Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCZ Lakartidningen.se 2016-01-21

Klarare bild av hur en människas utveckling börjar

Liselotte Vesterlund, forskare, institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet, Huddinge

Virpi Töhönen, laboratoriechef, Reproduktionsmedicin Karolinska, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Autoreferat. De genetiska processer som följer befruktningen av det mänskliga ägget har länge varit okända. Med hjälp av nya metoder har det nu blivit möjligt att kartlägga alla cellens RNA-molekyler och därigenom kartlägga de gener som aktiveras under den mänskliga utvecklingens första tre dagar.

I en aktuell studie har sekvensering av enskilda celler använts för att identifiera de gener som tros starta utvecklingsprocesserna i det humana embryot. I studien ingick 348 donerade obefruktade ägg, befruktade ägg samt enskilda celler från två- och tredagarsembryon. Med hjälp av molekylära streckkoder och statistiska metoder som korrigerar för de förändringar i cellvolym som sker i embryot vid celldelning har vi fått en ny, mer detaljerad bild av den mänskliga utvecklingens början.

Vad gäller skillnader i genuttryck mellan obefruktade ägg och tvådagarsembryon fann vi att endast 32 av människans totalt ca 20 000 gener var uppreglerade; färre än vad som förväntats utifrån tidigare studier. Mellan dag 2 och 3 kunde vi se en signifikant uppreglering av 129 gener. Dessa 129 gener speglar den huvudsakliga genaktiveringen hos embryot. Flera av de uppreglerade generna visade sig vara transkriptionsfaktorer, alltså proteiner som styr aktiveringen av andra gener. Genom att jämföra promotorerna för samtliga uppreglerade gener kunde vi även identifiera nya DNA-motiv som ofta förekom i promotorn hos dessa uppreglerade gener och som även överlappade med så kallade Alu-element, en specifik typ av retrotransposoner. Till några av dessa nya DNA-motiv kan transkriptionsfaktorer binda och därigenom reglera genuttrycket. Dessa så kallade PRD-lika homeodomänproteiner är ännu så länge relativt okända och uttrycks nästan enbart under tidig utveckling.

Det finns ett stort behov av kunskap om tidig utveckling, bland annat för att bättre kunna behandla ofrivillig barnlöshet. Vi saknar i dagsläget markörer för att kunna avgöra vilka embryon som har potential att utvecklas normalt och implanteras. Identifiering av nyckelfaktorer för embryonal utveckling ger därför viktig information till både klinik och forskning, inom både infertilitetsbehandling och embryonal stamcellsforskning.

Ordförklaringar

  • Promotor: Specifik DNA-sekvens som reglerar aktiviteten hos en gen nedströms.
  • Retrotransposon: Rörliga genetiska DNA-sekvenser i genomet som kan spridas från ett område till ett annat via en retrovirusliknande process. Enligt tidigare teorier »skräp-DNA« utan funktion.
  • Alu-element: Vanlig retrotransposon i det mänskliga genomet. Den finns i cirka 1 miljon kopior i varje cell (genom). Har visat sig kunna påverka genuttryck på flera olika sätt.
  • Transkriptionsfaktor: Protein som binder till specifika DNA-sekvenser i promotorn hos en gen och aktiverar eller nedreglerar transkriptionen av genen i fråga.
  • DNA-motiv: DNA-sekvens som förmedlar aktivitetsreglering av en gen via inbindning av transkriptionsfaktorer.

Referenser

Töhönen V, Katayama S, Vesterlund L, et al. Nat Commun. 2015;6:8207.

Kommentera

Kommentera
bild

Fullmäktigemöte pågår

Nyheter | Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren talade om läkarens viktiga roll i hälso- och sjukvården när hon öppnade årets fullmäktigemöte på tisdagseftermiddagen. () 24 MAJ 2016

bild

»Fast vårdkontakt« har haft liten effekt på kontinuiteten

Nyheter | Två av tre läkare anser att patientlagens bestämmelse om fast vårdkontakt haft liten betydelse för att öka läkarkontinuiteten. Samtidigt har en stor del av kåren inga eller enbart vaga begrepp om bestämmelsen, enligt en enkät från Läkarförbundet. () 24 MAJ 2016

Annons Annons

Heidi Stensmyren: Tydligt att lagstiftningen inte är tillräcklig

Nyheter | Enkäten ger stöd för Läkarförbundets uppfattning att funktionen som patientansvarig läkare bör återinföras. Det menar förbundets ordförande Heidi Stensmyren. »Det är tydligt att folk inte vet vad fast vårdkontakt är. Man har inte kunnat fylla rollen med något.« () 24 MAJ 2016

Depression som tilltar över tid kopplades till ökad risk för demens

Nya rön | Tilltagande depression – men inte stabila eller vikande depressiva besvär – skulle kunna vara ett tidigt tecken på en demenssjukdom, enligt resultaten i en nyligen publicerad studie i Lancet Psychiatry. () 24 MAJ 2016

bild

Myggöverförda sjukdomar sprids i takt med globalisering Behovet av forskning och nya vacciner är stort

Översikt | Under de senaste decennierna har flera av stickmyggor överförda sjukdomar, som denguefeber, chikungunyafeber och zikavirusinfektion orsakat stora epidemier. Mot de flesta av dessa sjukdomar finns varken vacciner eller specifik behandling. Behovet av nya vacciner och forskning är stort. () 24 MAJ 2016

Årets lönestatistik klar

Nyheter | Kvinnliga läkare tjänar fortfarande mindre än de manliga kollegerna, det visar ny lönestatistik från Läkarförbundet. (5 kommentarer) 23 MAJ 2016

bild

»Människoliv går alltid före status, ego och pengar«

Människor & möten | När Marina Xaba-Mokoena från Sydafrika fick ett Sida-stipendium och började läsa till läkare i Stockholm 1966, var hon hela tiden inställd på att efter examen åka tillbaka till hemlandet och hjälpa sitt folk. Hon blev specialist, professor, fakultetsgrundare och minister – och nyligen var hon på besök i Sverige för en återträff med sina forna kurskamrater.  () 23 MAJ 2016

bild

Delade meningar om länskliniker Kirurgin i Region Jönköping på tur

Nyheter | Jämlik vård eller ett sätt att dränera de mindre akutsjukhusen på kompetens. Att organisera vården genom länskliniker väcker känslor. Läkartidningen har besökt Värnamo och mött en osäkerhet över framtiden för det »lilla, stora« sjukhuset när en regionklinik för kirurgi bildas. () 23 MAJ 2016

bild

»Jag beundrar dem, allmänmedicinarna. Hur de i bruset tycks kunna urskilja en sinustrombos ...«

Krönika | Med bara ett par veckor in i allmänmedicinen är det lätt att känna sig grön, så grön. Lika lätt att imponeras av allmänmedicinarna och deras breda förmåga att lösa problem. Rätt vad det är vågar man försöka själv, berättar Vendela Berglund i sin krönika. (4 kommentarer) 23 MAJ 2016

Viktigt känna till resistensläget vid behandling av UVI hos barn

Nya rön | Andelen E coli med resistens mot trimetoprim är så hög att preparatet inte bör ses som förstahandsval för barn med UVI, visar en ny avhandling. Där framkommer också att barn med urinvägsinfektion med bakterietal under 100 000/ml hade likartad förekomst av njurskada och vesikoureteral reflux som barn med högre bakterietal. () 23 MAJ 2016

Nytt fall där en misslyckad strupoperation kan ha mörkats

Nyheter | I ett reportage i tidningen Filter beskrivs nu ytterligare ett fall där en misslyckad luftstrupstransplantation ska ha mörkats av Paolo Macchiarini. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Oro för allmänläkarbrist präglade debattkväll om primärvården

Nyheter | Ett nationellt grepp. Listor med tak. Flytta läkare från sjukhusen. En katastrofplan. Det var några förslag som kom upp vid Läkaresällskapets möte den 17 maj kring frågan »Kontinuitet och primärvård – dags för ett svenskt fastlegesystem?«. (3 kommentarer) 20 MAJ 2016

Medicinska åldersbedömningar av asylsökande startar i höst

Nyheter | Rättsmedicinalverket får i uppdrag av regeringen att genomföra medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige. Och redan till hösten förväntas bedömningarna vara i drift. (2 kommentarer) 20 MAJ 2016

Djup hjärn-stimulering kan bryta ond cirkel

Översikt | Flera multicenterstudier runt om i världen utvärderar nu de mest lovande målområdena för djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom – en ännu inte helt kartlagd men lovande behandling för många patienter som i nuläget saknar hopp om att få leva ett vanligt liv. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

4 frågor till
Long Long Chen

Författarintervjun | Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar) 20 MAJ 2016

Kräkningar och buksmärta av långvarig cannabisanvändning

Fallbeskrivning | Här beskrivs en patient som hade blivit inlagd nio gånger med illamående och kräkningar samt kolikartade buksmärtor och där mångårig och omfattande utredning inte gett något resultat. () 20 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons