Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCZ Lakartidningen.se 2016-01-21

Klarare bild av hur en människas utveckling börjar

Liselotte Vesterlund, forskare, institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet, Huddinge

Virpi Töhönen, laboratoriechef, Reproduktionsmedicin Karolinska, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Autoreferat. De genetiska processer som följer befruktningen av det mänskliga ägget har länge varit okända. Med hjälp av nya metoder har det nu blivit möjligt att kartlägga alla cellens RNA-molekyler och därigenom kartlägga de gener som aktiveras under den mänskliga utvecklingens första tre dagar.

I en aktuell studie har sekvensering av enskilda celler använts för att identifiera de gener som tros starta utvecklingsprocesserna i det humana embryot. I studien ingick 348 donerade obefruktade ägg, befruktade ägg samt enskilda celler från två- och tredagarsembryon. Med hjälp av molekylära streckkoder och statistiska metoder som korrigerar för de förändringar i cellvolym som sker i embryot vid celldelning har vi fått en ny, mer detaljerad bild av den mänskliga utvecklingens början.

Vad gäller skillnader i genuttryck mellan obefruktade ägg och tvådagarsembryon fann vi att endast 32 av människans totalt ca 20 000 gener var uppreglerade; färre än vad som förväntats utifrån tidigare studier. Mellan dag 2 och 3 kunde vi se en signifikant uppreglering av 129 gener. Dessa 129 gener speglar den huvudsakliga genaktiveringen hos embryot. Flera av de uppreglerade generna visade sig vara transkriptionsfaktorer, alltså proteiner som styr aktiveringen av andra gener. Genom att jämföra promotorerna för samtliga uppreglerade gener kunde vi även identifiera nya DNA-motiv som ofta förekom i promotorn hos dessa uppreglerade gener och som även överlappade med så kallade Alu-element, en specifik typ av retrotransposoner. Till några av dessa nya DNA-motiv kan transkriptionsfaktorer binda och därigenom reglera genuttrycket. Dessa så kallade PRD-lika homeodomänproteiner är ännu så länge relativt okända och uttrycks nästan enbart under tidig utveckling.

Det finns ett stort behov av kunskap om tidig utveckling, bland annat för att bättre kunna behandla ofrivillig barnlöshet. Vi saknar i dagsläget markörer för att kunna avgöra vilka embryon som har potential att utvecklas normalt och implanteras. Identifiering av nyckelfaktorer för embryonal utveckling ger därför viktig information till både klinik och forskning, inom både infertilitetsbehandling och embryonal stamcellsforskning.

Ordförklaringar

  • Promotor: Specifik DNA-sekvens som reglerar aktiviteten hos en gen nedströms.
  • Retrotransposon: Rörliga genetiska DNA-sekvenser i genomet som kan spridas från ett område till ett annat via en retrovirusliknande process. Enligt tidigare teorier »skräp-DNA« utan funktion.
  • Alu-element: Vanlig retrotransposon i det mänskliga genomet. Den finns i cirka 1 miljon kopior i varje cell (genom). Har visat sig kunna påverka genuttryck på flera olika sätt.
  • Transkriptionsfaktor: Protein som binder till specifika DNA-sekvenser i promotorn hos en gen och aktiverar eller nedreglerar transkriptionen av genen i fråga.
  • DNA-motiv: DNA-sekvens som förmedlar aktivitetsreglering av en gen via inbindning av transkriptionsfaktorer.

Referenser

Töhönen V, Katayama S, Vesterlund L, et al. Nat Commun. 2015;6:8207.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Annons Annons
bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons