Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDT Lakartidningen.se 2016-01-26

Konvalescentplasma mot ebola minskade inte risken för död

Oskar Swartling, läkarstudent, Karolinska institutet

Behandling mot ebola med plasma som donerats från konvalescenter var inte associerad med signifikant minskad risk för död jämfört med kontrollgrupp. Vidare sågs inga allvarliga biverkningar efter behandling med konvalescentplasma. Det visar en nyligen publicerad studie i New England Journal of Medicine. 

Under det senaste ebolautbrottet i Västafrika prioriterade Världshälsoorganisationen behandling med transfusion av plasma eller helblod från personer som överlevt ebolainfektion, så kallad konvalescentplasma. I en icke-randomiserad studie undersöktes risken för död med och utan transfusion. I studien ingick 99 personer med bekräftad ebolavirusinfektion som erhöll två transfusioner med 200 till 250 ml av ABO-kompatibel konvalescentplasma. I kontrollgruppen ingick 418 personer med bekräftad sjukdom som inte erhöll transfusion. Transfusionen startades vid diagnos eller som senast två dagar senare. Nivåerna av neutraliserande antikroppar mot ebolaviruset i plasman var vid behandlingstillfället okänt. Det primära utfallsmåttet var risk för död från 3 till 16 dagar efter diagnos.

Mellan 3 och 16 dagar efter diagnos dog 26 av 84 personer (31 procent) av dem som behandlades med konvalescentplasma, medan 158 av 418 personer (38 procent) dog i kontrollgruppen (–7 procentenheter, 95 procents konfidensintervall [KI] –18 till 4 procentenheter). Efter justering för förväxlingsfaktorer minskade skillnaden mellan grupperna till –3 procentenheter (95 procents KI –13 till 8) och oddskvoten var 0,88 (95 procents KI, 0,51–1,51). Inga allvarliga biverkningar rapporterades.

Att nivåerna av neutraliserande antikroppar inte kunde mätas kan ha påverkat utfallet, då alla i interventionsgruppen inte säkert erhöll samma behandling. Retrospektiv icke-randomiserad design begränsar också möjligheten att dra långtgående slutsatser av resultaten. Studiens författare diskuterar dock huruvida upprepade transfusioner skulle kunna ha mer påtaglig effekt, och om eventuellt undergrupper, som barn och gravida, kan tänkas ha större nytta av behandlingen.

Referenser

van Griensven J, et al. N Engl J Med. Epub 7 jan 2016. doi: 10.1056/NEJMoa1511812

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons