Annons

Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCZ Lakartidningen.se 2016-01-21

Klarare bild av hur en människas utveckling börjar

Liselotte Vesterlund, forskare, institutionen för biovetenskaper och näringslära, Karolinska institutet, Huddinge

Virpi Töhönen, laboratoriechef, Reproduktionsmedicin Karolinska, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Autoreferat. De genetiska processer som följer befruktningen av det mänskliga ägget har länge varit okända. Med hjälp av nya metoder har det nu blivit möjligt att kartlägga alla cellens RNA-molekyler och därigenom kartlägga de gener som aktiveras under den mänskliga utvecklingens första tre dagar.

I en aktuell studie har sekvensering av enskilda celler använts för att identifiera de gener som tros starta utvecklingsprocesserna i det humana embryot. I studien ingick 348 donerade obefruktade ägg, befruktade ägg samt enskilda celler från två- och tredagarsembryon. Med hjälp av molekylära streckkoder och statistiska metoder som korrigerar för de förändringar i cellvolym som sker i embryot vid celldelning har vi fått en ny, mer detaljerad bild av den mänskliga utvecklingens början.

Vad gäller skillnader i genuttryck mellan obefruktade ägg och tvådagarsembryon fann vi att endast 32 av människans totalt ca 20 000 gener var uppreglerade; färre än vad som förväntats utifrån tidigare studier. Mellan dag 2 och 3 kunde vi se en signifikant uppreglering av 129 gener. Dessa 129 gener speglar den huvudsakliga genaktiveringen hos embryot. Flera av de uppreglerade generna visade sig vara transkriptionsfaktorer, alltså proteiner som styr aktiveringen av andra gener. Genom att jämföra promotorerna för samtliga uppreglerade gener kunde vi även identifiera nya DNA-motiv som ofta förekom i promotorn hos dessa uppreglerade gener och som även överlappade med så kallade Alu-element, en specifik typ av retrotransposoner. Till några av dessa nya DNA-motiv kan transkriptionsfaktorer binda och därigenom reglera genuttrycket. Dessa så kallade PRD-lika homeodomänproteiner är ännu så länge relativt okända och uttrycks nästan enbart under tidig utveckling.

Det finns ett stort behov av kunskap om tidig utveckling, bland annat för att bättre kunna behandla ofrivillig barnlöshet. Vi saknar i dagsläget markörer för att kunna avgöra vilka embryon som har potential att utvecklas normalt och implanteras. Identifiering av nyckelfaktorer för embryonal utveckling ger därför viktig information till både klinik och forskning, inom både infertilitetsbehandling och embryonal stamcellsforskning.

Ordförklaringar

  • Promotor: Specifik DNA-sekvens som reglerar aktiviteten hos en gen nedströms.
  • Retrotransposon: Rörliga genetiska DNA-sekvenser i genomet som kan spridas från ett område till ett annat via en retrovirusliknande process. Enligt tidigare teorier »skräp-DNA« utan funktion.
  • Alu-element: Vanlig retrotransposon i det mänskliga genomet. Den finns i cirka 1 miljon kopior i varje cell (genom). Har visat sig kunna påverka genuttryck på flera olika sätt.
  • Transkriptionsfaktor: Protein som binder till specifika DNA-sekvenser i promotorn hos en gen och aktiverar eller nedreglerar transkriptionen av genen i fråga.
  • DNA-motiv: DNA-sekvens som förmedlar aktivitetsreglering av en gen via inbindning av transkriptionsfaktorer.

Referenser

Töhönen V, Katayama S, Vesterlund L, et al. Nat Commun. 2015;6:8207.

Kommentera

Kommentera
bild

Vårdköerna växer igen

Nyheter | Efter att kömiljarden avskaffades 2015 har vårdköerna börjat växa igen, enligt den öppna statistik som Sveriges kommuner och landsting, SKL, redovisar varje månad. () 23 JUN 2016

bild

»Vi har inte nått upp till våra ambitioner«

Nyheter | Västerbotten är ett av de landsting där köerna växt mest de senaste åren. Men orsaken är inte den slopade kömiljarden utan en kärv ekonomi, enligt hälso- och sjukvårdsdirektören Ann-Christin Sundberg. () 23 JUN 2016

Annons Annons
bild

Kritiskt läge för kirurgkliniken vid Mälarsjukhuset

Nyheter | Sjuksköterskeflykten fortsätter från Mälarsjukhusets kirurgklinik. Och om inget händer finns risken att verksamheten inte finns kvar efter sommaren. () 23 JUN 2016

Tre års arbete i Norge krävs för att få del av norska tjänstepensionen

Nyheter | Svenska läkare som arbetar i Norge berörs av förändrade pensionsregler. Att det krävs tre års tjänstgöring för att omfattas av tjänstepensionssystemet är okänt för många. () 23 JUN 2016

bild

Sju av tio oroliga för antibiotikaresistens

Nyheter | Sju av tio svenskar är mycket oroliga eller ganska oroliga för antibiotikaresistens. Oron är störst bland kvinnor och äldre samt bland personer med hög utbildning, särskilt om den är hälsoinriktad. Det visar en undersökning från SOM-institutet. () 23 JUN 2016

Kammaråklagare: »Vi tycker att vi har skäl att delge misstanke«

Nyheter | Åklagarna väljer att delge Paolo Macchiarini misstanke om allvarliga brott trots att Socialstyrelsens yttrande om hans metod inte är klar. () 22 JUN 2016

Macchiarini misstänkt för brott

Nyheter | Artikeln är uppdaterad. Kirurgen Paolo Macchiarini har formellt delgivits misstanke om brott i samband med de tre operationerna med syntetiska luftstrupar på Karolinska universitetssjukhuset. Paolo Macchiarini nekar till brott på alla punkter. (2 kommentarer) 22 JUN 2016

bild

Gemensamma mål och team kan ge bättre arbetsmiljö

Nyheter | Flerprofessionella team kan definitivt vara en del av det som gör att det blir en bättre arbetsmiljö, men då behövs det bra ledarskap och en organisation som klarar av att bära upp teamet. Det säger Gudbjörg Erlingsdóttir, som lett ett projekt om teamarbete och läkares arbetsmiljö. (1 kommentar) 22 JUN 2016

Beslut att schemalägga läkare får kritik av läkarförening

Nyheter | Stockholms läkarförening protesterar mot ett beslut att mer av läkarnas arbetstid ska schemaläggas, rapporterar Dagens Medicin. () 22 JUN 2016

bild

Samband mellan kost och akut pankreatit

Nya rön | Resultaten i en ny avhandling tyder på att kostvanor i linje med de svenska kostrekommendationerna kan bidra till att primärt förebygga icke-gallstensrelaterad akut pankreatit. (1 kommentar) 22 JUN 2016

IVO-kritik för nödöppning
av Läkemedelsförteckning

Nyheter | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en läkare för att utan patientens samtycke ha öppnat patientens läkemedelsförteckning och makulerat ett recept. IVO har anmält ärendet till åtal och läkaren riskerar nu att dömas för dataintrång. (4 kommentarer) 21 JUN 2016

Varningar kring Primolut-Nor naturlig del av säkerhetsarbetet

Debatt | Införandet av varningar gällande Primolut-Nor (noretisteronacetat) har följt gällande rutiner, skriver Läkemedelsverket i en replik till Jan Brynhildsen och Kristina Gemzell Danielsson. () 21 JUN 2016

Ny teknik hittade fler patogener i blodet vid hematologisk cancer

Nya rön | I en avhandling om bakteriemier vid hematologisk cancer och cellgiftsbehandling studerades bland annat blodprov från patienterna med NGS (next generation sequencing). Många fler potentiella patogener kunde identifieras med NGS än med traditionell odlingsteknik. () 21 JUN 2016

Identiska läkemedel kostar olika mycket för olika landsting

Nyheter | Prisvariationen är ofta 6–9 procent för ett och samma rekvisitionsläkemedel, visar en kartläggning av Konkurrensverket som menar att priserna borde kunna pressas med effektivare upphandlingar. () 21 JUN 2016

Män stod bakom många inlägg i Macchiariniaffären

Nyheter | Det var mest män som snyntes i kommentarsfälten till artiklar om den så kallade Macchiariniaffären. Det framgår av Jörgen Lundälvs genomgång av 314 kommentarer till 55 artiklar i Läkartidningen, Sjukhusläkaren och Dagens Medicin. I de fall där den kommenterades specialitet framgick var psykiatri vanligast. Ämnen som oftast kommenterades var KI-ledningens agerande, granskningsprocessen och etik. (2 kommentarer) 21 JUN 2016

Något färre fall av invasiva grupp A-streptokockinfektioner

Nyheter | Säsongen 2014–2015 minskade antalet invasiva infektioner med grupp A-streptokocker (GAS) något jämfört med säsongen innan. Det framgår av Folkhälsomyndigheten säsongsrapport. () 20 JUN 2016

Annonser
Annons Annons
Annons
Annons Annons