckte Upplands allmänna läkarförening, som ville att Läkarförbundet skulle driva detta. Men det blev avslag från fullmäktige. () 25 MAJ 2016

Avtal kan ge kompensation när läkare deltar i utvecklingsarbete

Nyheter | Läkarförbundet ska verka för avtal med arbetsgivarparten som gör det lättare för läkare att delta i nationellt utvecklingsarbete, till exempel kring intyg eller beslutsstöd. () 25 MAJ 2016

Förbundsfullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons