Citeras som: Läkartidningen. 2016;113:DWF3 Läkartidningen 06/2016
Lakartidningen.se 2016-01-27

Trombolys är en effektiv metod

Linn Smith, specialistläkare, kärlkirurgiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset, Solna

Avhandling. Trombolys har under de senaste 20 åren blivit en allt vanligare behandlingsmetod för patienter med akuta kärlocklusioner, både i form av systemisk intravenös trombolys vid stroke samt i form av intraarteriell kateterledd trombolys. I avhandlingen studeras utfall efter trombolys vid olika kliniska scenarier samt vårdnivåns betydelse vid trombolysbehandling.

Trombolys gav en bra amputationsfri överlevnad efter en månad (89 procent) liksom efter ett år (75 procent) hos 123 patienter från Stockholm och Malmö som genomgått kateterledd trombolys på grund av akut trombos i bypassgraft i nedre extremiteten. Komplikationsfrekvensen var relativt låg (blödning i 13,2 procent, stroke i 1,6 procent och dödlig hjärtinfarkt i 2,4 procent av fallen). Högre ålder, svårare benischemigrad och syntetiska bypassgraft var associerade med ökad risk för amputation och död.

Hos 149 patienter med en förstagångsepisod av trombos i sin dialysaccess (nativa fistlar eller syntetiska graft) var trombolys (n = 42) förknippat med lägre risk för reocklusion under uppföljningstiden jämfört med öppen kirurgi med trombektomi (n = 107). Komplikationsfrekvensen var låg för både trombolysbehandling och öppen kirurgi.

Komplikationsfrekvensen hos 126 patienter som vårdats på en kärlkirurgisk vårdavdelning jämfördes med den hos 155 patienter som vårdats på en postoperativ övervakningsavdelning i anslutning till behandling. Det noterades ingen skillnad i förekomst av allvarliga komplikationer som död, stroke, hjärtinfarkt eller åtgärdskrävande blödning. Patienter på vårdavdelningen behövde dock oftare flyttas till en högre vårdnivå jämfört med dem som vårdades på postoperativa avdelningen. Högre ålder, hjärtsjukdom och kvinnligt kön var förknippade med en ökad risk för behov av högre vårdnivå. 

Slutligen undersöktes huruvida utfallet efter karotiskirurgi eller stentning påverkades av föregående systemisk trombolys för stroke. Via Swedvasc identifierades 79 patienter mellan 2008 och 2012 som genomgått trombolys för stroke och därefter behandlats med karotiskirurgi/stentning. Utfallet för dessa patienter jämfördes med de 3 998 patienter som under samma period genomgått samma ingrepp utan föregående trombolys. Trombolys var inte förknippad med ökad risk för peroperativ stroke eller död jämfört med kontrollgruppen (2,5 procent respektive 3,8 procent), inte heller för reoperation efter blödning (3,8 procent respektive 3,3 procent).

Sammantaget visas att trombolys är en säker och effektiv behandlingsmetod. Patientsäkerheten verkar kunna bibehållas vid trombolys på kärlkirurgisk vårdavdelning, men fortsatt analys av resursåtgång, övervakning och kostnader bör genomföras för att säkerställa säker vård för dessa patienter.

Referenser

Smith L. Thrombolysis in vascular surgery. Stockholm: Karolinska institutet; 2015.

Kommentera

Kommentera

Psykiatriska kliniker brister vid bältning

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har nyligen konstaterat brister vid tre psykiatriska kliniker i ärenden som rör fastspänning med bälte. I ett fall spändes patienten fast i drygt åtta dygn utan att förnyade bedömningar gjordes inom gränsen på fyra timmar. () 26 AUG 2016

Nya råd ska förebygga kikhosta

Nyheter | Tre nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten till hälso- och sjukvården ska stärka åtgärderna mot kikhosta och förebygga svåra fall bland spädbarn. () 26 AUG 2016

Annons Annons
bild

Ny plan mot narkotikadödlighet

Nyheter | Socialstyrelsen ska föreslå en åtgärdsplan med inriktning att motverka narkotikarelaterad dödlighet. () 26 AUG 2016

