Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DUYX Läkartidningen 03-04/2016
Lakartidningen.se 2016-01-04

Trefaldigad cancerincidens sågs hos mödrar till barn med medfödd HLH

Alexandra Löfstedt, doktorand, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet; AT-läkare, Södersjukhuset

Marie Meeths, med dr, institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet; ST-läkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge

Autoreferat. Hemofagocyterande lymfohistiocytos (HLH) är ett livshotande hyperinflammatoriskt tillstånd där den primära, genetiska, formen vanligtvis debuterar i tidig barndom. Hos patienter med primär HLH leder mutationer i det perforinberoende cytotoxicitetsmaskineriet även till att lymfocyter visar nedsatt förmåga att döda tumör- och virusinfekterade celler. Lymfocyterna är viktiga i det som kallas »immunosurveillance«, immunförsvarets förmåga att förhindra cancerutveckling.

I en retrospektiv kohortstudie undersökte vi om bärare av heterozygota HLH-mutationer (dvs släktingar till patienter) har en ökad risk att drabbas av cancer. En ökad cancerrisk är tidigare beskriven hos patienter med förvärvade immundefekter samt patienter med immunsuppressiv behandling. Cancer finns också beskrivet hos patientermed medfödda immunbristsjukdomar, inklusive primär HLH.

Med hjälp av register hos Statistiska centralbyrån identifierade vi 346 släktingar till patienter med primär HLH samt 2 768 matchade kontroller. Genom att länka dessa individer till Svenska cancerregistret kunde incidenstal för cancersjukdom för respektive grupp fastställas.

Vi kunde visa att mödrar till barn med den medfödda formen av HLH har ett nästan tre gånger så högt incidenstal vad gäller cancer som matchade kontroller. Resultaten tyder på att bärarskap av HLH-orsakande mutationer är en riskfaktor för cancer hos kvinnor. Om resultaten verifieras i framtida studier skulle screeningprogram för släktingar till patienter med immundefekter kunna vara av intresse.

Referenser

Löfstedt A, Chiang SCC, Onelöv E, Bryceson YT, Meeths M, Henter J-I. Lancet Haematol. 2015;2(12):e536–e542. 

Kommentera

Kommentera
bild

Samtal i grupp kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Annons Annons

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (3 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

bild

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016

IVO-kritik för ute-bliven behandling efter fästingbett

Patientsäkerhet | En läkare avvaktade med behandling vid en 8 × 8 cm stor hudrodnad efter ett fästingbett och tog i stället borreliaprov. För detta får läkaren kritik av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. (IVO 8.2-27680/2014-15) (3 kommentarer) 21 JUL 2016

Nya åtgärder för att få stopp
på fusk vid högskoleprovet

Nyheter | Att fuska på högskoleprovet ska få allvarligare följder, bland annat avstängning från provet i två år, enligt ett regeringsbeslut i dag. () 21 JUL 2016