Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUZ9 Lakartidningen.se 2016-01-05

Bättre utfall för unga som drabbas av ett hjärtstopp utanför sjukhus

Jan Gelberg, narkosläkare, VO Barnkirurgi och neonatalvård, Barnhjärtcentrum, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Andreas Claesson, leg sjuksköterska, Hjärtstoppscentrum, Medicinska institutionen, Karolinska institutet

Autoreferat. Hjärtstopp bland barn är ovanligt och orsakas i de flesta fall av en händelse som leder till hypoxi. Överlevnaden bland unga i Sverige som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har mer än fördubblats under den senaste 20-årsperioden och en majoritet återfår en god neurologisk funktion.

Målet med denna retrospektiva registerstudie var att beskriva förändringar i karakteristika över tid i samband med hjärtstopp utanför sjukhus med fokus på yngre åldersgrupper. Data baseras på fall rapporterade från ambulanssjukvården till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret mellan åren 1990–2012.

Av 50 879 patienter som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus var 2,6 % (4,9/100 000 person-år) yngre än 22 år. Överlevnaden har mer än fördubblats i denna åldersgrupp från perioden 1992–1998 (6,2 %) till 2007–2012 (14 %). En majoritet (91 %) hade dessutom en god neurologisk funktion (CPC-score 1–2) efter >30 dagar.

I åldersgruppen 0–1 år inträffade under denna 23-årsperiod i medeltal 16 hjärtstopp årligen och av dessa var det bara 4 % som hade en defibrilleringsbar rytm. Plötslig spädbarnsdöd angavs som den vanligaste orsaken (68 %). Telefonassisterad hjärt-lungräddning (HLR) från larmcentralen var högst i denna åldersgrupp och en majoritet av händelserna skedde i hemmet.

I åldersgruppen 1–12 år inträffade i snitt 16 fall årligen och drunkning var den vanligaste orsaken till hjärtstopp. Andelen bevittnade fall (51 %) och proportionen lekmannaingripande med HLR (81 %) var högst i åldersgruppen 5–12 år.

Hjärtstopp hos barn är sällsynt och beror i de flesta fall på syrebrist. Överlevnaden har ökat i Sverige under de senaste två decennierna och resultaten är bättre än motsvarande data från både Nordamerika och Japan. Att förebygga drunkning och att utbilda vårdnadshavare samt personal med ansvar för barn i att hantera luftvägsstopp, tidigt påbörja inblåsningar och att starta hjärt-lungräddning med hög kvalitet utan avbrott är centralt i omhändertagandet av barn.

 Jäv: Inga jävsförhållanden föreligger.

 

 

Referenser

Gelberg J, Strömsöe A, Hollenberg J, Radell P, Claesson A, Svensson L, Herlitz J. Improving Survival and Neurologic Function for Younger Age Groups After Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Sweden: A 20-Year Comparison. Pediatr Crit Care Med. 2015 Oct;16(8):750–7

Kommentarer (1)

  • Har viljan till vård påverkat/s?

    2016-01-08 23:06 | Viktig studie då läkare drivs av statistik, som i sig påverkas av just statistik. Viljan att vårda minskar när det förväntade utfallet ändå är döden, och/eller oron för svår hjärnskada med ev lidande för pat och anhöriga samt dessutom samhällskostnader. Den aktiva vården kanske avbryts i förtid då man tänker att vidare vård ändå inte är meningsfull, grundat på statistik- och det blir en sjävuppfyllande profetia. Har man undersökt efterföljande sjukhusvård för de som inkommit med hjärtstopp- de som avled i vilken omfattning har de omfattats av bed att vidare vård inte varit meningsfull? I det begreppet ligger också en viss attitydvärdering och bedömning utifrån rädsla för hjärnskador. Hos barn finns en vilja att vårda lite längre. För de över 22år finns risk att oro för kvarvarande symtom och uppfattning om dålig prognos blir en självuppfyllande profetia om man avbryter aktiv vård för tidigt. Om statistiken visar på låg överlevnad finns mindre vilja till fortsatt aktiv vård under mer än de klassiska 72 timmarna. Har ni undersökt i hur stor del aktiv vård avbrutits på de som avlidit i sitt hjärtstopp utan att vara hjärndöda? Kunskap om att det finns studier som visar på god överlevnad men också god neurologisk återhämtning har en stor betydelse för beslut vid "livets gräns", där man överväger avbryta det livsnödvändiga stöd patienten behöver för möjlighet till återhämtning. Lycka till med implementering på IVA-kliniker!

    Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera

Läkare får minuter för besvärlig konsultation

Nyheter | The British Medical Association, BMA, varnar för att allmänläkarnas situation är ohållbar och leder till att patientsäkerheten hotas. () 30 AUG 2016

Rekommenderat blodtrycksmål vid typ 2-diabetes bör ifrågasättas

Nya rön | En mer intensiv blodtrycksbehandling vid diabetes än i nuvarande rekommendationer skulle ge ytterligare skydd mot allvarliga hjärt–kärlhändelser, visar resultaten i en ny svensk studie. () 30 AUG 2016

Annons Annons
bild

Migrän ligger bakom stor del
av den ökande sjukfrånvaron
Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar

Debatt | Kunskapen om migrän utan huvudvärk måste fördjupas så att man i tid kan sätta in profylaktisk behandling och preventiva åtgärder, skriver Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom. () 30 AUG 2016

Vakt på akuten kan bli väktare

Nyheter | Väktare kan komma att ersätta ordningsvakter på akuten i Malmö. Tanken är att det ska ge färre konflikter, skriver Sydsvenskan. () 30 AUG 2016

Kostsamt avtal avslutas i förtid

Nyheter | Stockholms läns landstings avtal med leverantören Onemed upphör i förtid efter det att kostnaderna för förbrukningshjälpmedel skenat. Avtalsslutet innebär nu ett takpris på 450 miljoner kronor per år till dess att avtalet upphör 2018. () 30 AUG 2016

bild

Om vårt släktes upptäckter och utveckling framåt

Recension | Inte minst för läkare är boken om människosläktets upptäckter och utveckling intressant, framhåller Läkartidningens anmälare Torgny Svenberg, professor emeritus, kirurgi. () 30 AUG 2016

Flera läkare missade diagnos
– IVO pekar på kunskapsbrist

Patientsäkerhet | Flera av varandra oberoende läkare missade temporalisarterit (TA) hos en patient, vilket ledde till att patienten förlorade synen på ena ögat. I sin kritik menar IVO att det tyder på »generell brist på kunskap om TA« inom sjukvårdsorganisationen. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

Två inriktningar på förslag
för arbetet med jämlik hälsa

Nyheter | Kommissionen för jämlik hälsa har i uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i samhället. I sitt första delbetänkande, som lämnas till statsrådet Gabriel Wikström i dag, har den identifierat två inriktningar av förslag som kan åstadkomma detta. () 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet har läst »Effektiv vård« – men har inte förstått

Debatt | Läkarförbundets ordförande drar helt fel slutsatser av en statlig utredning. Det finns resurser till primärvården, men de måste omfördelas från sjukhusvården, skriver läkaren Håkan Borg. (2 kommentarer) 29 AUG 2016

bild

Läkarförbundet i replik till Håkan Borg: »Vi har läst, för-
stått och deltagit som experter i utredningen«

Debatt | Läkarförbundet är den aktör som mest enträget driver en stärkt primärvård till hela befolkningen, skriver Heidi Stensmyren, Karin Båtelson och Ove Andersson i en replik till Håkan Borg. () 29 AUG 2016

Skenande kostnader för förbrukningsvaror i SLL

Nyheter | Kostnaderna för förbrukningsmaterial inom vården i Stockholms läns landsting skenar. Efter ett år uppgår de till nästan hela beloppet för femårsperioden. Det rapporterar SVT. () 29 AUG 2016

Kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Jobb i fokus

127 lediga jobb på

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons Annons