Kalcium kan öka risk för demens

Nya rön | Kvinnor som behandlades med kalciumtillskott hade dubbelt så hög risk att utveckla demens, jämfört med kvinnor som inte tog kalciumtillskott, enligt en studie i Neurology. (1 kommentar) 26 AUG 2016

bild

Missbruk, arbete, övergrepp – och vård – i »en av årets viktigaste böcker«

Recension | Novellsamlingen »Handbok för städerskor« är sjukvårdsaktuell skönlitteratur även i Sverige, trots att berättelserna utspelar sig i Amerika ett antal år tillbaka i tiden. Påpekar recensenten. () 26 AUG 2016

Proposition om donation på väg

Nyheter | En proposition om organdonation planeras att överlämnas till riksdagen under 2017. Det säger sjukvårdsminister Gabriel Wikström i sitt svar på en skriftlig fråga från Johan Hultberg (M). () 26 AUG 2016

Ännu ett visslarpris till KI-läkarna

Nyheter | De fyra läkare som anmälde kirurgen Paolo Macchiarini för forskningsfusk har fått ett pris för sitt agerande som visselblåsare av Svensk kirurgisk förening. (2 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Hela musiken kräver hela hjärnan

Recension | I boken »Hemisfärernas musik« får läsaren en redovisning av neuroforskning om musik och de delvis motsägelsefulla slutsatserna som olika studier kommer fram till Författaren är en både kliniskt och akademiskt verksam neurolog men också en välutbildad amatörmusiker. »Hela musiken kräver hela hjärnan« är en av insikterna han förmedlar. () 25 AUG 2016

bild

Apropå! Psykologer bör kunna sköta sjukskrivningar

Debatt | Bedömning av arbetsförmåga – och därmed sjukskrivningar av patienter med psykisk ohälsa utan farmakologisk behandling – bör kunna delegeras till psykologer och psykoterapeuter, skriver blivande allmänläkaren Faraidoun Moradi. (12 kommentarer) 25 AUG 2016

bild

Välskriven lärobok anpassad för svensk sjukvård

Recension | Läroboken »Gastroenterologi och hepatologi« är kortfattad men anpassad till den svenska hälso- och sjukvården. Väl värd att läsas av studenter och yngre läkare, skriver Läkartidningens anmälare.  () 25 AUG 2016

Avloppsvatten ska renas från rester av läkemedel med hjälp av enzymer

Nyheter | Akademiska sjukhuset i Uppsala blir först i världen att testa enzymrening av avloppsvatten i verklig miljö. () 25 AUG 2016

Oro inför skånskt hyrläkarstopp

Nyheter | Skånes psykiatri präglas redan av personalbrist, överbelastning och uppgivenhet. Och tidpunkten för hyrläkarstoppet är olämplig, det menar skyddsombudet Louise Lundberg. (1 kommentar) 24 AUG 2016

IVO kritiserar uteblivet ultraljud

Patientsäkerhet | Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kritiserar en förlossningsläkare som inte genomförde ett vaginalt ultraljud vid en planerad kontroll. Detta trots att undersökningen inte hade påverkat det senare förloppet. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Nu är det tid för socialmedicinen

Nyheter | Läkarförbundets folkhälsopolitiska program efterlyser en satsning på socialmedicin, och regeringens prioritering av jämlik hälsa medför också att det behövs fler socialmedicinare. Men samtidigt är antalet aktiva socialmedicinare i Sverige färre än på mycket länge. (1 kommentar) 24 AUG 2016

Den gömda Kennedydottern och synen på funktionsnedsättningar

Kultur | Rosemary Kennedy, syster till president John F Kennedy, hade ett lätt begåvningshandikapp som hennes högpresterande, inflytelserika familj gjorde sitt yttersta för att dölja för omvärlden. En biografi över Rosemary berättar om ett liv i skymundan, försvårat av upprepade övergrepp på initiativ av familjens »friska« medlemmar. () 24 AUG 2016

»Underkänt för Sverige« med endast åtta ST-platser i landet

Nyheter | Landstingen har misslyckats med att utbilda specialister i socialmedicin. Därför behöver staten gå in med starkare styrning. Det säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren. () 24 AUG 2016

Jobb i fokus

134 lediga jobb på

Annons
Annons
Annons Annons Annons Annons Annons Annons