Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUZ9 Lakartidningen.se 2016-01-05

Bättre utfall för unga som drabbas av ett hjärtstopp utanför sjukhus

Jan Gelberg, narkosläkare, VO Barnkirurgi och neonatalvård, Barnhjärtcentrum, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Andreas Claesson, leg sjuksköterska, Hjärtstoppscentrum, Medicinska institutionen, Karolinska institutet

Autoreferat. Hjärtstopp bland barn är ovanligt och orsakas i de flesta fall av en händelse som leder till hypoxi. Överlevnaden bland unga i Sverige som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har mer än fördubblats under den senaste 20-årsperioden och en majoritet återfår en god neurologisk funktion.

Målet med denna retrospektiva registerstudie var att beskriva förändringar i karakteristika över tid i samband med hjärtstopp utanför sjukhus med fokus på yngre åldersgrupper. Data baseras på fall rapporterade från ambulanssjukvården till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret mellan åren 1990–2012.

Av 50 879 patienter som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus var 2,6 % (4,9/100 000 person-år) yngre än 22 år. Överlevnaden har mer än fördubblats i denna åldersgrupp från perioden 1992–1998 (6,2 %) till 2007–2012 (14 %). En majoritet (91 %) hade dessutom en god neurologisk funktion (CPC-score 1–2) efter >30 dagar.

I åldersgruppen 0–1 år inträffade under denna 23-årsperiod i medeltal 16 hjärtstopp årligen och av dessa var det bara 4 % som hade en defibrilleringsbar rytm. Plötslig spädbarnsdöd angavs som den vanligaste orsaken (68 %). Telefonassisterad hjärt-lungräddning (HLR) från larmcentralen var högst i denna åldersgrupp och en majoritet av händelserna skedde i hemmet.

I åldersgruppen 1–12 år inträffade i snitt 16 fall årligen och drunkning var den vanligaste orsaken till hjärtstopp. Andelen bevittnade fall (51 %) och proportionen lekmannaingripande med HLR (81 %) var högst i åldersgruppen 5–12 år.

Hjärtstopp hos barn är sällsynt och beror i de flesta fall på syrebrist. Överlevnaden har ökat i Sverige under de senaste två decennierna och resultaten är bättre än motsvarande data från både Nordamerika och Japan. Att förebygga drunkning och att utbilda vårdnadshavare samt personal med ansvar för barn i att hantera luftvägsstopp, tidigt påbörja inblåsningar och att starta hjärt-lungräddning med hög kvalitet utan avbrott är centralt i omhändertagandet av barn.

 Jäv: Inga jävsförhållanden föreligger.

 

 

Referenser

Gelberg J, Strömsöe A, Hollenberg J, Radell P, Claesson A, Svensson L, Herlitz J. Improving Survival and Neurologic Function for Younger Age Groups After Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Sweden: A 20-Year Comparison. Pediatr Crit Care Med. 2015 Oct;16(8):750–7

Kommentarer (1)

  • Har viljan till vård påverkat/s?

    2016-01-08 23:06 | Viktig studie då läkare drivs av statistik, som i sig påverkas av just statistik. Viljan att vårda minskar när det förväntade utfallet ändå är döden, och/eller oron för svår hjärnskada med ev lidande för pat och anhöriga samt dessutom samhällskostnader. Den aktiva vården kanske avbryts i förtid då man tänker att vidare vård ändå inte är meningsfull, grundat på statistik- och det blir en sjävuppfyllande profetia. Har man undersökt efterföljande sjukhusvård för de som inkommit med hjärtstopp- de som avled i vilken omfattning har de omfattats av bed att vidare vård inte varit meningsfull? I det begreppet ligger också en viss attitydvärdering och bedömning utifrån rädsla för hjärnskador. Hos barn finns en vilja att vårda lite längre. För de över 22år finns risk att oro för kvarvarande symtom och uppfattning om dålig prognos blir en självuppfyllande profetia om man avbryter aktiv vård för tidigt. Om statistiken visar på låg överlevnad finns mindre vilja till fortsatt aktiv vård under mer än de klassiska 72 timmarna. Har ni undersökt i hur stor del aktiv vård avbrutits på de som avlidit i sitt hjärtstopp utan att vara hjärndöda? Kunskap om att det finns studier som visar på god överlevnad men också god neurologisk återhämtning har en stor betydelse för beslut vid "livets gräns", där man överväger avbryta det livsnödvändiga stöd patienten behöver för möjlighet till återhämtning. Lycka till med implementering på IVA-kliniker!

    Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Depression som tilltar var kopplad till demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

Annons Annons
bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons