Annons

Annons
Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWDP Läkartidningen 05/2016
Lakartidningen.se 2016-01-20

Risk för komplikationer hos bukopererade spädbarn

Fanny Fredriksson, doktorand, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet; ST-läkare, Akademiska barnsjukhuset

Autoreferat. De flesta patienter som genomgått bukkirurgi utvecklar sammanväxningar, adherenser. Adherenser kan ge komplikationer som ileus, kroniska buksmärtor och kvinnlig infertilitet. Komplikationer efter bukkirurgi på spädbarn, särskilt vid långtidsuppföljning, är underbeforskat. I en nyligen publicerad studie [1] undersöktes därför incidensen av och riskfaktorer för adherensorsakad ileus samt prevalens av självrapporterad kronisk buksmärta och kvinnlig infertilitet hos individer som bukopererats före ett års ålder mellan 1976 och 2011 vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Av 1 017 patienter gav 755 (74 procent) informerat samtycke till studien. Ytterligare 143 avlidna inkluderades (varav tre avled på grund av adherensorsakad ileus, 0,3 procent), så studiepopulationen blev 898 patienter. Medianåldern vid primäroperationen var 6 dagar. Medianvärdet för uppföljningstid var 14,7 år. 113 patienter (12,6 procent) reopererades på grund av ileus. Incidensen av ileus var oförändrad mellan tidsperioderna 1976–1990 och 1991–2011.

De fyra diagnoserna med högst risk för ileus var Hirschsprungs sjukdom (29 procent), malrotation (29 procent), tunntarmsatresi (28 procent) och nekrotiserande enterokolit (25 procent). Andra riskfaktorer för ileus var operationstid längre än en timme, uppläggning av stomi och postoperativa komplikationer som sårruptur, anastomosinsufficiens eller abscess. Av dem som opererades för ileus hade 56,6 procent bara genomgått ett tidigare bukingrepp. Ingen ökad risk för ileus sågs hos pojkar. 70 procent av ileusfallen inträffade inom två år efter det primära ingreppet.

Av enkäten framkom att sjukhuskrävande vård för buksmärtor var vanligare hos kvinnor (32,0 procent) än hos män (19,2 procent). Kroniska buksmärtor och sjukhuskrävande vård för buksmärtor var också vanligare i gruppen som opererats för ileus efter primäroperationen än i gruppen som inte opererats för ileus. Ofrivillig barnlöshet rapporterades hos 13,8 procent av kvinnorna över 18 år, vilket inte skiljer sig från normalbefolkningen.

Sammanfattningsvis visar studien att morbiditeten hos spädbarn som bukopererats är hög och att identifierade riskfaktorer för senare adherensorsakad ileus bör uppmärksammans och om möjligt minimeras.

Referenser

Fredriksson F, et al. Br J Surg. Epub 15 dec 2015. doi: 10.1002/bjs.10072

Kommentera

Kommentera

Operationspersonal på NÄL insjuknade akut

Nyheter | Ännu är det oklart vad som orsakade att 17 anställda på operationsavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan blev akut sjuka och fick andningsproblem i tisdags. () 27 MAJ 2016

Unga läkare missnöjda med IT

Nyheter | Unga läkare är positiva till ny teknik och vill arbeta med digitala verktyg. De är däremot missnöjda med den IT-miljö de möter i sitt arbete inom vården. Det visar en undersökning som Sveriges yngre läkares förening gjort tillsammans med mjukvaruföretaget Tieto. () 27 MAJ 2016

Annons Annons

Biobankslagen ska ses över

Nyheter | En särskild utredare har fått i uppdrag att lämna förslag på hur biobankslagen kan göras mer ändamålsenlig. Bland annat ska utredaren se över de snäva tidsgränserna, som leder till onödig administration i vården. () 27 MAJ 2016

bild

Alvedon 665 mg har orsakat flera fall av svårbehandlad förgiftning Nya rekommendationer ska förhindra leverskador

