Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUZ9 Lakartidningen.se 2016-01-05

Bättre utfall för unga som drabbas av ett hjärtstopp utanför sjukhus

Jan Gelberg, narkosläkare, VO Barnkirurgi och neonatalvård, Barnhjärtcentrum, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Andreas Claesson, leg sjuksköterska, Hjärtstoppscentrum, Medicinska institutionen, Karolinska institutet

Autoreferat. Hjärtstopp bland barn är ovanligt och orsakas i de flesta fall av en händelse som leder till hypoxi. Överlevnaden bland unga i Sverige som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus har mer än fördubblats under den senaste 20-årsperioden och en majoritet återfår en god neurologisk funktion.

Målet med denna retrospektiva registerstudie var att beskriva förändringar i karakteristika över tid i samband med hjärtstopp utanför sjukhus med fokus på yngre åldersgrupper. Data baseras på fall rapporterade från ambulanssjukvården till det Svenska hjärt-lungräddningsregistret mellan åren 1990–2012.

Av 50 879 patienter som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus var 2,6 % (4,9/100 000 person-år) yngre än 22 år. Överlevnaden har mer än fördubblats i denna åldersgrupp från perioden 1992–1998 (6,2 %) till 2007–2012 (14 %). En majoritet (91 %) hade dessutom en god neurologisk funktion (CPC-score 1–2) efter >30 dagar.

I åldersgruppen 0–1 år inträffade under denna 23-årsperiod i medeltal 16 hjärtstopp årligen och av dessa var det bara 4 % som hade en defibrilleringsbar rytm. Plötslig spädbarnsdöd angavs som den vanligaste orsaken (68 %). Telefonassisterad hjärt-lungräddning (HLR) från larmcentralen var högst i denna åldersgrupp och en majoritet av händelserna skedde i hemmet.

I åldersgruppen 1–12 år inträffade i snitt 16 fall årligen och drunkning var den vanligaste orsaken till hjärtstopp. Andelen bevittnade fall (51 %) och proportionen lekmannaingripande med HLR (81 %) var högst i åldersgruppen 5–12 år.

Hjärtstopp hos barn är sällsynt och beror i de flesta fall på syrebrist. Överlevnaden har ökat i Sverige under de senaste två decennierna och resultaten är bättre än motsvarande data från både Nordamerika och Japan. Att förebygga drunkning och att utbilda vårdnadshavare samt personal med ansvar för barn i att hantera luftvägsstopp, tidigt påbörja inblåsningar och att starta hjärt-lungräddning med hög kvalitet utan avbrott är centralt i omhändertagandet av barn.

 Jäv: Inga jävsförhållanden föreligger.

 

 

Referenser

Gelberg J, Strömsöe A, Hollenberg J, Radell P, Claesson A, Svensson L, Herlitz J. Improving Survival and Neurologic Function for Younger Age Groups After Out-of-Hospital Cardiac Arrest in Sweden: A 20-Year Comparison. Pediatr Crit Care Med. 2015 Oct;16(8):750–7

Kommentarer (1)

  • Har viljan till vård påverkat/s?

    2016-01-08 23:06 | Viktig studie då läkare drivs av statistik, som i sig påverkas av just statistik. Viljan att vårda minskar när det förväntade utfallet ändå är döden, och/eller oron för svår hjärnskada med ev lidande för pat och anhöriga samt dessutom samhällskostnader. Den aktiva vården kanske avbryts i förtid då man tänker att vidare vård ändå inte är meningsfull, grundat på statistik- och det blir en sjävuppfyllande profetia. Har man undersökt efterföljande sjukhusvård för de som inkommit med hjärtstopp- de som avled i vilken omfattning har de omfattats av bed att vidare vård inte varit meningsfull? I det begreppet ligger också en viss attitydvärdering och bedömning utifrån rädsla för hjärnskador. Hos barn finns en vilja att vårda lite längre. För de över 22år finns risk att oro för kvarvarande symtom och uppfattning om dålig prognos blir en självuppfyllande profetia om man avbryter aktiv vård för tidigt. Om statistiken visar på låg överlevnad finns mindre vilja till fortsatt aktiv vård under mer än de klassiska 72 timmarna. Har ni undersökt i hur stor del aktiv vård avbrutits på de som avlidit i sitt hjärtstopp utan att vara hjärndöda? Kunskap om att det finns studier som visar på god överlevnad men också god neurologisk återhämtning har en stor betydelse för beslut vid "livets gräns", där man överväger avbryta det livsnödvändiga stöd patienten behöver för möjlighet till återhämtning. Lycka till med implementering på IVA-kliniker!

    Susanne Flyborg, öl, Landstinget i Värmland

    Jäv:

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016