Annons

Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWF3 Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-01-27

Trombolys är en effektiv metod

Linn Smith, specialistläkare, kärlkirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Avhandling. Trombolys har under de senaste 20 åren blivit en allt vanligare behandlingsmetod för patienter med akuta kärlocklusioner, både i form av systemisk intravenös trombolys vid stroke samt i form av intraarteriell kateterledd trombolys. I avhandlingen studeras utfall efter trombolys vid olika kliniska scenarier samt vårdnivåns betydelse vid trombolysbehandling.

Trombolys gav en bra amputationsfri överlevnad efter en månad (89 procent) liksom efter ett år (75 procent) hos 123 patienter från Stockholm och Malmö som genomgått kateterledd trombolys på grund av akut trombos i bypassgraft i nedre extremiteten. Komplikationsfrekvensen var relativt låg (blödning i 13,2 procent, stroke i 1,6 procent och dödlig hjärtinfarkt i 2,4 procent av fallen). Högre ålder, svårare benischemigrad och syntetiska bypassgraft var associerade med ökad risk för amputation och död.

Hos 149 patienter med en förstagångsepisod av trombos i sin dialysaccess (nativa fistlar eller syntetiska graft) var trombolys (n = 42) förknippat med lägre risk för reocklusion under uppföljningstiden jämfört med öppen kirurgi med trombektomi (n = 107). Komplikationsfrekvensen var låg för både trombolysbehandling och öppen kirurgi.

Komplikationsfrekvensen hos 126 patienter som vårdats på en kärlkirurgisk vårdavdelning jämfördes med den hos 155 patienter som vårdats på en postoperativ övervakningsavdelning i anslutning till behandling. Det noterades ingen skillnad i förekomst av allvarliga komplikationer som död, stroke, hjärtinfarkt eller åtgärdskrävande blödning. Patienter på vårdavdelningen behövde dock oftare flyttas till en högre vårdnivå jämfört med dem som vårdades på postoperativa avdelningen. Högre ålder, hjärtsjukdom och kvinnligt kön var förknippade med en ökad risk för behov av högre vårdnivå. 

Slutligen undersöktes huruvida utfallet efter karotiskirurgi eller stentning påverkades av föregående systemisk trombolys för stroke. Via Swedvasc identifierades 79 patienter mellan 2008 och 2012 som genomgått trombolys för stroke och därefter behandlats med karotiskirurgi/stentning. Utfallet för dessa patienter jämfördes med de 3 998 patienter som under samma period genomgått samma ingrepp utan föregående trombolys. Trombolys var inte förknippad med ökad risk för peroperativ stroke eller död jämfört med kontrollgruppen (2,5 procent respektive 3,8 procent), inte heller för reoperation efter blödning (3,8 procent respektive 3,3 procent).

Sammantaget visas att trombolys är en säker och effektiv behandlingsmetod. Patientsäkerheten verkar kunna bibehållas vid trombolys på kärlkirurgisk vårdavdelning, men fortsatt analys av resursåtgång, övervakning och kostnader bör genomföras för att säkerställa säker vård för dessa patienter.

Referenser

Smith L. Thrombolysis in vascular surgery. Stockholm: Karolinska institutet; 2015.

Kommentera

Kommentera
bild

Läkarförbundet för tredje året på Pride

Nyheter | Fem frågor till Jonas Ålebring, ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse, som på torsdag är moderator för ett seminarium som Läkarförbundet arrangerar under Prideveckan i Stockholm. () 26 JUL 2016

bild

Samtal i grupp
kan förbättra arbetsmiljö

Nyheter | Samtalsgrupper kan leda till bättre arbetsmiljö och hälsa för läkare, det menar forskare vid Karolinska institutet. Samtidigt förvånades David Bergman, som lett studien, över hur svår arbetssituation läkarna har. () 26 JUL 2016