Debatt | Det har skett en påtaglig ökning av antalet förgiftningar av depåberedningen Alvedon 665 mg. Giftinformationscentralen har därför förändrat sina behandlingsrekommendationer gällande överdoser med depåpreparatet. (1 kommentar) 27 MAJ 2016

bild

Hjärnskadade missgynnas
– se över tillämpning av LSS

Debatt | I dag bedöms personer med kognitiv funktionsnedsättning i många fall inte ha rätt till insatser enligt LSS. Vi rekommenderar en översyn av tillämpningen av lagstiftningen, skriver Karin Rudling och medförfattare. () 27 MAJ 2016

bild

Inte fossila bränslen, alkohol eller tobak i förbundets placeringar

Nyheter | Läkarförbundet följer sina brittiska kolleger och kommer att arbeta för att förbundets kapital inte placeras i företag vars huvudinriktning är fossila bränslen. Förbundet ska inte heller investera i tobaks- eller alkoholindustri. () 26 MAJ 2016

Läkare riskerar åtal för att ha spridit uppgifter på Facebook

Nyheter | En privatläkare som lade ut sekretessbelagda uppgifter om en patient på Facebook riskerar nu åtal för brott mot tystnadsplikten, rapporterar Sydsvenskan. () 26 MAJ 2016

Ny verksamhetsplan antagen

Nyheter | Med några mindre ändringar antog förbundsfullmäktige den nya femåriga verksamhetsplanen, Strategi 2020. () 26 MAJ 2016

bild

Privat vårds utbildningsansvar måste förtydligas i vårdvalet

Nyheter | Efter larm från Stockholms läkarförening om att vårdvalet gjort det svårare att hitta sidoutbildningar ska Läkarförbundet verka för ett tydligare utbildningsuppdrag inom privatiserad vård. () 26 MAJ 2016

bild

Ja till att övertid ska kompenseras

Nyheter | Diskussionen om läkares rätt till övertidsersättning och att arbetsgivaren avtalar bort den blev lång och handlade till stor del om formuleringar.  () 26 MAJ 2016

Medlemskapet i Saco ifrågasatt

Nyheter | Förbundsstyrelsen fick av Läkarförbundets fullmäktige i uppdrag att utreda nyttan med Läkarförbundets medlemskap i Saco. () 26 MAJ 2016

Bifall till motion om hot och våld

Nyheter | En av de motioner som väckte mest engagemang under fullmäktigemötet var den om hot och våld i arbetet. Diskussionerna visade tydligt att mer måste göras, och motionen bifölls av ett enigt fullmäktige. () 26 MAJ 2016

För dyrt utveckla e-receptsystem

Nyheter | Läkarförbundets fullmäktige avslog motionen om att förbundet ska utveckla ett e-receptsystem avsett för läkare med förskrivningsrätt som bedriver verksamhet i mindre omfattning på fritiden. (1 kommentar) 26 MAJ 2016

Vägledning kring »medicinskt ansvarig läkare« ska tas fram

Nyheter | Det bör finnas en gemensam utgångspunkt för rådgivningen till läkare som är medicinskt ansvariga utan att ha formellt chefsansvar. Fullmäktige valde att bifalla förslaget om ett policydokument i frågan. () 26 MAJ 2016

Digitalt stöd till delföreningarna

Nyheter | Förbundsstyrelsen ska utreda hur förbundet kan utöka sitt stöd till delföreningarna när det gäller struktur, innehåll och utveckling för webbplatser och digitala tidningar.  () 26 MAJ 2016

Avslag för smart motionsmodell

Nyheter | Fullmäktige avslog motionen från Stockholms läkarförening om att skapa en mall, enligt en modell som kallas SMART, för att underlätta förbundsstyrelsens fortsatta arbete med motioner så att hanteringen kan gå snabbare. () 26 MAJ 2016

Annons Annons
Annons
Annons Annons Annons