Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCY Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-14

Möjlig ökad risk för spontan abort med flukonazolbehandling

Ditte Mølgaard-Nielsen, MSc, doktorand

Björn Pasternak, MD, PhD, forskare; båda Afdeling for epidemiologisk forskning, Statens Serum Institut, Köpenhamn

Autoreferat. Två av tre kvinnor har minst en episod av vulvovaginal candidainfektion i barnafödande ålder. Gravida kvinnor, som har klart ökad förekomst av candidainfektion jämfört med icke-gravida, rekommenderas i första hand lokalbehandling med exempelvis klotrimazol. Oral behandling med flukonazol används dock när förstahandsbehandling sviktat eller vid recidiv, och kan förekomma som första behandling på patientens önskemål. Djurstudier och fallrapporter antyder att antimykotika av azoltyp, i hög systemisk dos, kan ge upphov till vissa missbildningar. Epidemiologiska studier av de lägre doser av flukonazol som normalt används vid engångsbehandling av vaginal svampinfektion har överordnat inte ingivit misstanke om ökad risk för fostermissbildningar. Endast begränsad kunskap finns om risken för spontan abort och dödfödsel.

Vi har genomfört en landsomfattande kohortstudie i Danmark över en 17-årsperiod, 1997–2013, som utgår från totalt 1,4 miljoner graviditeter. Vi länkade registeruppgifter om uttagna recept på flukonazol, utfallen spontan abort och dödfödsel samt en rad kovariater. Flukonazolexponerade och icke-exponerade gravida kvinnor ingick i en analys med metodik för att minimera inverkan av störfaktorer.

Av 3 315 flukonazolexponerade graviditeter slutade 147 i spontan abort, vilket ska jämföras med 563 bland 13 246 icke-exponerade. Flukonazol var därmed associerat med ökad risk för spontan abort (hazardkvot [HR] 1,48; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,23–1,77). Associationen bestod vid direkt jämförelse mellan flukonazol och lokalbehandling med klotrimazol eller mikonazol, vilket antyder att själva indikationen för behandlingen inte förklarar det primära fyndet.

Någon signifikant association mellan flukonazolbehandling och dödfödsel observerades inte (HR 1,32; 95 procents KI 0,82–2,14), men analysen baserades på förhållandevis få fall och är därför förbunden med osäkerhet.

Det ska understrykas att studien påvisar en association, inte ett kausalt samband. Associationen bör undersökas i ytterligare studier och det är likaså angeläget att studera huruvida ett samband med dödfödsel skulle kunna föreligga. Vi bedömer att resultaten stödjer rekommendationen att man vid vaginal candida under graviditet i första hand använder lokalbehandling; resultaten kan också mana till viss försiktighet i situationer där behandling med flukonazol övervägs.

Referenser

Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Melbye M, Hviid A, Pasternak B. JAMA. 2016;315(1):1-10.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet på Pride: Både utbildning och attityder bör ändras

Nyheter | Läkarkåren har dålig kunskap om hbtq-personers liv och leverne. Men enbart utbildning räcker inte för ett bättre bemötande. Även attityderna måste förändras. Det konstaterade panelen på Läkarförbundets seminarium på Stockholm Pride i går. () 29 JUL 2016

Förbundet positivt till att ge IVF-behandling vid fler vårdenheter

Nyheter | Läkarförbundet ställer sig bakom Socialstyrelsens förslag om att assisterad befruktning utanför kroppen med donerade könsceller ska kunna utföras vid andra vårdenheter än universitetssjukhusen. () 29 JUL 2016

Annons Annons

Svenskarnas sexvanor studeras

Nyheter | Svenskarnas sexvanor ska kartläggas för att förbättra förutsättningarna för ett effektivt folkhälsoarbete. Det meddelade regeringen i dag. () 29 JUL 2016

Myndigheter ska hitta former för samverkan om bemanning

Nyheter | Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska på uppdrag av regeringen föreslå hur utbildningsväsendet och vårdens olika aktörer ska samverka för att trygga kompetensförsörjningen i vården. () 29 JUL 2016

bild

Baljväxt orsakar förgiftning med antikolinergt syndrom

Fallbeskrivning | En tidigare frisk man inkom med misstänkt stroke till Skånes universitetssjukhus i Malmö. Patienten visade sig ha ätit av dåligt preparerade lupinfrön och hade symtom överensstämmande med ett antikolinergt syndrom.  () 29 JUL 2016

Behovet av introduktion till ST utreds som del i läkarutbildning

Nyheter | Professor Jens Schollin ska på regeringens uppdrag analysera behovet av att införa en obligatorisk introduktion innan läkares specialiseringstjänstgöring. Något som välkomnas av Läkarförbundet. (2 kommentarer) 28 JUL 2016

bild

Landsomfattande demonstrationer planeras mot en försämrad vård

Nyheter | Den 4 september arrangeras aktiviteter och demonstrationer över hela landet för att protestera mot försämringarna inom vården. Protesterna är ett privat initiativ från tre sjuksköterskor och går under parollen »Slut på rean – en annan vård är möjlig«. (4 kommentarer) 28 JUL 2016

Tre substanser narkotikaklassas

Nyheter | Tiletamin, som liknar ketamin, samt bensodiazepinerna Nifoxipam och 3-hydroxifenazepam klassas som narkotika från och med den 6 september. Det beslutade regeringen i dag, efter rekommendation från Läkemedelsverket. () 28 JUL 2016

bild

Läkaren Gunhild Stordalen bland de mest lyssnade sommarpratarna

Nyheter | Av årets sommarpratare hittills är det läkaren och miljöaktivisten Gunhild Stordalen som har fått flest lyssnare via efterhandslyssning på webben, enligt Sveriges radios mätning. () 28 JUL 2016

Kardiella förändringar vanliga hos barn med njursjukdom

Nya rön | Kardiella förändringar är vanliga hos barn med kronisk njursjukdom, och de kan kvarstå efter njurtransplantation, visar en avhandling. Strikt blodtryckskontroll med målblodtryck vid 50:e percentilen bör eftersträvas. () 28 JUL 2016

Liraglutid minskade mortalitet i högriskgrupp av typ 2-diabetiker

Nya rön | I en patientgrupp med typ 2-diabetes och hög risk för kardiovaskulära händelser minskade injektionsbehandling med GLP-1-analogen liraglutid både kardiovaskulärt relaterade dödsfall och totalmortalitet jämfört med placebo. () 27 JUL 2016

Depression, höft-fraktur och låg muskelstyrka före parkinsondebut

Nya rön | Den absoluta risken för Parkinsons sjukdom var 1,1 procent hos personer med depression och 0,7 procent hos dem som sökt vård för en fallskada, visar en ny avhandling. Män med Parkinsons sjukdom hade i genomsnitt cirka 2 procent lägre muskelstyrka vid mönstring. Det handlar om subtila, men signifikanta, skillnader. (1 kommentar) 27 JUL 2016

»Hitintills förskonad ... blir jag plötsligt Anhörig Till Någon Som Är Svårt Sjuk.«

Krönika | En ytterst ovanlig diagnos, utan bot eller behandling, med snabb progress och dödlig utgång – ingenting ovanligt för en kliniskt arbetande doktor. Ovanligt blir det först när den som får diagnosen inte är ens patient, utan en anhörig remitterad till andra specialister. (3 kommentarer) 27 JUL 2016

Fyndplatsundersökning behövs vid plötslig död hos spädbarn

Debatt | Sverige har en lång tradition av förebyggande av olycksfall. Det är nu tid att ytterligare utveckla detta arbete med rutinmässig undersökning av barnets sovmiljö och övriga omständigheter när ett spädbarn har avlidit plötsligt och oväntat, skriver Per Möllborg och medförfattare i en debattartikel. () 27 JUL 2016

Kvinnor med urinvägsinfektion i barndomen följdes upp

Nya rön | Bevakning av blodtryck och njurfunktion – liksom extra kontroller av blodtryck under graviditet – bör övervägas hos kvinnor med bilateral eller svår unilateral njurskada. Det är en slutsats av en långtidsuppföljning av kvinnor med urinvägsinfektioner i barndomen. () 27 JUL 2016

Wikström svarar läkare

Nyheter | Sjukvårdsminister Gabriel Wikström välkomnar debatten om bästa sättet att styra hälso- och sjukvården så att den blir bättre, mer jämlik och tillgänglig. På regeringens webbplats svarar han på tio läkares inlägg i Svenska Dagbladet. (2 kommentarer) 26 JUL 2016