Annons Annons

Inspektion visade på brister i arbetsmiljö på Mälarsjukhuset

Nyheter | Arbetsmiljöverket pekar på en rad brister i arbetsmiljön vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna som man menar måste åtgärdas.Bland annat handlar det om bristande hantering av tillbud. () 26 JUL 2016

bild

Prognosen sämre för rökare med aromatashämmare

Nya rön | Rökare som behandlades med aromatashämmare för bröstcancer hade sämre prognos än icke-rökare som fick samma behandling, visar en studie vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Vid behandling med tamoxifen sågs inte samma association mellan rökning och prognos.  () 25 JUL 2016

Tio läkare skriver i Svenska Dagbladet: »Kontraproduktiv styrning skapar stress i vårdsystemet«

Nyheter | Byråkratisk och kontraproduktiv styrning utan kontakt med den praktiska verksamheten är en stor del av orsaken till de strukturella problem som finns i den svenska hälso- och sjukvården i dag. Det skriver tio kliniskt verksamma läkare i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (4 kommentarer) 25 JUL 2016

bild

Tillåt tak för nylistningar

Debatt | Var finns den politiska viljan att följa riksdagens rekommendation om 1 500 patienter per listad doktor? Vi behöver ett tak för nylistningar i primärvården, menar Kim Syding i en debattartikel. () 25 JUL 2016

Planerade behandling med medium – får IVO-kritik igen

Patientsäkerhet | Att planera vård och behandling med ett medium är inte att handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, skriver IVO i ett beslut där en läkare får kritik för ha gjort precis det. () 25 JUL 2016

bild

Markör för hjärtsvikt kunde mätas i urinen

Nya rön | Att kunna mäta NT-proBNP i urinen öppnar för att patienten själv kan utföra analysen i sin hemmiljö. Kontroll av hjärtsvikt skulle då kunna ske oftare och under bekvämare former. () 25 JUL 2016

bild

Extremvärme ett ökande problem för globala folkhälsan Klimatförändringarnas negativa hälsoeffekter drabbar även Sverige

Översikt | Sjukdomsbördan förväntas öka i världen som en följd av klimatförändringar. Särskilt i fattiga länder är extrem värme ett mycket stort hot mot arbetsförmåga, försörjning och hälsa. Men även i Sverige medför värmeböljor ökad mortalitetsrisk för sårbara grupper. () 22 JUL 2016

bild

5 frågor till
Björn Fagerberg

Författarintervjun | Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. () 22 JUL 2016

Läkarförbundet fördömer häxjakt på turkiska akademiker

Nyheter | Saco och fyra av Sacoförbunden, däribland Läkarförbundet, kommenterar de turkiska akademikernas situation i en gemensam debattartikel. () 22 JUL 2016

Barnmorska vägrar abort och nekades tjänst – prövas i domstol

Nyheter | En kvinna som inte fått anställning som barnmorska stämmer Landstinget Sörmland, enligt Vårdfokus. Anledningen är att hon inte ville utföra aborter med hänvisning till sin religions- och samvetsfrihet. () 22 JUL 2016

Ny mer detaljrik hjärnkarta

Nya rön | Nästan 100 regioner i kortex, som inte beskrivits tidigare, har identifierats och ingår i den nya karta över hjärnan, som presenterades i Nature den här veckan. () 22 JUL 2016

Karolinska kan få böta för otillåten direktupphandling

Nyheter | Konkurrensverket kräver Karolinska universitetssjukhuset på 200 000 kronor i böter för en otillåten direktupphandling av en autofrys. Ärendet är en del i ett pågående projekt där upphandlingar av medicinteknik särskilt granskas. () 22 JUL 2016

Överbeläggningarna ökade

Nyheter | Landstinget Sörmland hade flest överbeläggningar under årets första halvår. Samtidigt syns en ökning bland ett flertal andra landsting under samma period, jämfört med motsvarande period tidigare år. () 21 JUL 2016

Flertalet, men inte alla, dementa får sin körlämplighet bedömd

Nya rön | Anmälan till Transportstyrelsen för återkallelse av körkort hade gjorts för 9 procent av patienterna med nyligen diagnostiserad demens, enligt en registerstudie. () 21 JUL 2016