Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWCY Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-14

Möjlig ökad risk för spontan abort med flukonazolbehandling

Ditte Mølgaard-Nielsen, MSc, doktorand

Björn Pasternak, MD, PhD, forskare; båda Afdeling for epidemiologisk forskning, Statens Serum Institut, Köpenhamn

Autoreferat. Två av tre kvinnor har minst en episod av vulvovaginal candidainfektion i barnafödande ålder. Gravida kvinnor, som har klart ökad förekomst av candidainfektion jämfört med icke-gravida, rekommenderas i första hand lokalbehandling med exempelvis klotrimazol. Oral behandling med flukonazol används dock när förstahandsbehandling sviktat eller vid recidiv, och kan förekomma som första behandling på patientens önskemål. Djurstudier och fallrapporter antyder att antimykotika av azoltyp, i hög systemisk dos, kan ge upphov till vissa missbildningar. Epidemiologiska studier av de lägre doser av flukonazol som normalt används vid engångsbehandling av vaginal svampinfektion har överordnat inte ingivit misstanke om ökad risk för fostermissbildningar. Endast begränsad kunskap finns om risken för spontan abort och dödfödsel.

Vi har genomfört en landsomfattande kohortstudie i Danmark över en 17-årsperiod, 1997–2013, som utgår från totalt 1,4 miljoner graviditeter. Vi länkade registeruppgifter om uttagna recept på flukonazol, utfallen spontan abort och dödfödsel samt en rad kovariater. Flukonazolexponerade och icke-exponerade gravida kvinnor ingick i en analys med metodik för att minimera inverkan av störfaktorer.

Av 3 315 flukonazolexponerade graviditeter slutade 147 i spontan abort, vilket ska jämföras med 563 bland 13 246 icke-exponerade. Flukonazol var därmed associerat med ökad risk för spontan abort (hazardkvot [HR] 1,48; 95 procents konfidensintervall [KI] 1,23–1,77). Associationen bestod vid direkt jämförelse mellan flukonazol och lokalbehandling med klotrimazol eller mikonazol, vilket antyder att själva indikationen för behandlingen inte förklarar det primära fyndet.

Någon signifikant association mellan flukonazolbehandling och dödfödsel observerades inte (HR 1,32; 95 procents KI 0,82–2,14), men analysen baserades på förhållandevis få fall och är därför förbunden med osäkerhet.

Det ska understrykas att studien påvisar en association, inte ett kausalt samband. Associationen bör undersökas i ytterligare studier och det är likaså angeläget att studera huruvida ett samband med dödfödsel skulle kunna föreligga. Vi bedömer att resultaten stödjer rekommendationen att man vid vaginal candida under graviditet i första hand använder lokalbehandling; resultaten kan också mana till viss försiktighet i situationer där behandling med flukonazol övervägs.

Referenser

Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Melbye M, Hviid A, Pasternak B. JAMA. 2016;315(1):1-10.

Kommentera

Kommentera
bild

Samarbete behövs för snabbt ordnat införande av ny teknik

Debatt | Hälso- och sjukvården behöver snabbare kunna introducera innovativa behandlingsmetoder och ny medicinsk teknik. Vi vill ge vården bra beslutsunderlag. () 31 MAJ 2016

Vitesförbud mot att överskrida övertidstak

Nyheter | Läkare i Landstinget i Uppsala län har jobbat mer övertid än vad arbetstidslagen tillåter. Nu har Arbetsmiljöverket beslutat om ett förbud mot övertidsuttag. () 30 MAJ 2016

Annons Annons

Ökad kontroll på apoteken ska minska felaktiga förskrivningar

Nyheter | Det ska bli lättare för apoteken att kontrollera förskrivare och exakt hur deras förskrivningsrätt eventuellt är begränsad, enligt ett regeringsbeslut. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Arbetsför men inte möjlig att försäkra

Debatt | Ska den som har Citalopram mot PMS eller IBS inte heller få teckna sjukförsäkring, undrar ST-läkare Teresa Algård, som fick nej från Folksam när hon ville teckna sjukförsäkring via Läkarförbundet. (5 kommentarer) 30 MAJ 2016

bild

Landstinget vägrade bekosta färdigcentrifugerade urinprov

Människor & möten | Rickard Fuchs har varit både läkare och författare i många år. Nu återpubliceras hans bok »Visst är Ni Sjuk!«, tillsammans med den nyare boken »Deppig? 50 ovanliga (men bra!) råd till deppiga«, lagom för att fira de 40 år som gått sedan första succéboken skrevs. () 30 MAJ 2016

Val av suturmaterial kan påverka resultatet av framfallskirurgi

Nya rön | Långsamt absorberande suturmaterial gav mindre risk för symtomgivande recidiv och högre patientnöjdhet efter främre kolporafi än snabbt absorberande sutur, enligt en ny svensk studie. Valet av suturmaterial påverkade inte utfallet vid bakre kolporafi. () 30 MAJ 2016

bild

Inte ovanligt med hjärtinfarkt utan kranskärls-förträngningar Viktigt identifiera differentialdiagnoser och mekanismer – behandlingen är helt beroende på orsak

Kommentaren | Prevalensen av hjärtinfarkt utan kranskärlsförträngningar är 6–8 procent av alla hjärtinfarkter. Förutom kranskärlsröntgen är magnet­kameraundersökning av hjärtat den viktigaste undersökningen. Tillståndet bör i möjligaste mån behandlas utifrån orsak, men det föreligger stora kunskapsluckor kring behandling av framför allt takotsubo-kardiomyopati. () 30 MAJ 2016

bild

Apropå! Bygga bort själva verksamheten

Debatt | Det verkar vara en obalans mellan allt byggande och satsningar på själva verksamheten. Någon måste ju ändå bota, lindra eller trösta, skriver Ingmar Fagerlund.  () 30 MAJ 2016

Operationspersonal på NÄL drabbade av luftvägsproblem

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem den 24 maj. En mängd åtgärder har vidtagits för att undersöka orsakerna. Arbetsgivaren tar händelsen på stort allvar, enligt Emelie Hultberg, Nordvästra Götalands läkarförening. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (2 kommentarer) 27 MAJ 2016

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

Annonser
Annons Annons
Annons Annons Annons