Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWTS Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-01-29

Allvarliga händelser efter hemgång med oklar bröstsmärta ovanliga

Åsa Omstedt, läkarstudent termin 10
Per Svensson, docent, lektor, överläkare, akutkliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna; institutionen för medicin; båda Karolinska institutet, Stockholm

Autoreferat. Bröstsmärta som sökorsak på akuten är vanligt. I många fall finner man inte någon klar orsak till smärtan och patienten skickas hem med diagnosen oklar bröstsmärta. Hur många av dessa patienter som på kort sikt får en allvarlig kardiovaskulär händelse är oklart.

På akuten kan riskbedömningsprotokoll (till exempel HEART-score) användas för att bedöma patienter som söker med bröstsmärta. Dessa bygger delvis på riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom, till exempel hypertoni. Vad riskfaktorerna har för prediktivt värde i den akuta situationen är dock inte tillräckligt noggrant studerat.

Mot denna bakgrund genomförde vi därför en registerbaserad retrospektiv studie som inkluderade alla patienter utskrivna med ospecificerad bröstsmärta (ICD-10: R07.1-4) från 35 svenska akutmottagningar mellan 2006 och 2013. Vi studerade kopplingen mellan tidigare diagnoser och läkemedelsförskrivningar samt allvarliga kardiovaskulära händelser inom 30 dagar från hemgång. Totalt 74 329 patienter inkluderades, och av dessa drabbades 0,8 procent (619 patienter) av en allvarlig kardiovaskulär händelse (hjärtinfarkt, oplanerad revaskularisering och/eller död) inom 30 dagar. 

I resultaten kunde utläsas att hypertoni (oddskvot [OR] 4,7; 95 procents konfidensintervall [KI] 4,0–5,6), diabetes (OR 3,8; 95 procents KI  3,1–4,6), hyperlipidemi (OR 1,9; 95 procents KI 1,5–2,4) och tidigare kardiovaskulär sjukdom var associerade med allvarlig kardiovaskulär händelse. Med tillägg av variabeln hypertoni till riskfaktormodell sågs förbättrad prediktion (cNRI (improved net reclassification) 53 procent; 95 procents KI 29–67 procent). Vi studerade även kopplingen till delar av HEART-score och fann att variablerna ålder (A) och riskfaktorer (R) båda var oberoende relaterade till allvarliga kardiovaskulära händelser efter hemgång, med ett kombinerat värde på ytan under kurvan (AUC) på 0,8.

Från studien kan konstateras att allvarliga hjärt–kärlhändelser efter hemgång med ospecificerad bröstsmärta är ovanliga. Hypertoni och andra kardiovaskulära riskfaktorer ökar dock risken och bör därför inkluderas i riskbedömningsprotokoll.

Referenser

Omstedt Å, Höijer J, Djärv T, Svensson P. Eur Heart J Acute Cardiovasc Care. Epub 20 jan 2016. doi: 10.1177/2048872615626654

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Annons Annons
bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons